Romanos 10

1Noyemisantaririnte, oshequi catsini nocoaque iravisacojeite maaroni nojorioririnte, oshequi nocantapinitiri Tasorentsi: "Pinquemisantacaajeitajeri noshaninca, iravisacojeitantajeari". 2Niotaque oshequi icoajeiveta inquearioventenerime Tasorentsi paitapeerica yantiniriri, irishintsiventeneri maaroni. Iro cantaincha te iriojeiteji paitarica icoacaasanojeitaqueriri. 3Te iriojeiteji jaoca icantajeeri Tasorentsi yoameetsatantajeitajeeri. Icoajeiveta iroameetsajeiteame irisati, te incoyeji iroameetsajeiteri Tasorentsi, irinti. 4Pamene, ipocaque Quirishito, icamimentajeitaquee. Meeca, ariorica anquemisanteri iriori, iroameetsajeitajee. Atsipetashitacaro meeca antayetaquero icantiniri Moishishi avavisacotanteameri. 5Peerani yora Moishishi iquenquetsatacotaqueri yora coatsiri irimoncarayetero Sanquenarentsi: "Intimerica coavetachaneri irimoncarayeterome iroameetsatanteameri, oncameetsateme irimoncarajeiterome maaroni, incantaitatiyempani. Eirome icomitarome catsini". 6Iro cantaincha ariorica aquemisantaji irootaque acameetsatantajari, eiro acantitsi: "Pomerentsitaca avavisacotajea. Tsame ajatashiteri Quirishito anta jenoqui, ameri aca iroavisacojeitajeeta". Teve, eiro acantashitatsi; 7aisati eiro acantashitatsi catsini: "Tsame ajate Sharincaveniqui, aintinaajeri Quirishito, iroavisacojeitajeeta". Teve, eiro acantitsi catsini. Jampa tinaanaja ini peerani. 8Ariorica aquemisantaque, aitaque avavisacotaca: eiro acoitsi amayetero pomerentsiyetatsiri. Tempa timatsi aca irineane Tasorentsi: te ompomerentsiteaji pinquenquetsatacotero aisati pishiretearo. Irootaque oca nocamantapinitimpiri: pinquemisante pavisacotantajeari. 9Ariorica pincamanteri itsipapee atiri pipincatsataqueri Jesoshi, aisati ariorica pishiretearo yoitinaajiri Tasorentsi, aitaque pavisacotaje. 10Pineaquero, ariorica ashireteari Tasorentsi, irineacameetsajeitee; aisati ariorica ancamanteri itsipapee atiri aquemisantaqueri Jesoquirishito, aitaque avavisacotajea. 11Tempa ocantini Sanquenarentsi: "Eiro ipashiventatsi yora quemisantatsiri". 12Amoncaratavacaajeitaca: jorio aisati itsipapee atiri. Icarati Avincatsarite apaniro. Aventajeitacari, irootaque ipincatsariventajeitantaqueeri, ineshinoncajeitantaqueeri maaroni. 13Tempa aisati ocantini Sanquenarentsi: "Iravisacojeitaje maaroni aventajeitearineri Avincatsarite". 14Eirorica iquemisantiri Tasorentsi atiri, ¿jaoca incanteari iraventanteariri? Eirorica iquemacotiri, ¿jaoca incanteari inquemisantanteariri? Eirorica itimitsi camanterine, ¿jaoca incanteari inquemacotanteariri? 15Eirorica itimitsi tianquerine camantantatsineri, ¿jaoca incanteari irijatanteari? Tempa ocantini Sanquenarentsi: "Tempa oshequi aveshireimentacari yora camantajeiteerori irineane Tasorentsi, tempa aneacameetsajeitiri". 16Iro cantaincha te inquemisantajeiteji maaroni. Tempa irootaque icantaqueniri peerani Isayashi: "Novincatsarite, nocamantajeivetacari, iro cantaincha icarati oshequi caari quemisantatsi". 17Eirorica icamanteeteetsi, eiro amatirotsi anquemisante. Tempa icamanteetaquee icamimentaquee Quirishito, yoavisacotantajeeri. 18Tempa iquemajeitaque maaroni joriopee. Queario, iquemajeivetaca. Jero ocantini Sanquenarentsi: "Ijataque camantantatsiri maaroni quipatsiqui, iquemajeitaqueri maaroni savicajeitatsiri". 19Tempa iojeiveta jorio inquemisantajeite itsipapee atiri iriori. Aitaque icamantaquerini peerani Moishishi: "Icanti Tasorentsi: 'Coajica pinquisaneenteri itsipapee atiri pitseencajeivetacari. Iro pinquisanteariri noavisacojeitajeri'". 20Impoiji aisati isanquenatini Isayashi: "Icanti Tasorentsi: 'Te incoavetenaji yora atiripee, iro cantaincha iojeitaquena meeca: niotacaasanojeitaqueri. 21Irinti yora joriopee nocantapinivetacari, iro cantaincha ipiatsataquena, te incoyeji inquemisantena'". Irootaque isanquenatiniri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\