PRIMERA PEDRO 5

1Jaun₂ në́₃, jág₁ la₂ cuë́₅ jniá₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ can'₅₄ i₂quian₅ ne₄ juɨ₅ quián'₂ 'nia'₂, ia₁ le₂në₅ bá₄ jniá₂ 'ŋió₃ ján₃ lɨ́ng₅ jan₂ dsa₂ juɨn'₂ i₂niog₅ ne₄ guá'₅, ton'₂ lɨ́ng₅ jan₂ i₂ca₂të́₂ ne₄ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jmɨ₁uɨg₅ a₂ca₂i₃ŋɨ́₂ Cristo. Jaun₂ le₂në₅ bá₄ ján₃, lɨ́ng₅ jan₂ i₂jme₃quiain'₅₄ jë₁ma₂të́₂ rë₁jme₃jniai₂₃ a₂jláin'₁. Jág₁ la₂ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂: 2Dse₃ jmo₄ 'nia'₂ 'í₁ guá'₅ quián₅ Diú₄ i₂lɨ́n₅ co₂nió'₃ já'₂ cha'₂ i₂niog₅ gog'₂. Jmo₄ 'nia'₂ ta₁ në₅ a₂'ŋio₂ 'au'₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ 'nio₃ Diú₄. Tsá₃ jmo₂ 'nia'₂ 'au'₂ jua'₅₄ a₂chan₂ i₂chi₂quióng₂ jmɨg₄, on₃ guë'₂ jmo₂ 'nia'₂ 'au'₂ jua'₅₄ a₂ŋɨ́₄ 'ɨ́n₅ 'au'₂ cu₄ në́₃. Jmo₄ 'nia'₂ ta₁ quió'₅ Diú₄ a₂dsen₅₄ 'au'₂. 3Tsá₃ jmo₂ 'nia'₂ jua'₅₄ guion'₅₄ 'nia'₂ ca₂tɨ́ng'₂ jmó'₂ gong'₂ ne₄ quió'₅ guá'₅ i₂niog₅ gog'₂, të₂le₃ ca₂tɨ́n'₂ bá₄ 'nia'₂ cuë'₅₄ caun₂ juɨ₅ dse₃ já'₂ cha'₂ quián₅ Diú₄. 4Jaun₂ bá₄ jë₁ma₂të́₂ jmɨg₄ i₁jme₃jnia₅ i₂lɨ́n₅ juɨg₅₄ dsen₅₄ i₂quián₅ juɨg₅₄ já'₂ cha'₂, ŋe'₂ 'nia'₂ jma₃cáun₃ corona a₂tsá₃ lɨ́g'₂ jmɨg₄ le₃juɨng₅. 5Le₂në₅ bá₄ 'nia'₂ dsa₂ chi'₂ ján₃, tión'₂ 'nia'₂ 'éi'₃ quió'₅ dsa₂ can'₅₄ quián'₂ 'nia'₂. Ton'₂ juɨ₁qui₂rë₂lɨng'₅₄ quian'₅₄ a₂meg'₂ ja₁con₂ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂, ia₁: Tsá₃ jen₅₄ Diú₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jmo₅ rón₂, la₁ jme₂'oin₅₄ a₂'ua₁ dsɨ́₅ dsa₂ i₂jmo₅ me'₂. 6Jaun₂ në́₃, le₂në₅ jmo₄ 'nia'₂ meg'₂ o₄gú₃ bén₂ quió'₅ Diú₄ ia₁jaun₂ bá₄ chó'₂ 'éi₂ jmɨg₄ jaun₂ quió'₅. 7O₄gú₃ 'éi₂ dsia₄ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ o₂i₁ dsɨ₅ a₂chan'₂ 'nia'₂, ia₁ dsan₂ bá₄ dsɨ́₅ 'éi₂ 'nia'₂ ján₃. 8'En₅₄ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄, chang'₂ rë₂jáng'₁, ia₁ i₂së₃dsen₃ i₂'ŋia₅₄ 'nia'₂ ŋɨ₂₃ lɨ́in₅ lia'₂ lɨ́n₅ 'ia'₂ i₂ŋɨ₅ i₂jme₂'ne₅₄ 'ŋióg₂ a₂'nai'₂ 'ein₂ i₂'nio₃ quɨin'₂. 9Quian'₅₄ a₂'én'₂ 'nia'₂, nau₂ tiá₂ queng'₂ ne₅₄, ia₁ ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ qui₂dsɨ₂ŋɨ́₂ rɨ́ng'₂ jmɨ₁uɨg₅ le₂në₅ ján₃. 10Ia₁ jë₁ma₂ca₂ŋɨ'₂ 'nia'₂ co₂'na₂ uɨg₅ le₂në₅, 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ i₂'ua₁ dsɨ́₅ lɨn₃ chei'₃ táng₃ rë₂ a₂jme₃'ŋiai₂₃ a₂'nió'₅ guë́₄ quián'₂ 'nia'₂, cuë₃ bí₂ náu'₁ 'nia'₂ tiá₂. Jme₃gu'₅₄ bá₄ 'éi₂ jniog₄ ne₄ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂dse₃. Ia₁ ma₂ca₂të₃ jniog₄ le₃quió'₅ Cristo Jesús, a₂jme₁quiain'₄ jniog₄ co₂tan₅₄ ja₁co₂tág₅ co₂'né'₅ quió'₅. 11'Éi₂ bá₄ ca₂tɨ́n₂ juɨ₅bí₂ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ co₂tan₅₄. A₂méi₃. 12Të₂le₃ quian'₅₄ Silvano i₂jɨng₅₄ lia'₂ ja₁jɨng₁₂ jan₂ rɨ́ng'₃ i₂rë₂ti'₅₄, ma₂jmo₃ si₂ la₂ ja₁juá'₅ tɨn₃-'nɨ₅ jon₂ jág₁ a₂cuë́₃ bí₂ 'nia'₂. Jág₁ a₂ma₂në₂juá'₃ jniá₂ në₅, jáng'₅ léi₄ 'a₂ lia'₂ dsón'₂ 'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄. Jaun₂ nau₂ 'nia'₂ tiá₂ juɨ₅ në₅. 13Guá'₅ i₂chan₂ ja₁të́'₂ dsa₂ juɨg₂ “Babilonia” la₂, dsa₂ i₂ma₂ca₂quión'₂ Diú₄ juɨ₁lia'₂ ma₂ca₂quióin'₂ 'nia'₂, dsiáin'₂ jág₁ a₂cuɨin₂₃ Diú₄ 'nia'₂, le₂jaun₂ bá₄ Marcos jón₃ quiáng₃ në́₃. 14Cuɨn₅₄ 'nia'₂ Diú₄ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂, chen'₅₄ 'nia'₂ jú'₅ rɨ́ng'₂ ia₁ a₂'nióg'₃ rɨ́ng'₂. Tián'₂ bá₄ 'nia'₂ 'ei₅ tei₄ ca₂le₃jɨ́n'₃ 'nia'₂ i₂tén₅ le₃quió'₅ Cristo. Co₂në₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\