HECHOS 12

1A d'a yic jun tiempoal chi', a vin̈aj rey Herodes, ix och ijan vin̈ yac'an chucal d'a eb' creyente. 2Ix schecan vin̈ tzepchajel sjolom vin̈aj Jacobo, aton vin̈ yuc'tac vin̈aj Juan. 3Ayic ix yilan vin̈ to vach' ix yab' eb' israel yuj jun chi', yuj chi' ix schec vin̈ yamjocpax vin̈aj Pedro. A d'a jun sq'uin̈ eb' israel, yic svaan ixim pan eb' malaj yich, ata' ix yamji vin̈. 4Axo ix yamchaj vin̈ chi', ix ac'jioch vin̈ d'a preso. Ix ac'jioch vin̈ d'a yol sc'ab' vaclajun̈van̈ eb' soldado, yic stan̈vaj vin̈ yuj eb'. Chan̈tacvan̈ eb' ix tan̈van vin̈ d'a juntac el. Ix snaan vin̈aj Herodes chi' to ayic ol lajvoc q'uin̈ yic snajicoti tas aj yelnaccot eb' israel d'a Egipto chi', ol sch'oxanelta vin̈aj Pedro chi' vin̈ d'a yichan̈ eb' anima, ichato chi' ol sch'olb'itan vin̈ rey chi' tas yaj vin̈. 5Yuj chi' te ay val och yilumal vin̈aj Pedro d'a yol te' preso chi'. Axo eb' creyente, d'a smasanil sc'ool eb' ix lesalvi d'a Dios yuj vin̈. Maj ochlaj vaan eb' slesalvi. 6Axo d'a jun ac'val, q'uic'anocxo tz'elta vin̈aj Pedro chi' d'a yichan̈ eb' anima yuj vin̈aj Herodes chi', vaynac vin̈ d'a snan̈al chavan̈ eb' soldado. Tzec'b'il vin̈ d'a chab' q'uen cadena. Axo d'a sti' te' preso chi' ayec' chavan̈xo eb' vin̈ stan̈vej. 7Palta d'a jun rato chi' ix c'och jun yángel Dios Cajal. Te sac q'uinal ix aj d'a yol te' preso chi' yuuj. Ix yecub'tan̈an scostil vin̈aj Pedro chi' jun ángel chi', yic tz'el svayan̈ vin̈, ix yalan d'a vin̈: --Q'uean̈ vaan val ticnaic, xchi. Axo q'uen cadena ayoch chi' d'a sc'ab' vin̈aj Pedro chi', munil ix el q'ueen, ix em lan̈naj q'ueen. 8Ix yalanpax jun ángel chi' d'a vin̈: --Tzatzb'itej a tzec'ul, tzac'anoch a xan̈ab', xchi. Ix lajvi chi', ix yalan d'a vin̈: --Ac'och jun spatic a pichul. Tzach och tzac'an vuuj, xchi. 9Yuj chi' ix och tzac'an vin̈ yuuj. Ix elta vin̈ d'a jun cuarto b'aj ayec' chi'. Van svayichan vin̈ snaani. Man̈ yojtacoc vin̈ tato yel to van yelta vin̈. 10Ix ec' eb' d'a scha macan̈il b'aj ayec' eb' soldado van stan̈van te' preso chi', ichato chi' ix c'och eb' b'aj ay q'uen smacul preso chi' b'aj sjacviel d'a yol calle. A jun q'uen chi' munil ix jacvi q'uen sch'ocoj. Ix el eb' b'ian. Axo ix b'at eb' d'a jun calle chi', ix actajcan vin̈aj Pedro chi' yuj jun ángel chi'. 11Axo ix yilan vin̈ to yel. Yuj chi' ix yalan vin̈: --A ticnaic, svila' to yel ix scheccot jun yángel Dios Cajal tzul in scolanel d'a yol sc'ab' vin̈aj Herodes. In colchajelta d'a yalan̈ jantacn̈ej tas sgana eb' vetisraelal syac'och d'a vib'an̈, xchi vin̈. 12Vanto snaan juntzan̈ chi' vin̈, ix c'och vin̈ d'a spat ix María, snun vin̈aj Juan, aton vin̈ scuchpax Marcos. Tzijtum eb' molanec' d'a jun pat chi', van slesalvi eb' yuj vin̈. 13Yuj chi' ix sc'on̈ub'tan̈ej spuertail yamaq'uil jun pat chi' vin̈. Axo jun ix cob'es scuch Rode, a ix ix ul tac'voquelta d'a vin̈. 14Palta axo ix yab'an ix to a vin̈aj Pedro, maj sjaclaj te' puerta chi' ix. Ton̈ej ix te tzalaj ix. Ix ochxi lemnaj ix. Ix yalan ix d'a eb' ayec' chi' ta' to a vin̈aj Pedro ayec' d'a sti' puerta chi'. 15Yuj chi' ix yal eb' d'a ix: --Tecan ton̈ej tzach comon loloni, xchi eb'. Palta ix yalxi ix to yel a vin̈aj Pedro chi' ayeq'ui. Axo ix yalanxi eb': --Tecan man̈oclaj vin̈aj Pedro chi'. Tecan a junoc ángel ayoch stan̈vumaloc vin̈, tecan a ix javi, xchi eb' d'a ix. 16Axo vin̈aj Pedro chi', an̈eja' sc'on̈c'on̈an och vin̈. Axo ix sjacan eb', ix yilan eb' to yel a vin̈aj Pedro chi' ayeq'ui. Ix te sat sc'ool eb'. 17Palta ix yac'an yechel vin̈ yed' sc'ab' d'a eb' yic numan tz'aj eb'. Ix lajvi chi', ix yalan vin̈ d'a eb' tas ix aj yic'jielta vin̈ yuj Dios Cajal d'a preso chi'. Ix yalanpax vin̈ d'a eb': --Tzeyal juntzan̈ tic d'a vin̈aj Jacobo yed' d'a juntzan̈xo eb' creyente, xchi vin̈. Ix lajvi chi', ix elta vin̈ d'a scal eb'. Ix b'at vin̈ d'a junxo lugar. 18Axo yic ix sacb'i, ix q'ue somnaj eb' soldado yalani, yujto maj nachajel yuj eb' tas ix yutej sb'a vin̈aj Pedro chi'. 19Axo vin̈aj Herodes chi' ix ac'an órden yic saychaj vin̈, palta majxo ilchajlaj vin̈ yuj eb'. Ix sc'anb'an vin̈ d'a eb' soldado chi' tas ix aj yel vin̈aj Pedro chi' d'a yol sc'ab' eb'. Ix lajvi chi', ix yac'an órden vin̈ scham eb'. Ix lajvi chi', ix el vin̈aj Herodes d'a yol yic Judea b'aj ayec' chi'. Ix c'och cajan vin̈ d'a chon̈ab' Cesarea. 20A junel, ix te cot yoval vin̈aj rey Herodes chi' d'a eb' anima aj Tiro yed' Sidón. Yuj chi' ix slajtiej sb'a eb' tas syutej eb' b'at yalan sb'a d'a vin̈. Ix yac'an sc'ol jun vin̈ scuchan Blasto eb'. Aton vin̈ sat yaj yac'an servil vin̈ rey chi'. Yuj chi', axo vin̈ ix c'anan nivanc'olal eb' d'a vin̈ rey chi'. Icha chi' ix yutej sb'a eb', yujto a d'a schon̈ab' vin̈ rey chi', ata' tz'ac'jicot jantacn̈ej tas sva eb'. 21Axo vin̈ rey chi' ix alani tas c'ual sc'och eb' d'a yichan̈ vin̈. Axo d'a jun c'u chi', ix yac'och juntzan̈ spichul vin̈ te vach', icha yic eb' rey smasanil. Ix lajvi chi', ix em c'ojan vin̈ d'a sc'ojnub'. Ix och ijan vin̈ slolonelta d'a eb' anima chi'. 22Ix lajvi yab'an eb', ix laj yalanq'ue eb': --A jun slolon tic, man̈ animaoc, aton dios, xchi eb'. 23Yujto maj yic'chaan̈ sb'i Dios vin̈, yuj chi' d'a jun rato chi' ix ac'jioch syaelal vin̈ yuj jun yángel Dios, ix och noc' a'ay d'a yol sc'ool vin̈, ix cham vin̈. 24Palta axo slolonel Dios Cajal ix pucaxn̈ejel d'a scal eb' anima. Ix laj alchajel d'a junjun lugar. 25Axo vin̈aj Bernabé yed' vin̈aj Saulo, ayic ix lajvi schecnab'il eb' vin̈ d'a Jerusalén, ix b'atxi eb' vin̈. Ix yic'anb'at vin̈aj Juan eb' vin̈, aton vin̈ scuch pax Marcos. Ix c'ochxi eb' vin̈ d'a Antioquía chi'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\