SEGUNDA CORINTIOS 10

1Jniá₂ Pa₄, mɨ₂₃ juɨ́g₂ 'nia'₂ quian'₅₄ jág₁ 'ua₁, ia₁ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Cristo. Cha₂ jág₁ a₂lɨ́ng₅ jan₂ dsa₂ i₂quian₅ jág₁ 'ua₁ jme₁'eng₅₄ jë₄ quián'₂ 'nia'₂, la₁ jë₁ma₂'eng₅₄ ja₁siá'₂ 'ŋio₅ bá₄ ma₂bén₂ jág₁ quió₃. 2Jaun₂ mɨ₅ jniá₂ ne'₅₄ 'nia'₂, tsá₃ jmo₂ jua'₅₄ a₂tion₅₄ 'nió'₅ jmo₅₄ tiá₂ dsɨ₃ jë₁ma₂dsióg₃, quian'₅₄ dsa₂ i₂bóg'₂ dso₄, a₂'ag₂₃ jniá₂ a₂jmo₂₃ lia'₂ jmo₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Ia₁ caun₂ bá₄ ma₂'ei₅ dsɨ₃ a₂dsia₅₄ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ i₂le₂'éi₂. 3Dsón'₂ bá₄ jaun₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ lág₅ jnia'₅₄ të₁lia'₂ chong₂ la₂. La₁ tsá₃ cág'₂ jnia'₅₄ juɨ₁lia'₂ quɨ́n'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 4Ia₁ on₃jua'₅₄ quian'₅₄ nɨ₁ŋí₁ cág'₂ jnia'₅₄, juɨ₁lia'₂ nɨ₁ŋí₁ a₂qui₂jmó'₂ ta₁ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, juɨ₁lia'₂ jë₁quɨ́in'₂ jmo₂₃ 'nei₂; quian'₅₄ bí₂ quió'₅ Diú₄ bá₄ cág'₂ jnia'₅₄, a₂jaun₂ bá₄ 'nió'₄ ŋí₁ quián₂ jnia'₅₄ a₂'io₅ bí₂ quió'₅ Diú₄ a₂qui₂le₃juɨn₃ ca₂le₃jë́₃ a₂bén₂ a₂niog₅ tióng₂ quió'₅ i₂së₃dsen₃. 5Le₂në₅ bá₄ ma₂ja₂náu₅ jnia'₅₄ ma₂tián₃ ma₂jne₅₄ jnia'₅₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ 'ag₅ dsa₂ ja₁con₂ Diú₄, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jmo₅ rón₂, i₂tsá₃ 'nio₃ le₃cuɨn₅ Diú₄. Ján₃ bá₄ le₁te₁ jnia'₅₄ le₁'ŋe₅ ca₂le₃jë́₃ a₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ dsa₂, ia₁jaun₂ le₃néi'₂ nag₃ gau₂ jág₁ quió'₅ Cristo. 6Lia'₂ ma₂tióng₂ jaun₂ bá₄ jnia'₅₄, le₃'ë₅₄ jnia'₅₄ uɨg₅ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂tsá₃ jág₁ cán₂ i₂tsá₃ ne'₅₄. Le₂jaun₂ bá₄ lé₂ jë₁ma₂rë₂'ŋia₅ a₂né'₂ 'nia'₂. 7Caun'₅₄ 'nia'₂ 'í₁ a₂ma₂jniá₂ dsi₁ne₁, juɨ₁lia'₂ jág₁ a₂juá'₄ jniá₂ la₂: chi₂jua'₂ caun₂ 'ei₅ dsɨ́₅ i₂lɨn₅₄ a₂lɨ́in₅ të₃dsón'₂ i₂quián₅ Cristo, ca₂tɨ́in₂ le₃ŋi₅, jnia'₅₄ guë'₂ në́₃ dsón'₂ bá₄ lág₅ i₂quián₅ Cristo ján₃. 8Mei'₂ tsá₃ lɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂juá'₅ jniá₂ ŋag₅₄ juɨ₁lia'₂ con'₂ ta₁ a₂lág₅ jnia'₅₄. La₁ on₃jua'₅₄ a₂gui'₅₄ jniá₂ jág₁ a₂juá'₅, ia₁ a₂ca₂tɨ́n₂ bá₄ jniá₂ juá'₄, ia₁ 'ŋiog₅ bá₄ Te₁gui'₅₄ ma₂cuë₃ 'éi'₃ a₂qui₂jme₁'an₂ 'au'₂ 'nia'₂ a₂dse₃ jmo₃ ta₁ a₂qui₂dsɨ₃cón₃ jme₂dsí₂ quián'₂ 'nia'₂. On₃jua'₅₄ rë'₂ të₂le₃ a₂lé₂ tsɨ₁rë₂jan'₅₄ 'nia'₂. 9Tsá₃ o₁len'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ 'nio₃ jniá₂ quiang₅₄ juë́'₅ 'nia'₂ quian'₅₄ si₂ a₂jmo₅ jniá₂. 10Juá'₂ bá₄ i₂lɨn₅₄ 'ŋio₅ bén₂ jág₁ quió₃ tio'₅₄ ne₄ si₂, la₁ jan₂ dsa₂ 'uan₅₄ bá₄ lɨ́ng₅ juɨ₁lia'₂ jme₁'eng₅₄ jë₄ quián'₂ 'nia'₂, jaun₂ lɨ́in₂ a₂tsá₃ lɨn₄ ta₁ tí₄ jág₁ quió₃ a₂dsia₂₃ dsi₁ne₁. 11Juɨ₁le₂ŋɨ́'₂ bá₄ dsa₂ i₂le₂'éi₂, juɨ₁lia'₂ lë́₅ jág₁ quián₂ jnia'₅₄ a₂tio'₅₄ ne₄ si₂, juɨ₁'e₂ guë́₃ uɨ́ng₂ tio'₅₄ jnia'₅₄, le₂jaun₂ dsón'₂ jmo₂ bá₄ jnia'₅₄ jme₁tio'₅₄ quian'₅₄ 'nia'₂ ján₃. 12Ia₁ tsá₃ tiá₂ dsɨ₅ jnia'₅₄ 'ɨ́n₄ dse₃ guio₅₄, on₃ guë'₂ a₂quɨn₅₄ jnia'₅₄ quian'₅₄ i₂lɨn₅₄ i₂jme₂juɨn'₂ guioin₅₄ le₂jaun₂. La₁ 'éi₂ në́₃ jme₁con₂ 'í₁ chi₂jua'₂ co₂rɨin₂, quɨin₂₃ guioin₅₄ quian'₅₄ rɨin'₅₄, tsá₃ 'an₂ dsɨ́₅ chain₂. 13Jaun₂ tsá₃ dsiá₁ jnia'₅₄ jág₁ tá'₅ ŋag₅₄ guë́₄ con'₂ guë́₄ ja₁ca₂tág₂. Con'₂ jaun₂ bá₄ jmo₂ jnia'₅₄ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ ca₂cuë₃ Diú₄ a₂jmó₁. Jaun₂ 'éi₂ bá₄ ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂dsi₁náu₅ jnia'₅₄ të₂go'₅₄ 'nia'₂. 14Jaun₂ tsá₃ o₁len'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ jnia'₅₄ i₂nio₄ të₂ ja₁tsá₃ ma₃dsi₂ten₅₄ i₂nio₁. Le₂në₅ jme₁lé₂ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ tsá₃ ma₂ca₂dsi₃náu₅ jnia'₅₄ ca₂të₂ ja₁tion'₅₄ 'nia'₂. Dsá₂ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄, jnia'₅₄ bá₄ i₂le₂'uɨg₅₄ i₂can₁ jág₁ dse₃ la₂ quió'₅ Cristo jɨn'₄ 'nia'₂. 15Tsá₃ dsiá₁ jnia'₅₄ jág₁ tá'₅ ŋag₅₄ guë́₄ quian'₅₄ ta₁ quió'₅ i₂sián'₂. Jŋia'₅₄ lia'₂ a₂jaun₂ bá₄ 'ɨ́n₂ dsɨ₅ jnia'₅₄, jë₁ma₂'én'₂ guë́₄ 'nia'₂, jaun₂ 'ag₃ caun₂ jág₁ quian'₅₄ 'nia'₂, ia₁jaun₂ lé₂ dsɨ₃cón₃ guë́₄ ta₁ quián₂ jnia'₅₄, o₄quió'₄ Diú₄, 16ia₁jaun₂ lé₂ le₃dsau₅₄ uɨ́ng₂ a₂ŋag₅₄ guë́₄ ja₁tion'₅₄ 'nia'₂ qui₂dsɨ₁'ë́₄ jág₁ dse₃. La₁ tsá₃ dsɨ₁jmó₁ jnia'₅₄ rón₂ quian'₅₄ ta₁ a₂ma₂niog₅ ma₂jmo₃ dsa₂ sián'₂. 17La₁ juɨ₁lia'₂ juá'₂ ne₄ Si₂: “Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂dsia₅ jág₁ tá'₅, juɨ₁dsia₁₂ jág₁ tá'₅ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄.” 18Ia₁ on₃jua'₅₄ dsa₂ i₂'ɨn₅ dse₃ 'ŋiog₅, chén'₅ dse₃, të₂le₃ i₂'ɨ́n₁ dse₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ bá₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\