Romanos 11

1Naamaaca pisampitena meeca: "¿Ariompa? ¿Eirompa meeca yaacameetsatiritsi Tasorentsi maaroni joriopee, yora itomintajeivetari?" Teve, eiro. Tempa narotaque narori jorio. Noshanincatacari Avaramani aisati Vejamini. 2Narojeitaque jorio. Tempa peerani icoyeajeitaquena Tasorentsi, irosati meeca yaacameetsajeitantajanari. Tempa piojeiti ocantini Sanquenarentsi. Oquenquetsatacotaquerini Iriashi peerani, iquenquetsatacairi Tasorentsi, icantiri: "Novincatsarite, teve incameetsajeiteji yoca nojorioririnte. Yoapiniyetiri yora quenquetsatacotimpiri. Yojocacaayetajiri ishaninca iquemisantajeivetimpi. Meeca icoajeitaque iroyena narori. Apaniro noquemisantimpi nainti". 4Tempa piojeitaquero aisati ora yacanaqueriri, icantirini: "Timatsiquera 7,000 shirampari quemisantasanotanari. Te impincatsajeiteroji iriori ora Vari ijitasorentsiyeevetari". 5Aisati oquempetaca meeca. Timatsi aisati icoyeane Tasorentsi, ineshinoncajeitaqueri. 6Pineaquero, ineshinoncajeitaqueri, te incanteriji irantero paitapeerica. Incanterime irantayeterome paitapeerica, te irineshinoncateriji. 7Ari, ¿jaoca ocantari meeca? Icoajeivetaca irineacameetsajeiterime Tasorentsi, iro cantaincha, te. Ineacameetsayetaqueri aparopee: yora icoyeayetaqueri. Irintiquea itsipapee, te incoajeiteji inquemisante catsini. 8Tempa aisati ocantini Sanquenarentsi: "Ipeapitsataqueri Tasorentsi iquenqueshireantavetari. Ineayevetacaro paitapeerica, iquemayevetacaro, iro cantaincha te inquemisanteji. Aitaque icantajeitani, irosati meeca". 9Aisati icantini Iraviri: "Iveshireimentavetacaro paitapeerica, iro cantaincha yamatavijeitaja irisati. Impoiji incamajeite, irineacatsitimentajeitearo yantayetiri. 10Eiro coajica otimitsi iotantari, eiro iojeititsi. Incanteani irashinoncayea". 11Ari itseencajeitaque joriopee: ¿inquisajeiterimpa meeca Tasorentsi? Teve, eiro iquishiritsi. Irointi yoavisacojeitaqueri itsipapee atiri incoanteari joriopee inquempejeitajeari iriori, inquemisantaje. 12Itseencajeitaque, te incoajeiteji inquemisante, iro cantaincha yavisacojeitaji itsipapee. Coajica, ariorica inquemisantasanojeite joriopee iriori, tempa aiquero irijatatiye inquemisantasanojeite aisati itsipapee iravisacojeitantajeari. 13Te avirojei jorio. Piojeiti itiancaquena Tasorentsi noquenquetsatacaajeitaquempi. Nocoasanotaque nomajeitaquero icoacaaquenari. 14Nocoaque nonquenqueshiretacaajeiteri aisati nojorioririnte, iravisacotaarantantajeari iriori. 15Itseencajeitaque meeca, irootaque caari yaacameetsajeitantari Tasorentsi; avintiquea yaacameetsajeitaquempi. Iro cantaincha coajica iraacameetsajeitajeri iriori, tempa oncameetsatasanotanaque. Irijajeiteme anta Sharincaveniqui oshequi, iro cantaincha coajica irijajeite oshequi anta inquitequi. 16Pamene, ineacameetsataquerini Tasorentsi Avaramani, tempa aisati irineacameetsateri ishanincani. Noshiacantempiro aisati inchato: ariorica ocameetsataque ovaritsa, tempa aisati ocameetsataque ojempequi iroori. Oquempetaca icameetsataqueni Avaramani, aisati inquempeteari coajica ishanincani, incameetsajeitanaque. 17Meeca noshiacantempiro inchato pajitachari orivo. Ocameetsataque ovaritsa, iro cantaincha te ontimeji oitsoqui ojempequiqui. Irootaque ipesanteetarori, yojoqueetajiro. Yaaque pashini ojempequi, irointi orivoniro. Ipatacaaquero, irointiricampa timatsine oitsoqui. Iro ovaritsa shiocacayeroneri. Ora ojempequini oshiacantiri jorio; ora iroaquera ipatacaaqueri oshiacantaquempi avirorijei, tempa avirotaque pashinisati atiri. 18Meeca eiro pishemetitsi avirori: "Nocameetsati nainti, te nonquempeteariji yora jorio". Pamene, te pintimashiteaji apaniro, eiro pimatirotsi apaniro. 19Naamaaca picanti: "Yojocaqueri Tasorentsi jorio, quiso noyeri nainti. Tempa nocameetsatasanoti". 20Queario, itseencaqueri, yojocantavetacariri. Piquemisantajeiti avinti, irootaque quiso poajeitantacariri. Pishemeticari, pimpincatsatasanoteri. 21Pamene, yojocaqueri iriori jivataintsiri, aisati avirori, yojocajimpicari. 22Piojeitaque icavintsantaque Tasorentsi, iro cantaincha aisati yoasanquetaajeitaqueri yora antirori caari cameetsatatsi. Ariorica pincanteani pinquemisanteri, ari incanteani incavintsaajeitempi. Eirorica piquemisantasanotiri, irojocanajempi avirori. 23Aisati iriorijei: ariorica inquemisantajeite, iraacameetsajeiteri Tasorentsi, tempa iriotaque Pincatsarisanori. Iriotaque cantacoventerineri jaocarica incantajeiteriri atiri. 24Peerani te piojeiveitearini, iro cantaincha meeca yaacameetsajeitaquempi. Ariorica inquemisante yora iojeivetariri, tempa aisati iraacameetsajeitajeri iriori. 25Noyemisantaririnte, timatsi noninti noncamantempiri caari piojeiveta. Iro noncamantantempirori te noninteji pishemete. Pamene, itseencajeiveta yora joriopee meeca, iro cantaincha eiro icantatiani. Ariorica omoncarataquea inquemisantajeite itsipapee atiri, ari omoncarataquea aisati inquemisantajeitaje aisati jorio. 26Queario iravisacojeitaje coajica, maaroni. Tempa peerani ocantini Sanquenarentsi: "Icanti Tasorentsi: 'Irijoriotaque yora oavisacojeiterineri, inquemisantacaajeiteri ishaninca, irojocacaajeiteri itseencanti. 27Nomoncarataquero coajica maaroni nocantitacariniri ishanincani peerani: noavisacojeiteri, eiro noquishimentiritsi caari cameetsatatsi yantajeitaqueri'". 28Meeca iquisajeitaqueri, aisati itseencajeitaqueri; irootaque meeca yoavisacojeitantaquempiri Tasorentsi avinti. Iro cantaincha inintitarini yora intacantacariniri, aisati meeca inintajeitaqueri maaroni. 29Te iramatavitanteji Tasorentsi: eiro yaapitsatajeerotsi paitarica ipajeitaqueeri, eiro yojocajiritsi yora icoyeaqueri. 30Peerani te pinquemisanteni, iro cantaincha itseencasanojeitaqueri jorio, irootaque icavintsaajeitantaquempiri avinti. 31Meeca te inquemisanteji jorio, iro cantaincha coajica inquemisantaje aisati, inquempejeitempi avirori. Impoiji aisati incavintsaajeitajeri Tasorentsi, inquempetacaantajeitajempi avirori icavintsaajeitaquempi. 32Icanti Tasorentsi: "Ainiro irantanejei maaroni atiri, iro cantaincha nocoaque noncavintsaajeiteri maaroni, noavisacojeiteri". 33Tempa oshequi icameetsataque catsini. Ainiro iotantari, oshequi ioti. Te amateroji ayotero iquenqueshiretiri iriori, te ayoyeteroji yantayetiri. 34Tempa irootaque ocantiri Sanquenarentsi: "¿Timatsimpa iotirori iquenqueshiretiri Avincatsarite? ¿Timatsimpa oametiriri yantayetantarori paitaricapee? 35¿Timatsimpa paqueriri paitaricapee ipinatantariri?" 36Pineaquero, iriotaque vetsiquirori maaroni. Itasoncaqueri maaroni, itimajeitantacari. Tempa iriotaque ashijeitariri maaroni timajeitatsiri. Tsame meeca maaroni ampincatsatasanojeiteri, ancantaitatiyempani. Aitaque ancantajeiteari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\