PRIMERA TIMOTEO 6

1Dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ juɨg₅₄ 'nió'₅ jme₃gain₃ juɨg₅₄ ia₁jaun₂ tsá₃ chi₂'ag₃ dsa₂ 'lɨg'₅₄ 'ɨin₃ Diú₄, on₃ guë'₂ 'ë₃ dsa₂ 'lɨg'₅₄ 'e₂ jme₂tɨ́n₁ jniog₄ dsa₂. 2Chi₂jua'₂ chan₂ juɨg₅₄ i₂'én₂ në́₃, tsá₃ jua'₅₄ jaun₂ 'nió'₅ jme₃go₃ dsa₂ me'₂ guë́₄ ia₁ lɨ́in₅ dsa₂ 'én₂ rɨin'₅₄. Co₂rë₂ bá₄ 'nió'₅ jme₃gan₃ dsa₂ rɨin'₅₄ con'₂ rɨin'₅₄ i₂'én₂ të₂le₃ quió'₅ Cristo. Të₂le₃ 'nió'₅ jme₃ti₃ guë́₄ dsa₂ dse₃ ta₁ ne₁₂, ia₁ a₂lɨ́in₅ dsa₂ 'én₂ rɨn'₅₄ i₂'nió₄. Le₂në₅ jme₁tɨn₅ dsa₂, tioin'₂ jág₁ në́₃. 3Chi₂jua'₂ chan₂ i₂jme₂tag₅ le₂siá'₂, ton'₂ tsá₃ dsáu₅ dsɨ́₅ jág₁ dse₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo, on₃ guë́₄ juá'₅ quió'₅ Diú₄ në́₃, 4a₂jŋia'₅₄ con'₂ jme₂rón₂ 'ŋiog₅ bá₄ dsa₂ 'éi₂, 'i₁ca₂juɨg₄ tsá₃ 'e₂ ŋɨ́'₂ dsɨ́₅. Në₂jag₄ bá₄ i₂dso'₅₄ bá₄ i₂le₂'éi₂, ia₁ a₂jŋia'₅₄ 'nio₃ dsia₃ mɨ'₅₄ quian'₅₄ jág₁. 'Uɨg₅₄ jaun₂ ja₂ uɨg₅ dsɨ́₅ dsa₂, qui₂tsɨn₅ dsa₂, qui₂jná'₂ dsa₂ jág₁ uɨg₅ rɨin'₅₄, tsá₃ 'e₂ dse₃ jɨ́n₂ dsa₂ rɨin'₅₄ në́₃. 5Lë́₅ bá₄ caun₂ jŋia'₅₄ niog₅ mɨ'₅₄ tsá₃ dsian₅ lë́₅ jɨn₄ dsa₂ i₂tsá₃ dse₃ qui₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅. Tsá₃ ma₃'e₂ jág₁ dsau₅ cuɨ́'₅; lɨ́in₂ quian'₅₄ juá'₅ a₂jme₂tag₂₃, a₂të₃dsɨ₅₄ quió'₅. [Co₂dsia₅ jŋiag'₃ cau₅, tsá₃ lë₁'ú₅ quian'₅₄ dsa₂ i₂le₂'éi₂.] 6Dsau₅ bá₄ jaun₂ a₂quen₅ juá'₅, la₁ia₁ a₂të₁dsɨ₅₄ guë́₄ lɨn₃ le₃quió'₅ dsa₂ i₂le₁'ág₄ tei₄ dsɨ́₅, i₂chan₂ ma₂dsáu₅ dsɨ́₅ 'e₂ cha₂ quió'₅. 7Ia₁ 'i₁caun₂ tsá₃ 'e₂ le₁quian₁ jniog₄ ca₂o₃náu₅ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, on₃ guë'₂ cha₂ jua'₅₄ a₂lé₂ le₃quiong₅₄ 'i₁caun₂ táng₃. 8Ia₁ në₁jua'₂ cha₂ bá₄ a₂que₅₄, cha₂ bá₄ tsɨn'₅₄ jniog₄ në́₃, co₂jaun₂ bá₄ guë'₂ jŋia'₅₄ 'nió'₅ le₃'éi₁ jniog₄ tei₄ dsɨ₅ jmó₁ 'io'₂. 9La₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ le₃cha₂ cu₄ në́₃, tsɨ₂séin'₂ dso₄, tsɨ₂séin'₂ 'ŋió'₃ tsɨ₁cág'₅ quió'₅ i₂së₃dsen₃, ne₄ ca₂le₃jë́₃ a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ a₂tsá₃ ta₁ tí₄, a₂jmóg'₂ dain₅₄, a₂dsɨ₂'éin₂ në́₃. 10Ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ 'ɨ́n₅ dsɨ́₅ dsa₂ le₃cha₂ cu₄, 'uɨg₅₄ jaun₂ lé₂ le₃jiog₃ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ juɨ₅ 'lɨg'₅₄. Chan₂ i₂lɨn₅₄ ia₁ a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ a₂jaun₂, ma₂i₂léin₂ cau₅ juɨ₅ a₂jme₁'éin₂; a₂'uɨin₅₄ guioin₅₄ ma₂chain₂ jmɨ₁uɨg₅ 'ŋio₅ lɨn₃. 11La₁ 'ne₂, dsa₂ quián₅ Diú₄, co₂dsia₅ cuɨn'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅. Co₂dsia₅ ŋɨ₄ bá₄ quian₂ caun₂ juɨ₅ co₂dsau₅, jme₁dsau₅ quiáng'₂ të₂le₃ quió'₅ Diú₄, caun₂ 'én₂ bá₄, chan'₂ tiá₂ jág₁, caun₂ jme₁'nió₄ rɨ́ng'₂, jme₁juɨn'₂ 'au'₂, jmo₄ meg'₂ në́₃. 12Quen'₂ bí₂ dse₃ o₄quió'₄ jág₁ a₂'éin₂ jniog₄, juɨ₁lia'₂ jan₂ 'lióg₂ quɨ́n'₅ bí₂ ne₄ 'nei₂. Tio'₂ gog'₂ ja₁le₃chan₂ co₂tan₅₄ jme₂dsí₂ quiáng'₂, ia₁ ta₁ jaun₂ ca₂të₃ Diú₄. Ia₁ dse₃ bá₄ ma₂ŋe'₃ jmo'₂ jɨn₄ dsa₂, a₂cuë́'₂ léi₄ a₂'éng'₂. 13Në₃ në́₃, jág₅ bá₄ Diú₄ i₂jmo₅ jén'₃ ca₂le₃jɨ́n₃, jág₅ bá₄ Jesucristo në́₃ i₂ca₂jáng'₃ dse₃ jág₁ dsau₅ ne₄ Poncio Pilato, juɨ́g₂ jniá₂ 'ne₂ 14a₂jme₁ti'₄ 'éi'₃ në₅ tsá₃ qui₂rë₂'ióg₄ ia₁jaun₂ tsá₃ cuɨn₅ jmɨg₄ jua'₅₄ të₃jí₂ dsa₂ ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ i₁guan'₂ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂. 15Jë₁ma₂ca₂të́₂ jmɨg₄ jaun₂, ia₁ jŋia'₅₄ lia'₂ 'ŋiog₅ bá₄ Te₁gui'₅₄ Diú₄ jmo₃. 'Ŋiog₅ bá₄ lɨ́in₅ i₂jŋió₅ i₂'uan'₂, i₂lɨ́n₅ Rag₅₄ quián₅ rag₅₄, Te₁gui'₅₄ quián₅ ca₂le₃jɨ́n₃ juɨg₅₄ can'₅₄ i₂chan₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂. 16Jŋia'₅₄ lia'₂ jan₂ 'éi₂ bá₄ i₂chan₂ i₂ca₂lia'₂ o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ jón₂, i₂chan₂ i₂guá₅ ja₁jniá₂ si₂ ja₁ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ quɨ'₅₄ jmɨg₄ jme₃quián₃, i₂tsá₃ 'ein₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ ma₂jág₂, on₃ guë'₂ quɨ'₅₄ jmɨg₄ jág₂. ¡Ca₂tɨ́n₂ bá₄ Diú₄ ca₂le₃jë́₃ bí₂! ¡Quió'₅ 'éi₂ bá₄ jme₃juag'₂ dsa₂ co₂tan₅₄! ¡A₂méi₃ ! 17Juɨ₁lia'₂ i₂cha₂ cu₄ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, chei'₅₄ tsá₃ lë₁juɨ₁jmo₁₂ róin₂, on₃ guë'₂ juɨ₁jmo₅₄ 'ɨ́n₂ dsɨ́₅ le₃quió'₅ cu₄, ia₁ a₂lë₁lé₂ dsɨ₃'én₂ bá₄ cu₄. Co₂dsia₅ guë́₄ jmo₅ juɨ₁jmo₁₂ 'ɨ́n₂ dsɨ́₅ të₂le₃ quió'₅ Diú₄ jén'₃ i₂jén'₅ ca₂le₃jë́₃ lia'₂ qui₂rë₂tsón₂ ia₁jaun₂ jmó₁ 'io'₂ le₃chong₂. 18Chei'₅₄ juɨ₁jmo₁₂ a₂dse₃ 'ŋio₅ lɨn₃, juɨ₁jmo₁₂ 'ŋio₂ dsɨ́₅ juɨ₁jme₂'oin₅₄ rɨin'₅₄ quian'₅₄ 'e₂ a₂cha₂ ca₂la₂ quió'₅. 19Jaun₂ le₂në₅ qui₂dsɨ₃tsón₃ 'uɨg₅₄ ja₁náu₃ tiá₂ të₂le₃ ne₄ juɨ₅ ja₁ŋó₄, tó'₃ gu₂ ja₁le₃chain₂ dsón'₂. 20'Ne₂ Timoteo, dse₃ jmo₄ 'í₁ a₂ma₂niog₅ ne'₅₄. Tsá₃ lë₁tón'₂ juɨ₅ jág₁ a₂tsá₃ ta₁ tí₄ a₂niog₅ dsia₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ i₂tsá₃ 'én₂. Ŋí₂ dse₃, tsá₃ tón'₂ juɨ₅ jág₁ quió'₅ dsa₂ i₂ŋɨ́₄ lë₃ 'ŋio₅ ŋi₅ jmo₅, ia₁ on₃jua'₅₄ dsau₅ dsón'₂ tɨn₂ dsa₂ 'éi₂, ia₁ tsá₃ jme₂tag₂₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ juá'₅ dse₃ dsón'₂. 21Ia₁ i₂lɨn₅₄ dsa₂ i₂ca₂rë₃'én₂ jág₁ quió'₅ dsa₂ le₂'éi₂ ma₂i₂cóin'₅ bá₄ táng₃ juɨ₅ quió'₅ Diú₄ a₂jme₁'éin₂. Juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Diú₄ quiáng'₂. Co₂në₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\