SEGUNDA CORINTIOS 6

1Jaun₂ le₂në₅, jnia'₅₄ dsa₂ i₂jmo₂ ta₁ co₂lë₅ quian'₅₄ Te₁gui'₅₄, chi₂len'₄ jnia'₅₄ 'nia'₂ a₂tsá₃ i₂jmo₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ ta₁ jmo₃ jág₁ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄ a₂ma₂gue'₅₄ 'nia'₂. 2Ia₁ le₂la₂ juá'₂ Diú₄ ne₄ Si₂: Ca₂rë₃chá₃ bá₄ jmɨg₄ a₂ca₂jmo₃ 'ua₁ dsɨ₃, ca₂nag₃ jág₁ quián'₂ 'nia'₂; jmɨg₄ a₂jme₁cuɨn₅ jmɨg₄ lión'₂ 'nia'₂ jme₁ca₂jme₁'o₁ jniá₂. Jaun₂ rë₂në́₃ bá₄ 'ë₂₃, cuɨn₅ jmɨg₄ a₂jmo₅ Diú₄ 'ua₁ dsɨ́₅. Rë₂në́₃ bá₄ ján₃ cuɨn₅ jmɨg₄ a₂lión₂ dsa₂. 3'I₁caun₂ jnág₅ tsá₃ jmo₂ jnia'₅₄ ja₁con₂ dsa₂, ia₁jaun₂ tsá₃ táun₂ dsa₂ 'lɨg'₅₄ ta₁ quián₂ jnia'₅₄. 4Të₂le₃ 'niog₂ jnia'₅₄ cuë₅₄ léi₄ jë₄ ca₂le₃jë́₃, a₂lág₅ të₃dsón'₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ Diú₄: jë₄ a₂jmo₂ jnia'₅₄ tió'₅ dsɨ₅; jë₄ jmɨ₁uɨg₅ a₂ŋag₄ jnia'₅₄ jë₄ jme₁dsɨ₂ŋág₂ jnia'₅₄, a₂tsá₃ a₂ne₄ jnia'₅₄ jmó₁; jë₄ o₂i₁ dsɨ₅; 5jë₄ qui₂bóg₂ dsa₂; jë₄ qui₂to'₂ dsa₂ né'₃ 'má₃; jë₄ mɨ'₅₄; jë₄ ta₁ 'ua'₂; jë₄ tsá₃ guag₂ jnia'₅₄; jë₄ jme₁'ɨn₂ a₂que₅₄ jnia'₅₄; 6jë₄ a₂le₁jë́₃ jme₂dsí₂ quián₂ jnia'₅₄ në́₃; jë₄ jme₂juɨ́n'₁ dsɨ₅ ja₁con₂ rɨn'₅₄; jë₄ a₂'ua₁ dsɨ₅ jnia'₅₄; jë₄ a₂quiong'₅₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅; jë₄ a₂'nio₃ jnia'₅₄ rɨn'₅₄ të₃dsón'₂; 7jë₄ quian'₅₄ jág₁ dsau₅ të₃dsón'₂; jë₄ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quió'₅ Diú₄; jë₄ quian'₅₄ juɨ₅ co₂dsau₅ a₂tsá₃ 'e₂ rë₂cáu'₄, quian'₅₄ a₂në₅ lion₄ jnia'₅₄ co₂'nió'₄ ŋí₁ a₂chan'₂ jnia'₅₄ quian'₅₄ gu₂ ne₁ quian'₅₄ gu₂jen₅ në́₃; 8të₂le₃ quian'₅₄ a₂jme₂juag'₂ dsa₂; të₂le₃ quian'₅₄ a₂chei'₂ dsa₂ 'lɨg'₅₄; të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ 'lɨg'₅₄ a₂qui₂'ag₅ dsa₂; të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ dse₃ a₂qui₂'ag₅ dsa₂ në́₃; a₂lág₅ jnia'₅₄ dsa₂ i₂tí₅ jág₁ quió'₅ juɨ₁'a₂ guë́₃ la₂ quiong₅ dsa₂ jnia'₅₄ i₂të₂jɨ́n₁; 9në₂jag₄ bá₄ i₂tsá₃ 'ein₂ cuɨg₅, la₁ chan₂ bá₄ i₂cuɨg₅ rë₂; në₂jag₄ bá₄ a₂ma₂i₁dsióg₃ jnia'₅₄, la₁ ¡jag₄! lia'₂ chong₂ jaun₂ bá₄ jnia'₅₄; qui₂jmóg'₂ dsa₂ uɨg₅, la₁ tsá₃ ca₂jme₃dsiog₂₃; co₂'nió'₄ a₂quɨ'₂ dsɨ₅, 10la₁ i₂gú'₃ bá₄ chong₂ jnia'₅₄ o₂'ŋió₃ dsɨ₅; co₂'nió'₄ i₂të₂ŋé₂, la₁ jmo₂ jnia'₅₄ a₂le₃chan₂ dse₃ juɨn₅ i₂sián'₂; co₂'nió'₄ a₂tsá₃ 'e₂ cha₂ quián₂ jnia'₅₄, la₁ 'io₂ bá₄ jnia'₅₄ ca₂le₃jë́₃. 11'Nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂chan₂ juɨg₂ Corinto, ma₂në₂jua'₅₄ jnia'₅₄ rë₂jiá₃ jág₁, në₂jag₄ bá₄ a₂ma₂rë₂nia₅₄ jnia'₅₄ të₂dsɨ₅ ja₁con'₂ 'nia'₂. 12'I₁caun₂ tsá₃ 'e₂ jnág₅ ma₂jmó₁ jnia'₅₄ ja₁con'₂ 'nia'₂; guion'₅₄ bá₄ 'nia'₂ jmo'₂ qui₂nióg₅ të₂'au'₂, jag'₅₄ jnia'₅₄. 13'Nia'₂ në́₃, jein'₅₄ 'au'₂ të₂le₃ ja₁con₂ jnia'₅₄: jaun₂ në́₃ chi₂len'₄ jnia'₅₄ 'nia'₂ në₂jag₄ bá₄ co₂'nió'₄ ŋéi'₅ 'nia'₂ a₂na'₅₄ 'nia'₂ të₂'au'₂ ja₁con₂ jnia'₅₄. 14Tsá₃ i₁nio'₄ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂lɨng'₅₄ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ i₂tsá₃ 'én₂. Ia₁ në₁jua'₂ le₂jaun₂ në́₃, dsi₁nó'₅ 'nia'₂ léng'₂ juɨ₁lia'₂ on₃ dsɨ₂ca₁juɨ₅ i₂quia'₂ 'uë₃, i₂tsá₃ co₂rɨn₂. Ia₁ tsá₃ a₁jaun₂ quɨn₃ dsɨ́₅ dsa₂ i₂quian₅ juɨ₅ dse₃ quian'₅₄ dsa₂ i₂quian₅ juɨ₅ 'lɨg'₅₄. Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂, o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ lé₂ le₃jen'₂ ja₁tág₅ quian'₅₄ juɨ₁lia'₂ ja₁qui₁né'₃ táng₃. 15¿O₃ lɨ́n'₂ 'nia'₂, lé₂ le₃'ag₃ caun₂ jág₁ Cristo quian'₅₄ i₂së₃dsen₃ táng₃? O₃, ¿'e₂ bá₄ quen'₅₄ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ 'én₂ quiain'₅₄ jan₂ i₂tsá₃ 'én₂? 16¿O₃ bá₄ lé₂ le₃'ag₃ caun₂ jág₁ guá'₅ quió'₅ Diú₄ quian'₅₄ diú₄ lag₄? Ia₁ guio₅₄ bá₄ jniog₄ lág₅ guá'₅ quió'₅ Diú₄ jén'₃. Lë́₅ juɨ₁lia'₂ ca₂juá'₂ Diú₄ 'ŋiog₅: Gua₅₄ ŋɨ₅₄ quiang'₅₄ dsa₂. Jniá₂ bá₄ léng₂ Diú₄ quiáin₅. Dsa₂ 'éi₂ guë'₂ léin₂ dsa₂ juɨg₂ quiáng₃. 17Jaun₂ lë₃: Co₂dsia₅ 'uɨn'₂ 'nia'₂ jë₄ quió'₅ diú₄ lag₄ 'éi₂; con'₂ nau₂ 'nia'₂, juá'₂ Te₁gui'₅₄; Tsá₃ qui₂tí'₅ 'nia'₂ gog'₂ a₂tsá₃ le₁jë́₃. Jaun₂ bá₄ guen'₄ jniá₂ 'nia'₂, 18jaun₂ jan₂ jniá₂ bá₄ léng₂ ŋéi'₅ 'nia'₂, jaun₂ 'nia'₂ guë'₂ léng'₂ chi'₂-guein₂ quiáng₃. juá'₂ Te₁gui'₅₄ i₂'uan'₂ guë́₄ lɨn₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\