PRIMERA PEDRO 3

1Le₂në₅ bá₄ ján₃, 'nia'₂ dsa₂ mɨ́₂ i₂le₁jen'₂ gu₂, tión'₂ 'nia'₂ 'éi'₃ quió'₅ dsɨ₂i₂gog'₂, ia₁jaun₂ në₁jua'₂ chan₂ i₂tsá₃ 'én₂, lé₂ le₃join'₅₄ ia₁jaun₂ le₃'éin₂ ján₃, on₃jua'₅₄ a₂'nió'₅ juɨg'₅₄ 'nia'₂ jág₁ 'lióng₂, të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅ 'a₂ lia'₂ lë́₅ i₂nio'₄ bá₄ 'nia'₂, 2ia₁ të₃ ne₅₄ a₂ma₂lɨ́n'₂ 'nia'₂ dsa₂ i₂le₁jë́₃ dsɨ́₅, i₂ŋi₅ 'a₂ lia'₂ jme₃go₃. 3Tsá₃ juɨ₁le₅₄ jua'₅₄ a₂jŋia'₅₄ tión'₂ 'nia'₂ jlá'₁ jmá'₃ lia'₂ le₃co'₅₄, quian'₅₄ juɨ₁lia'₂ a₂ŋɨ́₄ jlá'₁ qui₂rë₂lag₄ dsei'₂, o₃ a₂qui₂le₁lɨn'₄ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ quian'₅₄ mɨ́g₂ cu₄nióg₄, tsɨ́n'₂ jlá'₁ në́₃. 4Qui₁jmo'₅₄ bá₄ 'nia'₂ jláng'₁ të₂le₃ quian'₅₄ a₂rë₃'ma₄ të₂'au'₂ 'nia'₂, a₂rë₂lag₄ quian'₅₄ caun₂ jme₂dsí₂ a₂jmo'₂ 'nia'₂ meg'₂. A₂rë₃lɨn₄ dsa₂ le₂në₅ bá₄ lë́₅ caun₂ a₂jlá'₁ a₂tsá₃ lɨ́g'₂ jmɨg₄ dsɨ₃'én₂, ton'₂ quen₅ 'ŋio₅ lɨn₃ të₂le₃ ja₁con₂ Diú₄. 5Ia₁ le₂në₅ bá₄ jme₁qui₂le₁lɨn₄ dsa₂ mɨ́₂ i₂jme₁lë́₄ 'í₁ quián₅ Diú₄ ma₂lɨ́g'₂: jme₁i₂nioi₅₄ caun₂ bá₄ jme₁le₁'ág₄ dsɨ́₅ le₃quió'₅ Diú₄, ton'₂ tioin'₅₄ 'éi'₃ quió'₅ dsɨ₂i₂gu₂. 6Ján₃ bá₄ le₂në₅ jme₁lɨ́n₄ Sara, ca₂nág₂ gau₂ jág₁ quió'₅ Abraham, jaun₂ ca₂të₃ “Gui'₅₄ quiáng₃”. Le₂në₅ bá₄ dsi₁nó'₅ 'nia'₂ léng'₂ juɨ₁lia'₂ jme₁lɨ́n₄ 'éi₂, në₂jag₄ bá₄ chi'₂ quiáin₅ bá₄ ján₃, në₁jua'₂ ca₂jmo'₅₄ con'₂ dsi₂ten₅₄, tsá₃ ma₃'e₂ gau₂ jiá₃ 'au'₂ 'nia'₂. 7Le₂në₅ bá₄ ján₃, 'nia'₂ dsa₂ ŋe'₂, jmo₄ 'nia'₂ 'en₅₄ 'au'₂ 'a₂ lia'₂ tiáng'₄ quian'₅₄ dsa₂ mɨ́₂ quiáng'₂, juɨ₁ŋei₂ bá₄ a₂ca₂tɨ́in₂ jme₁gain'₃ 'nia'₂, ia₁ lɨ́in₅ i₂'uan₅₄ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ guiong'₅₄, lɨ́in₅ co₂'nió'₄ caun₂ nɨ₁vaso a₂go'₂ guë́₄; ia₁ co₂rë₂ bá₄ lɨ́n'₅ 'nia'₂ dsa₂ i₂rë₂gon'₅₄ i₂ca₂tɨ́n₂ le₃chan₂ dse₃. Le₂në₅ jmo₄ 'nia'₂ ia₁jaun₂ 'i₁caun₂ tsá₃ 'e₂ jnág₅ cha₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁chi₁len'₄ 'nia'₂ Diú₄. 8Jë₁ca₂tó'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, juɨ₁chan'₂ bá₄ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃ 'ei₅ caun₂ jág₁, jeng'₂ quian'₅₄ rɨ́ng'₂; 'ua₁ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄; jme₁'nió₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂; juɨ₁chan'₂ 'nia'₂ ŋéi₂ 'au'₂; jmo₄ 'nia'₂ meg'₂ në́₃. 9Tsá₃ lë₁jein'₅₄ 'nia'₂ 'lɨg'₅₄ quian'₅₄ a₂'lɨg'₅₄; tsá₃ të₁'óng'₁ dsa₂ i₂të₂'o'₂. Të₂le₃ jein'₅₄ jág₁ dse₃ a₂jme₃gu'₅₄ Diú₄ quió'₅ dsa₂ le₂'éi₂. Ia₁ ta₁ në₅ bá₄ a₂'nio₃ Diú₄ jmó'₂ 'nia'₂ a₂ma₂ca₂të₃, ia₁jaun₂ bá₄ tɨn'₃ 'nia'₂ jme₃gu'₅₄ Diú₄. 10Ia₁: Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂'nio₃ le₃chan₂ dse₃ ca₂tɨ́in₂ jmo₃ 'í₁ le₁tsɨ'₂ jaun₂ tsá₃ 'ŋiái₃ jág₁ 'lɨg'₅₄, on₃ guë'₂ 'nió'₅ 'uë́'₃ jág₁ të₂jág₁ mɨ₂'o₅₄. 11Co₂dsia₅ 'nió'₅ quiá'₂ dsa₂ cau₅ juɨ₁lia'₂ juɨ₅ 'lɨg'₅₄, jmo₃ ca₂ne₅₄ a₂dse₃; 'nió'₅ 'no'₂ dsa₂ juɨ₅ ja₁'ei₅ tei₄, jaun₂ juɨ₅ jaun₂ 'en₃. 12Ia₁ jme₁ne₁ Te₁gui'₅₄ tsá₃ 'na₂ jɨ́in₂ dsa₂ dsen₃, ton'₂ rë₂jáin₁ nag₂₃ 'e₂ chi₂léi'₂ dsa₂ quiáin₅, la₁ të₂le₃ quió'₅ i₂jmo₅ a₂'lɨg'₅₄, le₂cau₅ bá₄ jéin'₅ ne₅₄. 13¿I₂'ein₂ bá₄ lé₂ le₃jmóg'₂ në₁jua'₂ dsen₅₄ 'au'₂ 'nia'₂ ca₂jmo'₅₄ a₂dse₃? 14La₁ juɨ₁'a₂ guë́₃ la₂ ŋag'₅₄ 'nia'₂ uɨg₅ ne₄ ia₁ a₂jmo'₂ 'nia'₂ a₂dse₃, la₁ia₁ 'e₂ guë́₄ dsen'₃ 'nia'₂ chang'₂ jua'₅₄ le₂jaun₂. Tsá₃ jmo₂ 'nia'₂ gang'₃ 'e₂ a₂gó'₅ dsa₂ 'éi₂ chain₂, on₃ guë'₂ cán'₁ 'nia'₂ juë́'₅. 15Të₂le₃ jmo₄ bá₄ 'nia'₂ 'au'₂ a₂lɨ́n₅ Cristo juɨg'₂ 'nia'₂ i₂jŋió₅, a₂lë́₅ 'í₁ të₂'au'₂ 'nia'₂. Chan'₂ 'nia'₂ rë₂jáng'₁, a₂jein'₅₄ jág₁ quió'₅ dsa₂ i₂'nio₃ le₃ŋi₅ 'a₂ lia'₂ lë́₅ a₂'ɨ́n₂ 'au'₂ 'nia'₂. Jŋia'₅₄ lia'₂ jmo₄ a₂në₅ jmá'₃ lia'₂ quian'₅₄ a₂'ua₁ 'au'₂, a₂jme₁gan'₃ 'nia'₂ dsa₂ në́₃, a₂qui₂le₁jë́₃ a₂qui₂dsɨ₂jŋi₅ 'au'₂, 16ia₁jaun₂ le₃gui'₅₄ dsa₂ i₂chi₂'ag₅ 'lɨg'₅₄ o₄quió'₄ juɨ₅ dse₃ a₂i₂nio'₄ 'nia'₂ le₃quió'₅ Cristo. 17Në₁jua'₂ le₂jaun₂ 'nio₃ Diú₄, ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ a₂ŋág₅ dsa₂ uɨg₅ ne₄ ia₁ a₂jmo₂₃ a₂dse₃, lia'₂ con'₂ guë́₄ ne₄ a₂jmo₂₃ a₂'lɨg'₅₄. 18Ia₁ le₂në₅ bá₄ ján₃, co₂ráun₂ bá₄ ca₂jon₃ Cristo jme₁ca₂join₃ ne₄ 'uɨg₅₄ dsáu₁ jniog₄. I₂jme₁lɨ́n₄ jan₂ dsa₂ dsen₃ co₂ŋɨ́₂ bá₄ 'éi₂, ca₂join₃ o₄quió'₄ dsa₂ cha₂ dsáu₁, ia₁jaun₂ të₂ ja₁con₂ Diú₄. Ca₂join₃ juɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁₂, ton'₂ ca₂jein'₅₄ bá₄ táng₃ të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂. 19Jaun₂ le₂në₅, ca₂ŋei₅₄ ca₂i₁'ë́₄ jág₁ ja₁con₂ jme₂dsí₂ i₂jme₁tion'₅₄ le₁jnɨ́₅ 20i₂tsá₃ ca₂nág₂ gau₂ jmɨg₄ ma₂lɨ́g'₂ jaun₂ lia'₂ con'₂ jme₁chan₂ Noé. Uë́₂ bá₄ ca₂jmo₃ Diú₄ juɨn'₂ dsɨ́₅ ca₂jŋia₃ të₁lia'₂ lë́₂ nɨ₁barco. Jŋia₃ tan₅₄ dsa₂ bá₄ lë́₂ i₂ca₂lón₂ quian'₅₄ a₂jaun₂ jme₁ca₂'a₃ jmɨg₂ mɨ₂güɨ́g₃. 21A₂jaun₂ jáng'₅ caun₂ léi₄ jme₁chó₅ jniog₄ jmɨg₂ jmɨg₄ rë₂në́₃, a₂ma₂ca₂lag₃ jniog₄ dsa₂ i₂ma₂ca₂lón₂; on₃jua'₅₄ a₂jŋia'₃ a₂'lian₅₄ dsa₂, të₂le₃ a₂jang'₂ jniog₄ caun₂ léi₄ a₂quián₁ jniog₄ caun₂ juɨ₅ a₂le₁jë́₃ jme₂dsí₂ quián₂ të₂le₃ ne₄ Diú₄ bá₄, ton'₂ ca₂ló₂ jniog₄ të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ a₂ca₂jen'₅₄ Jesucristo. 22Ca₂uɨ́g₂ táng₃ ŋái'₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃; ja₁jaun₂ guá₅ të₂le₃ gu₂ ne₁ Diú₄; 'éi'₃ quió'₅ 'éi₂ bá₄ tion'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ ángeles quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂lɨ́n₅ ta₁, ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ i₂'io₅ juɨ₅bí₂ në́₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\