SEGUNDA CORINTIOS 13

1A₂dsióg₅ 'nag'₂ ráun₂ a₂i₁jɨn₁₂ 'nia'₂ la₂. “Ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ lë́₂ jióg'₂ 'í₁ të₂le₃ quian'₅₄ on₃-ún₂ dsa₂ i₂jáng'₃ jág₁ dsau₅.” 2Ma₂ca₂'ë́₃ jniá₂ jág₁ të₃jŋiá₅ ne₄ dsa₂ i₂jme₁tián'₄ 'no₅ dso₄ le₂jŋiá₅, ton'₂ ne₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂sián'₂ në́₃, ján₃ bá₄ 'ë́₅ jniá₂ jág₁ a₂'eng₅₄ uɨ́ng₂ ja₁con'₂ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ ca₂jmo₃ jniá₂ lia'₂ con'₂ ŋeg₅₄ jë₁ca₂të́₂ tɨn₃ ráun₂ a₂i₁jɨng₁₂ 'nia'₂: në₁jua'₂ con'₂ siá'₂ ca₂dsióg₃ jniá₂ a₂i₁jɨng₁₂ 'nia'₂, jaun₂ tsá₃ ma₃jmo₅₄ jniá₂ ŋéi₂ dsɨ₃ në₁jua'₂ chan₂ guë́₄ i₂tsá₃ ma₂dsi₂quén'₄ dsɨ́₅. 3Le₂jaun₂ jmo₅₄ jniá₂ chi₂jua'₂ a₂jaun₂ 'niog'₂ 'nia'₂ a₂jáng'₄ jniá₂ léi₄, a₂dsón'₂ bá₄ juá'₂ Cristo tsɨ́'₅ 'nia'₂ quian'₅₄ jág₁ a₂quian₄ jniá₂. Tsá₃ jua'₅₄ a₂lɨ́in₅ 'uain₅₄ ja₁con'₂ 'nia'₂; 'nió'₄ të₂le₃ jme₂jnia₅ bá₄ 'éi₂ a₂'io₂₃ juɨ₅bí₂ jë₄ quián'₂ 'nia'₂. 4Dsón'₂ bá₄ jaun₂ ca₂tion₃ cróg₄ dsa₂ në₂jag₄ bá₄ a₂lɨ́in₅ jan₂ dsa₂ 'uan₅₄, la₁ rë₂në́₃ në́₃ chain₂ të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quió'₅ Diú₄. Le₂në₅ bá₄ juɨ₁lia'₂ jnia'₅₄ táng₃, quian₄ juɨ₅ jaun₂ a₂jmo₂ jnia'₅₄ 'uan₅₄ o₄quió'₄ 'éi₂, le₂jaun₂ bá₄ le₃chong₂ guë'₂ jnia'₅₄ ja₁con'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quió'₅ Diú₄. 5Te₁li₁ 'nia'₂ ja₁con'₂ guiong'₅₄ chi₂jua'₂ dsón'₂ tión'₂ 'nia'₂ juɨ₅ quió'₅ Te₁gui'₅₄. Quion₂ de'₂ 'nia'₂ caun₂ 'í₁ le₃ja₁con'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄. ¿Tsa₁ len'₄ 'nia'₂, a₂'en₅₄ bá₄ Jesucristo ja₁con'₂ 'nia'₂, jaun₂ bá₄ në₁jua'₂ tsá₃ të₁tsɨn'₅₄ 'nia'₂ 'lɨg'₅₄ në₁ma₂ca₂quion'₂ 'nia'₂ 'í₁ jaun₂? 6La₁ 'ɨ́n₂ dsɨ₃ jniá₂ le₃len'₄ 'nia'₂ a₂tsá₃ le₂jaun₂ lág₅ jnia'₅₄ jua'₅₄ a₂tsá₃ dse₃ të₃tsag'₅₄ jnia'₅₄ në₁ma₂ca₂quion'₂ 'nia'₂ 'í₁, jua'₅₄ a₂tsá₃ dsau₅ a₂lág₅ jnia'₅₄ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Te₁gui'₅₄. 7Qui₂mɨ₂ jnia'₅₄ chi₂len'₄ Diú₄ o₄quián'₂ 'nia'₂ ia₁jaun₂ tsá₃ ma₃jmo₄-dsáu'₄ 'nia'₂ a₂'lɨg'₅₄. On₃jua'₅₄ ia₁jaun₂ të₃tsag'₅₄ jnia'₅₄ dse₃, të₂le₃ ia₁jaun₂ jmó'₂ 'nia'₂ a₂dse₃, juɨ₁'e₂ guë́₃ chan₂ i₂lɨ́n₂ a₂tsá₃ dse₃ të₃tsag'₅₄ jnia'₅₄. 8Ia₁ tsá₃ lé₂ náu₂ jnia'₅₄ quein₅ ja₁con₂ jág₁ tí₅, të₂le₃ tióng₂ bá₄ jnia'₅₄ quian'₅₄ jág₁ tí₅. 9Jaun₂ të₂le₃ 'io'₂ bá₄ jmo₂ jnia'₅₄ jme₁lág₄ jnia'₅₄ dsa₂ 'uan₅₄, 'nia'₂ guë'₂ lɨ́n'₅ dsa₂ 'uan'₂. A₂jaun₂ caun₂ chi₂len'₄ bá₄ jnia'₅₄ Diú₄ ia₁jaun₂ len'₂ 'nia'₂ co₂ŋei'₅₄. 10Jaun₂ lë₃, jmo₂₃ si₂ carta la₂ tsɨ́ng₂ ne'₅₄ 'nia'₂ të₁lia'₂ 'eng₅₄ uɨ́ng₂, ia₁jaun₂ tsá₃ 'nió'₅ jua'₅₄ a₂jmo₅₄ jniá₂ tsau₂ dsɨ₃ jë₁ma₂dsióg₃, lia'₂ con'₂ lë́₅ ta₁ a₂lɨ́ng₅ a₂ca₂cuë₃ Te₁gui'₅₄, ia₁jaun₂ të₂le₃ lei₂ bá₄ jme₂dsí₂ quián'₂ 'nia'₂, on₃jua'₅₄ të₂le₃ qui₃jë́'₂. 11Në₃ në́₃, rɨn'₅₄ jniog₄, caun₂ juɨ₁le₂chan'₂ bá₄ 'nia'₂ dse₃ qui₂jmo'₂ 'nia'₂ 'io'₂. Jmog'₅₄ 'nia'₂ 'au'₂ o₄quió'₄ jme₂dsí₂ quián'₂ 'nia'₂ në́₃; juɨ₁chan'₂ bá₄ 'nia'₂ rë₂ a₂'ei₅ caun₂ jág₁ quian'₅₄ rɨ́ng'₂. Jaun₂ Diú₄ i₂jmo₅ 'ei₅ tei₄ i₂'nio₃ 'nia'₂, 'éi₂ bá₄ jme₃quiong'₅₄ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄. 12Cuɨn₅₄ 'nia'₂ Diú₄ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂ a₂qui₁chén'₁ 'nia'₂ quió'₅ rɨ́ng'₂ a₂lë́₅ léi₄ a₂ma₂'ei₅ caun₂ jág₁ a₂le₁jë́₃ 'au'₂ quian'₅₄ rɨ́ng'₂. 13Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ rɨn'₅₄ jniog₄ ja₁lá₃ dsiáin'₂ jág₁ a₂cuɨin₂₃ Diú₄ 'nia'₂. 14Jaun₂ juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo; juɨ₁le₂jniá₂ jë₄ quián'₂ 'nia'₂ a₂'nio₃ Diú₄ 'nia'₂; juɨ₁'ei₅ caun₂ jág₁ jɨn'₄ 'nia'₂ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅. A₂méi₃. Co₂në₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\