Tito 3

1Pincamantajeiteri ashaninca impincatsajeiteri maaroni jivatacaajeitiriri aisati pincatsariventajeitiriri, inquemisantajeiteri. Pincanteri ocameetsati incoajeitanaque irantajeitero cameetsayetatsiri. 2Pincantajeiteri eiro icantimatiritsi itsipapee, eiro iquisatsatavacaajeitatsi, eiro iquisatsi, irointi cameetsa incavintsaajeiteri maaroni atiri. 3Peerani te anquenqueshireveiteani arori, te anquemisantaveiteani, amatavitantaveitani, antapinitashiveitaroni maaroni acoanirotashijeitaniri, aisati antashiveitaroni maaroni anintashijeivetaniri. Acantani antapiniveitaroni caari cameetsatatsi, aquisatsicaveitarini itsipapee, aquisaveitani, aquisavacaajeiveitani. 4Iro cantaincha iotacaajeitaquee Tasorentsi, yora oavisacojeitaqueeri. Iotacaajeitaquee icavintsaajeitaquee, inintasanojeitaquee. 5Yoavisacojeitaquee. Te antajeivetearoji cameetsatatsiri iroavisacojeitanteeri, iro cantaincha icavintsaashijeitaquee. Avaotisajeitaca, yoaneasanojeitaquee, opashinishirejeitaquee Ishire. 6Aquemisantajeitaqueri Jesoquirishito, yora oavisacojeitaqueeri, irootaque itiancasanojeitantaqueeri Tasorentsi Ishire, te intsaneemparoji. 7Ineshinoncajeitaquee, irootaque yoameetsatantaqueeri, aisati icanti ancantaitatiyempani antimajeite inquitequi. Ayojeitaque eiro yamataviteetsi. 8Queariotaque oca icamantaqueeri. Nocoaque pincantajeiteri quemisantajeitiriri Atasorentsite irimajeitero maaroni oca, pincamantasanoteri. Ocameetsajeitaque maaroni oca: eiro yatsipetashijeitarotsi. 9Eiro pisampitacoventirotsi caari iotasanoyeeti, aisati eiro pishiretashitarotsi iquenquetsatacotashitaniri yora intacaroniri. Eiro piquishimentarotsi isanquenareni Moishishi, eiro piquisatsatimentarotsi. Patsipetashitarocari, eiro oametimpitsi. 10Intimerica amataviyeterineri quemisantatsiri inquisavacaajeitanteari, pincamanteri eiro yamatavitanti. Terica inquemisantempi, aparo pampiitasanoteri. Iro cantaincha terica inquemisantempi, eiro picantajiritsi: "Noyemisantaririnte". 11Iquemisantiro tseeyantsi iriori. Te oncameetsateji yantayetiri, ainiro yantane. 12Nontianquempiri Aretemashi; tericampa, irioricampa Tiquico. Ariorica pineavaqueri, pishintsite pijate Nicoporishiqui: aitaque pineavaquenari anta. Nocoaque nonquimojantsitacotanaque anta. 13Pintacoteari yora Senashi, aisati Aporo. Yora Senashi ioyetiro icantayetiri pincatsaripee. Pimpavaqueri maaroni coiteimotariri ariorica irovaanajea. Te oncameetsateji oncoiteimoteari paitapeerica. 14Ocameetsati iriojeitanaque ashanincapee arori incavintsaantajeite. Ocameetsati iramitacoteri yora ashinoncaincari. Ocameetsati irimayetero maaroni cameetsayetatsiri. 15Ivetsajeitaquempi maaroni nocarajeitaqueri aca. Novetsajeitari maaroni quemisantatsiri ara, nintajeitanari. Nocoaque irineshinoncajeitempi Tasorentsi. Narotaque sanquenatimpirori oca:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\