PRIMERA PEDRO 2

1Jaun₂ në́₃, co₂dsia₅ tí₃ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂'lɨg'₅₄, quian'₅₄ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jme₁chan'₂ 'nia'₂ jmo'₂ o₁ne'₄, o₁gang'₂, jme₁chan'₂ 'nia'₂ jmo'₂ uɨg₅ 'au'₂, ca₂le₃jë́₃ guë́₄ a₂lë₁chi₂dsia'₂ 'nia'₂ 'ɨ́ng'₅ rɨ́ng'₂. 2Jmo₄ 'nia'₂ në₂jag₄ bá₄ guein₂ pí'₁ i₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ 'ɨ́n'₂ dsi'₅₄ jmá'₅ a₂gu₂dsí₂, jaun₂ të₂le₃ quian'₅₄ a₂jaun₂ qui₂dsɨ₃can'₅₄ 'nia'₂ ca₂lia'₂ ca₂'ŋia₅ i₁lión'₂ 'nia'₂, 3chi₂jua'₂ të₃dsón'₂ bá₄ ma₂ca₂rë₃len'₄ 'nia'₂ jmá₂ a₂dse₃ dsɨ́₅ Te₁gui'₅₄. 4Jme₁quián₄ 'nia'₂ ja₁con₂ Te₁gui'₅₄ i₂lɨ́n₅ nɨ₁cang₁ jén'₃. Dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ në́₃ tsá₃ ca₂rë₃jei₅₄, la₁ të₂le₃ quió'₅ Diú₄ në́₃ lë́₅ nɨ₁cang₁ rë₂quio'₅₄ a₂jlá'₁ a₂quen₅ guë́₄ lɨn₃. 5Le₂në₅ bá₄ 'nia'₂ ján₃, jmo₄ 'nia'₂ 'au'₂ a₂lɨ́ng'₅ co₂'nió'₄ nɨ₁cang₁ jén'₃ a₂jmó'₂ Diú₄ ta₁ a₂juɨ₂₃ jmóg'₅ caun₂ 'né₅ a₂gu₂dsí₂, ia₁jaun₂ dsi₁nó'₅ 'nia'₂ léng'₂ co₂'nió'₄ jme₂dsa₂ i₂lë́₅ 'í₁ quiáin₅ i₂qui₂jén'₅ 'e₂ qui₂jén'₅ ne₄ Diú₄ a₂gu₂dsí₂ a₂lë́₅ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ 'éi₂ gue₂₃ të₂le₃ quian'₅₄ Jesucristo. 6Ia₁ ne₄ Si₂ juá'₂ ján₃: la₂ dsián₄ jniá₂ ciudad Sión i₂lɨ́n₅ nɨ₁cang₁ quió'₅ qui'₅₄ 'uɨg₅₄ 'ia'₂. Ca₂le₃jɨ́n₃ i₂'én₂ le₃quió'₅, o₁lɨ́g'₂ tsá₃ 'ag₃ caun₂-tɨn₃ dsɨ́₅. 7Të₂le₃ quián'₂ 'nia'₂ i₂'éng'₂, nɨ₁'lau₂ jaun₂ lë́₅ a₂quen₅ 'ŋio₅ lɨn₃. La₁ të₂le₃ quió'₅ i₂tsá₃ 'én₂ në́₃, rë₂ti₃ juɨ₁lia'₂ juá'₂ ne₄ Si₂: Nɨ₁cang₁ a₂tsá₃ ca₂rë₃ji'₅₄ dsa₂ i₂jme₁jmóg'₅ 'né₅, ca₂lë₃ nɨ₁cang₁ a₂dsen₅₄ guë́₄ quió'₅ qui'₅₄ 'ia'₂. 8Rë₂ti₃ ján₃ ja₁juá'₂ ne₄ Si₂: nɨ₁cang₁ a₂qui₂nió₅ dsa₂, nɨ₁'lau₂ a₂jmo₅ a₂dsɨ₂gan'₅₄ dsa₂. 'Uɨg₅₄ ia₁ a₂tsá₃ 'nio₃ jme₃ti₃ jág₁ dse₃, qui₂niói₅ juɨ₁lia'₂ ma₂'i₄ 'éi'₃ dsɨ₃ŋɨ́i₂. 9Ma₂lɨ́n'₅ bá₄ 'nia'₂ në́₃, jon₂ dsa₂ i₂rë₂quion'₅₄ quián₅ Diú₄. Lɨ́ng'₅ co₂nió'₃ jme₂dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ Rag₅₄, caun₂ juɨg₂ jŋió₅, dsa₂ juɨg₂ quián₅ Diú₄ 'ŋiog₅. Ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ lɨ́n'₅ 'nia'₂, ia₁jaun₂ qui₂jme₁jnia'₅ 'nia'₂, ca₂le₃jë́₃ a₂jlá'₁ a₂ma₂jmo₃ Diú₄. Ia₁ 'éi₂ bá₄ ma₂ca₂'uíin'₂ 'nia'₂ jë₄ qui₁né'₃, ca₂tág₃ të₂le₃ ja₁jniá₂ si₂ jlá'₁ quió'₅. 10Le₂jŋiá₅ në́₃, tsá₃ dsa₂ juɨg₂ jme₁lɨ́n'₄ 'nia'₂; la₁ rë₂në́₃ në́₃ ma₂ca₂dsi₃nó'₅ 'nia'₂ ma₂lɨ́ng'₅ dsa₂ juɨg₂ quián₅ Diú₄. Ca₂le₂jŋiá₅, 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ jme₁ŋéi₂ dsɨ́₅ 'nia'₂; la₁ rë₂në́₃, Diú₄ ma₂ca₂tá'₂ ŋéi₂ dsɨ́₅. 11'Nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂'nióg₃, 'nia'₂ i₂tiáng'₅ uɨ́ng₂ i₂ma₂lɨ́ng'₅ në₂jag₄ bá₄ dsɨ₂nau₂, chi₂len'₄ jniá₂ 'nia'₂ co₂dsia₅ tí₃ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ a₂'lɨg'₅₄ a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ nɨ₁ŋɨ'₁ a₂jmo₅ 'nei₂ ja₁con₂ jme₂dsí₂ quián'₂ 'nia'₂. 12I₂nio₄ bá₄ 'nia'₂ con'₂ dsi₂ten₅₄ jɨn₄ dsɨ₂nau₂ juɨg₂ ja₁tiáng'₄, ia₁jaun₂ juɨ₁la₂ 'ag₂₃ 'ɨin₂₃ 'nia'₂ 'lɨg'₅₄ a₂jág₂ jɨ́in₂ 'nia'₂ në₂jag₄ bá₄ dsa₂ i₂le₁cán'₄ dso₄, la₁ jë₁ma₂ca₂të́₂ ne₅₄ a₂dse₃ jmo'₂ 'nia'₂, jme₃juɨin'₂ bá₄ Diú₄ jë₁ma₂të́₂ rë₁të₃dsɨ₅₄ 'éi'₃. 13Ia₁ a₂gan'₃ 'nia'₂ Te₁gui'₅₄, tión'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ 'éi'₃ quí'₅ juɨ₁'ein₂ guë́₃ dsɨ₂tan₅₄ i₂dsián₁ quián₅ dsa₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂; tión'₂ 'nia'₂ 'éi'₃ quí'₅ juɨ₁lia'₂ gui'₅₄ dsɨ₂tan₅₄ emperador 14lia'₂ 'éi'₃ quió'₅ i₂lɨ́n₅ dsi₄má'₂ i₂dsián₁ quiáin₅, a₂cuë́'₃ uɨg₅ dsa₂ i₂jmo₅ 'lɨg'₅₄, la₁ dse₃ 'ɨin₃ dsa₂ i₂jmo₅ a₂dse₃. 15Ia₁ a₂në₅ bá₄ a₂'nio₃ Diú₄: a₂jmó'₂ 'nia'₂ ca₂ne₅₄ a₂dse₃, ia₁jaun₂ dsɨ₃lén₂ tei₄ dsa₂ co₄ i₂'ɨn₅ 'lɨg'₅₄ 'nia'₂ ia₁ a₂tsá₃ ŋi₅. 16I₂nio'₄ bá₄ 'nia'₂ jaun₂, lia'₂ jë₁i₂nio₄ dsa₂ i₂ma₂ca₂lón₂ i₂ma₂ca₂niá₃ juɨ₅ quió'₅, la₁ tsá₃ o₁leng'₅₄ jua'₅₄ a₂ma₂rë₂na₄ juɨ₅ ia₁jaun₂ 'náu'₁ dso₄. Juɨ₁le₂chan'₂ 'nia'₂ a₂lɨ́ng'₅ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ Diú₄. 17Jme₁gan₃ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂; jme₁'nió₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ në́₃. Jme₁gan₃ 'nia'₂ Diú₄, ton'₂ jme₁gan₃ 'nia'₂ dsɨ₂tan₅₄ dsa₂ juɨn'₂. 18'Nia'₂ guë'₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ dsa₂, tión'₂ 'nia'₂ 'ei₅ gau₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ te₂néi'₂ juɨg'₂ 'nia'₂. Ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ jme₁ti'₄, on₃jua'₅₄ jmá'₃ ne₄ dsa₂ dsen₃ i₂juɨn'₂ dsɨ́₅; ca₂tɨ́n'₂ bá₄ 'nia'₂ jme₁ti'₄ le₂jiog₅ ne₄ dsa₂ i₂tsau₂ dsɨ́₅ në́₃. 19Ia₁ ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ të₂tsɨn'₅₄ dsa₂ ne₄ Diú₄ jme₁jmo₂₃ tió'₃ dsɨ́₅ ŋág₅ uɨg₅ on₃jua'₅₄ a₂cha₂ rɨin₂, ne₄ ia₁ a₂lí'₄ dsɨ́₅ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄ bá₄. 20Ia₁ në₁jua'₂ jmo'₂ 'nia'₂ tió'₃ 'au'₂ jme₁qui₂dsɨ₂bang'₅₄ ne₄ 'uɨg₅₄ dsáu'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄, ¿'e₂ a₂dse₃ a₂lé₂ le₃guéi'₁ 'nia'₂ në₁jua'₂ le₂jaun₂? La₁ në₁jua'₂ ŋag'₅₄ 'nia'₂ uɨg₅ ne₄ 'uɨg₅₄ a₂dse₃ a₂jmo'₂, ton'₂ jmo'₂ 'nia'₂ tió'₃ 'au'₂, ia₁ le₂në₅ bá₄ dsióg₄ të₃tsɨn'₅₄ 'nia'₂ dse₃ ne₄ Diú₄. 21Ia₁ ta₁ jaun₂ ma₂ca₂rë₃të́₄ 'nia'₂, ia₁ ján₃ bá₄ ca₂ŋág₃ Cristo uɨg₅ o₄quián'₂ 'nia'₂, a₂ca₂quiog₂ caun₂ juɨ₅ ia₁jaun₂ le₂në₅ i₁nio'₄ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ ca₂ŋɨ₃ 'ŋiog₅. 22'I₁caun₂ dso₄ tsá₃ 'e₂ ca₂'náu₂, on₃ guë'₂ 'i₁ca₂mɨ́g₂ jág₁ a₂juɨ₁gain₂ ca₂o₃'ág₃ mɨ₂'o₅₄; 23jme₁qui₂ca₂jnáu'₂ dsa₂ jág₁ uɨg₅, tsá₃ le₂jaun₂ ca₂jéin₃ jág₁ jua'₅₄ a₂ca₂quiain₃ dsa₂ juë́'₅. Të₂le₃ caun₂ bá₄ ca₂'ág₂ dsɨ́₅ ca₂dsiain₃ o₄gú₃ i₂qui₃dsɨ₅ 'éi'₃ lia'₂ tí₅. 24Le₂në₅ bá₄ ca₂cáun₃ Cristo juɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁₂ 'ŋiog₅ dsáu₁ jniog₄ jme₁ca₂ŋó₃ ne₄ cróg₄ ia₁jaun₂ dsióg₃ jniog₄ ne₄ dso₄, a₂le₃chong₂ táng₃, quián₁ caun₂ juɨ₅ co₂dsau₅; ne₄ a₂qui₂ca₂cuɨ́n'₂ Cristo ca₂'lón'₂ bá₄ 'nia'₂. 25Ia₁ le₂jŋiá₅ jme₁i₂nio'₄ 'nia'₂ lia'₂ ja₁i₂nio₄ já'₂ cha'₂ i₂ma₂i₂cón'₅, la₁ rë₂në́₃ ma₂ca₂jén'₃ bá₄ táng₃ 'nia'₂ le₃quió'₅ Cristo. 'Éi₂ bá₄ i₂jiog₅, niog₅ gu₂, jmo₅ 'í₁ jme₂dsí₂ quián'₂ 'nia'₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\