PRIMERA TIMOTEO 5

1Tsá₃ lë₁të₂jén₅ juɨ₁lia'₂ dsa₂ ma₂guen'₂. Të₂le₃ 'nió'₅ tioin'₂ jág₁, jmo₄ bá₄ 'au'₂ co₂'nió'₄ ŋéi'₅. Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ dsa₂ ŋe'₂ chi'₂, jmo₄ 'au'₂ jɨin₅₄ lia'₂ ja₁jɨng'₅₄ rɨ́ng'₂. 2Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ mɨ́₂ ma₂guen'₂ në́₃, jme₁'niói₄ juɨ₁lia'₂ 'nióg'₃ chog'₂. Le₂jaun₂ guë'₂ juɨ₁lia'₂ 'io₅₄ chi'₂, jɨin₅₄ jme₁'niói₄ juɨ₁lia'₂ ja₁'nióg'₃ 'io₅₄ rɨ́ng'₂ ján₃, a₂le₁jë́₃ 'au'₂ co₂ŋei'₅₄. 3Juɨ₁lia'₂ 'io₅₄ 'nág₂ guë'₂ në́₃, jme₁'oin₅₄ në₁jua'₂ léi₄ a₂'nió'₅ dsón'₂ quió'₅. 4La₁ në₁jua'₂ jan₂ dsa₂ mɨ́₂ 'nág₂ chan₂ chi'₂ quiáin₅ o₃ chi'₂ dsio₅₄ 'e₂, i₂'éi₂ bá₄ le₂'uɨg₅₄ ca₂tɨ́n₂ jme₃tɨn₅ dsɨ́₅ nio₃ ne₅₄ chog₅₄, a₂jéin'₅ dsɨ́₅ jme₃'nioi₃ chog₅₄ ia₁ ma₂ca₂jme₃cau'₅₄. Ia₁ le₂në₅ bá₄ dse₃, 'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄. 5'Io₅₄ 'nág₂ i₂të₃dsón'₂ tsá₃ 'ein₂ chan₂ quián₅, caun₂ a₂jaun₂ bá₄ chain₂ 'ɨ́n₂ dsɨ́₅ le₃quió'₅ Diú₄ bá₄, chi₂léin'₂ Diú₄ 'uë₂-jmɨ₂ mɨ₂₃ 'e₂ 'nió'₅ quió'₅. 6La₁ në₁jua'₂ 'io₅₄ 'nág₂ i₂lë₁ŋɨ₅ cuë́'₅ o₂'ŋió₃ o₂jŋia₃ dsɨ₅ 'ŋiog₅ në́₃, co₂'nió'₄ 'lag₄ bá₄ 'éi₂ chan₂. 7Jaun₂ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ chei'₅₄ dsa₂ jaun₂ tsá₃ 'e₂ cha₂ jua'₅₄ a₂cuɨn₃ jmɨg₄ 'ag₃ dsa₂ 'lɨg'₅₄. 8Në₁jua'₂ chan₂ i₂tsá₃ juɨ₅ tón'₂ 'e₂ ta₁ chain₂ quiain'₅₄ i₂chan₂ quiáin₅, la₁ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ në₁jua'₂ tsá₃ tóin'₂ juɨ₅ i₂chan₂ dsi₂néi₂ quió'₅ 'ŋiog₅ në́₃, ma₂dsia₃ cau₅ a₂'éin₂; i₂le₂'éi₂ lɨ́n₅ tson₂ guë́₄ lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'én₂. 9'Nió'₅ të₃ton₅₄ ne₄ si₂ jmá'₃ 'io₅₄ 'nág₂ i₂ma₂tion'₅₄ lë́₅ guë́₄ ma₃'nag'₂ ne₂guióg₂ ŋi₂, i₂ma₂jŋia₃ jan₂ bá₄ dsɨ₂i₂gu₂. 10'Nió'₄ dsa₂ i₂ma₂cuɨn₅ dsa₂ dse₃, a₂dsón'₂ bá₄ dsein₃, dse₃ bá₄ ta₁ jë₁ma₂já₅, juɨ₁lia'₂ chi₂jua'₂ ma₂ca₂jme₃cain'₅₄ chi'₂-guein₂ quiáin₅, chi₂jua'₂ ma₂qui₂ma₂cuë₃ bá₄ 'ŋio₂ dsɨ́₅ dsi₂néi₂ quió'₅ ma₂qui₂ma₂jŋia₃ dsa₂, chi₂jua'₂ ma₂ca₂jme₃ti₃ bá₄ ta₁ 'ŋio₂ dsɨ́₅ ne₄ dsa₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂'én₂, tsá₃ jmo₂₃ dsɨ́₅ jua'₅₄ quein₅ guë́₄ con'₂ guë́₄ rɨin'₅₄, chi₂jua'₂ ma₂ca₂jme₃'oin₅₄ bá₄ i₂chan₂ o₂i₁ dsɨ₅, chi₂jua'₂ ma₂jmo₃ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂dse₃ në́₃. 11La₁ tsá₃ të₃ton'₅₄ ne₄ si₂ 'io₅₄ 'nág₂ i₂tion'₅₄ me'₂ guë́₄ ŋi₂, ia₁ jë₁ma₂ca₂lë₃ dsɨ́₅ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ tón'₂ juɨ₅ a₂mɨ₅ dsɨ́₅ con'₂ guë́₄ a₂jme₃ti₃ ta₁ a₂tióin₂ ne₄ Cristo, gu₂ bá₄ tiá₂ 'nio₃ jéin'₃ táng₃. 12Le₂në₅ bá₄ rë₂cáin'₄ ia₁ tsá₃ ca₂rë₃ti'₅₄ jág₁ quió'₅ a₂ma₂cuë₃. 13Ján₃ guë'₂ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ ca₂rë₃tɨ́n₃ dsɨ́₅ jŋia'₅₄ i₂nioi₅₄ të₂juɨin₂ tsɨ₁jɨin₁₂. Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂, on₃jua'₅₄ rë'₂ jŋia'₅₄ tɨin₂ i₂nioi₅₄ tsɨ₁jɨin₁₂, dsɨ₂léin₂ le₂'í₁ 'né₅ ton'₂ qui₂i₂quian₅₄ jág₁ a₂la₂ a₂ó₃, qui₂tiáin₂ ja₁tsá₃ ca₂tɨ́in₂. 14Jaun₂ lë₃ 'nio₃ jniá₂ co₂ŋei'₅₄ jén'₂ táng₃ gu₂ juɨ₁lia'₂ 'io₅₄ 'nág₂ chi'₂, juɨ₁le₂chan₂ chi'₂-guein₂ quiáin₅, juɨ₁lein₅₄ bá₄ dsa₂ i₂niog₅ gu₂ dsi₂néi₂. Jaun₂ tsá₃ cuɨn₃ jmɨg₄ jmo₃ i₂së₃dsen₃ lé₂ dsɨ́₅ dsa₂ 'ag₃ 'lɨg'₅₄. 15Ia₁ i₂lɨn₅₄ ma₂i₂léin₂ cau₅, 'ein₂₃ Satanás. 16Chi₂jua'₂ chan₂ rɨn'₅₄ jniog₄ dsa₂ ŋe'₂, o₃ dsa₂ mɨ́₂ 'e₂, chi₂jua'₂ chan₂ dsa₂ 'nág₂ quió'₅, ne₄ 'éi₂ nio₃ 'e₂ 'nió'₅ quió'₅ dsa₂ 'nág₂, ia₁jaun₂ tsá₃ ŋɨ́₄ lë₃ guei₂ cán₂ guá'₅, ia₁jaun₂ bá₄ cuɨn₃ jmɨg₄ lé₂ le₃jme₃'o₅₄ guá'₅ jmá'₃ quió'₅ 'io₅₄ 'nág₂ i₂'nió'₅ dsón'₂ quió'₅. 17Dsa₂ can'₅₄ i₂jmo₅ 'éi'₃ dse₃ guá'₅, tɨn₃ ráun₂ lë́₅ guë́₄ 'nió'₅ jme₃go₃ dsa₂, jág₂ dsa₂ dse₃. La₁ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ ca₂tɨ́n₂ dsa₂ jɨ́in₂ dse₃ jme₃'nioi₃ i₂jmo₅ ta₁ i₂cuë₅ jág₁ jme₂tag₂₃. 18Ia₁ ne₄ Si₂ quió'₅ Diú₄ juá'₂: “Tsá₃ lë₁tó'₂ 'nei₅₄ mɨ₂'o₄ ca₁juɨ₅ i₂jmo₅ ta₁ qui₂tsó'₅ i₂'uɨ́g₂ mɨ́g₂ trigo.” Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ juá'₂ Si₂: “Ca₂tɨ́n₂ bá₄ dsa₂ i₂jmo₅ ta₁ gue₃ 'liain'₅₄.” 19Tsá₃ lë₁tón'₂ juɨ₅ në₁jua'₂ chan₂ 'ein₂ dsia₅ dso₄ 'nɨi₂₃ jan₂ gui'₅₄ can'₅₄ në₁jua'₂ tsá₃ tión₂ on₃-ún₂ dsa₂ i₂jáng'₃ jág₁ dsau₅. 20La₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂caun₂ 'no₅ dso₄, të₂jéin₃ të₃jë₄ ja₁le₁ŋɨ'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃, ia₁jaun₂ të₃ ne₄ ca₂le₃jɨ́n₃ jaun₂ le₃gó'₃ ján₃. 21O₄quió'₄ Diú₄, quian'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo, quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ ángeles i₂ma₂quióin'₂, cuë₅ jniá₂ 'éi'₃ la₂ ia₁jaun₂ jme₁ti'₄ 'ne₂: Tsá₃ jmó'₂ jua'₅₄ a₂jɨng'₅₄ jma₃quén₅ rɨ́ng'₂ a₂jmó'₂ i₂lɨn₅₄ të₁jéng'₄, i₂lɨn₅₄ guë'₂ tsá₃ të₁jéng'₄. Co₂rë₂ bá₄ të₁jéng'₄ con'₂ i₂ca₂tɨ́n₂ dsɨ₃jen₅₄. 22Tsá₃ caun₂ lë₁'ɨ́n₅ de'₂ të₂le₃ dséi₂ dsa₂ i₂jiog₃ cán₂ ne₄ juɨ₅ guá'₅, con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ le₃jiog₄ 'ne₂ ca₂rë₃cáng'₂ dsáu₁ i₂sián'₂. Jmo₄ 'í₁ a₂chang'₂ le₁jë́₃ të₂'au'₂. 23Ia₁ a₂rë₂dsong'₅₄ i₂gú'₃ ton₅ dso₄ tog'₂, tsá₃ ma₃'nió'₅ 'ag'₅₄ jmá'₃ jmɨg₂; 'én'₂ ca₂la₂ vino ján₃. 24Dso₄ a₂'no₅ dsa₂ i₂lɨn₅₄ a₂léi₄, jniá₂ dse₃ bá₄ né'₃ a₂dsi₁lein₃ ja₁jáng'₃ cuenta quió'₅. Quió'₅ i₂lɨn₅₄ guë'₂ tsá₃ léi₄ dsɨ₂juɨ₅. Cang₂ bá₄ rë₂léi₄. 25Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂, chi₂jua'₂ 'e₂ dse₃ jmo₅ dsa₂, rë₂léi₄, jniá₂ bá₄. O₁jŋia'₅₄ tsá₃ qui₂rë₂jniá₂ dsɨ₂juɨ₅, tion₅₄ bá₄ rë₂jniá₂ juɨ₁la₂ 'ióg₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\