SEGUNDA CORINTIOS 11:4

4Ia₁ ma₂ja₂nó'₅ 'nia'₂ qui₂guéng'₅ rë₂ dsa₂ i₂të₁ja₂lén₂ jme₂tag₅, la₁ le₂siá'₂ bá₄ 'ɨin₂₃ Jesús, tsá₃ lë́₅ jág₁ quió'₅ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ a₂ma₂gue'₅₄ 'nia'₂ le₂jŋiá₅ quió'₅ Jesús. Jaun₂ le₂në₅ bá₄ ma₂guen'₅₄ táng₃ 'nia'₂ jme₂dsí₂ sián'₂, on₃jua'₅₄ i₂quián₅ Diú₄ i₂jme₁ma₂guen'₅₄ 'nia'₂. ¡Dse₃ bá₄ jmo'₂ 'nia'₂ tió'₃ 'au'₂ quian'₅₄ jág₁ a₂rë₂tsɨ́n₄ guë́₄, a₂tsá₃ lë́₅ con'₂ lë́₅ jág₁ dse₃ a₂lió₂ a₂jme₁ma₂nei'₂ 'nia'₂!

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More