ROMA 5

1A ticnaic, toxo ix yal Dios to vach' on̈ d'a yichan̈, yujto scac'och d'a co c'ool. Yuj chi' junc'olalxo tzon̈ aj yed'oc, yujn̈ej Cajal Jesucristo. 2Ay calan quic co chaan svach'c'olal Dios, yujto scac'och Cristo d'a co c'ool. Yuj chi' tzon̈ tzalaji, yujto scac'och yipoc co c'ool to a Dios ol ac'an tz'acvoc co vach'il icha yico'. 3Man̈ yujocn̈ej chi' tzon̈ tzalaji, palta tzon̈ tzalaji ayic scab'an syail yuuj. Yujto cojtac to yuj juntzan̈ yaelal chi', ec'alxo tec'an tzon̈ aji. 4Yuj co tec'anil chi', stzalaj Dios qued'oc. Yuj chi' syal cac'anoch Dios yipoc co c'ool. 5Palta max on̈ q'uixvilaj ayic scac'anoch Dios chi' yipoc co c'ool, yujto yuj Yespíritu ix yac' d'ayon̈, scab' d'a co pixan to te xajan on̈ yuuj. 6Maj yal-laj co colan jab'oc co b'a d'a yalan̈taxo. Te chuc on̈ co masanil. Axo ix ja stiempoal, ix cham Cristo cuuj. 7Q'uinaloc ay junoc mach vach' sb'eyb'al ticnaic, tecan malaj junoc mach syac'cham sb'a yuuj. Yicxon̈ej am tato ay junoc mach vach' spensar, tzam yal stec'b'an sb'a scham yuuj. 8Palta ix sch'ox Dios to te xajan on̈ yuuj, yujto ayic te chuc on̈, ix yac'cham sb'a Cristo cuuj. 9Xal ticnaic, vach'on̈xo d'a yichan̈, yujto ix cham cuuj. Yuj chi', yel ton val ol on̈ svach' colejel d'a jun nivan yaelal toto ol javoc. 10A d'a yalan̈taxo, vach'chom ajc'ol on̈ d'a Dios, palta ix on̈ och junc'olal yed'oc, yujto ix cham Yuninal cuuj. Axo ticnaic, yujto junc'olalxo caj yed' Dios, yuj chi' yel ton val ol on̈ vach' colchajel yuuj, yujto pitzan Yuninal chi'. 11Man̈ocn̈ej yuj juntzan̈ tic, palta an̈eja' tzon̈ te tzalaj pax yed' Dios yuj Cajal Jesucristo. Yujto yuuj, ix och junc'olal d'a co cal yed' Dios. 12Yujn̈ej jun vin̈ vinac, aton vin̈aj Adán, pitzvinac chucal d'a yolyib'an̈q'uinal tic. Yuj schucal vin̈ chi' pitzvinac chamel. Yuj chi' ochnaccan chamel d'a quib'an̈ co masanil, yujto co masanil ochnac co mul d'a Dios. 13Ayic mantalaj ley Moisés, ochnacxo smul eb' anima d'a Dios, palta maj canlaj smul eb' chi' d'a yib'an̈, yujto mantalaj ley chi' ta'. 14Palta atax d'a stiempoal vin̈aj Adán chi' masanto ix ac'jielta ley Moisés, ix laj cham eb' anima smasanil, vach'chom man̈ lajanoc smul eb' icha smul vin̈aj Adán chi', ayic maj sc'anab'ajej jun schecnab'il Dios vin̈. A vin̈aj Adán chi', ch'oxnab'il yaj vin̈ d'a jun tzac'anto ix javi. 15Palta a smul vin̈ chi', max yal-laj co lajb'an yed' jun co colnab'il syac' Dios. Tzijtum pax eb' ix cham yuj smul vin̈ chi'. Palta yelxo val nivan yelc'och jun colnab'il syac' Dios chi' d'ayon̈, aton jun ton̈ej tz'el d'a sc'ool yac'ani. Yujto yuj val jun mach, aton Jesucristo, tzijtum on̈ sco cha svach'c'olal Dios. 16A smul vin̈aj Adán chi', max yal-laj co lajb'an yed' jun co colnab'il syac' Dios. Yujn̈ej jun smul vin̈ chi', ix ac'jicanoch yaelal d'a quib'an̈ co masanil. Palta vach'chom te ay co mul ix och d'a Dios chi', ton̈ej ix el d'a sc'ool yac'an co colnab'il, yuj chi' syala' to vach' on̈ d'a yichan̈ ticnaic. 17A smul vin̈ chi' ic'annaccancot chamel d'a quib'an̈ co masanil. Palta yujn̈ej junxo mach, aton Jesucristo, te nivan svach'c'olal Dios sch'oxnac d'ayon̈, yujto syala' to vach' on̈ d'a yichan̈. Yuj val chi', ol co cha co q'uinal d'a juneln̈ej, axo coch cac'an yajalil chi' yed'oc. 18Yuj chi', yuj jun smul vin̈aj Adán chi', ix ac'jicanoch yaelal d'a quib'an̈ co masanil, palta yujto vach' sc'ulejnac Jesucristo, yuj chi' syal Dios to vach' on̈ d'a yichan̈, syic'anpaxel jun yaelal ochnac can chi' d'a quib'an̈. 19Yuj jun vin̈ maj c'anab'ajanoc, yuj chi' tzijtum on̈ ochnac on̈ ajmulal. Palta yuj junxo ix c'anab'ajani, yuj chi', masanil on̈ tzon̈ och pax vach'ilal d'a yichan̈ Dios ticnaic. 20Ac'b'ilcot ley Moisés yic svach' checlajel co chucal. Vach'chom nivan ix aj co mul, palta a svach'c'olal Dios, yelxo val nivan yelc'och d'a yichan̈. 21Ay on̈ och co masanil d'a yol sc'ab' jun chucal chi'. Yuj spoder jun chucal chi', slaj on̈ chami. Palta a svach'c'olal Dios te ay pax spoder. Yuuj, vach' on̈ d'a yichan̈ ticnaic. Icha chi' syutej yac'an co q'uinal d'a juneln̈ej yuj Cajal Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\