SEGUNDA CORINTIOS 11:23

23¿Jmá'₃ dsa₂ 'éi₂ lɨ́n₅ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ja₁con₂ Cristo? Tson₂ bá₄ guë́₄ lɨ́n₅ jniá₂, ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ ma₂guio₃ jme₂ti₅₄ ja₁con₂ Cristo lia'₂ con'₂ guë́₄ dsa₂ 'éi₂. (A₂lë₁juá'₅ bá₄ jniá₂, lia'₂ lë₁të₂'ɨ₅ dsa₂ ŋá₅.) Ia₁ tson₂ lɨn₃ guë'₂ ma₂guio₃ jmo₂₃ ta₁ jme₂ti₅₄; ia₁ 'lióng₂ guë́₄ 'mɨ₅ ma₂qui₂ma₂can₃ jniá₂ lia'₂ con'₂ guë́₄ dsa₂ 'éi₂; ma₂qui₂ma₂'ú₃ 'lióng₂ lɨn₃ ráun₂ né'₃ 'má₃ në́₃; 'lióng₂ ráun₂ ma₂i₂ŋɨ́g₂ jŋia'₅₄ mei'₂ tsá₃ ma₂jong₃.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More