SAN LUCAS 19

1Ix c'och Jesús d'a Jericó, ix ec' d'a yol chon̈ab' chi'. 2Ata' ay jun vin̈ b'eyum scuchan Zaqueo. Yajal yaj vin̈ d'a eb' tecumel alcabar d'a jun chon̈ab' chi'. 3Sgana vin̈ yilani chajtil yilji Jesús. Palta max yal-laj yilan vin̈, yujto tzijtum anima oyanoch d'a spatic Jesús chi' ayic van sb'eyi, yujto tzapan pax steel vin̈. 4Ix b'ab'lajb'at lemnaj vin̈, ix q'ue vin̈ d'a sc'ab' jun te te' ayec' d'a ti' b'e, yic syil vin̈ yec' Jesús chi'. 5Axo yic ix ec' Jesús chi' ta', ix q'ue q'uelnaj d'a vin̈, ix yalan d'a vin̈: --Zaqueo, eman̈cot elan̈chamel, yujto a ticnaic a d'a a pat ol vac' in posado, xchi d'a vin̈. 6Ayic ix yab'an vin̈ icha chi', elan̈chamel ix emta vin̈. Axo ix c'och Jesús chi' d'a spat vin̈, ix scha vin̈ d'a tzalajc'olal. 7Axo masanil eb' anima, man̈ jantacoc ix yal eb' d'a spatic Jesús, yujto ix c'och yac' sposado d'a spat jun vin̈ chuc sb'eyb'al chi'. 8Axo vin̈aj Zaqueo chi' ix q'ue lin̈an, ix yalan vin̈ d'a Jesús Cajal: --A ticnaic Mamin, a jantac tas ay d'ayin, chapoj ol vutoc. Ol vac' junoc macan̈ d'a eb' meb'a'. Tato ay mach ix laj vixtej, ix velq'uej, chan̈el ol vac'pax sq'uexul d'a eb', xchi vin̈. 9Yuj chi' ix yalan Jesús chi': --A ticnaic, ix cha scolnab'il vin̈ aj pat tic, yujto val yel yin̈tilalpaxcan Abraham vin̈. 10A in Ac'b'il in cot yuj Dios voch animail tic, in javi in say eb' satnac yic tzin colanel eb', xchi Jesús chi'. 11Yacb'an van yab'an eb' anima tas ix yal Jesús chi', ay jun ab'ix ix yal d'a eb', yujto van sc'och eb' d'a slac'anil Jerusalén. A snaan eb' to toxo ol vach' och Dios Yajalil d'a yolyib'an̈q'uinal tic. 12Icha tic ix yutej yalan d'a eb': --A junel ay jun vin̈ vinac yin̈tilcan eb' nivac yelc'ochi. Ix b'at vin̈ d'a jun chon̈ab' te najat, yic tz'ac'jioch vin̈ reyal d'a schon̈ab'. 13Ayic manto b'at vin̈, ix yavtancot lajun̈van̈ eb' schecab' vin̈. Ix yac'an juntzan̈ q'uen tumin vin̈ d'a eb'. Nivac sat q'ueen. Jun lajan q'uen ix scha junjun eb'. Ix yalan vin̈ d'a eb': Aq'uec e negocio yed' q'uen tumin tic, masanto ol in jaxoc, ichato chi' ol eyac'anxi q'uen d'ayin, xchi vin̈ d'a eb'. Ix b'at vin̈ b'ian. 14Axo eb' yetchon̈ab' vin̈, ix te chichon sc'ool eb' d'a vin̈. Ix schecanb'at jayvan̈ vinac eb' d'a spatic vin̈, yic syalan eb': A jun vin̈ tic, malaj co gana tz'och vin̈ reyal d'a co chon̈ab' tic, xchi eb'. 15Vach'chom icha chi' ix yal eb', ix ochn̈ej vin̈ d'a yopisio chi'. Axo yic ix jax vin̈, ix laj yavtancot eb' schecab' vin̈ chi', machtac eb' b'aj yac'naccan q'uen tumin chi' vin̈, yic syab' vin̈ jantacxo yune' q'uen ix yac' ganar junjun eb'. 16Ix b'ab'laj c'och jun d'a vin̈, ix yalani: Mamin patrón, a q'uen tumin ac'naccan d'ayin, lajun̈exo yune' q'uen ix yac' ganar, xchi d'a vin̈. 17Axo ix yalan vin̈ yajal chi': Vach' jun. A ach tic, te vach' ach d'ayin. Vach'chom quenn̈ej ix vac' d'ayach, palta vach' ix utej a b'a yed'oc. Yuj chi', svac'och opisio och yajalil d'a lajun̈eoc chon̈ab', xchi vin̈ d'ay. 18Ix lajvi chi', ix c'och junxo schecab' vin̈ chi'. Mamin patrón, a q'uen a tumin ac'naccan d'ayin, oyexo yune' q'ueen ix yac' ganar, xchi. 19Yuj chi' ix yalanxi vin̈: Vach' jun. Yuj chi' ol ach vac'och yajalil d'a oye' chon̈ab', xchi vin̈. 20Ix lajvi chi', ix c'och junxo schecab' vin̈ chi', ix yalan d'a vin̈: Patrón, ina q'uen a tumin tic. Sic'b'ilb'at q'uen vuuj d'a yol jun in payu'. 21A in tic tzin xivi, yujto vojtac ach to junn̈ej b'elan̈ ach, yujto a ach tic, toxon̈ej tza cha iquej tas syac' ganar junxo anima. Toxon̈ej tza jach'a', palta malaj tas tzavej, xchi d'a vin̈. 22Yuj chi' ix yalan vin̈ yajal chi': A ach tic vach'chom in checab' ach, palta te chuc ach. Yuj juntzan̈ tzal tic, svac'canb'at d'a ib'an̈. Yujto a ach val tzala' to junn̈ej b'elan̈ in. Toxon̈ej tzin cha viquej tas syac' ganar junxo anima. Toxon̈ej tzin jach'a', palta malaj tas svavej. 23Tato icha chi' tzutej a naan d'a vib'an̈, ¿tas yuj maj ac'b'at q'uen majanil d'a junocxo, axo tzin jax tic tzin chaanxi q'uen yed' yune'? xchi vin̈ d'ay. 24Ix lajvi chi' ix yalan d'a eb' ayec' yed' chi': Iq'uec ec' q'uen d'a vin̈, tzeyac'an q'uen d'a vin̈ ix ac'an ganar lajun̈e' yune' yico', xchi vin̈ d'a eb'. 25Axo ix yalan eb': Palta mamin patrón, lajun̈exo q'uen ay d'a vin̈, xchi eb'. 26Palta sval d'ayex, a mach ayxo yico', ol vach' ac'joc nan̈alocxo d'ay. Axo eb' malaj yico', ol vach' ic'joquec' tas ay d'a eb'. 27Yed' pax eb' vajc'ool, eb' malaj sgana tzin och yajalil, iq'ueccot eb'. Mileccham eb' d'a vichan̈ tic, xchi vin̈ yajal chi', xchi Jesús. 28Ix lajvi yalan jun ab'ix chi' Jesús, ix schaan pax sb'e, ix b'ab'laj yuj eb' sc'ayb'um yic sq'ue eb' d'a Jerusalén. 29Ayic van sc'och Jesús chi' yed' eb' d'a slac'anil Betfagé yed' Betania, d'a yichan̈b'at tzalan Olivo d'a slac'anil Jerusalén, ix schecanb'at chavan̈ eb' sc'ayb'um. 30Ayic manto b'at eb', ix yalan d'a eb': --Ixiquec d'a jun chon̈ab' d'a quichan̈b'at tic. Ata' ol eyil jun noc' b'uru, etzanoch noc'. Mantalaj mach sq'ue d'a yib'an̈ noc'. Tze tijancot noc'. 31Tato ay mach tz'alan d'ayex: ¿Tas yuj tze tijelta noc'? ta xchi eb', tzeyalan d'a eb': A Cajalil ay tz'och noc' yuuj, xe chi, xchi Jesús chi' d'a eb' vin̈. 32Ix lajvi chi', ix b'at eb' sc'ayb'um chi'. Icha ix yutej yalan Jesús chi' d'a eb', icha chi' ix aj yilchaj noc' b'uru chi' yuj eb'. 33Axo yic van stijanelta noc' eb', ix c'och eb' aj b'uru chi', ix yalan eb': --¿Tas yuj tze tijelta noc'? xchi eb'. 34--To ay ol och noc' yuj Cajalil, xchi eb'. 35Ix lajvi chi', ix yic'anb'at noc' eb' d'a Jesús chi'. Ix yac'anoch spichul eb' stz'amoc noc', ix yac'anq'ue Jesús chi' eb' d'a yib'an̈ noc'. 36Axo yic van sb'eyi, ay eb' ix laj lich'anem spichul d'a yol b'e d'a yichan̈ b'aj sb'eyb'at chi'. 37Axo yic van sc'och eb' d'a jun b'e spichlaj em d'a tzalan Olivo, a jantac eb' sc'ayb'um, ix laj och ijan eb' yavajq'ue yuj tzalajc'olal. Ix laj yalan vach' lolonel eb' d'a Dios yuj juntzan̈ milagro ix yil eb'. 38Ix laj yalan eb' icha tic: --Calec vach' lolonel d'a co reyal checb'ilcot yuj Dios Cajal. Te ay junc'olal d'a satchaan̈, te nivan yelc'och co Diosal ta', xchi eb'. 39Ay juntzan̈ eb' vin̈ fariseo ayec' d'a scal eb' anima chi' ix alan d'a Jesús chi': --Ach C'ayb'um, ¿tas yuj max a cach eb' a c'ayb'um tic? xchi eb' vin̈. 40Yuj chi' ix yalan Jesús d'a eb' vin̈: --Sval d'ayex tato tz'em numan eb', axo juntzan̈ q'uen q'ueen tic ol avajq'ueoc, xchi d'a eb'. 41Axo yic van sc'och Jesús d'a Jerusalén, ix yilanb'at jun chon̈ab' chi', ix oc' yuuj. 42Ix yalani: --Ex aj Jerusalén, octom val snachajel eyuuj d'a jun c'u tic chajtil tz'aj e chaan sjunc'olal Dios, palta a ticnaic, maxtzac yal-laj snachajel eyuuj, yujto toxo ix c'ub'chajel d'ayex. 43Yuj chi' ay jun tiempoal ol ja d'a eyib'an̈, a eb' eyajc'ool, ol och oyan eb' d'a spatic yichan̈ e chon̈ab' tic. Ol laj yoyan sb'a eb' d'a e patic, ol yac'an oval eb' eyed'oc. 44Ol laj smaq'uem vecnaj jun chon̈ab' tic eb' d'a sat luum. Ol smilancham eb' anima chi' eb'. Axo q'uen q'ueen latz'b'ilq'uei, man̈xa junoc q'uen ol can d'a yib'an̈ q'uen yetq'uenal chi'. A jun tic ol ja d'a eyib'an̈ yujto a d'a jun tiempoal tic ix ja Dios d'ayex, palta max nachajel eyuuj, xchi Jesús. 45Ix lajvi chi' ix c'och Jesús d'a yol yamaq'uil stemplo Dios. Ix spechanelta eb' schon̈vaji yed' eb' smanvaji. 46Ix yalan d'a eb': --Tz'ib'ab'ilcan d'a Slolonel Dios icha tic: A in pat, yicn̈ej lesal yaji, xchi. A exxo tic, icha junoc q'uen n̈aq'ueen b'aj sc'ub'ejel sb'a eb' elc'um, icha chi' tzeyutej, xchi d'a eb'. 47Junjun c'u ix c'och Jesús chi' sc'ayb'ej anima d'a yamaq'uil stemplo Dios chi'. Axo eb' vin̈ sacerdote, eb' vin̈ c'ayb'um d'a ley Moisés yed' eb' vin̈ yajalil jun chon̈ab' chi', ix say eb' vin̈ tas syutej eb' vin̈ smilanchamoc. 48Palta maj yal-laj yuj eb' vin̈, yujto ayoch d'a sc'ool eb' anima smaclan yab' d'ay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\