PRIMERA TIMOTEO 3

1Dsón'₂ bá₄ dsau₅ jág₁ la₂: chi₂jua'₂ 'ein₂ 'nia'₂ 'nio₃ cán₂ ne₄ juɨ₅ jŋia₃ rɨn'₅₄, ta₁ dse₃ bá₄ jaun₂ 'ɨ́n₅ dsɨ₅. 2Jaun₂ lë₃ juá'₅ jniá₂, dsa₂ i₂chén'₅ ne₄ juɨ₅a tsá₃ 'nió'₅ jua'₅₄ cha₂ ja₁coin₂ a₂lé₂ le₃bóg'₂ dsa₂ dso₄, jua'₅₄ a₂'ag₃ 'lɨg'₅₄. Ján₃ guë'₂, jan₂ bá₄ 'io₅₄ quiáin₅ i₂guá₅ quiain'₅₄; 'en₅₄ dsɨ́₅ 'nió'₅ léin₂; li'₅₄ quió'₅, i₂ŋɨ₅ con'₂ dse₃ jniá₂, qui₂guein₃ dsa₂ dsi₂néi₂ quió'₅, quɨ'₅₄ jmɨg₄ jme₃tɨin₂₃ dsa₂. 3Tsá₃ 'nió'₅ ŋɨ₃ 'ein₅, on₃ guë'₂ qui₃'no₃ mɨ'₅₄, on₃ guë'₂ 'nió'₅ jmo₃ 'ɨ́n₅ dsɨ́₅ jua'₅₄ a₂lë₁'nio₃ lí'₂ cu₄ quió'₅ dsa₂. Të₂le₃ 'nió'₅ ŋɨ₃ caun₂ tei₄ jmo₃ 'ua₁ dsɨ́₅ quian'₅₄ rɨin'₅₄, tsá₃ 'nió'₅ jmo₃ jua'₅₄ a₂ŋɨ́₄ lë₃ 'ɨ́n₅ dsɨ́₅ cu₄. 4'Nió'₅ ŋi₅ 'a₂ lia'₂ jŋiai₃ dsa₂ dsi₂néi₂ quió'₅, 'a₂ lia'₂ co₂jéin'₂ chi'₂ quiáin₅ ia₁jaun₂ bá₄ jme₂go₃ chi'₂ quiáin₅ ne₄ ca₂le₃jë́₃. 5Ia₁ në₁jua'₂ tsá₃ ŋi₅ 'a₂ lia'₂ jŋiai₃ dsa₂ dsi₂néi₂ quió'₅ në́₃, ¿'a₂ bá₄ lia'₂ lé₂ le₃jmo₃ 'í₁ guá'₅ quián₅ Diú₄? 6Tsá₃ 'nió'₅ cán₂ ne₄ juɨ₅ quió'₅ guá'₅ jan₂ i₂të₂ca₂rë₃'én₂. Ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ 'ŋio₅ ca₂jmo₃ róin₂, tiáin'₃ juɨ₁lia'₂ ca₂tán'₂ i₂së₃dsen₃. 7Ján₃ bá₄ 'nió'₅ 'ei₅ jág₁ dse₃ quió'₅ jɨn₄ dsa₂ i₂tsá₃ 'én₂, ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁ca₂táin'₂ jág₁ lia'₂ chain₂, a₂tiáin'₂ tsɨ₁cág'₅ quió'₅ i₂së₃dsen₃ në́₃. 8Le₂në₅ bá₄ ján₃, 'nió'₅ jmo₃ dsa₂ i₂jme₂'o₅₄a quián₅ guá'₅, 'nió'₅ lén₂ dsa₂ i₂'en₅₄ dsɨ́₅ ján₃, i₂quian₅ caun₂ juɨ₅ dse₃. Tsá₃ 'nió'₅ lén₂ dsa₂ i₂lë₁qui₂co₅ jág₁ quió'₅, on₃ guë'₂ 'nió'₅ i₃nioi₅₄ 'ein₅, tsá₃ 'nió'₅ jmo₃ 'ɨ́n₅ dsɨ́₅ jua'₅₄ a₂lë₁'nio₃ lí'₂ cu₄ quió'₅ dsa₂. 9'Nió'₅ jmo₃ 'í₁ jág₁ dse₃ a₂rë₂'ma₄ quió'₅ Diú₄ a₂'éin₂ jniog₄, a₂le₁jë́₃ të₂dsɨ́₅. 10'Nió'₅ con₂ de'₂ dsa₂ 'í₁ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ con'₂ dsa₂ i₂lén₂ i₂jme₃'o₅₄ në₁jua'₂ 'a₂ lia'₂ lɨ́in₅. Në₁jua'₂ tsá₃ 'e₂ rɨin₂, jaun₂ guë́₄ dsi₂ten₅₄ léin₂ dsa₂ i₂jme₂'o₅₄a quián₅ guá'₅. 11Juɨ₁lia'₂ dsa₂ mɨ́₂ guë'₂ në́₃, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ 'nió'₅ li'₅₄ quió'₅, tsá₃ 'nió'₅ a₂lë₁bóg'₂ dso₄. 'Nió'₅ 'en₅₄ dsɨ́₅ léin₂, rë₂ti'₅₄ jë₄ ca₂le₃jë́₃ në́₃. 12I₂jme₂'o₅₄ quián₅ guá'₅a 'nió'₅ jmo₃ ján₃, jan₂ bá₄ 'io₅₄ quiáin₅ i₂rë₂jen'₂ gu₂ quiáin'₅₄. Jaun₂ 'nió'₅ ŋi₅ 'a₂ lia'₂ co₂jéin'₂ con'₂ dsi₂ten₅₄ chi'₂ quiáin₅, quian'₅₄ dsa₂ dsi₂néi₂ quió'₅ në́₃. 13Ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jme₂'o₅₄ i₂rë₂ti'₅₄ dse₃ ta₁ quió'₅ a₂lɨ́in₅, lí'₄ a₂'ag₃ dsa₂ dse₃ quió'₅, ton'₂ ján₃ guë'₂ caun₂ guë́₄ 'ag₃ dsɨ́₅ a₂dsia₃ 'a₂ lia'₂ 'éin₂ të₂le₃ quió'₅ Cristo Jesús. 14'Ɨ́n₂ dsɨ₃ jniá₂ nei₅₄ ŋi'₅₄ ta₁ i₁jɨng₁₂ 'ne₂. La₁ né'₃ a₂dsióg₄, jmo₂₃ si₂ la₂, 15ia₁jaun₂ në₁jua'₂ ca₂rë₃'ɨng₅₄, le₃ŋi'₅₄ bá₄ 'a₂ lia'₂ ca₂tɨ́n₂ i₃nio₄ dsa₂ dsi₂néi₂ quió'₅ Diú₄, i₂lɨ́n₅ guá'₅ quián₅ Diú₄ jén'₃, co₂'nió'₄ 'uɨg₅₄ 'ia'₂, 'ma₂dsɨ₅ në́₃, quió'₅ jág₁ tí₅. 16Dsón'₂ bá₄ juë'₂ juá'₅ a₂'éin₂ jniog₄, a₂jme₁rë₂'ma₄ le₂jŋiá₅: Ca₂guan₃ Diú₄ chi₁dsain₂; ca₂jme₃jniog₅ Jme₂dsí₂ a₂lɨ́in₅ i₂dsen₃; ca₂jág₂ ángeles; ca₂rë₃'ë́₂ jág₁, ca₂'ag₃ dsa₂ jɨn₄ dsɨ₂nau₂; ca₂rë₃'én₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ jág₁ quió'₅; ca₂guéi'₂ táng₃ Jmei₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ në́₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\