SEGUNDA CORINTIOS 3

1¿O₃ bá₄ lɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂jŋia'₅₄ 'ɨ́n₅ dse₃ guio₅₄ bá₄ jnia'₅₄ jme₁jua'₂ le₂në₅? ¿O₃ bá₄ 'niog'₂ 'nia'₂ a₂'ë́₄ si₂ a₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ o₃ a₂mɨ́₁ 'e₂ jnia'₅₄ ne'₅₄ 'nia'₂ a₂cuë́'₁ caun₂ si₂ juɨ₁lia'₂ jmo₅ dsa₂ i₂lɨn₅₄? 2Jŋia'₅₄ lia'₂ guion'₅₄ bá₄ 'nia'₂ ma₂cuë'₂ jág₁ dsau₅ a₂ma₂léi₄ co₂'nió'₄ caun₂ si₂ të₂dsɨ₅ jnia'₅₄ a₂lé₂ le₃con₂ dsa₂ sián'₂ 'í₁ co₂'nió'₄ a₂lé₂ le₃'ɨ₃ dsa₂ në́₃. 3Guion'₅₄ bá₄ 'nia'₂ lɨ́ng'₅ co₂'nió'₄ caun₂ si₂ a₂ca₂jmo₃ Cristo 'ŋiog₅, a₂ca₂dsia₃ gu₂ jnia'₅₄. Caun₂ si₂, on₃jua'₅₄ a₂léi₄ a₂qui₂rë₂tsáng₂ quian'₅₄ jmɨ₁jné₂; lë́₅ léi₄ të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ i₂chan₂ dsón'₂. Lë́₅ caun₂ si₂ carta, on₃jua'₅₄ a₂léi₄ rë₂ton₅ dso'₂ nɨ₁cang₁; lë́₅ léi₄ juɨ₅ të₂dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄. 4Caun₂ bá₄ le₁'ág₄ dsɨ₅ jnia'₅₄ a₂'éin₂ jnia'₅₄ le₂në₅ le₃ja₁con₂ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo. 5On₃jua'₅₄ a₂tag₂ jnia'₅₄ guio₅₄ a₂jmo₂ 'e₂ jmo₂. Ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ jmo₂ jnia'₅₄, Diú₄ bá₄ jmo₅ a₂quɨ'₅₄ jnia'₅₄ jmɨg₄ quian'₅₄ ta₁ në₅. 6'Éi₂ bá₄ ma₂jmo₃ a₂quɨ'₅₄ jnia'₅₄ jmɨg₄ a₂i₂quian₄ jnia'₅₄ jág₁ 'mɨ́₂ a₂ma₂lɨ'₅₄ quian'₅₄ Diú₄: on₃jua'₅₄ të₂le₃ quian'₅₄ 'éi'₃ a₂ton₅ ne₄ si₂; të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ bá₄. Ta₁ a₂quí'₅ 'éi'₃ a₂rë₂ton₅ ne₄ si₂, a₂jiog₅ ne₄ 'mú₃ bá₄ jaun₂. La₁ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ guë'₂ në́₃ to'₂ jme₂dsí₂ a₂chan₂ dsa₂. 7'Éi'₃ jaun₂ ca₂tióng₃ Diú₄ dso'₂ nɨ₁cang₁ jë₄ si₂ a₂tág₅ co₂'né'₅. Tsá₃ ma₃ca₂tió'₃ dsa₂ israelitas jág₃ uë́₂ ne₄ Moisés, ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ co₂tág₅ co₂'né'₅ ca₂jnia₃, juɨ₁'e₂ guë́₃ la₂ jë₁ca₂ag₂ si₂ jaun₂. La₁ chi₂jua'₂ le₂në₅ 'ŋio₅ jlá'₁ ca₂lë₃ jme₁ca₂lë₃ 'éi'₃ a₂tsá₃ jme₁'io₅ bí₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ dsián₂ dsa₂ jaun₂, 8¡'ë₂ guë́₄ dse₃ jlá'₁, jág₁ dse₃ a₂quian₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ a₂jmo₅ a₂chan₂ táng₃ dsa₂! 9Co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, chi₂jua'₂ lág₂ jniog₄ a₂ŋɨ́₄ lë₃ jlá'₁ ca₂lë₃ 'a₂ lia'₂ ca₂cuë₃ Diú₄ 'Éi'₃ të₂le₃ quian'₅₄ Moisés, 'éi'₃ a₂jme₁bóg'₂ dso₄ jaun₂, ¡'ë₂ guë́₄ jlá'₁ ta₁b quián₂ jnia'₅₄ a₂i₁quian₄ jnia'₅₄ jág₁ dse₃ a₂jme₂jnia₅ Diú₄ a₂tsá₃ ma₂dsáu₁ jniog₄ cha₂! 10Ia₁ juɨ₁lia'₂ 'éi'₃ a₂jme₁jlá'₁ ma₂lɨ́g'₂, tsá₃ ma₂'e₂ quen₅ në₁ma₂ca₂quɨn₃ quian'₅₄ jág₁ jlá'₁ guë́₄ a₂cha₂ rë₂në́₃. 11Chi₂jua'₂ lág₂ jniog₄ a₂ŋɨ́₄ lë₃ jme₁jlá'₁ ta₁b quió'₅ a₂tsá₃ uë́₂ tió'₅ jaun₂, ¡'ë₂ guë́₄ 'ŋio₅ jlá'₁ ta₁ quió'₅ jág₁ 'mɨ́₂ a₂tsá₃ ma₂dsɨ₃ŋɨ́₂ o₁lɨ́g'₂! 12'Uɨg₅₄ ia₁ caun₂ le₁'ág₄ dsɨ₅ jnia'₅₄ le₂në₅, jua'₂ jnia'₅₄ co₂ŋei'₅₄ rë₂jiá₃ jág₁. 13Tsá₃ jmo₂ jnia'₅₄ juɨ₁lia'₂ ca₂jmo₃ Moisés; ca₂jlë́₂ 'éi₂ ne₅₄ quian'₅₄ 'mɨ'₂ ia₁jaun₂ tsá₃ jág₃ dsa₂ israelitas 'a₂ lia'₂ éi₃ a₂co₂tág₅ jaun₂. 14La₁ tsá₃ ca₂rë₃ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ dsa₂ 'éi₂ në́₃, ia₁ cang₄ dsi₅₄. Ca₂lia'₂ jŋió₄ jmɨg₄ në₃ 'ɨ₅ dsa₂ Si₂ 'Éi'₃ a₂ron₅ ma₂lɨ́g'₂, lia'₂ ma₂lɨ́n₅ jaun₂ bá₄ 'éi₂, co₂'nió'₄ rë₂jlë₅ ne₅₄, a₂tsá₃ ŋɨ́i'₂. Ia₁ jmá'₃ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo bá₄ lé₂ le₃jŋia'₃ a₂jlë₅ a₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ dsa₂ jaun₂. 15Ca₂lia'₂ jŋió₄ jmɨg₄ në₃, jë₁ma₂tóin'₂ 'ɨ₂₃ si₂ quió'₅ Moisés, jlɨn₅ ne₄ dsa₂, tsá₃ rë₂ŋɨ́i'₂. 16Ia₁ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ i₂jén'₅ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄, jŋia'₅ a₂jmo₅ a₂jlɨn₅ ne₄ dsa₂ jaun₂. 17Te₁gui'₅₄ në́₃, ia₁ i₂lɨ́n₅ Jme₂dsí₂ bá₄ 'éi₂; ja₁'en₅₄ Jme₂dsí₂ quián₅ Te₁gui'₅₄, juɨ₁lia'₂ të₂dsɨ́₅ dsa₂ i₂'én₂, ja₁jaun₂ rë₂na₄ bá₄ juɨ₅. 18Ia₁ ca₂le₃jág₃ jniog₄ tsá₃ ma₃le₁jlë₅ ne₄ jniog₄; lág₅ jniog₄ juɨ₁lia'₂ lë́₅ nɨ₁'ɨ₂ a₂jniá₂ a₂co₂tág₅ co₂'né'₅ a₂jlán'₁ Te₁gui'₅₄. Le₂në₅ bá₄ jniog₄ guio₅₄, caun₂ i₂ne₁ca₂lag₃ jniog₄ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ Cristo 'ŋiog₅, ia₁ lia'₂ caun₂ jmɨg₄ caun₂ jmɨg₄ bá₄ caun₂ i₂ne₁ca₂lag₃ jniog₄ jlán'₁ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ 'éi₂. Ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ jmo₅ Te₁gui'₅₄, i₂lɨ́n₅ Jme₂dsí₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\