PRIMERA TIMOTEO 2

1Jë₁le₂'uɨg₅₄, chi₁quian₅₄ jniá₂ jmɨg₄ a₂mɨ́'₁ 'nia'₂ ne₄ Diú₄, a₂chi₁lein'₅₄ 'nia'₂, a₂cuë'₅₄ 'nia'₂ ti₁'mag'₄ në́₃, o₄quió'₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂, 2o₄quió'₄ juɨ₁lia'₂ rag₅₄, o₄quió'₄ ca₂le₃jɨ́n₃ juɨ₁lia'₂ dsɨ₂tan₅₄, ia₁jaun₂ bá₄ lé₂ le₃'io₄ jniog₄ 'ei₅ tei₄ tsá₃ mɨ'₅₄ cha₂, ia₁jaun₂ chong₂ jniog₄ con'₂ dsi₂ten₅₄, le₁jë́₃ jme₂dsí₂ quián₂ ne₄ ca₂le₃jë́₃, le₃ne₄ Diú₄. 3Ia₁ le₂në₅ bá₄ dse₃, 'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄ quián₂ jniog₄ i₂lió₂, 4i₂'nio₃ lión₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂, ton'₂ 'nio₃ a₂dsi₁léin₂ ja₁le₃ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ jág₁ tí₅. 5Jan₂ bá₄ Diú₄ chan₂, ton'₂ jan₂ bá₄ dsa₂ chan₂ i₂ŋág₅ jág₁, i₂chén'₅ jë₄ quió'₅ Diú₄ quian'₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Dsa₂ 'éi₂ lɨ́n₅ Cristo Jesús. 6'Éi₂ në́₃ ca₂jɨ́in'₂ 'ŋiog₅ ca₂quí₃ 'lia'₅₄ ia₁jaun₂ lión₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂. Jág₁ dsau₅ në₅ në́₃, ca₂rë₃ŋi₅ dsa₂ jme₁ca₂të́₂ jmɨg₄ a₂le₃ŋi₅. 7Ta₁ jaun₂ ca₂rë₃'ɨ́n₁ jniá₂ ia₁jaun₂ léng₂ jan₂ i₂'ë́₂ jág₁, jan₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús në́₃, jan₂ të₅ i₂jme₂tɨn₅ dsɨ₂nau₂ juɨ₁lia'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ a₂'én₂ dsa₂, 'a₂ lia'₂ lë́₅ jág₁ tí₅ në́₃. Jág₁ dsau₅ bá₄ a₂juá'₅, tsá₃ të₂jɨ́ng₁. 8Jaun₂ 'nio₃ jniá₂ a₂chi₃lén'₂ dsa₂ Diú₄ ca₂le₂con₂, a₂qui₃chóg'₃ gu₂ qui₂le₁jë́₃ të₂dsɨ́₅, on₃jua'₅₄ a₂'i₄ 'nei₂ dsɨ́₅, on₃ guë'₂ a₂qui₂tsɨin₂₃ quian'₅₄ rɨin'₅₄. 9'Io₅₄ guë'₂ në́₃ 'nió'₅ quɨ́'₃ tsɨn'₅₄ con'₂ dsi₂ten₅₄, dse₃ jniá₂, li'₅₄ quió'₅. Juɨ₁jmoi'₅₄ a₂rë₂lɨin₅₄, on₃jua'₅₄ quian'₅₄ a₂ŋɨ́₄ lë₃ jlá'₁ qui₂rë₂lag₄ dsi₅₄, on₃ guë'₂ quian'₅₄ cu₄nióg₄, on₃ guë'₂ quian'₅₄ mɨ́g₂ perlas a₂tó'₅ lag₅₄, on₃ guë'₂ quian'₅₄ tsɨn'₅₄ 'mu'₅₄ në́₃; 10të₂le₃ quian'₅₄ a₂dse₃ a₂qui₂jmo₂₃ bá₄ 'nió'₅ jmói'₂, juɨ₁lia'₂ ca₂tɨ́n₂ jmo₃ dsa₂ mɨ́₂ i₂ma₂jɨ́n'₂ ja₁con₂ Diú₄. 11Dse₃ bá₄ tón'₃ 'io₅₄ tei₄, nag₃, gue₃ jág₁ quió'₅ Diú₄ a₂jme₂tag₅ dsa₂, a₂caun₂ nei'₅₄ jë₄ ca₂le₃jë́₃. 12Tsá₃ cuë₅ jniá₂ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂jme₃tag₅ 'io₅₄, on₃ guë'₂ jua'₅₄ jmo₃ 'éi'₃ ja₁con₂ dsa₂ ŋe'₂. Jŋia'₅₄ lia'₂ 'nió'₅ jmo₃ tei₄ bá₄. 13Ia₁ Adán bá₄ i₂le₂'uɨg₅₄ ca₂jmó'₂ Diú₄; cang₂ bá₄ ca₂jmói'₂ Eva. 14Jaun₂ on₃jua'₅₄ Adán i₂ca₂rë₃gán₃; 'io₅₄ bá₄ i₂ca₂rë₃gán₃ jaun₂ ca₂táin'₂ dso₄. 15La₁ia₁, lión₂ bá₄ 'io₅₄ në₁jua'₂ jme₂cain'₅₄ chi'₂-guein₂ quiáin₅, chi₂jua'₂ caun₂ 'éin₂ jág₁ quió'₅ Diú₄, caun₂ 'nioi₃ rɨin'₅₄, caun₂ chain₂ le₁jë́₃ jme₂dsí₂ quió'₅, a₂li'₅₄ quió'₅ në́₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\