ÉFESO 2

1A d'a yalan̈taxo, chamnac ex d'a yichan̈ Dios yuj e mul yed' yuj e chucal. 2Yujto an̈ej jun sgana yolyib'an̈q'uinal tic tze c'anab'ajej, aton sgana vin̈ ay yopisio yac'an mandar d'a scal ic', aton vin̈ Satanás, vin̈ tz'ac'an sc'uloc eb' max c'anab'ajan Dios. 3A d'a yalan̈taxo, icha chi' cutejnac co b'a co masanil. Co c'ulejnac icha co gana. An̈ej d'a juntzan̈ chucal snib'ej co nivanil tic b'aj cac'nacoch co pensar. Yujto an̈ej co pensar chi' ac'jinac on̈ mandar. Yuj chi', smoj val tz'ac'jioch jun nivan yaelal d'a quib'an̈, icha ol aj yac'jioch d'a yib'an̈ juntzan̈xo anima. 4Palta tz'oc' val sc'ool Dios d'ayon̈. Te xajan on̈ yuuj. 5Yuj chi', vach'chom chamnac on̈ el d'a yichan̈ yuj co chucal, palta ix yac' co q'uinal yed' Cristo. Yuj val svach'c'olal Dios chi' tzon̈ colchaji. 6A' ix on̈ ac'anxi pitzvoc yed' Cristo Jesús. Axo d'a yichan̈, c'ojan on̈xo em yed' Cristo chi' d'a satchaan̈. 7Ato ol javoc sc'ual, a co Mam Dios ol ac'an ojtacajeloc to man̈xo b'ischajb'enoc jantac svach'c'olal. Ol checlajel jun chi' yuj snivan vach'c'olal ix yac' d'ayon̈ yuj Cristo Jesús. 8Yuj val svach'c'olal Dios colb'il on̈xo, yujto ix cac'och Cristo d'a co c'ool. A jun b'aj ix cac'och d'a co c'ool chi', man̈oc d'ayon̈ ix paq'ui, palta a Dios ix ac'an d'ayon̈. 9Man̈ yujoc junoc tas vach' sco c'ulej tzon̈ colchaji, yic malaj junoc on̈ syal quic'anchaan̈ co b'a. 10A Dios ix on̈ b'oanxi yuj Cristo Jesús, yic sco b'o juntzan̈ tas vach' nab'ilcan yuuj d'a yalan̈taxo to sco b'eyb'alej. 11Yuj chi' a ex man̈ ex israeloc, naeccoti tas eyaj d'a yalan̈taxo. A eb' vetisraelal, yalnac eb' d'a e patic to man̈ ex yicoc Dios, yujto man̈ ex ac'b'iloc circuncidar. Yujto a eb' chi', syac'och jun yechel circuncisión eb' d'a snivanil. 12A d'a yalan̈tax chi', manto ayoc och Cristo eyed'oc. Malaj eyalan eyic qued' a on̈ israel on̈ tic. Malaj pax eyalan eyic d'a jun strato Dios yac'nac qued'oc ayic yac'annac sti'. Ayex ton ec' d'a yolyib'an̈q'uinal tic, palta malaj junoc tas vach' eyac'nac och yipoc e c'ool, yujto manto ayoc och Dios eyed'oc. 13Axo ticnaic, junxon̈ej eyaj yed' Cristo Jesús. Vach'chom a d'a yalan̈taxo, ichato najat eyajcanel d'a Dios, palta a ticnaic lac'anxo ayex ec' d'a stz'ey, yujto elnaccan schiq'uil Cristo cuuj. 14An̈eja' a tz'ac'an junc'olal d'a co cal. A ex tic, a d'a yalan̈taxo eyajc'ool e b'a qued' a on̈ israel on̈ tic. Palta a ix ac'an lajvoc jun oval chi'. Yuj chi' a d'a yichan̈ Dios, junxon̈ej chon̈ab'il eyaj qued' ticnaic. 15Yujto ayic ix cham Cristo chi', ix yiq'uel yopisio jun ley, aton juntzan̈ checnab'il tz'ib'ab'ilcani. An̈ejtona', junxon̈ej ix ex yutejcan qued'oc, junxon̈ej chon̈ab'il caj d'a yichan̈ Dios ticnaic, yujto junn̈ej caj yed' Cristo chi'. Icha chi' ix yutej yac'anoch junc'olal d'a co cal. 16Ayic ix cham Cristo d'a te' culus, ix yac' lajvoc jun oval d'a e cal qued'oc. Yuj chi' junxon̈ej caj co masanil ticnaic. An̈ejtona', yuj schamel chi', ix och junc'olal d'a co cal yed' Dios. 17A Cristo ul alannaquel vach' ab'ix yic junc'olal d'ayon̈ co masanil. A' ulnaquec' yal d'ayex a ex najat eyajcanel d'a Dios yed' pax d'ayon̈ a on̈ lac'anxo cajec' d'ay. 18Yuj chi' vach'chom israel on̈, mato maay, yuj Cristo ayxo calan quic calan co b'a d'a co Mam Dios ticnaic, yujto junn̈ej Yespíritu ix yac'och d'ayon̈. 19A d'a yalan̈taxo, icha juntzan̈ eb' ch'oc chon̈ab'il eyaj d'a yichan̈ Dios, yujto man̈ ex schon̈ab'oc. Axo ticnaic, man̈xo ichoc ta' eyaj d'ay. Yujto schon̈ab' exxo yed' masanil on̈ yicon̈xo ticnaic. Yuninal exxo pax qued'oc. 20Icha junoc pat ix b'oi, icha chi' eyaji. A on̈ schecab' on̈ Jesús tic yed' juntzan̈xo eb' schecab' Dios, ichato a on̈ cac'nac em cimientoal yich. A exxo, ichato a ex latz'b'ab'il ex q'ue d'a yib'an̈. Axo Jesucristo, icha junoc q'uen q'ueen tz'emcan yipumaloc yich junoc pat, icha chi' yaj d'ayon̈. 21Icha q'uen q'ueen van slatz'jiq'ue d'a yib'an̈ jun q'uen yich pat chi', te vach' tz'aj slatz'jiq'uei, icha chi' caj d'a Cristo co masanil, yic tzon̈ och stemplooc Dios Cajal, yicn̈ej yaji. 22A d'a yalan̈ man̈ ex ichoc ta'. Axo ticnaic, junxon̈ej eyaj yed' Cristo. Van eyoch stemplooc co Mam Dios qued'oc, yic tzon̈ och scajnub'oc Yespíritu Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\