SEGUNDA CORINTIOS 12

1Tion₅₄ caun₂ dsia₅₄ jniá₂ jág₁ tá'₅. Juɨ₁'e₂ guë́₃ tsá₃ ta₁ jmo₃, caun₂ juá'₄ jniá₂ juɨ₁lia'₂ a₂ca₂jéin₃ jniá₂ a₂ma₂jág₃, juɨ₁lia'₂ a₂ma₂ca₂jme₃jnia₅ Te₁gui'₅₄ në́₃. 2Cuɨ́ng₅ jan₂ dsa₂ i₂'ei₅ caun₂ jág₁ quiain'₅₄ Cristo, ma₂guia₃-quén₂ ŋi₂ ca₂uɨ́g₂ juɨ₅ guei'₅₄ ca₂të₂ ja₁guá₄ Diú₄. (A₂jaun₂ bá₄ tsá₃ guion₄ jniá₂ jua'₅₄ a₂ŋe₄ lia'₂ jma₃quian'₅₄ nɨ₁ŋɨ₁₂, o₃ jmá'₃ jme₂dsí₂ quió'₅ 'e₂. La₁ jŋia'₅₄ lia'₂ 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ ŋi₅.) 3La₁ guion₄ jniá₂, chan₂ jan₂, (jŋia'₅₄ lia'₂ a₂jaun₂ bá₄ tsá₃ guion₄ jniá₂ chi₂jua'₂ ca₂ŋei₅₄ chi₁dsáin₃, o₃ jmá'₃ jme₂dsí₂ quió'₅ 'e₂ ca₂dsióg'₃ ja₁jaun₂. Jŋia'₅₄ lia'₂ 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ ŋi₅); 4jan₂ i₂ca₂ron'₂ ca₂të₂ Ja₁jlá'₁ ja₁ca₂nág₂ jág₁ a₂tsá₃ lé₂ le₃jmog'₅₄ on₃ guë́₄ 'i₄ 'éi'₃ dsia₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 5O₄quió'₄ jan₂ dsa₂ le₂'éi₂ bá₄ lé₂ dsia₅₄ jniá₂ jág₁ tá'₅, on₃jua'₅₄ o₄quió₃ 'ŋió₃ jmo₂₃ táng'₅, jŋia'₅₄ lia'₂ o₄quió'₄ a₂'uan₅₄ bá₄ jniá₂. 6O₁jŋia'₅₄ la₂ 'nio₃ jniá₂ dsia₅₄ jág₁ tá'₅, on₃jua'₅₄ dsa₂ co₄ lɨ́n₅ jniá₂, ia₁ jág₁ tí₅ dsón'₂ bá₄ a₂juá'₅ jniá₂. La₁ cáun₄ bá₄ dsɨ₃ tsá₃ jmo₅₄ le₂jaun₂, ia₁jaun₂ tsá₃ le₃lɨ́n₂ dsa₂ jua'₅₄ jniá₂ lɨ́ng₅ ŋag₅₄ guë́₄ lia'₂ con'₂ niog₅ a₂ma₂nág₂ a₂qui₂ma₂të́₂ ne₄ dsa₂ a₂jmo₅ jniá₂ 'e₂ jmo₂₃. 7Jág₁ a₂ca₂rë₃jniá₂ jaun₂ lë́₅ caun₂ jág₁ jlá'₁ jmá'₅ a₂lé₂ le₃jme₁jmo₅₄ jniá₂ róng₂ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ le₂jaun₂. La₁ ca₂jéin₃ uɨg₅ në₂jag₄ bá₄ a₂i₃'i'₅₄ nɨ₁taun₅ ca₂lë₃ nɨ₁ŋɨ₃, co₂'nió'₄ i₂chen₄ quián₅ i₂së₃dsen₃ bá₄ caun₂ qui₂bóg₂, ia₁jaun₂ tsá₃ jmo₅₄ jniá₂ róng₂ i₁juɨn₅₄ ŋag₅₄. 8'Nɨ₅ ráun₂ ma₂ca₂chi₁len'₄ jniá₂ Te₁gui'₅₄ a₂jme₃'lió₂ jŋiá'₄ jmɨ₁uɨg₅ a₂quian₅₄. 9La₁ ca₂juá'₂ Te₁gui'₅₄ tság₅ jniá₂: “Tió'₅ bá₄ a₂'ua₁ dsɨ₃ ja₁con'₂ 'ne₂, ia₁ rë₂'ŋia₅ juɨ₅bí₂ quió₃ juɨ₁lia'₂ jme₁'uan₅₄ dsa₂.” Jaun₂ 'io'₂ jéin₅ bá₄ ia₁ a₂'uang₅₄, ia₁jaun₂ le₂jniá₂ juɨ₅bí₂ quió'₅ Cristo le₃ja₁con₂ jniá₂. 10Jaun₂ të₅ bá₄ dsɨ₃ a₂'uang₅₄ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂dsɨ₂ŋɨ́g₂: a₂juá'₂ dsa₂ uɨg₅, quian'₅₄ guë́₄ ca₂le₃jë́₃ a₂chang₂, cha₂ a₂qui₂tsá₃ tɨ́n'₂ quió₃. A₂chang₂ a₂co₂'ein₅ dsa₂, ca₂le₃jë́₃ guë́₄ o₂i₁ dsɨ₅ a₂dsɨ₂ŋɨ́g₂ o₄quió'₄ Cristo. Ia₁ juɨ₁lia'₂ jme₁'uang₅₄, të₂le₃ 'uan'₂ bá₄ jniá₂ le₃ja₁con₂ Diú₄. 11Ma₂në₂dsia₃ lia'₂ ja₁dsia₅ jan₂ dsa₂ co₄, ia₁ ma₂në₂'ɨ́ng₃ dse₃ 'ŋió₃, la₁ guion'₅₄ bá₄ 'nia'₂ chi₂quiong'₅₄ jmɨg₄. Ia₁ 'nia'₂ bá₄ jme₁ca₂tɨ́ng'₂ jme₁'ág'₄ dse₃ jniá₂, ia₁ tsá₃ 'e₂ me'₂ quen₅ jniá₂ lia'₂ con'₂ guë́₄ dsa₂ i₂chen₄ 'éi₂ i₂ŋɨ́₄ lë₃ jme₂can'₅₄ guion₅, juɨ₁'e₂ guë́₃ tsá₃ 'e₂ quen₅ jniá₂. 12Dsón'₂ bá₄ ma₂ca₂rë₃jniá₂ léi₄ a₂lɨ́ng₅ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Cristo jë₄ quián'₂ 'nia'₂, jë₄ ca₂le₃jë́₃ a₂juɨn'₂ dsɨ₃: léi₄ a₂dsi₂gó'₃ dsɨ₅, quian'₅₄ juɨ₅bí₂ jlá'₁ në́₃. 13Tsá₃ sion₅ ma₂jɨn₄ jniá₂ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ guë́₄ guá'₅ sián'₂, jŋia'₅₄ lia'₂ jniá₂ 'ŋió₃ tsá₃ 'e₂ guei₂ ma₂ca₂cuë́₃ jniá₂ 'nia'₂. ¡'Én₃ 'nia'₂ dso₄ quió₃ chi₂jua'₂ tsá₃ dse₃ ca₂jmo₃ jniá₂ ja₁con'₂ 'nia'₂! 14Ma₂chang₂ bá₄ co₂jŋiag₅₄ a₂dsióg₄ i₁jɨng₁₂ 'nia'₂ jë₁ca₂të́₂ 'nag'₂ ráun₂, jaun₂ tsá₃ lë́₅ jua'₅₄ a₂i₁cuë́₃ 'nia'₂ guei₂. Ia₁ tsá₃ ta₁ jaun₂ ŋɨ₅ jniá₂ jua'₅₄ a₂'ɨ́n₅ dsɨ₃ a₂cha₂ quián'₂ 'nia'₂; guion'₅₄ bá₄ 'nia'₂ 'nió₃ jniá₂. Ia₁ guion₅₄ bá₄ juɨ₁lia'₂ chog₅₄-jmei₂ chi'₂ ca₂tɨ́in₂ 'no₃ cu₄ a₂qui₂dsɨ₃ŋɨ́i₂ quiain'₅₄ chi'₂-guein₂ quiáin₅, jaun₂ on₃jua'₅₄ rë'₂ chi'₂ ca₂tɨ́n₂ 'no₃ a₂dsɨ₃ŋɨ́i₂ quiain'₅₄ chog₅₄-jmei₂. 15Jaun₂ jniá₂ në́₃, 'ŋio₂ bá₄ dsɨ₃ qui₁'éng₄ a₂cha₂ quió₃, ton'₂ 'ŋio₂ bá₄ dsɨ₃ jme₁dsiang₅ dsɨ₃ o₄quió'₄ jme₂dsí₂ quián'₂ 'nia'₂. Chi₂jua'₂ jaun₂, ia₁ të₂le₃ lë́₅ guë́₄ 'nió₃ jniá₂ 'nia'₂, ¿a₁të₂le₃ me'₂ bá₄ 'nió'₃ 'nia'₂ jniá₂ jaun₂ në́₃? 16Juɨ₁'e₂ guë́₃ dsau₅ a₂tsá₃ 'e₂ guei₂ ca₂cuë́₃ jniá₂ 'nia'₂, la₁ 'ŋio₄ bá₄ jniá₂, juá'₂ 'nia'₂, a₂ca₂jón₃ jniá₂ 'nia'₂ quian'₅₄ mai₅₄ quió₃. 17¿O₃ bá₄ lɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂'lɨg'₅₄ ca₂lág₃ jniá₂ quian'₅₄ dsa₂ i₂ca₂tsɨ́ng₂ ne'₅₄ 'nia'₂? 18Ca₂mɨ₃ bá₄ jniá₂ ne₄ Tito a₂jmo₃ dse₃ dsɨ́₅ a₂ca₂ŋei₅₄ ja₁con'₂ 'nia'₂, ton'₂ ca₂tsɨ́n₂ jniá₂ ján₃ jan₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂quiain'₅₄. Jaun₂, ¿o₃ bá₄ ca₂jme₃gau₅ 'éi₂? ¿O₃ bá₄ tsá₃ 'én'₂ 'e₂ 'nia'₂ a₂ma₂ja₂náu₅ jnia'₅₄ co₂dsia₅ quiain'₅₄, jmo₂ ta₁ co₂rë₂ quiain'₅₄, ton'₂ jan₂ bá₄ Jme₂dsí₂ i₂quiong'₅₄ táng₃? 19'An₁ mei'₂ tsá₃ caun₂ lɨ́n'₂ bá₄ guë́₄ 'nia'₂ a₂jŋia'₅₄ con'₂ 'niog₂ jnia'₅₄ lion₄ guio₅₄ ne'₅₄ 'nia'₂. La₁ jág₅ bá₄ Diú₄ tsá₃ le₂jaun₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ₅ jnia'₅₄. Jág₁ tí₅ bá₄ chei₂ jnia'₅₄ 'nia'₂ ne₄ Cristo. La₁ jë₄ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ a₂dse₃ ia₁jaun₂ qui₃dsɨ₂cón'₃ 'nia'₂ të₂le₃ quió'₅ jme₂dsí₂, 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂'nióg₃ guë́₄ lɨn₃. 20Ia₁ gó₅ jniá₂ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ tsá₃ dse₃ tion'₅₄ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'nio₃ jniá₂, jë₁ma₂ca₂dsióg₃, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ në₁jua'₂ tsá₃ ca₂jein'₂ 'nia'₂ jniá₂ lia'₂ con'₂ 'niog'₂ 'nia'₂ guë'₂ táng₃. Ia₁ gó₅ jniá₂ në₁jua'₂ tion'₅₄ 'nia'₂ a₂tsá₃ jen'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ rɨ́ng'₂; në₁jua'₂ tion'₅₄ 'nia'₂ uɨg₅ 'au'₂ jɨng'₅₄ rɨ́ng'₂; në₁jua'₂ ca₂rë₃'né'₂ 'nia'₂ co₂tiá₂; në₁jua'₂ 'ua'₂ 'au'₂ 'nia'₂ tiong'₅₄; në₁jua'₂ qui₂tsɨ́n'₂ 'nia'₂ 'lɨg'₅₄ rɨ́ng'₂; në₁jua'₂ qui₂chi₂'ɨ́n'₅ 'nia'₂ rɨ́ng'₂; në₁jua'₂ chan₂ i₂qui₂jmo₅ rón₂; në₁jua'₂ tion'₅₄ 'nia'₂ mɨ'₅₄. 21Ján₃ bá₄ gó₅ jniá₂ në₁jua'₂ ca₂jmo₃ Diú₄ a₂të₂tsɨn'₅₄ jniá₂ o₂guí'₃ o₄quián'₂ 'nia'₂ jë₁ma₂dsióg₃; go'₂ le₃jiá₃ tiá'₃ quɨ'₂ dsɨ₃ 'o₅₄ o₄quió'₄ i₂ma₂qui₂ma₂náu₂ dso₄ le₂jŋiá₅, ton'₂ tsá₃ 'e₂ ma₂ca₂dsi₃quén'₅ dsɨ́₅ o₄quió'₄ a₂'lɨg'₅₄ a₂jmo₅-dsáu₅; a₂niói'₅ jág₁ quiain'₅₄ dsa₂ i₂tsá₃ lɨ́n₅ dsɨ₂i₂gu₂; ca₂le₃jë́₃ guë́₄ a₂'lɨg'₅₄ o₂guí'₃ a₂qui₂ma₂jmo₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\