PRIMERA PEDRO 4

1Jaun₂ lë₃, ia₁ ca₂ŋág₃ Cristo uɨg₅ juɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁₂, le₂në₅ bá₄ 'nia'₂ ján₃ chan'₂ 'nia'₂ rë₂lɨng'₅₄ caun₂ 'éi₂ 'nia'₂ 'au'₂ a₂cán'₁ jmɨ₁uɨg₅. Ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂ma₂ca₂ŋág₃ uɨg₅ juɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁₂, co₂dsia₅ ma₂tí₂ bá₄ juɨ₅ jë₁jme₁'no₂₃ dso₄. 2A₂le₃chain₂ táng₃ të₂le₃ ne₄ juɨ₅ ja₁ŋó₄, a₂jme₃ti₃ a₂'nio₃ Diú₄ bá₄, tsá₃ ma₃le₃chain₂ jua'₅₄ a₂cuë́'₃ guë́₄ o₂'ŋió₃ o₂jŋia₃ dsɨ₅ con'₂ niog₅ mɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁₂. 3Tió'₅, a₂ma₂ca₂ŋɨ́₂ juɨn₅₄ qui₂ma₂jmo'₅₄ 'nia'₂ ja₁ma₂ja₂nóg'₅, lia'₂ con'₂ lë́₅ jmo₅-dsáu₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂tsá₃ cuɨn₅ Diú₄. Ia₁ jme₁chan'₂ 'nia'₂ tsá₃ caun₂ a₂jme₁'ɨ́n₅ 'au'₂; tsá₃ caun₂ a₂'lɨg'₅₄ a₂jme₁qui₂lë́₂ 'au'₂ 'nia'₂ në́₃; jme₁qui₂i₂niog'₅₄ qui₂le₁'eng'₅; jme₁qui₂quë́'₂ 'nia'₂ tóng'₂ chí'₅ co₂mɨ'₅₄ niog₅ jmɨg₄. Jme₁'ág'₂ 'nia'₂ ca₂lia'₂ tsá₃ cuente niog₅; jme₁jme₂juɨ́n'₂ 'nia'₂ diú₄ lag₄, caun₂ a₂'io'₅₄ Diú₄. 4Dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅ dsa₂ 'éi₂ a₂tsá₃ jme₂quiain'₅₄ 'nia'₂ jë₄ ca₂le₃jë́₃ a₂i₂juɨn₅₄ a₂'lɨg'₅₄ a₂jmo₅-dsáu₅, jaun₂ 'lɨg'₅₄ bá₄ 'ag₂₃. 5La₁ já₅ bá₄ jmɨg₄ ja₁jáng'₃ cuenta quió'₅ ne₄ i₂ma₂lë́₅ co₂jŋia₅₄ con₂ 'í₁ lia'₂ quió'₅ i₂chan₂ lia'₂ quió'₅ i₂ma₂dsan₃ në́₃. 6'Uɨg₅₄ në₅, ca₂rë₃'ë́₂ jág₁ dse₃ ca₂lia'₂ ja₁con₂ dsa₂ i₂ma₂dsan₃: ia₁jaun₂ të₃dsɨ₅₄ 'éi'₃ le₃quió'₅ nɨ₁ŋɨ₁₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ia₁jaun₂ guë́₄ le₃chain₂ juɨ₅ jme₂dsí₂ në́₃, lia'₂ con'₂ lë́₅ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ Diú₄. 7La₁ ja₂quián₃ bá₄ jmɨg₄ jë₁dsian₅ ca₂le₃jë́₃. Jaun₂ në́₃ len'₅₄ 'nia'₂ chang'₂, 'en₅₄ 'au'₂, ia₁jaun₂ lé₂ chi₁léng'₄ Diú₄. 8La₁ a₂dsen₅₄ guë́₄ 'ŋio₅ lɨn₃, 'nió'₅ a₂jme₁'nió'₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ 'ŋio₅ lɨn₃ le₂jang'₂ le₂jang'₂. Ia₁ ja₁'nio₃ dsa₂ rɨin'₅₄, 'lióng₂ o₂'én₂ dso₄ cha₂ ja₁con₂ rɨn'₅₄ dsa₂. 9Guen₅₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ i₂qui₂dsɨ₂jag₅₄ dsi₂néi₂ quiáng'₂, on₃jua'₅₄ a₂qui₂dsɨ₂mé'₂ 'au'₂ quiain'₅₄. 10Le₂jan'₂ le₂jan'₂ 'nia'₂ ca₂tɨ́ng'₂ jme₁'ong'₁ rɨ́ng'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ ma₂ca₂rë₃tɨ́ng'₃ a₂'lióng₂ ne₅₄ a₂ma₂ca₂jme₃gu'₅₄ Diú₄, a₂niog₅ gog'₂ 'nia'₂ jmó'₂. 11Në₁jua'₂ 'ein₂ 'nio₃ te₂néi'₂ jág₁, juɨ₁te₂néi'₂ bá₄ quian'₅₄ jág₁ quió'₅ Diú₄. Në₁jua'₂ chan₂ guë'₂ 'ein₂ 'nio₃ jme₃'o₅₄ juɨ₁jme₂'o₅₄ bá₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ juɨ₅bí₂ a₂ma₂cuë₅ Diú₄, ia₁jaun₂ le₂në₅ bá₄ le₃juɨn'₂ Diú₄ ne₄ ca₂le₃jë́₃ të₂le₃ quian'₅₄ Jesucristo. 'Éi₂ bá₄ ca₂tɨ́n₂ ŋe₂ ca₂le₃jë́₃ ti₁'mag'₄, ca₂le₃jë́₃ juɨ₅bí₂, ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ co₂tan₅₄. ¡A₂méi₃ ! 12'Nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂'nióg₃, tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ go₂'i₃ jme₁dsɨ₂ŋɨ́g'₂ táu₂ a₂lë́₅ lia'₂ lë́₅ si₂ dséi₂ ja₁con'₂ 'nia'₂, jua'₅₄ a₂le₃jmó'₂ 'nia'₂ 'au'₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ ma₂cuɨn'₂ 'nia'₂, 'a₂ lia'₂ lë́₅ dsɨ₂ŋɨ́g'₂. 13Të₂le₃ jmo₄ 'nia'₂ 'io'₂, ia₁ le₂në₅ bá₄ can'₂ 'nia'₂ ján₃ jmɨ₁uɨg₅ juɨ₁lia'₂ a₂ca₂i₃ŋɨ́₂ Cristo, ia₁jaun₂ bá₄ cán'₁ 'nia'₂ ján₃ o₂'ŋió₃ 'au'₂ 'ŋio₅ lɨn₃ jë₁ma₂të́₂ rë₁jme₃jniai₂₃ 'a₂ lia'₂ jláin'₁. 14'E₂ guë́₄ dsen'₃ 'nia'₂ jme₁të₂'o'₂ 'ein₂ të₂'o'₂ o₄quió'₄ Cristo, ia₁ le₂në₅ bá₄ të₂'ŋiá₄ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ i₂tág₅ co₂'né'₅ ne₄ quián'₂ 'nia'₂. 15Chi₂jua'₂ 'ein₂ 'nia'₂ dsɨ₂ŋɨ́₂ uɨg₅, la₁ lag₃ në₁jua'₂ tsá₃ lë́₅ dso₄ 'ang₂, o₃ a₂ca₂jŋɨi'₃ dsa₂, o₃ chan₂ i₂ca₂cuë́'₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨin'₅₄, o₃ a₂qui₂tiáin₂ caun₂ ja₁tsá₃ ca₂tɨ́in₂. 16La₁ në₁jua'₂ ŋag'₅₄ 'nia'₂ uɨg₅ ca₂ne₅₄ ia₁ a₂lɨ́ng'₅ dsa₂ “cristianos”, tsá₃ 'nió'₅ jmó'₂ 'nia'₂ gueng'₅₄. Diú₄ bá₄ 'nió'₅ jme₁juɨn'₂ 'nia'₂ ia₁ a₂quiong₅ dsa₂ le₂jaun₂. 17Ia₁ ma₂të́₂ jmɨg₄ a₂të₂dsɨ₅₄ 'éi'₃ le₂'uɨg₅₄ de'₂ ja₁con₂ dsa₂ dsi₂néi₂ quió'₅ Diú₄. Chi₂jua'₂ le₂'uɨg₅₄ jme₂lióg₃ quian'₅₄ jniog₄, ¿'a₂ bá₄ lia'₂ dsióg₄ dsi₁ŋɨ́₂ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂tsá₃ jme₂ti₃ jág₁ dse₃ quió'₅ Diú₄? 18Chi₂jua'₂ quian₅ ta₁ lɨn₃ a₂tɨ́n'₅ dsa₂ dsen₃, “¿'ë₂ guë́₄ bá₄ dsióg₄ dsi₁ŋɨ́₂ dsa₂ i₂tsá₃ Diú₄ cuɨn₅, i₂le₁cán'₄ dso₄?” 19Jaun₂ në́₃, i₂ŋág₅ uɨg₅ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄, ca₂tɨ́in₂ caun₂ jmo₃ a₂dse₃ bá₄, dsia₃ o₄gú₃ Diú₄ jme₂dsí₂ quió'₅, ia₁ Diú₄ bá₄ i₂ca₂jmó'₂ 'éi₂, i₂rë₂ti'₅₄ në́₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\