SEGUNDA CORINTIOS 8

1Në₃ në́₃, rɨn'₅₄ jniog₄, 'niog₂ jnia'₅₄ a₂le₃ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ ma₂ca₂rë₃jniá₂ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄ ja₁con₂ guá'₅ i₂chan₂ 'uë₃ Macedonia la₂. 2Juɨ₁'a₂ guë́₃ la₂ ma₂ja₂léin₂ quian₅ o₂i₁ dsɨ₅, tsá₃ caun₂ táu₂ dsɨ₂ŋɨ́i₂, la₁ dse₃ bá₄ chain₂ tei₄ bá₄ le₁'ág₄ dsɨ́₅. Juɨ₁'e₂ guë́₃ la₂ te₂ŋéi₂ chain₂, la₁ tson₂ guë́₄ a₂ma₂cuë₃ con'₂ 'ŋio₂ dsɨ́₅ con'₂ guë́₄ dsa₂ i₂cha₂ quió'₅. 3Jniá₂ jáng'₅ jág₁ dsau₅, a₂të₃dsón'₂ bá₄ ma₂cuë₃ 'a₂ con'₂ tió'₅, të₂le₃ lë́₅ guë́₄ ma₂cuë₃ 'a₂ con'₂ cha₂ quió'₅, ia₁ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅. 4Ca₂tság₃ jnia'₅₄ tion₅₄-jan₃, a₂cuë₅₄ jnia'₅₄ jmɨg₄ a₂quein'₅₄ quian'₅₄ jnia'₅₄ ta₁ dse₃ a₂jme₁'on₁₂ dsa₂ quián₅ Diú₄. 5Të₂le₃ lë́₅ guë́₄ ca₂cuë₃ bá₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ jme₁lág₂ jnia'₅₄. Jŋiá₅ de'₂ o₄gú₃ Te₁gui'₅₄ ca₂dsia₃, jaun₂ guë́₄ ca₂dsia₃ ne₄ jnia'₅₄, lia'₂ con'₂ 'nio₃ Diú₄. 6Jaun₂ ma₂chi₁ca₂len'₄ jnia'₅₄ Tito jaun₂ jmo₃ dse₃ dsɨ́₅ a₂jme₃'ŋiai₂₃ ta₁ dse₃ në₅ jɨn'₄ 'nia'₂ 'uɨg₅₄ a₂ma₂'ei₅ le₂jŋiá₅ 'a₂ con'₂ ca₂lë₃ 'au'₂ 'nia'₂ jme₁'o'₁. 7Ia₁ juɨ₁lia'₂ ma₂dsɨ₂jŋiá'₄ 'nia'₂ jë₄ le₂jë́₃: a₂'én'₂ 'nia'₂, a₂'ŋia'₂ 'nia'₂ jág₁ dse₃, a₂ŋɨ́'₂ 'au'₂ 'nia'₂, a₂dsen₅₄ 'au'₂, a₂'nióg'₃ jnia'₅₄ në́₃; ján₃ bá₄ le₂në₅ ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ dsɨ₃jŋiá'₄ quian'₅₄ a₂la₂, a₂jmó'₂ 'ua₁ 'au'₂. 8Tsá₃ o₁len'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂jmo₅ jniá₂ 'éi'₃ ja₁con'₂ 'nia'₂. Jŋia'₅₄ lia'₂ 'nio₃ jniá₂ cáun₄ 'í₁ të₂le₃ quian'₅₄ a₂dsen₅₄ dsɨ́₅ i₂sián'₂ chi₂jua'₂ dsón'₂ bá₄ 'nióg'₃ rɨ́ng'₂ ján₃. 9Ia₁ ma₂ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ 'ua₁ dsɨ́₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂. O₄quió'₄ a₂'nioi₃ 'nia'₂, ca₂ŋɨ₃ te₂ŋéi₂, o₁jŋia'₅₄ la₂ jme₁chain₂ dse₃, ia₁jaun₂ le₃chan'₂ 'nia'₂ dse₃ të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅ te₂ŋé₂ a₂ca₂can₃ 'éi₂. 10Cuë₅ jniá₂ jág₁ dse₃ a₂juɨ́g₂ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ jág₁ la₂, a₂dse₃ quián'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄ bá₄, ia₁ 'nia'₂ bá₄ i₂ca₂jme₁lióg'₄ ma₂ca₂ŋi₂, a₂ca₂jme₁'o'₁ 'nia'₂, a₂'ŋio₂ 'au'₂ 'nia'₂ në́₃: 11jaun₂ në₃ në́₃, jme₁'ŋia₅ 'nia'₂ ta₁ jaun₂ a₂ca₂jme₁lióg'₂, ia₁jaun₂ le₃ti₃ a₂'ŋio₂ 'au'₂ 'nia'₂ jaun₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ cha₂ quián'₂ 'nia'₂. 12Ia₁ juɨ₁lia'₂ a₂cuë₅ dsa₂ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ të₃dsón'₂ 'e₂ 'nio₃ cuë́'₃ Diú₄, a₂le₂jaun₂ bá₄ gue₅ Diú₄ 'ŋio₂ dsɨ́₅, lia'₂ con'₂ lë́₅ a₂cha₂ quió'₅ dsa₂, on₃jua'₅₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ a₂tsá₃ cha₂ quió'₅. 13On₃jua'₅₄ a₂jaun₂ guë'₂ juá'₅ jniá₂ ia₁jaun₂ tón'₃ dsa₂ 'éi₂ a₂rë₂tsón₂ ŋag₅₄ quió'₅, ton'₂ të₂le₃ ja₁con'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄ guë'₂ në́₃ tsá₃ cha₂ lé₂. 14Të₂le₃ ia₁jaun₂ dsióg₄ co₂rë₂ bá₄ lë́₅ chan₂ dsa₂, 'nia'₂ cuë'₂ 'e₂ niog₅ tsá₃ tɨ́n'₂ quió'₅ rɨ́ng'₂ jmɨg₄ në₃; juɨ₁la₂ 'ióg₃ guë'₂, 'éi₂ guë'₂ ma₂tión₂ jme₃'o₅₄ cuë₃ 'e₂ niog₅ tsá₃ tɨ́n'₂ quián'₂ 'nia'₂ táng₃. Jaun₂ le₂në₅ bá₄ dsióg₄ co₂rë₂ bá₄ lë́₅ chan₂ dsa₂. 15Jaun₂ le₂ti₃ juɨ₁lia'₂ juá'₂ ne₄ Si₂ quió'₅ Diú₄: “I₂ca₂ro'₂ 'lióng₂ tsá₃ 'e₂ jua'₅₄ a₂ca₂chóng₃ quió'₅; le₂jaun₂ guë'₂ le₃ja₁con₂ i₂ca₂ro'₂ me'₂, tsá₃ 'e₂ ca₂lë₃ jua'₅₄ a₂tsá₃ ca₂tɨ́n'₂ quió'₅.” 16Ti₁'mag'₄ Diú₄ ca₂jmo₃ a₂ca₂lë₃ dsɨ́₅ Tito a₂ca₂'ɨ₃ dsɨ́₅ 'nia'₂ 'ŋio₅ lɨn₃, juɨ₁lia'₂ 'ɨ₅ dsɨ₃ jniá₂. 17Ia₁ dsɨ₂juɨ₅ bá₄ ca₂gue₃ jme₁ca₂chéi₂ jnia'₅₄ dsó₃, ton'₂ ia₁ dsan₂ bá₄ dsɨ́₅ 'éi₂ 'ŋiog₅ a₂dsó₃ dsɨ₃jɨin₅₄ 'nia'₂ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅. 18Jan₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂'ei₅ jág₁ dse₃ quió'₅ le₂con₂ guá'₅ Macedonia la₂, 'éi₂ chen₅₄ jnia'₅₄ dsó₃ co₂lë₅ quiain'₅₄ Tito. 19Rɨn'₅₄ i₂'ɨ́n₅ jnia'₅₄ në₅, ca₂quión'₂ guá'₅ a₂jme₃quiong'₅₄ jnia'₅₄ a₂i₁nio₁ jmó₁ ta₁ dse₃ a₂jme₁'on₁ jnia'₅₄ rɨn'₅₄ ia₁jaun₂ le₃juɨn'₂ Te₁gui'₅₄, ton'₂ ia₁jaun₂ léi₄ a₂dsen₅₄ dsɨ₅ jnia'₅₄ a₂jme₁'on₁ rɨn'₅₄. 20Tsá₃ 'niog₂ jnia'₅₄ jua'₅₄ a₂chi₂'ag₃ dsa₂ o₄quió'₄ cu₄ a₂rë₂tsón₂ jaun₂ a₂niog₅ o₄gu₂ jnia'₅₄. 21'Niog₂ jnia'₅₄ jmó₁ a₂le₁jë́₃ jme₂dsí₂ quián₂ të₃ne₄ dsa₂ lia'₂ quian'₅₄ të₃ne₄ Te₁gui'₅₄ në́₃. 22Ján₃ guë'₂ chen₅₄ jnia'₅₄ jan₂ rɨn'₅₄ sián'₂ i₂ma₂cuë₃ léi₄ a₂dsen₅₄ dsɨ́₅ 'ŋio₅ lɨn₃. La₁ në₃ në́₃ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ jmo₂₃ a₂dsen₅₄ dsɨ́₅ ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ caun₂ 'ei₅ dsɨ́₅ o₄quián'₂ 'nia'₂. 23Tito në́₃, lɨ́in₅ jan₂ rɨ́ng'₃ i₂jmo₅ ta₁ co₂lë₅ quian'₅₄ jniá₂ a₂jme₂ti₃ ta₁ ne'₅₄ 'nia'₂. Rɨn'₅₄ jniog₄ i₂quiain'₅₄ në́₃, i₂chen₄ quián₅ guá'₅ i₂i₂nio₄ cuë₂₃ léi₄ a₂jlán'₁ Cristo. 24Jaun₂ në́₃, jme₁jnia₅ ne₄ dsa₂ në₅, lia'₂ le₃ne₄ ca₂le₃jɨ́n₃ guá'₅ në́₃, qui₁jang'₅₄ 'nia'₂ léi₄ a₂dsón'₂ 'nióg'₃ 'nia'₂ dsa₂ 'én₂ rɨ́ng'₂, qui₁jang'₅₄ léi₄ ján₃, 'e₂ 'uɨg₅₄ a₂ŋɨ́₄ lë₃ dsia₂ jnia'₅₄ jág₁ tá'₅ 'ɨ́n₅ 'nia'₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\