SEGUNDA CORINTIOS 11:9

9Lia'₂ con'₂ jme₁'eng₅₄ quian'₅₄ 'nia'₂, dsón'₂ bá₄ ca₂rë₃'nió'₅ quió₃ le₂jaun₂, la₁ tsá₃ 'e₂ guei₂ ca₂cuë́₃ jniá₂ 'i₁jan'₂ 'nia'₂. Ia₁ dsa₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂chan₂ Macedonia la₂ bá₄ ca₂i₁lein₅₄ juɨg₂ Corinto në₅, ca₂i₁can₅ a₂tsá₃ cha₂ quió₃ lia'₂ con'₂ jme₁chi₁quian₁₂ jniá₂ jmɨg₄. Qui₂ca₂jmo₃ bá₄ jniá₂ 'í₁ jaun₂ tsá₃ 'ein₂ 'nia'₂ cán'₁ guei₂ o₄quió₃ jniá₂, jaun₂ caun₂ jmo₅₄ bá₄ jniá₂ 'í₁ jaun₂.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More