SEGUNDA CORINTIOS 4

1'Uɨg₅₄ jaun₂, o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ tián'₃ dsɨ₅ jnia'₅₄ dsa₂ i₂quian₅ jág₁ dse₃ quió'₅ Diú₄, ia₁ 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ ca₂dsia₃ ŋéi₂ dsɨ́₅ ca₂dsia₃ gu₂ jnia'₅₄ ta₁ la₂. 2Ma₂ca₂tí₄ jnia'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂'lɨg'₅₄ o₂guí'₃ a₂jmo₅-dsáu₅ dsa₂ jë₄ rë₂'ma₄; tsá₃ a₂në₅ i₂nio₄ jnia'₅₄ quian'₅₄ mai₅₄ a₂qui₂jme₂gán₂ jnia'₅₄ dsa₂. On₃ guë'₂ jua'₅₄ jmo₂ jnia'₅₄ caun₂-tɨn₃ jág₁ jua'₅₄ a₂co₂güɨn'₄ jnia'₅₄ jág₁ dse₃ quió'₅ Diú₄. Jág₁ tí₅ dsón'₂ rë₂jiá₃ jág₁ bá₄ jme₂tɨ́n₁ jnia'₅₄ dsa₂, ne₄ Diú₄, ia₁jaun₂ le₃lí'₄ të₂dsɨ́₅ dsa₂ a₂dsau₅ bá₄ jág₁ a₂i₂quian₄ jnia'₅₄. 3Në₁jua'₂ rë₂jlë₅ jág₁ dse₃ a₂i₂quian₄ jnia'₅₄, rë₂jlë₅ ja₁con₂ dsa₂ i₂dsɨ₃'én₂ jme₂dsí₂ quió'₅ bá₄. 4Ia₁ dsa₂ i₂le₂'éi₂ i₂tsá₃ 'én₂, co₂'nió'₄ a₂rë₂jlɨn₅ dsɨ́₅, në₂jag₄ bá₄ a₂tein₅₄, a₂jmo₅ diú₄ quián₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, ia₁jaun₂ tsá₃ tág₃ si₂ a₂le₃ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ 'a₂ lia'₂ jlá'₁ jág₁ dse₃ quió'₅ Cristo i₂jlán'₁ lia'₂ lɨ́n₅ Diú₄ 'ŋiog₅. 5Ia₁ on₃jua'₅₄ guio₅₄ jnia'₅₄ 'ɨ́n₅ jë₁ma₂të́₂ rë₁'ë́₄ jág₁ dse₃; Cristo Jesús bá₄ 'ɨ́n₅ jnia'₅₄ a₂lɨ́in₅ Te₁gui'₅₄, a₂lág₅ jnia'₅₄ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne'₅₄ 'nia'₂ ján₃ o₄quió'₄ Jesús. 6Ia₁ 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ ca₂juá'₂ jme₁ca₂jmo₃ mɨ₂güɨ́g₃: “Juɨ₁jnia₄ tág₅ jë₄ qui₁né'₃”. Jaun₂ i₂'éi₂ bá₄ ma₂jmo₃ në́₃ a₂tág'₄ si₂ të₂dsɨ₅ jnia'₅₄ ia₁jaun₂ jág₃ i₂sián'₂ si₂ jaun₂, ia₁jaun₂ le₃ŋi₅ dsa₂ 'a₂ lia'₂ jlán'₁ Diú₄ të₂le₃ ne₄ Jesucristo. 7Ca₂le₃jë́₃ a₂jlá'₁ a₂quen₅ 'ŋio₅ lɨn₃ në₅ në́₃, a₂quian₄ jnia'₅₄ a₂lág₅ lia'₂ lë́₅ ca₂mɨ́g₂ nɨ₁tɨ'₂ tsá₃ quen₅, jë₁rë₂'ma₄ cosa a₂quen₅ 'ŋio₅, ia₁jaun₂ le₃jniá₂ a₂já₅ ja₁con₂ Diú₄ bá₄ juɨ₅bí₂ juë'₂ lɨn₃ në₅, on₃jua'₅₄ a₂'niog'₂ jnia'₅₄ dsɨ₅ guio₅₄. 8Le₂në₅ në́₃, juɨ₁'a₂ guë́₃ la₂ të₁ja₂lé₂ o₂me'₅₄ dsɨ₅ jë₁chong₂ jnia'₅₄, la₁ tsá₃ lë́₅ jua'₅₄ a₂tsá₃ dsian₅. Juɨ₁'e₂ guë́₃ já₅ caun₂ juɨ₅bí₂ a₂'ɨ₅ dsɨ₅ jnia'₅₄ chong₂, la₁ tsá₃ jua'₅₄ a₂ŋɨ́₄ quian₄ jnia'₅₄ o₂i₁ dsɨ₅. 9Juɨ₁'e₂ guë́₃ qui₂co₂'ein₅ dsa₂, la₁ tsá₃ guio₅₄ jnia'₅₄ tióng₂. Juɨ₁'e₂ guë́₃ ca₂guiog'₃ dsa₂ 'uë₃, la₁ tsá₃ ca₂dsau₃ guë́₄ jnia'₅₄. 10Të₁i₂nio₄ jnia'₅₄ le₁quian₁ i₁gú'₃ 'mú₃ quió'₅ Jesús juɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁ jnia'₅₄, ia₁jaun₂ le₃jniá₂ juɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁ jnia'₅₄ ján₃ a₂chan₂ Jesús. 11Ia₁ të₁lia'₂ chong₂ jnia'₅₄ la₂, le₂o₃ jmɨg₄ bá₄ go'₂ a₂jme₃dsiog₅ dsa₂ o₄quió'₄ Jesús, ton'₂ ia₁jaun₂ le₃jniá₂ juɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁ jnia'₅₄ a₂siá'₃ la₂, a₂chan₂ bá₄ Jesús. 12Jaun₂ në́₃, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂tio'₅₄ jnia'₅₄ juɨ₅ 'mú₃, 'nia'₂ në́₃ tiong'₅₄ juɨ₅ a₂le₃chan₂ jme₂dsí₂ quiáng'₂. 13Le₂la₂ juá'₂ ne₄ Si₂: “Ca₂rë₃'éng₂, jaun₂ bá₄ lë₃ ca₂juá'₃.” Le₂në₅ bá₄ jnia'₅₄ ján₃, ia₁ a₂'i₄ jme₂dsí₂ i₂cuë₅ bí₂ a₂'éin₂, jaun₂ bá₄ lë₃ 'éin₂ jnia'₅₄, jaun₂ bá₄ lë₃ jua'₂ jnia'₅₄ ján₃. 14Ia₁ ma₂ne₄ bá₄ jnia'₅₄, Diú₄ i₂ca₂jme₃jen'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesús a₂jme₁rë₂join₅₄, le₂jaun₂ bá₄ jme₃jein'₅₄ jnia'₅₄ ján₃, juɨ₁lia'₂ ca₂jme₃jein'₅₄ 'éi₂, të₂ co₂dsia₅ quian'₅₄ 'nia'₂ ja₁coin₂. 15A₂dse₃ o₄quián'₂ 'nia'₂ bá₄ ca₂le₃jë́₃ a₂ma₂ca₂lë₃ në₅, ia₁ në₁jua'₂ le₂jaun₂ juɨn₅ guë́₄ dsa₂ i₂tɨn₅ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄, le₂jaun₂ bá₄ ján₃ juɨn₅ guë́₄ dsa₂ lé₂ i₂cuë₃ ti₁'mag'₄ qui₂le₃juɨn'₂ Diú₄. 16Jaun₂, o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ qui₂'uán₂ dsɨ₅ jnia'₅₄. Tsá₃ a₂léi'₂ jaun₂ caun₂ ma₂ne₁ca₂dsa₃ bí₂ nɨ₁ŋɨ₁ jnia'₅₄. La₁ jme₂dsí₂ quián₂ në́₃ caun₂ rë₂'mag'₄ bá₄ lia'₂ caun₂ jmɨg₄. 17Ia₁ jmɨ₁uɨg₅ a₂ca₂juɨg₄ a₂dsɨ₂ŋág₂ jnia'₅₄ rë₂në́₃, a₂ŋi'₅₄ ta₁ dsɨ₃ŋɨ́₂, jmo₃ a₂të₃dsɨ₅₄ a₂léi₂ ŋag₅₄ guë́₄ jnia'₅₄ ja₁jlá'₁ guë́₄ 'ŋio₅ lɨn₃ a₂jiog₅ co₂tan₅₄. 18Ia₁ tsá₃ jua'₅₄ tion'₂ jnia'₅₄ juɨ₅ caun₂ cosa a₂jniá₂; a₂jaun₂ bá₄ tion'₂ jnia'₅₄ juɨ₅ juɨ₁lia'₂ a₂tsá₃ jniá₂. Ia₁ ca₂le₃jë́₃ a₂jniá₂, tsá₃ uë́₂ jiog₅. A₂dsau₅ bá₄ a₂tsá₃ jniá₂, a₂jaun₂ bá₄ a₂jiog₅ co₂tan₅₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\