PRIMERA TESALONICENSES 2

1Ia₁ ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ guiong'₅₄, rɨn'₅₄ jniog₄, tsá₃ jua'₅₄ a₂lë₁ca₂i₁náu₄ jnia'₅₄ ca₂i₁jɨn₁ 'nia'₂. 2Ia₁ ma₂ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂, të₂le₃ ca₂jme₃'o₅₄ bá₄ Diú₄ ca₂nio₃ tiá₂ dsɨ₅, ca₂'ë́₄ jnia'₅₄ ja₁con'₂ 'nia'₂ jág₁ dse₃ a₂lión₂ dsa₂, o₁jŋia'₅₄ ca₂jmóg'₂ dsa₂ ca₂të₂ca₂'o'₂ juɨg₂ Filipos le₂jŋiá₅. 3Ia₁ jág₁ a₂ca₂tion'₅₄ jnia'₅₄ 'nia'₂, on₃jua'₅₄ a₂já₃ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂i₂gon₂ jnia'₅₄, on₃ guë'₂ o₄quió'₄ ia₁ a₂dsɨ₂jŋia₅ dsɨ₅ a₂'lɨg'₅₄, on₃ guë'₂ jua'₅₄ ia₁ a₂jme₂gán₁ jnia'₅₄ 'nia'₂. 4Të₂le₃ ia₁ Diú₄ bá₄ ca₂cáun₃ 'í₁ a₂jmo₂ jnia'₅₄, ca₂dsia₃ gu₂ jnia'₅₄ a₂qui₁'ë́₄ jág₁ dse₃. Jaun₂ le₂në₅ juɨ₁lia'₂ jág₁ a₂jua'₂ jnia'₅₄, on₃jua'₅₄ a₂jua'₂ ia₁jaun₂ 'ŋio₂ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, të₂le₃ ia₁jaun₂ 'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄ bá₄ i₂con₂ 'í₁ të₂dsɨ₅ jniog₄. 5Ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂, 'i₁cón'₂ tsá₃ jua'₅₄ ca₂dsiá₁ jnia'₅₄ jág₁ rau₂, on₃ guë'₂ jua'₅₄ ca₂'má₂ jnia'₅₄ jág₁ a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄ 'má₂ ia₁jaun₂ léi₂ cu₄. Jág₅ bá₄ Diú₄ ca₂le₃jë́₃ a₂ca₂jmó₁. 6Tsá₃ a₂jaun₂ 'niog₂ jnia'₅₄ jua'₅₄ a₂jme₃juag'₂ dsa₂ 'ŋio₅ lɨn₃, on₃ guë'₂ 'nia'₂, on₃ guë'₂ dsa₂ sián'₂ në́₃, o₁jŋia'₅₄ jme₁ca₂tág₂ rë'₂ jnia'₅₄ jmó₁ 'éi'₃ jaun₂ ia₁ a₂lág₅ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Cristo. 7Të₂le₃ ca₂jmó₁ bá₄ jnia'₅₄ 'ua₁ dsɨ₅ ja₁con'₂ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ jan₂ chog₅₄ chi'₂, a₂jme₂cain'₅₄ chi'₂ quiáin₅ qui₂jmo₂₃ 'í₁. 8Jaun₂ lë₃ 'ŋio₅ lɨn₃ ca₂rë₃'nio₃ jnia'₅₄ 'nia'₂, ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ on₃jua'₅₄ jmá'₃ jág₁ dse₃ quió'₅ Diú₄ në₅ ca₂tág₂ jnia'₅₄ cuë́₁, le₂jiog₅ jme₂dsí₂ quián₂ jnia'₅₄ 'ŋio₂ dsɨ₅ cuë₁ ján₃. Ia₁ ma₂dsi₂nó'₅ 'nia'₂ léng'₂ dsa₂ i₂'nió₄ lɨn₃ quián₂ jnia'₅₄. 9Jua'₂ jnia'₅₄ le₂në₅, rɨn'₅₄ jniog₄, ia₁jaun₂ dsá₂ bá₄ 'au'₂ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ ca₂jmó₁ jnia'₅₄ ta₁ a₂ca₂lag₃ a₂que₅₄. Lia'₂ 'uë₂-jmɨ₂ bá₄ qui₂ca₂jmó₁ jnia'₅₄ ta₁, ia₁jaun₂ 'i₁jan'₂ 'nia'₂ tsá₃ jua'₅₄ 'ein₂ 'ŋio₅ guei₂ ca₂can₃ quian'₅₄ jnia'₅₄, të₁lia'₂ ca₂tió'₄ ca₂'ë́₄ jág₁ dse₃ quió'₅ Diú₄. 10Ca₂të́₂ bá₄ ne'₅₄ 'nia'₂, jág₅ bá₄ Diú₄ ján₃, ca₂tió'₄ jnia'₅₄ quian'₅₄ 'nia'₂ dsa₂ i₂'én₂, a₂lág₅ jnia'₅₄ dsa₂ jŋió₅, dsa₂ dsen₃, i₂tsá₃ 'ein₂ lé₂ le₃bóg'₂ dso₄. 11Ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ ján₃, ca₂jmó₁ jnia'₅₄ jɨn'₄ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ jmo₅ jan₂ jmei₂ dsa₂ jmái'₂ chi'₂ quiáin₅, qui₂ca₂cuë₅₄ jnia'₅₄ bí₂ 'nia'₂, ca₂tion'₅₄ jnia'₅₄ jág₁ 'nia'₂ jaun₂ náu'₁ tiá₂ juɨ₅ dse₃. 12Jaun₂ qui₂ma₂chei₅₄ bá₄ jnia'₅₄ 'nia'₂ a₂i₁niog'₄ lia'₂ con'₂ dsi₂ten₅₄ i₂nio₄ dsa₂ quián₅ Diú₄ i₂të́₂ a₂jme₁quiain'₄ 'nia'₂ ja₁jmo₂₃ 'éi'₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ ja₁lë́₄ co₂tág₅ co₂'né'₅ quió'₅. 13Jaun₂ lë₃, ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ bá₄ cuë₂ jnia'₅₄ ti₁'mag'₄ Diú₄. Ia₁ le₂'uɨg₅₄ jme₁ca₂nei'₂ 'nia'₂ jág₁ dse₃ quió'₅ Diú₄ a₂ca₂jua'₅₄ jnia'₅₄, ca₂gue'₅₄ bá₄ 'nia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ dse₃ quió'₅ Diú₄, on₃jua'₅₄ con'₂ lë́₅ jág₁ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Ia₁ dsón'₂ bá₄ jág₁ dse₃ quió'₅ Diú₄ në₅, a₂jmo₃ léi₄ të₂'au'₂ 'nia'₂ dsa₂ i₂'én₂. 14Rɨn'₅₄ jniog₄, lia'₂ con'₂ ca₂ŋag'₅₄ 'nia'₂ uɨg₅ qui₂ca₂'ein₃ dsa₂ go'₄ 'nia'₂, ca₂i₃ŋɨ́'₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ ca₂jmá'₂ dsa₂ guá'₅ quián₅ Diú₄ i₂tián'₅ Judea i₂ma₂lɨ́n₅ quián₅ Cristo Jesús. Le₂jaun₂ bá₄ ca₂qui₂co₂'ein₃ dsa₂ judíos dsa₂ go₅₄. 15Dsa₂ judíos 'éi₂ bá₄ i₂ca₂jŋɨ'₃ Te₁gui'₅₄ Jesús, i₂ca₂jme₃dsian₅ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Diú₄ në́₃. Jaun₂ ca₂'uág'₂ bá₄ jnia'₅₄. Tsá₃ 'nioi₃ Diú₄. 'Ŋiai₅₄ bá₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂. 16Cha₂ jme₁lɨn₅₄ 'niog₂ jnia'₅₄ chei₅₄ jág₁ dsɨ₂nau₂, ia₁jaun₂ lión₂ 'éi₂ ján₃. La₁ 'éi₂ bá₄ jné₅ juɨ₅. Jaun₂ le₂në₅ caun₂ dsɨ₂juë'₂ bá₄ dsáu₁. Co₂ŋei'₅₄ ma₂já₅ a₂'i₄ 'nei₂ dsɨ́₅ Diú₄ ja₁coin₂. 17Rɨn'₅₄ jniog₄, lia'₂ con'₂ jme₁ca₂tén₄ co₂'na₂ rɨn'₅₄, o₁jŋia'₅₄ tsá₃ né₅ jnia'₅₄ 'nia'₂, la₁ tion₅₄ bá₄ jme₁dsau'₂ dsɨ₅ jnia'₅₄, 'ŋio₅ lɨn₃ jme₁'niog₂ jnia'₅₄ dsau₅₄ táng₃ dsɨ₁né₄ 'nia'₂. 18Jaun₂ dsón'₂ bá₄ jme₁'niog₂ jnia'₅₄ dsau₅₄ dsɨ₁jɨn₁ 'nia'₂. Jniá₂ Pa₄ 'lióng₂ ráun₂ jme₁ca₂quɨ́n'₃ bí₂ a₂nei₅₄. La₁ i₂së₃dsen₃ bá₄ ca₂jné₃ juɨ₅. 19Jaun₂ ¿'e₂ jaun₂ a₂'ɨ́n₂ dsɨ₅ jnia'₅₄ chong₂, a₂jmo₅ jnia'₅₄ 'io'₂, o₃ premio o₄quió'₄ a₂jmó₁ jnia'₅₄ táu'₅ jë₁ma₂të́₂ rë₁guan'₂ Jesús Te₁gui'₅₄ quián₂? ¿On₁jua'₅₄ o₄quián'₂ 'nia'₂ bá₄? 20'Uɨg₅₄ quián'₂ 'nia'₂ bá₄ ŋɨ́₄ 'io'₂ jein₅ jnia'₅₄; o₄quián'₂ 'nia'₂ bá₄ jme₂go₃ dsa₂ sián'₂ në́₃


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\