ROMA 7

1Ex vuc'tac ex vanab', eyojtac to a juntzan̈ ley ay yalan yic d'ayon̈ yacb'an pitzan on̈to. 2Q'uinaloc ay junoc ix ix ay yetb'eyum, ayic pitzanto vin̈ yetb'eyum ix chi', ichato tzec'b'iloch ix d'a vin̈ yuj sleyal ic'lajb'ail. Palta tato scham vin̈, libre tz'ajcan ix. 3Tato pitzanto vin̈ yetb'eyum ix chi' scomon b'at ix d'a junocxo vin̈ vinac, tz'em ix ajmulal. Axo tato scham vin̈ yetb'eyum ix chi', libre tz'aj ix d'a jun ley chi'. Vach'chom syic' junocxo vin̈ vinac ix, palta man̈ muloclaj sc'ulej ix chi'. 4Ex vuc'tac ex vanab', junxon̈ej caj yed' snivanil Cristo. Yujto ix chami, yuj chi' chamnac on̈xo elta d'a yalan̈ ley Moisés. Ay junxo mach icha quetb'eyum yaji, aton Cristo, jun pitzvinacxi d'a scal eb' chamnac. Icha chi' caj yed'oc yic scac'an servil Dios d'a vach'il. 5A d'a yalan̈taxo, an̈ej co chuc pensaril sco c'anab'ajej. Yuj ley Moisés chi' ix pitzvi juntzan̈ chucal sgana co nivanil. A juntzan̈ chucal chi' tzon̈ ic'anb'at d'a chamel d'a juneln̈ej. 6A d'a yalan̈tax chi', a jun ley chi' ay yalan yic d'ayon̈, axo ticnaic, chamnac on̈xo el d'a yalan̈ ley d'a yichan̈ Dios. Yuj chi' quicxo co b'a, yic axon̈ej Dios scac' servil. Yuj chi' van co b'eyb'alan jun ac' b'eyb'al yac'nac Yespíritu Dios d'ayon̈. Axo jun peca' ley tz'ib'ab'ilcan chi', man̈xa yalan yic d'ayon̈ ticnaic. 7Palta ¿tas tze na jun? A ley Moisés, ¿tom chuc? Maay. Yujn̈ej jun ley chi' snachajel chucal cuuj. Q'uinaloc sviloch in c'ool d'a junoc tas ticnaic, vojtac to chuc tzin c'ulej yujto a ley tz'alani: Man̈ iloch a c'ool d'a junoc tas, xchi. Q'uinaloc malaj tas syala', man̈ vojtacoc ama tato chuc. 8Palta yuj juntzan̈ checnab'il chi', ix pitzvi juntzan̈ chucal chi' d'ayin. Tzijtum macan̈il chucal ix in c'ulej. Q'uinaloc malaj jun ley chi', malaj am yelc'och juntzan̈ chucal chi'. 9Ayic manto vojtacoc jun ley chi', pitzan in d'a yichan̈ Dios in naani. Axo yic ix vojtacaneli, ix nachajel vuuj to te malaj in vach'il. Ichato chi' b'ian ix vojtacaneli to ayoch chamel d'a vib'an̈ yuuj d'a yichan̈ Dios. 10A jun ley chi' ay yopisio yac'an co q'uinal. Palta a ix ac'ancot chamel d'a vib'an̈. 11Yuj jun ley chi', ix te pitzvi chucal d'ayin, in te ixtax yuj juntzan̈ chi'. A chucal chi' ix ac'lab'an jun ley chi' yic syic'ancot chamel d'a vib'an̈. 12A jun ley chi', malaj spaltail. An̈ejtona', icha pax chi' smasanil juntzan̈ checnab'il ay d'a jun ley chi', te tojol, te vach'. 13Palta, ¿tas tze na jun? ¿Tom a jun ley te vach' chi' tz'ic'ancot chamel d'a vib'an̈? Maay, man̈oclaj. Aton jun in chuc pensaril tz'ic'ancoti. Icha chi' ix aj scheclajeli to yel te chuc jun chi'. A jun chucal chi' ix yac'lab'ej jun ley to vach' yic syic'ancot chamel d'a vib'an̈. Ichato chi' ix checlajelta to a jun in chuc pensaril chi', te chuc toni. 14Cojtac to a Yespíritu Dios ac'jinaccot jun ley chi'. Palta a in tic an̈eja' ved' jun in chuc pensaril tic. Ichato chon̈b'il in och vac'an servil chucal. 15Yujto a juntzan̈ tas tzin c'ulej chi', man̈ vach'oc svila'. Ay juntzan̈ tas vach' in gana tzin c'ulej, palta max in c'ulejpaxlaj. Axo juntzan̈ tas malaj svach'il, a tzin c'ulej. 16Tato chuc vilan juntzan̈ tas malaj svach'il tzin c'ulej chi', syalelc'ochi to ec'alxo svach'il jun ley chi' d'a vichan̈. 17Yujto man̈oc in tzin c'ulej juntzan̈ chi'. A jun chucal toxon ayoch d'ayin, a jun chi' sc'ulani. 18Vojtac to max yal in c'ulan junoc tas vach' d'a yol vico' yujto chuc in pensar. In gana tzin c'ulej juntzan̈ tas vach', palta max yal-laj vuuj. 19A tas vach' in gana tzin c'ulej, max in c'ulejlaj. Palta a juntzan̈ tas malaj svach'il max in nib'ej tzin c'ulej, a tzin c'ulej. 20Palta tato a juntzan̈ tas malaj in gana, a tzin c'ulej, syalelc'ochi, man̈oc in van in c'ulani. A jun chucal ayoch d'ayin, a jun chi' van sc'ulani. 21Yuj chi' icha tic tzin c'ulej. In gana tzin c'ulej juntzan̈ tas vach', axo svilani, axon̈ej juntzan̈ chucal tzin c'ulej. 22A in tic, tzin tzalaj yed' sley Dios. 23Palta a in nivanil tic, a jun chucal ayoch d'ay, a tz'ac'an mandar. A tz'ac'an oval yed' junxo ley b'aj tzin tzalaji. Yuj chi', icha val to preso vaj yuj chucal, yujto a tz'ac'an mandar in nivanil tic. 24Ob'iltac in. ¿Mach junoc syal in scolanelta d'a yol sc'ab' in nivanil tic, yujto a tzin ic'anb'at d'a chamel d'a juneln̈ej? 25An̈ej Dios syal yuuj, yuj Cajal Jesucristo. Yuj chi', svac' yuj diosal d'a Dios chi'. Icha vaj tic, a yed' in pensar, svac' servil Dios. Palta axo jun in chuc pensaril tic, ayoch yac'an servil chucal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\