1 TESALÓNICA 3

1Yujto maj techaj ex co naani, yuj chi' ix co na'a to tzon̈ can co ch'ocoj d'a chon̈ab' Atenas, 2yic sco checanb'at vin̈ cuc'tac Timoteo tic d'ayex, yujto schecab' co Mam Dios yaj vin̈. Syalel vach' ab'ix yic Cristo vin̈ qued'oc. A vin̈ xid' ac'an e tec'anil, xid' yac'anpax eyip vin̈, yic tze vach' aq'uejoch Cristo d'a e c'ool. 3A vin̈ xid' alannac d'ayex, yic vach' malaj ex somchajel e pensar yuj tastac van eyab'an syail. Yujto eyojtactaxoni to yovalil sja juntzan̈ yaelal chi' d'a quib'an̈ icha sgana Dios. 4Ayic quec'nac d'ayex, calnaccani to yovalil scab' syail. Eyojtac, ix elc'och icha tas calnaccan chi'. 5Yujto ix in te cusi ayic ix ex in naancoti, yuj chi' ix in checb'at vin̈aj Timoteo tic yab'i tato an̈eja' eyac'anoch Cristo d'a e c'ool. A val in naani talaj ix comon juviel e pensar ta' yuj vin̈ diablo. Tato icha chi', nab'an̈ej am ix quixtej co b'a quec' ta'. 6Axo ticnaic ix xid' vin̈aj Timoteo tic d'ayex. Ixn̈ej jax vin̈ ix yalan vin̈ to an̈eja' tzeyac'och Cristo d'a e c'ool, an̈eja' tze xajanej e b'a ta'. Ix yalan vin̈ to tzon̈ e nacot d'a masanil tiempo, to te xajan on̈ eyuuj. Ix yalanpax vin̈ to e gana tzon̈ eyila'. An̈ejtona' ich on̈ ta', co gana tzon̈ b'at ex quila'. 7A on̈ tic, tzijtum tas sja d'a quib'an̈, van cab'an syail d'a tic. Palta ayic ix cab'ani to an̈eja' tzeyac'och Cristo d'a e c'ool, ix on̈ te tzalaj eyuuj. 8Icha yec'b'at junoc chamel d'a quib'an̈, icha chi' ix aj co c'ool cab'ani to tec'an eyaj d'a yic Cajal Jesús. 9Eyuuj te ay val co tzalajc'olal d'a yichan̈ co Mam Dios. Yuj chi' scac' val yuj diosal d'ay eyuuj, palta a jun yuj diosal scac' chi' max tzac'van d'a jun tzalajc'olal ix yac' Dios d'ayon̈ eyuuj. 10C'ual d'ac'val cac'an quip co lesalvi yic vach' syal co b'at ex quila' yic ol co vach' ac'an e tec'anil. 11Co gana to a co Mam Dios yed' Cajal Jesucristo tz'och qued'oc, yic vach' syal co b'at ex quila'. 12Sco c'an d'a Cajal Jesús, yic a' ol vach' ac'an e xajanej e b'a. Tze xajanej masanil eb' anima icha scutej ex co xajanan a on̈ tic. 13Ayic ol jax Cajal Jesucristo, ol on̈ aj yed'oc a on̈ yicon̈xo tic. Co gana to a tz'ac'an stec'anil e pensar yic vach' an̈eja' vach' e b'eyb'al, malaj jab'oc e paltail d'a yichan̈ co Mam Dios d'a jun tiempoal chi'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\