PRIMERA TESALONICENSES 5

1La₁ tsá₃ tion₅₄ jua'₅₄ a₂juá'₄ jniá₂ tó'₄ ne₄ si₂ 'e₂ 'ió'₄ 'e₂ jmɨg₄ a₂lé₂ jaun₂. 2Jaun₂ ma₂le₁ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ dse₃ guiong'₅₄, jmɨg₄ a₂jŋió'₂ Te₁gui'₅₄ con'₂ tsá₃ ján₅ bá₄ dsa₂, juɨ₁lia'₂ ja₁já₄ jan₂ dsa₂ 'ang₂ caun₂ 'uë₂. 3Jë₁ma₂të́₂ rë₁juá'₂ dsa₂: “Ca₂le₃jë́₃ lë́₅ 'í₁, tei₄ bá₄ 'ei₅”, të₃jë₄ jaun₂ 'én₂ con'₂ tiá₂ ne₄ quió'₅ dsa₂ 'éi₂. Lé₂ juɨ₁lia'₂ ja₁jén'₅ 'io₅₄ i₂quian₅ guein₂. Con'₂ tsá₃ rë₂jáin₁ jë₁ma₂tá'₂ quɨ'₂ uɨg₅ quió'₅, tsá₃ a₁jaun₂ a₂lióin₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ ŋág₃ jmɨ₁uɨg₅ jaun₂. 4La₁ 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, tsá₃ tion'₅₄ 'nia'₂ jë₄ qui₁né'₃, jaun₂ tsá₃ lë́₅ jua'₅₄ jo₅₄ jmɨg₄ jaun₂ quián'₂ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ ja₁jo₅ jan₂ 'ang₂. 5Ia₁ ca₂le₃jɨ́n'₃ bá₄ 'nia'₂ lɨ́ng'₅ jaun₅ quián₅ ja₁tág₅ si₂, quian'₅₄ a₂jmɨ₂ në́₃. Tsá₃ téi₅ jniog₄ a₂'uë₂, on₃ guë'₂ jë₄ qui₁né'₃. 6Jaun₂ tsá₃ 'nió'₅ guág₃ jniog₄ juɨ₁lia'₂ güɨn₂ i₂lɨn₅₄. Le₁jnio₂ ne₄ bá₄ jniog₄ 'nió'₅ jmó₁, lei₅₄, 'en₅₄ dsɨ₅. 7A₂'uë₂ bá₄ güɨn₂ dsa₂, ján₃ guë'₂ a₂'uë₂ bá₄ 'ɨ́n'₂ dsa₂ 'en₅. 8La₁ jniog₄ në́₃, i₂téi₅ a₂jmɨ₂, 'nió'₅ lei₅₄, 'en₅₄ dsɨ₅. 'Nió'₅ qui₁jmó₁ 'í₁ quian'₅₄ a₂'éin₂ quian'₅₄ a₂jme₁'nió₄ rɨn'₅₄ në́₃, në₂jag₄ bá₄ qui₂rë₂lióg₃ ŋí₁ le₁dsɨ₅, lë́₅ 'í₁; a₂'ɨ́n₂ dsɨ₅ jniog₄ a₂tág'₄ në́₃, lë́₅ co₂'nió'₄ ŋí₁ a₂'i₄ mɨ₂dsi₄ 'lióg₂, lë́₅ 'í₁. 9Ia₁ on₃jua'₅₄ jaun₂ ca₂'ag₃ Diú₄ a₂guéi₁ jniog₄ 'nei₂ a₂'i₄ dsɨ́₅; a₂jaun₂ bá₄ ca₂'ag₃ a₂lió₂ jniog₄ të₂le₃ quian'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂. 10O₄quián₂ jniog₄ ca₂join₃ ia₁jaun₂ dsɨ₁'io₁ co₂lë₅ quiain'₅₄, të₁lia'₂ chong₂, o₃ jë₁ma₂dsau₃ 'e₂. 11Jaun₂ caun₂ dsia₄ 'nia'₂ tiá₂ 'au'₂, cuë'₅₄ bí₂ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂, juɨ₁lia'₂ ma₂jmo'₂ në₅. 12Rɨn'₅₄ jniog₄, mɨ₂ jnia'₅₄ a₂jme₁gang'₃ dsa₂ i₂jmo₅ ta₁ jë₄ quián'₂ 'nia'₂, i₂jiog₅ ne₄ juɨ₅ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄, i₂to'₂ jág₁ dse₃ në́₃. 13Ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ jme₁gain'₃ 'ŋio₅ lɨn₃, a₂jme₁'niói₄ në́₃, o₄quió'₄ ta₁ a₂jmo₂₃. Juɨ₁'ei₅ bá₄ tei₄ tion'₅₄ 'nia'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂. 14Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ rɨn'₅₄ jniog₄, jén₃ 'nia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ ta₁ 'nio₃ jmo₃. Cuë'₅₄ 'nia'₂ bí₂ dsa₂ i₂tsá₃ lɨn₄ niog₅ tiá₂ dsɨ́₅, jme₁'on₁ 'nia'₂ dsa₂ 'uan₅₄, jme₁juɨn'₂ 'nia'₂ 'au'₂ quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ rɨ́ng'₂. 15Jmo₄ 'nia'₂ 'í₁, ia₁jaun₂ 'i₁jan₂ tsá₃ jéin'₃ 'lɨg'₅₄ quió'₅ i₂jmóg'₂ 'lɨg'₅₄. Të₂le₃ caun₂ o₂nó'₅ bá₄ 'nia'₂ jmo₄ a₂dse₃ co₂tan₅₄ quian'₅₄ rɨ́n'₂ 'nia'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂ quian'₅₄ guë́₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂. 16Tián'₂ bá₄ 'nia'₂ 'io'₂ jéng'₂ co₂tan₅₄. 17Chi₂len'₅₄ 'nia'₂ Diú₄ lia'₂ tsá₃ 'na₂. 18Cuë'₅₄ 'nia'₂ ti₁'mag'₄ Diú₄ ne₄ ca₂le₃jë́₃, ia₁ a₂në₅ bá₄ 'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄ të₂le₃ quián'₂ 'nia'₂ o₄quió'₄ Cristo Jesús. 19Tsá₃ lë₁ag₂ 'nia'₂ si₂ quió'₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅. 20Në₁jua'₂ 'ein₂ 'ë́₂ jág₁ a₂guéi'₅ quió'₅ Diú₄, tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ jeng'₅₄. 21Quion₂ de'₂ 'nia'₂ 'í₁ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, jaun₂ chan'₂ bá₄ 'nia'₂ jmá'₃ a₂dse₃. 22Co₂dsia₅ jmo₄ 'nia'₂ cau₅ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂'lɨg'₅₄. 23'Ŋiog₅ Diú₄ i₂jmo₅ 'ei₅ tei₄, juɨ₁jmo₁₂ a₂lén'₂ 'nia'₂ dsa₂ jŋió₅ co₂ŋei'₅₄; juɨ₁le₅₄ bá₄ 'í₁ 'nia'₂, ta₁jang'₂: lia'₂ jme₂dsí₂, lia'₂ 'au'₂, lia'₂ ŋɨ'₄ 'nia'₂; ia₁jaun₂ tsá₃ 'ein₂ lé₂ le₃bóg'₂ dso₄ jë₁ma₂të́₂ rë₁guan'₂ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂. 24I₂ma₂të₃ quián'₂ 'nia'₂ tí₅ bá₄ jág₁ quió'₅, jaun₂ jme₃ti₃ bá₄ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅. 25Rɨn'₅₄ jniog₄, chi₁len'₄ 'nia'₂ Diú₄ o₄quián₂ jnia'₅₄. 26Cuɨn₅₄ Diú₄ ca₂le₃jɨ́n₃ rɨn'₅₄ a₂qui₁chén'₁ 'nia'₂ quió'₅ rɨ́ng'₂, a₂lë́₅ léi₄ a₂ma₂'ei₅ caun₂ jág₁ a₂le₁jë́₃ 'au'₂ quian'₅₄ rɨ́ng'₂. 27Mɨ₅ jniá₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄, 'í₂ 'nia'₂ si₂ carta la₂ jɨn₄ ca₂le₃jɨ́n₃ rɨn'₅₄. 28Juɨ₁jme₂gu'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ jniog₄ ca₂le₃jɨ́n'₃ 'nia'₂. Co₂në₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\