SEGUNDA CORINTIOS 11

1Jme₁'nio₃ jniá₂ jua'₅₄ jmó'₂ bá₄ 'nia'₂ tió'₃ 'au'₂ quian'₅₄ jág₁ quió₃ la₂, a₂në₃ guë́₄ juá'₄, a₂lë́₅ lia'₂ lë́₅ jág₁ quió'₅ dsa₂ i₂tsá₃ 'en₅₄ dsɨ́₅. La₁ jmo₄ bá₄ 'nia'₂ juɨn'₂ 'au'₂. 2Ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ dséi₅ jniá₂ quian'₅₄ 'nia'₂, a₂lë́₅ dsɨ₃ dséi₅ o₄quió'₄ Diú₄. Ia₁ jniá₂ bá₄ ma₂ca₂jmo₃ jág₁ a₂jme₁jnia₅ jniá₂ 'nia'₂ co₂'nió'₄ dsa₂ dsen₃, i₂le₁jë́₃ jme₂dsí₂ quió'₅, ne₄ Cristo, juɨ₁lia'₂ jan₂ jmei₂ chi'₂ dsa₂ mɨ₄ jme₂jniai₂₃ ja₁mɨ́g₄ ne₄ i₂lë́₅ jág₁ i₂lé₂ dsɨ₂i₂gu₂. 3La₁ gó₅ jniá₂ ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁ca₂rë₃gán'₃ 'nia'₂ jme₃gau₅ dsa₂ quian'₅₄ mai₅₄ quió'₅, juɨ₁lia'₂ ca₂i₃ŋɨ́₂ Eva ca₂jme₃gau₅ dsɨ₂mɨ'₂, në₁ca₂i₃uɨ́n₂ cau₅ 'a₂ lia'₂ dsɨ₂jiog₅ 'au'₂ 'nia'₂, a₂qui₂le₁jë́₃ 'au'₂, a₂rë₂teng'₅₄ le₃quió'₅ Cristo. 4Ia₁ ma₂ja₂nó'₅ 'nia'₂ qui₂guéng'₅ rë₂ dsa₂ i₂të₁ja₂lén₂ jme₂tag₅, la₁ le₂siá'₂ bá₄ 'ɨin₂₃ Jesús, tsá₃ lë́₅ jág₁ quió'₅ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ a₂ma₂gue'₅₄ 'nia'₂ le₂jŋiá₅ quió'₅ Jesús. Jaun₂ le₂në₅ bá₄ ma₂guen'₅₄ táng₃ 'nia'₂ jme₂dsí₂ sián'₂, on₃jua'₅₄ i₂quián₅ Diú₄ i₂jme₁ma₂guen'₅₄ 'nia'₂. ¡Dse₃ bá₄ jmo'₂ 'nia'₂ tió'₃ 'au'₂ quian'₅₄ jág₁ a₂rë₂tsɨ́n₄ guë́₄, a₂tsá₃ lë́₅ con'₂ lë́₅ jág₁ dse₃ a₂lió₂ a₂jme₁ma₂nei'₂ 'nia'₂! 5La₁ jniá₂ në́₃, tsá₃ lɨ́ng₂ jua'₅₄ a₂me'₂ guë́₄ quen₅ jniá₂, jua'₅₄ ca₂juɨg₄ guë́₄, lia'₂ con'₂ guë́₄ dsa₂ 'éi₂ i₂ŋɨ́₄ lë₃ jme₂can'₅₄ guion₅₄ a₂jmo₂₃ a₂lɨ́in₅ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Cristo. 6O₁jŋia'₅₄ tsá₃ lɨn₄ dse₃ 'ŋiag₂ jág₁, la₁ tsá₃ 'e₂ lë́₅; la₁ niog₅ bá₄ dsi₃. Ma₂ca₂jme₁jnia₅ bá₄ jniá₂ ca₂le₃jë́₃ ja₁con'₂ 'nia'₂. 7¿O₃ bá₄ lɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂ca₂'no₃ jniá₂ dso₄ ia₁ ca₂dsióg₃ ca₂jmo₃ meg'₂ a₂ca₂chon'₄ jniá₂ 'nia'₂ jme₁ca₂'ë́₃ jniá₂ jág₁ dse₃ a₂lión'₂ 'nia'₂, ia₁ tsá₃ 'lia'₅₄ ca₂can₃ jniá₂? 8Guá'₅ ja₁siá'₂ bá₄ i₂ca₂jme₃'o₅₄, co₂'nió'₄ a₂ca₂can₃ jniá₂ cu₄ quió'₅, ia₁jaun₂ le₃jmó'₂ ta₁ a₂le₃ti₃ ta₁ ja₁con'₂ 'nia'₂. 9Lia'₂ con'₂ jme₁'eng₅₄ quian'₅₄ 'nia'₂, dsón'₂ bá₄ ca₂rë₃'nió'₅ quió₃ le₂jaun₂, la₁ tsá₃ 'e₂ guei₂ ca₂cuë́₃ jniá₂ 'i₁jan'₂ 'nia'₂. Ia₁ dsa₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂chan₂ Macedonia la₂ bá₄ ca₂i₁lein₅₄ juɨg₂ Corinto në₅, ca₂i₁can₅ a₂tsá₃ cha₂ quió₃ lia'₂ con'₂ jme₁chi₁quian₁₂ jniá₂ jmɨg₄. Qui₂ca₂jmo₃ bá₄ jniá₂ 'í₁ jaun₂ tsá₃ 'ein₂ 'nia'₂ cán'₁ guei₂ o₄quió₃ jniá₂, jaun₂ caun₂ jmo₅₄ bá₄ jniá₂ 'í₁ jaun₂. 10Jaun₂, o₄quió'₄ jág₁ tí₅ dsón'₂ quió'₅ Cristo a₂'i₄ dsɨ₃, juá'₅ jniá₂, 'i₁jan₂ tsá₃ lé₂ jné₃ jua'₅₄ a₂tsá₃ lé₂ juá'₄ jniá₂ con'₂ 'ŋio₂ dsɨ₃ le₂tan₅₄ 'uë₃ Acaya. 11¿'E₂ lë₃ juá'₅ jniá₂ le₂në₅, lɨ́n'₂ 'nia'₂? ¿O₃ bá₄ ia₁ a₂tsá₃ 'nió₃ jniá₂ 'nia'₂? Ŋi₅ bá₄ Diú₄, a₂'nióg₃ bá₄ 'nia'₂. 12Jaun₂ caun₂ jmo₅₄ bá₄ jniá₂ a₂ma₂guio₃ jmo₂₃, ia₁jaun₂ jnɨ₃ juɨ₅ quió'₅ juɨ₁lia'₂ i₂i₂nio₄ në₅ a₂'nio₃ dsia₃ jág₁ tá'₅ jmo₂₃ dsɨ́₅ a₂lë́₅ rë₂ ta₁ quió'₅, juɨ₁lia'₂ lë́₅ ta₁ quián₂ jnia'₅₄. 13Ia₁ dsa₂ i₂le₂'éi₂ në́₃ lɨ́in₅ dsa₂ i₂chen₄ i₂juɨ₁gan₂. A₂jmo₂₃ ta₁ a₂jŋia'₅₄ jme₂gau₂₃, a₂qui₂jmói'₂ a₂jmo₂₃ lɨ́in₅ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Cristo. 14On₃jua'₅₄ a₂dsɨ₂gó'₃ dsɨ₅, ia₁ le₂jiog₅ 'ŋiog₅ i₂së₃dsen₃ qui₂jmói'₂ a₂jmo₂₃ lɨ́in₅ jan₂ ángel i₂jniá₂ tág₅. 15'Uɨg₅₄ jaun₂ në́₃, le₂jaun₂ bá₄ lë́₅ juɨ₁lia'₂ quian'₅₄ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ 'éi₂: qui₂jmói'₂ a₂jmo₂₃ lɨ́in₅ lia'₂ lɨ́n₅ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ a₂dse₃, con'₂ dsi₂ten₅₄. La₁ jë₁ca₂tó'₂ bá₄ dsɨ₃guéi₃ con'₂ lë́₅ ca₂tɨ́in₂ co₂niog₅ lë́₅ jmo₂₃. 16Con'₂ siá'₂ juɨ́g₂ 'nia'₂: tsá₃ o₁len'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ të₃dsón'₂ lɨ́ng₅ dsa₂ co₄. La₁ o₁jŋia'₅₄ 'ein₂ guë'₂ jmo₅ dsɨ́₅ a₂lɨ́ng₅ le₂në₅, la₁ guei₅₄ jniá₂ në₂jag₄ bá₄ a₂lɨ́ng₅ dsa₂ co₄, ia₁jaun₂ lé₂ dsia₅₄ ca₂la₂ jág₁ tá'₅. 17Juɨ₁lia'₂ juá'₅ jniá₂, on₃jua'₅₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'nio₃ Te₁gui'₅₄, lia'₂ jë₁të₂'ɨ₅ jan₂ dsa₂ co₄ bá₄ juá'₅ jniá₂, jmo₅₄ róng₂, co₂'nió'₄ caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₃. 18Juɨ₁lia'₂ juɨn₅ lɨn₃ i₂chan₂ dsia₅ jág₁ tá'₅ quian'₅₄ cosa a₂cha₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ guë'₂, la₂ dsia₅₄ jniá₂ jág₁ tá'₅. 19'Uɨg₅₄ ia₁ a₂ŋag₅₄ ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂, jaun₂ 'ŋio₂ bá₄ 'au'₂ 'nia'₂ jmo'₂ tió'₃ 'au'₂ quian'₅₄ dsa₂ co₄. 20Ia₁ jmo'₂ bá₄ 'nia'₂ tió'₃ 'au'₂ quian'₅₄ dsa₂ i₂chi₂quióng₂ jmɨg₄ tion₅₄-jan₃, dsa₂ i₂guë́'₅ ta₁ 'ua'₂ quián'₂ 'nia'₂, dsa₂ i₂jo₅ quián'₂ 'nia'₂, dsa₂ i₂jmo₅ can'₅₄ ne₄ quián'₂ 'nia'₂, dsa₂ i₂qui₂jnó₂ quián'₂ 'nia'₂ në́₃. 21'An₁ lɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂lág₅ jnia'₅₄ dsa₂ 'uan₅₄ ia₁ a₂tsá₃ 'ein₂ jnia'₅₄ tiá₂ dsɨ́₅ jmo₃ le₂në₅ ja₁con'₂ 'nia'₂. 'An₁ le₃jéin₄ jniá₂ o₂guí'₃ bá₄ ia₁ a₂juá'₅ a₂lɨ́ng₅ dsa₂ 'uan₅₄. La₁ chi₂jua'₂ tiá₂ bá₄ guë'₂ dsɨ́₅ i₂sián'₂ dsia₃ jág₁ tá'₅, ján₃ bá₄ tiá₂ dsɨ₃ jniá₂ jmo₅₄ le₂jaun₂. (La₁ juá'₅ jniá₂ lia'₂ ja₁juá'₂ jan₂ dsa₂ co₄.) 22¿'E₂? ¿Jmá'₃ dsa₂ 'éi₂ bá₄ i₂tɨn₂ dsia₃ jág₁ jmei₅ hebreo? Ján₃ bá₄ tɨn₂ jniá₂ táng₃. ¿Jmá'₃ dsa₂ 'éi₂ bá₄ lɨ́n₅ dsa₂ israelitas ? Ján₃ bá₄ 'éi₂ guë'₂ jniá₂ ján₃. ¿'E₂? ¿Jmá'₃ lia'₂ dsa₂ 'éi₂ bá₄ lɨ́n₅ tsɨ₁jon₂ Abraham? Ján₃ bá₄ 'éi₂ guë'₂ lɨ́n₅ jniá₂. 23¿Jmá'₃ dsa₂ 'éi₂ lɨ́n₅ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ja₁con₂ Cristo? Tson₂ bá₄ guë́₄ lɨ́n₅ jniá₂, ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ ma₂guio₃ jme₂ti₅₄ ja₁con₂ Cristo lia'₂ con'₂ guë́₄ dsa₂ 'éi₂. (A₂lë₁juá'₅ bá₄ jniá₂, lia'₂ lë₁të₂'ɨ₅ dsa₂ ŋá₅.) Ia₁ tson₂ lɨn₃ guë'₂ ma₂guio₃ jmo₂₃ ta₁ jme₂ti₅₄; ia₁ 'lióng₂ guë́₄ 'mɨ₅ ma₂qui₂ma₂can₃ jniá₂ lia'₂ con'₂ guë́₄ dsa₂ 'éi₂; ma₂qui₂ma₂'ú₃ 'lióng₂ lɨn₃ ráun₂ né'₃ 'má₃ në́₃; 'lióng₂ ráun₂ ma₂i₂ŋɨ́g₂ jŋia'₅₄ mei'₂ tsá₃ ma₂jong₃. 24Con'₂ 'ŋiá₂ ráun₂ ma₂ca₂bóg₂ dsa₂ judíos jmá'₃ guióg₂-guia₃-né₂ ráun₂ lia'₂ co₂ráun₂. 25'Nag'₂ ráun₂ guë'₂ ma₂bóg₂ dsa₂ quian'₅₄ nɨ₁'ma₂; co₂ráun₂ guë'₂ ca₂cuë₃ cang₄ tioin'₅₄. 'Nag'₂ ráun₂ guë'₂ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄ ca₂i₃ŋɨ́g₂ ca₂'en₃ nɨ₁barco a₂jme₁'eng₅₄. Co₂ráun₂ guë'₂ ca₂ŋɨg₅ co₂jmɨg₄ co₂nei₅ dsi₂jo₂ jmɨ₁ŋí'₄ në́₃. 26'Lióng₂ ráun₂ dsi₂juɨ₅ ja₁ma₂qui₂i₁ŋɨ₃, ma₂ca₂i₃ŋɨ́g₂ a₂go'₂ ia₁ te₁'i₁ cuá₃, a₂go'₂ ia₁ a₂chan₂ dsa₂ 'ang₂, a₂go'₂ rë'₂ a₂jo₅₄ dsa₂ go₃, a₂go'₂ jo₅₄ dsɨ₂nau₂, a₂go'₂ rë'₂ 'eng₅₄ ciudad, a₂go'₂ jë₁ma₂ŋɨg₅ má'₂ ja₁co₂'ŋiog₅, a₂go'₂ jë₁ma₂ŋɨg₅ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄, a₂go'₂ rë'₂ quian'₅₄ dsa₂ i₂juɨ₁gan₂ i₂jmo₅ lɨ́n₅ rɨn'₅₄ jniog₄, 27jë₄ ta₁ 'ua'₂ lɨn₃, jë₄ ma₂ca₂'ú₃ lɨn₃, jë₄ jme₁tsá₃ güɨng₂₃, jë₄ i₁cón₅ rë₂quein₂ dsɨ₃, jë₄ jme₁'ɨn₂ a₂tsá₃ cha₂ a₂guë'₅₄, jë₄ jein₂ güɨ́g₂, jë₄ a₂tsá₃ 'e₂ cha₂ quɨ́'₄ në́₃. 28Cha₂ guë́₄ caun₂ siá'₂ táng₃ a₂chang₂ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ a₂'ɨ₅ dsɨ₃ o₄quió'₄ ca₂le₃jë́₃ guá'₅. 29¿'Ein₂ 'éi₂ i₂'uan₅₄, jniá₂ guë'₂ tsá₃ 'uang₅₄? ¿'Ein₂ 'éi₂ i₂ca₂tán'₂ dso₄ a₂'uɨn₄ i₂sián'₂, jniá₂ guë'₂ tsá₃ 'e₂ i₂mé'₂ dsɨ₃? 30Në₁jua'₂ ca₂tɨ́ng₂ dsia₅₄ jág₁ tá'₅, jaun₂ dsia₅₄ jniá₂ jág₁ tá'₅ të₂le₃ ne₄ ca₂le₃jë́₃ a₂cuë₅ léi₄ a₂lɨ́ng₅ jan₂ dsa₂ 'uan₅₄. 31Diú₄ Jmei₂ Jesucristo Te₁gui'₅₄ quián₂ jniog₄ bá₄ i₂ca₂tɨ́n₂ jme₂juɨn'₂ dsa₂ co₂tan₅₄, 'éi₂ bá₄ ŋi₅ a₂dsau₅ bá₄ jág₁ quió₃. 32Lia'₂ con'₂ jme₁'eng₅₄ juɨg₂ Damasco, i₂lɨ́n₅ dsi₄má'₂ ja₁jaun₂ i₂jme₁jme₂ti₃ ne₄ Rag₅₄ Aretas, ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂ca₂jmo₃ dsa₂ 'í₁ o₄juɨ₅ ia₁ jme₁tsáun'₂ jme₁dsɨ₃tióg₃ né'₃ 'má₃. 33La₁ juɨ₅ siá'₂ bá₄ ca₂sió₂ rɨn'₅₄ jniog₄, 'eng₅₄ 'ŋió'₃ tsɨ₁mɨ'₂ ca₂sió₂ të₂'ua₁ juɨ₅ dso'₂ nɨ₁'ia'₂ a₂rë₂juɨ́₄ le₃lág'₃ juɨg₂; le₂në₅ bá₄ ca₂lóng₂ o₄gú₃ 'éi₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\