PRIMERA TESALONICENSES 3

1Jaun₂ në́₃, ia₁ tsá₃ ma₃tián₂ jnia'₅₄, ca₂rë₃'ŋió₃ bá₄ dsɨ₅ jŋia₁ guio₅₄ juɨg₂ Atenas. 2Jaun₂ ca₂chen₅₄ jnia'₅₄ Timoteo rɨn'₅₄ ca₂i₁jɨin₁₂ 'nia'₂, ia₁ i₂ma₂lɨ́n₅ quián₅ Diú₄ bá₄ 'éi₂, ia₁ jmo₂₃ ta₁ co₂lë₅ quian'₅₄ jnia'₅₄ a₂jme₂tɨin₂₃ dsa₂ jág₁ dse₃ quió'₅ Cristo. Lé₂ le₃juá'₂ 'éi₂ lia'₂ tí₅ jág₁ cuë́'₃ bí₂ 'nia'₂ a₂le₃'én'₂ guë́₄ 'nia'₂, 3ia₁jaun₂ 'i₁jan'₂ 'nia'₂ tsá₃ dsɨ₃lén₂ cau₅ 'uɨg₅₄ a₂co₂'ein₅ dsa₂. Ia₁ ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ guiong'₅₄, 'éi'₃ në₅ tio'₅₄. 4Lia'₂ con'₂ jme₁tio'₅₄ jnia'₅₄ quian'₅₄ 'nia'₂ le₂jŋiá₅, ca₂jua'₅₄ jnia'₅₄ a₂tion₅₄ niog₅ ŋag₅₄ 'uɨg₅₄, jaun₂ le₂jaun₂ ca₂lë₃ në́₃, jaun₂ ma₂ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂. 5Jaun₂ lë₃, ia₁ tsá₃ ma₃tió₅ 'ɨ₅ dsɨ₃, ca₂tsɨ́ng₂ dsa₂ ca₂i₁ŋag₁₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ ma₂'én'₂ 'nia'₂ tiong'₅₄, ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁ca₂'liog'₃ i₂së₃dsen₃ a₂jmó'₂ 'nia'₂ cosa 'lɨg'₅₄. Tsá₃ ma₃ta₁ tí₄ ta₁ quián₂ jnia'₅₄, jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ le₂jaun₂. 6La₁ ma₂guán'₅ bá₄ táng₃ Timoteo juɨg₂ Tesalónica, quion₂ jág₁ dse₃ 'én'₂ bá₄ 'nia'₂ jág₁ quió'₅ Diú₄, 'nió'₃ bá₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂. Juá'₂ bá₄ ján₃, jmo'₂ 'nia'₂ 'io'₂ a₂dsau'₂ 'au'₂ 'nia'₂ jnia'₅₄ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄, a₂'ɨ́n₅ 'au'₂ 'nia'₂ 'ŋio₅ lɨn₃ jag'₅₄ jnia'₅₄, le₂jaun₂ bá₄ jnia'₅₄ ján₃ juɨ₁lia'₂ 'nia'₂ 'ɨ́n₅ dsɨ₅ jɨn₄ 'nia'₂. 7Jaun₂ le₂në₅, rɨn'₅₄ jniog₄, të₃jë₄ uɨg₅ chong₂ 'ɨ₅ dsɨ₅ jnia'₅₄, la₁ ca₂'ág₂ lián'₂ dsɨ₅ jnia'₅₄ jme₁ca₂rë₃ne₄ 'a₂ lia'₂ lë́₅ a₂'én'₂ 'nia'₂. 8'Io'₂ jein₅ jnia'₅₄ chong₂ jme₁ca₂rë₃ne₄ tión'₂ bá₄ 'nia'₂ tiá₂ të₂le₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄. 9Ca₂lia'₂ tsá₃ ne₄ jnia'₅₄ 'a₂ lia'₂ cuë₅₄ ti₁'mag'₄ Diú₄ con'₂ dsi₂ten₅₄ o₄quió'₄ a₂'io'₂ jmo₂ jnia'₅₄ le₃ne₄ Diú₄ quián₂ o₄quián'₂ 'nia'₂. 10Ca₂le₃jë́₃ dsɨ₅ bá₄ jnia'₅₄ mɨ₂ lia'₂ 'uë₂-jmɨ₂ ne₄ Diú₄ a₂cuë₃ jmɨg₄ dsɨ₁jɨn₁ 'nia'₂, jaun₂ jme₁'ŋia₅ guë́₄ jnia'₅₄ a₂'nió'₅ le₃tɨn'₂ guë́₄ 'nia'₂ a₂le₃'éng'₂. 11'Niog₂ jnia'₅₄, Diú₄ Jmei₂ 'ŋiog₅ quian'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo, jme₃'o₅₄ cuë₃ jmɨg₄ dsi₁náu₅ dsi₁jɨng₅₄ 'nia'₂. 12Juɨ₁jmo₅₄ bá₄ Te₁gui'₅₄ juɨ₁dsi₂cón₃ a₂jme₁'nió'₄ guë́₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ le₂jan'₂ le₂jan'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ juɨ₁'ein₂ guë́₃ dsa₂ juɨ₁lia'₂ 'nio₃ jnia'₅₄ 'nia'₂. 13Juɨ₁jmo₅₄ bá₄ Diú₄ 'ag₃ tiá₂ 'au'₂ 'nia'₂, lén'₂ 'nia'₂ dsa₂ i₂ma₂lë́₅ 'í₁ quiáin₅ i₂tsá₃ ma₃'e₂ dsáu₁ cha₂ ne₄ Diú₄ Jmei₂ jniog₄ jë₁ma₂të́₂ rë₁jŋió'₂ Te₁gui'₅₄ Jesús quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂quiáin₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\