PRIMERA TIMOTEO 4

1Lia'₂ tí₅ jág₁ dsón'₂ bá₄ ma₂ca₂juá'₂ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ 'a₂ lia'₂ lé₂ jmɨg₄ jë₁ca₂tó'₂. I₂lɨn₅₄ dsa₂ dsɨ₃lén₂ cau₅, tí₂ jág₁ a₂'éin₂ jniog₄, tón'₂ juɨ₅ jág₁ quió'₅ jme₂dsí₂ i₂juɨ₁gan₂, jág₁ juá'₅ a₂já₅ quió'₅ je₂na'₅₄ në́₃, 2a₂jme₂tag₅ dsa₂ i₂jŋia'₅₄ qui₂le₁'ág₄ dse₃ o₁ne₁, i₂co₂jmo₅ jág₁ të₂jág₁, i₂tsá₃ ma₃'e₂ qui₂dsɨ₂jŋi₅ dsɨ́₅ ia₁ ma₂lë́₅ dsɨ́₅ në₂jag₄ bá₄ a₂ma₂cáu₂ quian'₅₄ nɨ₁ŋí₁ dséi₂. 3Jme₃tag₂₃ a₂tsá₃ ma₃jén'₂ dsa₂ gu₂; a₂lɨn₅₄ má₃ guë'₂ në́₃ tsá₃ ma₃cuë₃ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂guë́'₃ guë́₄ dsa₂, o₁jŋia'₅₄ ca₂jmo₃ Diú₄ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ cosa ia₁jaun₂ guë́'₃ dsa₂ i₂'én₂ i₂cuɨ́'₅ jág₁ dsau₅, a₂cuë₃ ti₁'mag'₄ në́₃. 4A₂dse₃ jë₂ bá₄ a₂ca₂jmo₃ Diú₄. Jaun₂ dse₃ bá₄ guéi₁ jniog₄ cuë₅₄ ti₁'mag'₄ Diú₄, tsá₃ 'nió'₅ jua'₅₄ a₂tsá₃ guéi₁. 5Ia₁ ma₂ron₅ jág₁ quió'₅ Diú₄, juá'₂ a₂le₁jë́₃ bá₄ jaun₂. Jme₂jŋió₃ bá₄ Diú₄ jme₁cuë₅ dsa₂ ti₁'mag'₄. 6Chi₂jua'₂ jme₂tɨ́ng'₁ dsa₂ rɨn'₅₄ jniog₄ le₂në₅, léng'₂ dsa₂ dsen₃ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ Jesucristo. Qui₂rë₂tang'₅₄, rë₂bei'₂ 'au'₂ quian'₅₄ jág₁ quió'₅ Diú₄ a₂'éng'₂, juá'₅ dse₃ a₂chan'₅₄ në́₃. 7La₁ tsá₃ lë₁tón'₂ juɨ₅ jág₁ co₄ a₂lë₁dsia₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, on₃ guë'₂ tón'₂ juɨ₅ cuentos a₂le₁dsia₅ guiong'₂ can'₅₄ në₃. Caun₂ jme₁dsau₅ quiáng'₂ të₂le₃ quió'₅ Diú₄. 8Dsón'₂ a₂dse₃ bá₄ jaun₂ jme₂dsau₅ dsa₂ cho₅ dséi₂ nɨ₁ŋɨ₁₂ juɨ₁lia'₂ jme₁co₂₃. La₁ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ dse₃ jme₃dsau₅ dsa₂ të₂le₃ quió'₅ jme₂dsí₂ quió'₅ a₂'nioi₃ Diú₄. Ia₁ a₂në₅ bá₄ cuë₃ a₂dse₃ quián₂ jniog₄ mɨ₂güɨ́g₃ caun₂, on₃jua'₅₄ jmá'₃ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂. 9Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ 'nió'₅ le₃'én₂ jág₁ la₂, ia₁ të₃dsón'₂ bá₄ dsau₅. 10A₂jaun₂ bá₄ lë₃ dsen₅₄ dsɨ₅ jmo₂ jniog₄ ta₁, qui₂jnáu'₂ dsa₂ jág₁ uɨg₅, ia₁ ma₂ca₂'éi₁ jniog₄ caun₂ dsɨ₅ të₂le₃ quió'₅ Diú₄ jén'₃ të₃dsón'₂ i₂lɨ́n₅ i₂lió₂ quián₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂, la₁ të₂le₃ dsen₅₄ guë́₄ quián₅ dsa₂ i₂'én₂. 11Jág₁ në₅ ca₂tɨ́ng'₂ juɨg'₅₄ dsa₂, jme₁tɨin'₂ në́₃. 12Tsá₃ lë₁cuɨ́n₅ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂tsá₃ jme₃go₃ dsa₂ ia₁ a₂meg'₂. Të₂le₃ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ ca₂tɨ́ng'₂ cán'₁ ne₄ juɨ₅ a₂jmó'₂ a₂dse₃ ia₁jaun₂ jág₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂'én₂: juɨ₁lia'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jág₁ quiáng'₂, jme₁dsia'₂ jág₁, juɨ₁lia'₂ 'a₂ lia'₂ chang'₂ ŋɨ'₂, juɨ₁lia'₂ 'a₂ lia'₂ 'nió'₃ 'ne₂ dsa₂ rɨ́ng'₂, juɨ₁lia'₂ 'a₂ lia'₂ 'éng'₂, juɨ₁lia'₂ 'a₂ lia'₂ chang'₂ a₂le₁jë́₃ të₂'au'₂ në́₃. 13Të₁lia'₂ tsá₃ ma₂dsióg₃ jniá₂, 'í₁ Si₂ quió'₅ Diú₄ jɨn₄ dsa₂; tioin'₂ jág₁ dse₃ jme₁tɨin₅ në́₃. 14Tsá₃ juɨ₁dsi₂'én₂ 'au'₂ a₂ma₂cuë₃ Diú₄ a₂ma₂tɨng'₂ a₂ca₂ŋɨg'₂ të₂le₃ quian'₅₄ dsa₂ can'₅₄ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂ca₂quiog₂ gu₂ ne₄ quiáng'₂. 15Dsen₅₄ 'au'₂ jmo₄ jme₁dsau₅ quiáng'₂ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, ia₁jaun₂ le₃lí'₄ dsa₂ a₂ma₂dsɨ₂jŋiág'₄ a₂tɨng'₂. 16Jmo₄ 'í₁ 'ŋiag'₂, ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ quian'₅₄ juá'₅ a₂jme₂tɨ́ng'₁ dsa₂. Caun₂ jmo₄ bá₄ a₂në₅. Në₁jua'₂ ca₂jme₁ti'₄ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, long'₅₄ 'ŋiag'₂, ján₃ guë'₂ long'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂nag₅ jág₁ quiáng'₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\