SEGUNDA CORINTIOS 9

1Juɨ₁lia'₂ cu₄ a₂jme₂'on'₅₄ 'nia'₂ dsa₂ 'én₂ rɨn'₅₄, tsá₃ ma₃tion₅₄ jua'₅₄ a₂qui₂juá'₄ guë́₄ ne₄ si₂. 2Ia₁ ma₂guion₅₄ bá₄ a₂le₁'ág₄ 'au'₂ 'nia'₂ a₂jme₁'o'₁; o₄quió'₄ a₂në₅ jmo₅ jniá₂ táng'₅ jɨn₄ dsa₂ chan₂ 'uë₃ Macedonia. Ia₁ ma₂ca₂ŋi₂ bá₄ jme₁ma₂chan₂ co₂jŋia₅₄ dsa₂ chan₂ 'uë₃ Acaya, ton'₂ mei'₂ tsá₃ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ ca₂lë₃ dsɨ́₅ jme₃'o₅₄ o₄quió'₄ a₂dsen₅₄ 'au'₂ 'nia'₂ jaun₂. 3Ia₁jaun₂ tsá₃ lë́₅ jua'₅₄ a₂lë₁ca₂cuë₃ jág₁ tá'₅ quió₃, jaun₂ tsɨ́ng₂ rɨn'₅₄ la₂ dsɨ₃jág₂ ia₁ jág₁ jaun₂ ma₂lë́₅, ma₂tión'₂ 'nia'₂ co₂jŋia₅₄. 4Ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁ca₂i₃lén₂ i₂lɨn₅₄ rɨn'₅₄ i₂chan₂ Macedonia quian'₅₄ jniá₂, jaun₂ tsá₃ lé₂ jua'₅₄ caun₂ dé₄ o₂guí'₃ tsá₃ co₂jŋia'₅₄ 'nia'₂ chang'₂ jë₁ma₂ca₂dsi₃náu₅ jnia'₅₄. Le₂jiog₅ jniá₂ chéng'₅ 'lɨg'₅₄ (le₂jaun₂ 'nia'₂ táng₃) ia₁ ma₂juɨ́g₂ jniá₂ dsa₂ 'ŋio₅ dsen'₃ 'nia'₂. 5'Uɨg₅₄ në₅ ma₂mɨ₃ jniá₂ ja₁con₂ rɨn'₅₄ jniog₂, ia₁ 'nió'₅ bá₄ lɨ́ng₂, ia₁jaun₂ dsɨ₃léin₂ dsɨ₃jɨin₅₄ 'nia'₂ ia₁jaun₂ jme₃'o₅₄ guë́₄ rɨn'₅₄ cu₄, jág₁ a₂ma₂cuë'₅₄ 'nia'₂ quiáng'₂ le₂jŋiá₅ a₂cuë́'₁, ia₁jaun₂ ma₂lë́₅ co₂jnia₅₄ 'a₂ con'₂ lë́₅ 'ŋio₂ 'au'₂ 'nia'₂, on₃jua'₅₄ ia₁ a₂chi₁quiong₅₄ jnia'₅₄ jmɨg₄. 6Dsá₂ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄, jág₁ a₂juá'₄ la₂: juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jne₅ me'₂, me'₂ bá₄ a₂ráu₃ quió'₅; juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jne₅ 'lióng₂ guë'₂ në́₃, ján₃ bá₄ 'lióng₂ ráu₃ quió'₅. 7Le₂jan₂ le₂jan₂ bá₄ ca₂tɨ́n₂ cuë₃ 'a₂ con'₂ ma₂ca₂lë₃ dsɨ́₅ cuë₃, tsá₃ ca₂tɨ́n₂ dsa₂ cuë₃ jua'₅₄ a₂ma₂dsɨ₂mé'₃ dsɨ́₅, on₃ guë'₂ ca₂tɨ́n₂ dsa₂ cuë₃ ia₁ a₂ma₂në₂chi₃quióng₂ dsa₂ jmɨg₄ tion₅₄. Ia₁ Diú₄ 'nioi₃ dsa₂ i₂cuë₅ a₂'io'₂ jén'₅. 8Diú₄ bá₄ i₂quɨ'₅₄ jmɨg₄ jme₃gu'₅₄ 'nia'₂ 'ŋio₅ lɨn₃ ca₂lia'₂ qui₂rë₂tsón₂ quián'₂ 'nia'₂, ia₁jaun₂ le₃cha₂ ca₂le₃jë́₃ a₂'nió'₅ quián'₂ 'nia'₂, ia₁jaun₂ rë₂tsón₂ lé₂ le₃jme₁'on'₁ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄, quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ ta₁ dse₃. 9Jaun₂ le₃ti₃ a₂juá'₂ ne₄ Si₂: Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jmo₅ dsióg₁, cuë₂₃, jme₁'oin₅₄ dsa₂ i₂te₂ŋé₂, lia'₂ co₂tan₅₄ bá₄ dsiog'₂ dsɨ́₅ dsa₂ ca₂le₃jë₃ ne₅₄ a₂dse₃ a₂'ua₁ dsɨ́₅ ca₂jmo₃. 10'Ŋiog₅ bá₄ Diú₄ ca₂cuë₃ jon₂ a₂ca₂i₃jnia₄; ca₂jmo₃ ca₂rau₂ a₂quë'₅₄ 'nia'₂, ton'₂ jmo₃ ján₃ le₃cha₂ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂tsá₃ cha₂ quián'₂ 'nia'₂; jaun₂ le₃dse₃ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂ján'₄ 'nia'₂ në́₃, jmo₃ qui₂dsɨ₃cón₃ dsɨ₃ca'₅₄, jmo₃ a₂caun₂ ráu₃ a₂'ua₁ 'au'₂ 'nia'₂ jmo'₂. 11Le₂në₅ bá₄ le₃chan'₂ 'nia'₂ dse₃ le₃cha₂ quián'₂ 'nia'₂, ia₁jaun₂ le₃cha₂ a₂lé₂ le₃jme₁'ong'₁ guë́₄ juɨn₅ dsa₂ te₂ŋé₂ jmó'₂ 'ua₁ 'au'₂. Le₂jaun₂ bá₄ le₃jme₁'ong'₁ 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄ të₂le₃ quian'₅₄ jnia'₅₄, jaun₂ juɨn₅ i₂lé₂ dsɨ́₅ cuë́'₃ ti₁'mag'₄ Diú₄. 12Ta₁ a₂jme₂ti₄ jniog₄ ne₄ i₂sián'₂ jaun₂, jmo₅ ta₁ on₃jua'₅₄ jmá'₃ a₂jme₂'o₅₄ cuë₃ a₂'nió'₅ quió'₅ rɨn'₅₄ jniog₄; ján₃ bá₄ jmo₅ ta₁ ia₁jaun₂ juɨn₅ i₂rë₂tsón₂ i₂cuë́'₃ ti₁'mag'₄ Diú₄. 13Të₂le₃ quian'₅₄ ta₁ a₂jme₂ti₄ jniog₄ ne₄ rɨn'₅₄ ja₁siá'₂ në₅, cuë₂ jniog₄ léi₄ a₂të₃dsón'₂ bá₄ jme₂ti'₅₄ 'nia'₂ jág₁ dse₃ quió'₅ Cristo a₂ma₂gue'₅₄ 'nia'₂, ia₁ a₂'ua₁ 'au'₂ ja₁con₂ rɨ́ng'₂, quian'₅₄ ja₁con₂ ca₂le₃jɨ́n₃. Le₂në₅ bá₄ juɨn₅ dsa₂ i₂jme₃juɨn'₂ Diú₄. 14Le₂në₅ bá₄ lé₂ dsɨ́₅ mɨ₃ ne₄ Diú₄ o₄quián'₂ 'nia'₂, ton'₂ 'ɨ́n₅ dsɨ́₅ 'ŋio₅ lɨn₃ o₄quián'₂ 'nia'₂, ia₁ ma₂rë₂jniá₂ le₃ja₁con'₂ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ ma₂jmo₃ Diú₄ a₂'ua₁ 'au'₂ 'nia'₂. 15¡'E₁ guë́₄ ti₁'mag'₄ Diú₄ ia₁ ma₂cuag₃ jniog₄ i₂dsen₃ i₂quen₅ guë́₄ lɨn₃, ca₂lia'₂ tsá₃ ne₄ 'a₂ lia'₂ le₃jua'₅₄!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\