SEGUNDA CORINTIOS 7

1Le₂në₅ bá₄, rɨn'₅₄ jniog₄, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂ron₅ jág₁ a₂cuë́₁ quió'₅ Diú₄ ja₁con₂ jniog₄, jaun₂ ca₂tág₂ jniog₄ chi₅₄ quián₂ ca₂le₃jë́₃ a₂'lɨg'₅₄ a₂lé₂ le₃'iog₅ jme₂dsí₂ quián₂, le₂jaun₂ nɨ₁ŋɨ₁ në́₃. Juɨ₁le₂chong₂ bá₄ co₂ŋei'₅₄ dsa₂ i₂lë́₅ 'í₁ i₂jme₂gan₃ Diú₄. 2Jmo₄ 'nia'₂ 'au'₂ a₂jag'₅₄ dse₃ jnia'₅₄. Ia₁ tsá₃ 'e₂ 'lɨg'₅₄ ma₂jma'₅₄ 'i₁jan'₂ 'nia'₂, on₃ guë'₂ 'e₂ jág₁ ga₂ ma₂chéi₂ jnia'₅₄ 'i₁jan₂, on₃ guë'₂ jua'₅₄ ma₂ca₂jme₁gan₅ jnia'₅₄ 'i₁jan'₂ 'nia'₂ në́₃. 3On₃jua'₅₄ a₂juá'₅ jniá₂ ia₁ a₂bong'₅₄ 'nia'₂ dso₄. Lia'₂ ma₂juá'₅ jaun₂ bá₄ jniá₂, jɨng₅₄ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ dsɨ₃, a₂'nió₃ jniá₂ 'nia'₂. Caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₃ chang₂ co₂lë₅ quiang'₅₄ 'nia'₂, o₃ dsióg₃ co₂lë₅ 'e₂. 4Caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₃ jɨng₅₄ 'nia'₂, 'ŋio₅ jmo₅ jniá₂ táng'₅ o₄quián'₂ 'nia'₂. Rë₂'ŋia₅ a₂lián'₂ dsɨ₃, lia'₂ rë₂tsón₂ a₂'io'₂ jéin₂ jniá₂, jë₄ ca₂le₃jë́₃ o₂i₁ dsɨ₅ a₂chong₂ jnia'₅₄. 5Ia₁ lia'₂ con'₂ jme₁o₃náu₅ jnia'₅₄ 'uë₃ Macedonia la₂, tsá₃ ma₂ca₂rë₃jag₅₄ 'i₁ca₂juɨg₄, ia₁ o₂me'₅₄ dsɨ₅ bá₄ ma₂ca₂rë₃chá₃ le₂con₂ të₂le₃ la₂: mɨ'₅₄ bá₄ ca₂já₃ le₃lág'₃ ja₁tio'₅₄ jnia'₅₄, ca₂le₃jë́₃ ca₂'í₃ gó'₅ dsɨ₅ jnia'₅₄. 6La₁ Diú₄ i₂jmóg'₅ táng₃ dsɨ́₅ dsa₂ i₂'lia'₂ dsɨ́₅, ca₂jmóg'₃ bá₄ táng₃ dsɨ₅ jnia'₅₄ jme₁ca₂guan₃ Tito, 7ton'₂ 'éi₂ 'ŋiog₅ guë'₂ në́₃, 'ŋio₅ lɨn₃ 'ei₅ dsɨ́₅ o₄quián'₂ 'nia'₂. 'Éi₂ bá₄ dsia₅ në́₃ tság₅ jnia'₅₄, 'ŋio₅ 'ɨ́n₅ 'au'₂ jag'₅₄ jniá₂. Dsia₂₃ a₂quɨ'₂ 'au'₂. Dsia₂₃ ján₃ a₂tion'₅₄ 'nia'₂ dsen₅₄ 'au'₂ o₄quió₃ jniá₂. Jaun₂ bá₄ të₂le₃ lë́₅ guë́₄ 'io'₂ jéin₅ jme₁ca₂rë₃guion₅₄. 8Tsá₃ a₂nag₅₄ ca₂tión'₂ 'nia'₂ co₂'na₂ quɨ'₂ 'au'₂ quian'₅₄ si₂ carta a₂ca₂tsɨ́ng₂; la₁ tsá₃ dsɨ₂quén'₅ dsɨ₃ rë₂në́₃. Dsón'₂ bá₄ ca₂dsi₃quén'₅ dsɨ₃ co₂'na₂ le₂jŋiá₅ ján₃ jme₁ca₂rë₃guion₅₄ o₄quió'₄ si₂ jaun₂, ca₂tión'₂ 'nia'₂ quɨ'₂ 'au'₂ co₂'na₂. 9Jaun₂ në́₃ 'io'₂ jéin₅ bá₄ rë₂në́₃, on₃jua'₅₄ ia₁ a₂ca₂tión'₂ 'nia'₂ quɨ'₂ 'au'₂ jaun₂; a₂jaun₂ bá₄ ia₁ a₂ca₂rë₃tsɨ́n₃ bá₄ 'au'₂ 'nia'₂ ia₁ a₂ca₂tión'₂ 'nia'₂ quɨ'₂ 'au'₂. Ca₂quian'₂ 'nia'₂ o₂i₁ dsɨ₅ lia'₂ të₅ dsɨ́₅ Diú₄. Jaun₂ tsá₃ le₃jua'₅₄ a₂ca₂jma'₅₄ jnia'₅₄ dain₅₄ 'nia'₂. 10Ia₁ juɨ₁lia'₂ a₂quɨ'₂ dsɨ́₅ dsa₂ 'a₂ con'₂ 'nio₃ Diú₄, a₂jaun₂ bá₄ jmo₅ a₂rë₂tsɨ́n₃ dsɨ́₅ dsa₂, a₂jiog₅ juɨ₅ a₂lión₂ dsa₂. Jaun₂ tsá₃ cha₂ 'e₂ lë₃ jua'₅₄ dsi₁quén'₅ dsɨ́₅ dsa₂. La₁ia₁ juɨ₁lia'₂ a₂quɨ'₂ dsɨ́₅ dsa₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ a₂quɨ'₂ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ në́₃, a₂jaun₂ bá₄ jiog₅ juɨ₅ 'mú₃. 11Jag₄ 'nia'₂ jaun₂, a₂la₂ bá₄ a₂të₁dsɨ₅₄ quián'₂ 'nia'₂, ia₁ ca₂tión'₂ 'nia'₂ quɨ'₂ 'au'₂ jaun₂ lia'₂ con'₂ 'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄: 'e₁ bá₄ chi₂quian'₁ 'nia'₂ jmɨg₄; 'e₁ bá₄ dsan₂ 'au'₂ jme₁rë'₂ a₂jaun₂ jë₄ quián'₂ 'nia'₂; 'e₁ bá₄ ca₂i₃mé'₂ 'au'₂ ne₄ dso₄ jaun₂; 'e₁ bá₄ ca₂já₃ gó'₅ 'au'₂ 'nia'₂; 'e₁ bá₄ 'ɨ́n₅ 'au'₂ 'nia'₂ guë́₄ lɨn₃; 'e₁ bá₄ dsen₅₄ 'au'₂ 'nia'₂ a₂jme₁'ë́'₄ 'nia'₂ uɨg₅ në́₃. Jë₄ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ ma₂cuë'₅₄ bá₄ 'nia'₂ léi₄ a₂tsá₃ dso₄ rɨn'₂ 'nia'₂ a₂ca₂lë₃ le₂jaun₂. 12Lia'₂ con'₂ ca₂tsɨ́ng₂ si₂ carta jaun₂, on₃jua'₅₄ jaun₂ ca₂tsɨ́ng₂ o₄quió'₄ i₂ca₂jmo₃ 'lɨg'₅₄, on₃ guë'₂ o₄quió'₄ i₂ca₂i₃ŋɨ́₂ në́₃. A₂jaun₂ bá₄ ca₂tsɨ́ng₂ ia₁jaun₂ le₂len'₄ 'nia'₂ të₂le₃ ne₄ Diú₄ a₂dsan₂ 'au'₂ o₄quián₂ jnia'₅₄. 13'Uɨg₅₄ jaun₂, 'io'₂ jein₂ bá₄ jnia'₅₄ në́₃, cha₂ lián'₂ dsɨ₅. La₁ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ 'io'₂ jmo₂ jnia'₅₄ jme₁guan₃ Tito, 'ei₅ dse₃ dsɨ́₅ quion₂ jág₁ ia₁ ca₂le₃jɨ́n'₃ bá₄ 'nia'₂ ca₂jme₁'oin'₁, ca₂jmog'₅₄ dsɨ́₅ të₁lia'₂ ca₂i₁'i₅ quian'₅₄ 'nia'₂. 14Jaun₂ tsá₃ jua'₅₄ a₂lë₁ca₂juɨ́g₂ jág₁ tá'₅ jme₁ca₂juɨ́g₂ 'io'₂ jéin₅ o₄quián'₂ 'nia'₂. Tsá₃ o₂guí'₃ chén'₅ jniá₂. Ia₁ le₂në₅ bá₄ juɨ₁lia'₂ dsau₅ ca₂le₃jë́₃ jág₁ a₂ma₂ca₂chéi₂ jnia'₅₄ 'nia'₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ca₂le₃jë́₃ jág₁ a₂ca₂chei₅₄ jnia'₅₄ Tito 'a₂ lia'₂ lë́₅ tion'₅₄ 'nia'₂, ca₂rë₃ti₃ bá₄ lia'₂ lë́₅ jaun₂. 15Jaun₂ në́₃, të₂le₃ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ 'nioi₃ 'nia'₂ ia₁ juá'₂ ca₂jmo'₅₄ bá₄ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ ca₂mɨ₃, ca₂jmo'₅₄ bá₄ 'nia'₂ 'ua₁ 'au'₂ ca₂guein'₅₄ bá₄ 'nia'₂ caun₂ dse₃ a₂gain'₃. 16Jaun₂ të₅ bá₄ dsɨ₃; caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₃ quian'₅₄ 'nia'₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\