SEGUNDA CORINTIOS 5

1Ia₁ ma₂ne₄ bá₄ jniog₄, jë₁ma₂ca₂dsau₃ ca₂'en₃ nɨ₁ŋɨ₁ jniog₄ la₂, a₂lë́₅ co₂'nió'₄ caun₂ 'né₅ quián₂ të₁lia'₂ chong₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, la₁ Diú₄ në́₃ cuë₃ caun₂ ja₁'io₁ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ ja₁lë́₄ co₂'nió'₄ caun₂ 'né₅ a₂tsá₃ ma₃ton₅ jmɨg₄ dsɨ₃'én₂, on₃jua'₅₄ a₂ca₂jmo₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 2Dsón'₂ bá₄ të₁lia'₂ chong₂ jniog₄ juɨ₅ nɨ₁ŋɨ́₅ la₂, ca₂le₃jë́₃ chon₂ jniog₄ dsɨ₅, a₂'ɨ́n₅ dsɨ₅ dsɨ₁'io₁ 'né₅ quián₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, 3ia₁jaun₂ jlë́₂ quián₂ në₂jag₄ bá₄ caun₂ 'mɨ'₂ a₂quei'₂ Te₁gui'₅₄ ia₁jaun₂ tsá₃ dsi₁no₃ rë₂ŋág₅. 4Të₁lia'₂ chong₂ jniog₄ quian'₅₄ nɨ₁ŋɨ₁ la₂, ca₂le₃jë́₃ chon₂ jniog₂ dsɨ₅ a₂le₁quian₁ o₂i₁ dsɨ₅. On₃jua'₅₄ a₂'niog₂ jniog₄ a₂tsá₃ 'e₂ qui'₄ jniog₄; a₂jaun₂ bá₄ 'niog₂ jniog₄ a₂lió₃ co₂ŋei'₅₄ nɨ₁ŋɨ₁ a₂jón₂ la₂, quian'₅₄ nɨ₁ŋɨ₁ 'mɨ́₂ a₂le₃chan₂ co₂tan₅₄. 5Diú₄ bá₄ dsón'₂ i₂ma₂jmo₃ co₂jŋia₅₄ jniog₄ i₂ma₂cuɨn₃ Jme₂dsí₂ quiáin₅, a₂lë́₅ léi₄ a₂jme₃ti₃ jág₁ quió'₅. 6Le₂në₅ jaun₂ le₁'ág₄ bá₄ caun₂ dsɨ₅ jniog₄ co₂tan₅₄, ia₁ ne₄ bá₄ jniog₄ jaun₂, të₁lia'₂ chong₂ juɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁ la₂, tsá₃ 'io₄ 'né₅ ja₁guá₄ Te₁gui'₅₄. 7La₁ i₂nio₄ jniog₄ ca₂le₃jág₃ a₂jŋia'₅₄ con'₂ 'éin₂ bá₄, on₃jua'₅₄ con'₂ a₂të₅ ne₄ jniog₄. 8La₁ caun₂ bá₄ le₁'ág₄ dsɨ₅, lág₂ jniog₄ 'e₂ guë́₄ dse₃ jua'₅₄ në₃ bá₄ 'uág₃ dsi₂néi₂ tsɨ₁'né₅ nɨ₁ŋɨ₁ la₂, a₂dsau'₅₄ dsɨ₁'io₁ quian'₅₄ Te₁gui'₅₄. 9'Uɨg₅₄ jaun₂, co₂tan₅₄ quen'₂ jniog₄ bí₂ jmo₂ a₂të₅ dsɨ́₅ Te₁gui'₅₄, të₁lia'₂ chong₂ juɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁ la₂, o₃ në₁tsá₃ ma₂chong₂ 'e₂. 10Ia₁ le₃jág₃ bá₄ jniog₄ dsi₁no₃ ne₄ta₁ quió'₅ Cristo, ia₁jaun₂ gue₃ le₂jan₂ le₂jan₂ dsa₂ con'₂ ca₂tɨ́in₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂jmo₃ të₁lia'₂ jme₁chain₂ juɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁₂, a₂dse₃, o₃ a₂'lɨg'₅₄ 'e₂. 11'Uɨg₅₄ në₅, ia₁ a₂ne₄ jnia'₅₄ a₂ŋɨ́₄ lë₃ gau₂ lé₂ jë₁ma₂tión₂ dsa₂ ne₄ Te₁gui'₅₄, a₂quen'₂ jnia'₅₄ bí₂ chei₂ jnia'₅₄ dsa₂ jág₁ dsau₅ o₁ne₄ tsa₁ jiá'₂ dsɨ́₅, gue₃ jág₁ dse₃. Jaun₂ ma₂ŋi₅ bá₄ Diú₄ 'a₂ lia'₂ lë́₅ chong₂ jnia'₅₄; jaun₂ 'ɨ́n₂ dsɨ₃ jniá₂ a₂ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ të₂'au'₂ ján₃. 12Tsá₃ o₁len'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ 'niog₂ jnia'₅₄ 'ɨ́n₄ rë₂ guio₅₄. Jŋia'₅₄ lia'₂ cuë₂ jnia'₅₄ jmɨg₄ a₂dsiá'₂ 'nia'₂ jág₁ tá'₅ o₄quián₂ jnia'₅₄, ton'₂ ia₁jaun₂ ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ ŋag'₅₄ ne₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'nio₃ dsia₃ jág₁ tá'₅, i₂jŋia'₅₄ dse₃ le₁'ág₄ o₁ne₁, on₃jua'₅₄ rë'₂ a₂dsɨ₂jó'₃ le₁jë́₃ jme₂dsí₂ quió'₅. 13Ia₁ chi₂jua'₂ quiong₅ dsa₂ a₂lág₅ jnia'₅₄ dsa₂ ŋá₅, lë₁ o₄quió'₄ Diú₄ bá₄. La₁ chi₂jua'₂ tsá₃ lág₅ jnia'₅₄ dsa₂ ŋá₅ në́₃, a₂dse₃ quián'₂ 'nia'₂ bá₄ jaun₂. 14Ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ 'nio₃ Cristo jnia'₅₄, a₂jaun₂ tion₅₄ bá₄ ca₂tág₂ jnia'₅₄ jme₁'nió₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨn'₅₄ juɨ₁lia'₂ ca₂rë₃'nio₃ 'éi₂. Ia₁ caun₂ bá₄ 'éin₂ jnia'₅₄, jan₂ bá₄ i₂ca₂jon₃ o₄quió'₄ ca₂le₃jɨ́n₃; 'uɨg₅₄ jaun₂, në₂jag₄ bá₄ a₂ma₂dsau₃ le₂jág₃. 15Jan₂ Cristo bá₄ i₂ca₂jon₃ ne₄ o₄quió'₄ ca₂le₃jɨ́n₃, ia₁jaun₂ tsá₃ ma₃'nió'₅ le₃chain₂ jmá'₃ o₄quió'₄ guioin₅₄; juɨ₁le₂chain₂ bá₄ le₃quió'₅ i₂ca₂jon₃ o₄quió'₄, le₃quió'₅ i₂ca₂jen'₅₄ táng₃. 16Jaun₂ tsá₃ ma₃'ein₂ jɨn₄ jnia'₅₄ në₃ të₂le₃ ne₄ juɨ₅ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Juɨ₁'e₂ guë́₃ le₂jŋiá₅ jme₁jɨn₄ jnia'₅₄ Cristo lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, tsá₃ ma₃le₂jaun₂ jɨn₄ jnia'₅₄ 'éi₂. 17Jaun₂ le₂në₅, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂ma₂chén'₅ le₃quió'₅ Cristo, jan₂ dsa₂ 'mɨ́₂ bá₄ 'éi₂. Ca₂le₃jë́₃ 'a₂ lia'₂ jme₁lë́₄ le₂jŋiá₅, ca₂ŋɨ́₂ bá₄ jaun₂. ¡Ma₂ca₂rë₃'mag'₄ bá₄ ca₂le₃jë́₃! 18Ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, le₂në₅ ma₂jmo₃ Diú₄ 'ŋiog₅. Ca₂'ág₂ táng₃ caun₂ jág₁ quian'₅₄ jniog₄ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo. Jaun₂ 'éi₂ në́₃ ma₂cuë₃ ta₁ a₂jme₁tɨn₅ jnia'₅₄ dsa₂ 'a₂ lia'₂ 'nió'₅ jmo₃ 'ag₃ caun₂ jág₁ quiain'₅₄ Diú₄. 19Co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, të₂le₃ quian'₅₄ Cristo bá₄ jme₁'ag₅ Diú₄ caun₂ jág₁ quiain'₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Të₂le₃ quian'₅₄ Cristo bá₄, jɨ́n₂ Diú₄ dsa₂ co₂'nió'₄ a₂tsá₃ ma₃'e₂ dso₄ rë₂cán'₄ dsa₂. Jaun₂ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo bá₄ ma₂dsia₃ gu₂ jnia'₅₄ në́₃ a₂qui₁'ë́₄ jnia'₅₄ dsa₂ jág₁ dse₃ la₂, ia₁jaun₂ le₃ŋi₅ a₂tsá₃ ma₃mɨ'₅₄ cha₂ quian'₅₄ Diú₄. 20Jaun₂ le₂në₅ bá₄ lë́₅ 'a₂ lia'₂ të₁i₂nio₄ jnia'₅₄ i₂quian₄ jnia'₅₄ jág₁ o₄quió'₄ Cristo, ia₁ co₂'nió'₄ 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ chi₂léin'₂ dsa₂ të₂le₃ quian'₅₄ jnia'₅₄. Jaun₂ jnia'₅₄ në́₃, chi₂len'₄ jnia'₅₄ 'nia'₂ quian'₅₄ jág₁ 'éi'₃ quió'₅ Cristo: “'Éi₂ 'nia'₂ caun₂ jág₁ quian'₅₄ Diú₄.” 21'I₁caun₂ dso₄ tsá₃ 'e₂ ca₂'náu₂ Cristo; la₁ 'uɨg₅₄ dsáu₁ jniog₄ bá₄ në́₃, ca₂'ë́'₃ Diú₄ uɨg₅ 'éi₂ në₂jag₄ bá₄ a₂rë₂cáin'₄ dso₄, ia₁jaun₂ jniog₄ në́₃ jë₁ma₂ca₂rë₃quian'₅₄ Cristo, 'ë́₂ Diú₄ jág₁ a₂tsá₃ 'e₂ dso₄ rë₂cáu'₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\