Romanos 3:25

25Itiancaqueri itomi, icamimentaquee, aparajatimentajeitaquee iriraja. Meeca, ariorica aquemisantaqueri, moncarataca, eiro iquenqueshiretajirotsi aisati antajeitaqueri. Aisati peerani, tequeratani impoqueni aca quipatsiqui Jesoshi, te iroasanquejeiterini Tasorentsi yora quemisantatsiniri. Iotitani coajica incamimentajeiteri iriori Jesoshi. Irootaque ayojeitantacari icameetsatasanotaque Tasorentsi aisati ineacameetsajeitaqueri maaroni quemisantajeitiriri Jesoshi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More