Romanos 16

1Meeca noncamantempi: coajica ojatashitempi oneempi ayemisantaroronte Jeve. Oponeaca Senquereshiqui, anta oshequi intacojeitacari maaroni quemisantatsiri. 2Paacameetsajeitavaquero, tempa irootaque quemisantiriri Avincatsarite. Pintacojeitearo, pimpayetero maaroni coiteimotearoneri. Tempa intacojeitacari oshequi ayemisantaririnte; aisati narori, intacotapinitaquena. 3Novetsajeitaro Pirishira aisati Aquira. Oshequi yamitacojeitaquena iriori nantaveejeitiniri Jesoquirishito. 4Peerani irotaintsi iroyeetename, iro cantaincha oavisacotaquena Pirishira aisati iriori Aquira. Oavisacotantaquenari, irotaintsi iroyeeterome iroori, aisati ojime. Oshequi nopasonquijeitaquero: narori aisati maaroni ayemisantaririnte, yora caari joriojeitatsi. 5Novetsajeitari maaroni quemisantapinitatsiri ara ovancoqui. Novetsatari aisati Epeneto, nonintasanotaqueri iriori. Peerani noquenquetsatacantariri yora acayasati, iriotaque jivataintsiri iquemisantaqueri Quirishito. 6Novetsataro Maria, tempa oshequi intacojeitaquempi iroori. 7Novetsajeitari noshaninca Antoronico aisati Joniashi. Peerani notsipajeitacari yoiminqueetaquena caravosoqui. Oshequi ineacameetsajeitaqueri yora itiancanepee Quirishito. Ijivajeitaquena narori, iquemisantitacani irinti peerani. 8Novetsatari Ampiriashi, iquemisantaqueri Avincatsarite, oshequi nonintaqueri iriori. 9Novetsatari Orovano, oshequi icarajeitaquena noquenquetsatacotaqueri Jesoquirishito. Aisati iriori Eshitaquishi, novetsatari; oshequi nonintaqueri. 10Aisati novetsatari Apereshi; yora Quirishito, oshequi ineacameetsataqueri. Novetsatari Arishitovoro, aisati ishaninca, maaroni. 11Novetsatari noshaninca Erorio. Novetsajeitari ishaninca Narishiso, yora quemisantiriri Avincatsarite. 12Novetsajeitari Tirijena, jeri Tirijosa, tempa irisati antaveetiniriri Avincatsarite. Aisati oquempetaca Pereshira, novetsataro. Oshequi nonintaquero. 13Novetsatari Irojo, yora quemisantasanotiriri Avincatsarite. Aisati novetsataro iriniro, oshequi intacotaquena noquempetacaantaquero iro ina. 14Novetsajeitari Ashinquirito, Jereconte, Eremashi, Patorovashi, Eremeshi, jeri maaroni ayemisantaririnte tsipajeitariri. 15Aisati novetsajeitari Jiroroco, Joria, Nereo, aisati iritsiro, ora Orimpashi, aisati maaroni quemisantajeitatsiri tsipajeitariri, maaroni. 16Ariorica pineavacaajeitea, paacameetsatavacaajeitea, pinintavacaajeitea. Ivetsajeitimpi maaroni quemisantajeitiriri Quirishito savicajeitatsiri otsipapeequi nampitsi. 17Meeca noncantempi, noyemisantaririnte: piojeiteri yora oamejeitiriri ayemisantaririnte icantavacaajeita, aisati piojeiteri antacairiri caari cameetsatatsi, jeri aisati cantimpiri: "Te oncameetsateji pinquemisantero oca yoamejeitaquempiri". Eiro pitsipajeitaritsi, eiro poijajeitiritsi. 18Te iranteneriji irinti icoacaajeivetariri Avincatsarite Quirishito, irointi yantashijeitaro icoayetiri iriori. Cameetsa ineanaveta, iro cantaincha icoaque iramatavijeiteri caari timatsine iotantari. 19Iojeiti atiri piquemisantasanotaque, irootaque noveshireimentantaquempiri. Iro cantaincha nocoaque piotasanojeite pantero maaroni cameetsayetatsiri; irointi caari cameetsatatsi, eiro pantimatirotsi catsini. 20Tempa Tasorentsi savicacaajeitimpiri cameetsa. Eiro osamanititsi iranaacotasanotaqueri Satanashi eiro yantacantajimpirotsi aisati caari cameetsatatsi. Nocoaque meeca irineshinoncaajeitempi Avincatsarite Jesoquirishito. 21Ivetsajeitimpi Timoteo; itsipataquena nantaveejeitiniri Jesoshi. Aisati ivetsajeitimpi noshaninca Iroshio, Jaso, jeri Soshipatere. 22Narotaque nainti Tereshio sanquenatiniriri Pavoro oca. Aisati narori, noquemisantiri Avincatsarite. Novetsajeitimpi narori. 23Aisati ivetsajeitaquempi iriori Cayo. Nosaviquimotiri aca ivancoqui. Aisati ipocapiniti quemisantayetatsiri aca ivancoqui, oshequi yaacameetsajeitaquena, ineshinoncajeitaquena. 24Ivetsajeitimpi Erashito, yora quempoyeajeitiniriri iirequite savicajeitatsiri aca. Aisati ivetsajeitimpi ayemisantaririnte pajitachari Coarato. 25Tsame meeca ampincatsajeiteri Tasorentsi. Iriotaque matacaaqueeri aquemisantasanotantacariri, ariorica ashiretasanojeitacaro oca noquenquetsatacotaqueriri Jesoquirishito. Peerani catsini te iriojeiteni yora intacarori impoque Quirishito iroavisacojeitee. Te incamanterini Tasorentsi, 26iro cantaincha meeca iotacaajeitaquee. Isanquenatacaaqueri yora camantantatsiniri peerani, aisati itiancajeitaquena narori nocamantajeitaqueri maaroni atiripee: "Ocameetsati pinquemisantajeiteri Tasorentsi". Tempa ocameetsati anquemisanteri iriori, te incamaneteji irinti, icantatiani yanei. 27Oshequi ioti catsini irinti, apaniro ini. Tsame, maaroni quemisantajeitiriri Jesoquirishito, ancantajeite: "Tempa icameetsatasanotaque Tasorentsi". Aitaque ancantajeiteari, maaroni. Narotaque sanquenajeitimpirori:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\