SEGUNDA PEDRO 2

1Le₂në₅ bá₄ ca₂rë₃chán₃ dsa₂ i₂juɨ₁gan₂ ján₃ i₂ca₂'ë́₂ jág₁ a₂tsá₃ tí₅ jɨn₄ dsa₂ juɨg₂ quián₅ Diú₄ ma₂lɨ́g'₂, le₂në₅ bá₄ qui₃'uɨ́n₃ jë₄ quián'₂ 'nia'₂ rë₂në́₃ të₅ i₂qui₂jme₃gau₅. Dsa₂ le₂'éi₂, 'a₂ con'₂ tsá₃ jme₁li₅₄ mei'₂ jme₃tag₂₃ juá'₅ a₂tsá₃ tí₅ a₂jiog₅ juɨ₅ ja₁dsɨ₃'én₂ dsa₂. Jmo₃ ca₂lia'₂ tsá₃ ma₃le₃ji'₅₄ 'éi'₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ i₂ca₂láu₂. La₁ tsá₃ uë́₂ le₃léi₄ dsɨ₃'éin₂ bá₄ guioin₅₄. 2Juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ i₂'en₃ juɨ₅ ja₁tión₂ dsa₂ 'éi₂, jmo₅-dsáu₅ lia'₂ lë́₂ dsɨ́₅, jaun₂ 'éi₂ bá₄ 'uɨn₄ në́₃ a₂qui₃táun₂ dsa₂ 'lɨg'₅₄ juɨ₅ tí₅. 3Ne₄ ia₁ a₂tsá₃ o₁jau₅₄ lí'₂ cu₄, qui₂jme₃tag₂₃ jág₁ a₂qui₂ma₂'náu'₃ dsɨ́₅ guioin₅₄, a₂con'₂ jŋia'₅₄ lë₁'nio₃ lí'₂ quián'₂ 'nia'₂. La₁ ma₂i₁jáun₃ bá₄ ma₂lë́₅ co₂jŋia₅₄ jág₁ a₂ma₂tioin'₅₄ 'éi'₃ a₂dsi₁qui₅ ŋi'₅₄ ta₁ ja₁dsɨ₃'éin₂; tion₅₄ bá₄ dsɨ₃'éin₂. 4Chi₂jua'₂ le₂në₅ tsá₃ ca₂'én₂ Diú₄ dsáu₁ ángeles i₂ca₂sén'₂ dso₄ ma₂lɨ́g'₂, i₃gain'₅₄ bá₄ guio₃-juɨ́g₃ i₃léin₂ le₁'ŋei'₅₄ jë₄ qui₁né'₃, ja₁jaun₂ tioin'₅₄ lë́₅ co₂jŋia₅₄ jmɨg₄ i₁të₃dsɨ₅₄ 'éi'₃ quió'₅; 5ján₃ bá₄ le₂në₅ chi₂jua'₂ tsá₃ ca₂'én₂ Diú₄ dsáu₁ dsa₂ i₂jme₁chan₂ mɨ₂güɨ́g₃ gui'₅₄ ma₂lɨ́g'₂, tion₅₄ bá₄ ca₂jme₃cain'₂ jmɨg₂ ca₂'éin₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂tsá₃ Diú₄ cuɨn₅, jŋia'₅₄ lia'₂ Noé bá₄ i₂ca₂lióin₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ a₂'ë₂₃ caun₂ juɨ₅ co₂dsau₅, quian'₅₄ guë́₄ guion₃ dsa₂; 6chi₂jua'₂ le₂jaun₂ bá₄ ján₃, ca₂'én₂ Diú₄ le₃tɨn₃ juɨg₂ Sodoma quian'₅₄ Gomorra, ca₂dsɨ́'₂ ca₂lia'₂ ca₂lë₃ jua₂ li₁, jaun₂ le₂në₅ jáng'₅ caun₂ jág₁ dsau₅ co₂'nió'₄ a₂rë₂'ë́₂ jág₁ ja₁con₂ dsa₂ i₂tsá₃ Diú₄ cuɨn₅ i₂qui₂le₃chan₂ cang₂; 7chi₂jua'₂ le₂në₅ ca₂lióin₂ bá₄ jan₂ Lot, i₂jme₁lɨ́n₄ guë́₄ dsa₂ dsen₃ jme₁chain₂ quian₅ o₂i₁ dsɨ₅ ia₁ jme₁të₅ ne₅₄ 'a₂ lia'₂ lë́₅ juɨ₅ le₁quian₅ dsa₂ 'lɨn'₅₄ jmɨg₄ jaun₂, 8(jaun₂ jme₁ta'₂ quɨ'₂ dsɨ́₅ bá₄ dsa₂ dsen₃ 'éi₂, ia₁ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ bá₄ jme₁të₅ ne₅₄, jme₁nag₂₃ në́₃ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ cosa 'lɨg'₅₄ a₂jme₁jmo₅-dsáu₅ dsa₂ juɨg₂ ja₁jme₁guá₄); 9chi₂jua'₂ le₂në₅, jaun₂ ŋi₅ bá₄ Te₁gui'₅₄ 'a₂ lia'₂ lióin₃ dsa₂ dsen₃ ne₄ 'e₂ táu₂ dsɨ₂ŋɨ́i₂, ton'₂ ŋi₅ 'a₂ lia'₂ toin'₂ dsa₂ 'lɨn'₅₄ lë́₅ 'í₁ ca₂lia'₂ ca₂të₂ jmɨg₄ i₁gue₃ uɨg₅ i₁të₃dsɨ₅₄ 'éi'₃ quió'₅. 10A₂në₅ në́₃, lë́₅ caun₂ jág₁ tí₅ dsón'₂ a₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ ja₁con₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂i₂nio₄ jme₂ti₃ a₂'lɨg'₅₄ a₂mɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁₂, co₂'nió'₄ quió'₅ dsa₂ i₂tsá₃ ji'₅₄ 'éi'₃. I₂nioi₅₄ 'ŋio₅ lɨn₃ táin'₅, 'nio₃ jua'₅₄ 'éi'₃ quió'₅ 'éi₂ bá₄ lé₂, ton'₂ 'ŋio₅ lɨn₃ tiá₂ dsɨ́₅ 'e₂ caun₂ a₂'nio₃ jmo₃; tsá₃ gó'₅ táun₂ 'lɨg'₅₄ 'ɨin₂₃ juɨ₁lia'₂ i₂jlán'₁ chan₂ quián₅ Diú₄, 11juɨ₁la₂ ángeles i₂'io₅ guë́₄ bí₂, i₂'uan'₂ guë́₄, tsá₃ le₂jaun₂ tiá₂ dsɨ́₅ jua'₅₄ 'ag₃ 'lɨg'₅₄, a₂'nɨi₃ dsa₂ 'éi₂ ne₄ Te₁gui'₅₄. 12La₁ dsa₂ 'éi₂, lɨ́in₅ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ já'₂ náu₂ i₂tsá₃ 'en₅₄ dsɨ́₅, chain₂ tsá₃ 'e₂ ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ 'e₂ jmo₅-dsáu₅, rë₂chain₂ a₂jŋia'₅₄ con'₂ tsáun'₂ dsa₂ jme₃dsiog₂₃. Të₃jŋiá₅ bá₄ ma₂'ë₂₃ 'lɨg'₅₄ 'e₂ a₂tsá₃ ma₂ŋɨ́i'₂. La₁ le₂jaun₂ bá₄ dsiáin₃ ján₃ juɨ₁lia'₂ dsan₂ já'₂ náu₂. 13Le₃chain₂ ŋág₃ uɨg₅ co₂'nió'₄ 'liain'₅₄ juɨ₁lia'₂ qui₂ma₂jmái'₂ i₂sián'₂. Jmo₂₃ dsɨ́₅ 'ŋio₅ lɨn₃ dse₃ chain₂ lɨ́in₂ ia₁ cuë́'₅ o₂'ŋió₃ o₂jŋia₃ dsɨ₅ o₁jŋia'₅₄ a₂jmɨ₂. Lɨ́n₅ dsa₂ 'éi₂ co₂'nió'₄ caun₂ 'mé'₅ 'lɨg'₅₄ a₂rë₂'ióg₄ a₂quian₅ o₂guí'₃ jë₄ quián'₂ 'nia'₂, 'ŋio₅ të₅ dsɨ́₅ cuë́'₅ o₂'ŋió₃ dsɨ₅ a₂jme₂gau₂₃ tóin'₅ jmo₂₃ jmɨg₄ jɨn'₄ 'nia'₂. 14Co₂tan₅₄ lia'₂ ma₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ 'lɨg'₅₄ bá₄ jë₁ma₂ca₂jɨ́in₂ jan₂ dsa₂ mɨ́₂, tsá₃ mag'₂ dsɨ́₅ jua'₅₄ a₂tsá₃ 'no₂₃ dso₄; 'ŋio₅ lɨn₃ 'io₂₃ mai₅₄ ŋi₅ 'a₂ lia'₂ jme₃gain₂₃ dsɨ́₅ juɨ₁lia'₂ dsa₂ 'uan₅₄ i₂tsá₃ tiá₂ tión₂; 'ŋio₅ lɨn₃ tɨin₂ ŋi₅ táng₃ 'a₂ lia'₂ jme₃'ŋiói'₃ 'e₂ caun₂ 'nio₃ jme₃'ŋiói'₃; ia₁ lɨ́in₅ jaun₅ i₂ma₂tion'₅₄ juɨ₅ dsɨ₃'én₂. 15Ma₂qui₂ma₂tí₄ juɨ₅ co₂dsau₅, ton'₂ ma₂i₂cóin'₅, ma₂qui₂le₁quian₅ juɨ₅ quió'₅ Bala'am ja₁ŋi'₅₄ Beor, i₂'éi₂ jme₁'nio₃ lí'₂ cu₄ quian'₅₄ caun₂ a₂'lɨg'₅₄ a₂jme₁jmo₃. 16Jan₂ dsɨ₂bú'₄ i₂tsá₃ lé₂ dsia₃ jág₁ bá₄ ca₂jí₂ quió'₅ 'uɨg₅₄ dsáu₁, ia₁ já'₂ 'éi₂ ca₂'ŋiai₂ jág₁ lia'₂ lë́₅ jag₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Ca₂jné₃ juɨ₅ co₄ quió'₅ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ 'éi₂. 17Dsa₂ 'éi₂ lɨ́in₅ juɨ₁lia'₂ lë́₅ caun₂ o₄tu₁ jmɨg₂ a₂tsá₃ 'e₂ jmɨg₂ cha₂; o₃ le₃jua'₅₄ lɨ́in₅ juɨ₁lia'₂ lë́₅ ti₁jnei₅ a₂lë₁qui₂ŋag₅ tiá₂ quian'₅₄ dsí₂. Ma₂tioin'₅₄ juɨ₅ a₂dsi₁lein₅ jë₄ qui₁né'₃ 'ŋio₅ lɨn₃, ja₁ma₂lë́₅ co₂jŋia₅₄ quió'₅. 18Ia₁ qui₂'uë́'₅ mɨ₂'o₅₄ jág₁ tá'₅ a₂tsá₃ ta₁ tí₄, qui₂cáin₂ dsa₂ a₂jmo₃ dsó₃ a₂jme₃ti₃ a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ nɨ₁ŋɨ₁₂; qui₂jme₂gain₂₃ dsa₂ i₂lag₃ ma₂lión₂ o₄gú₃ dsa₂ i₂le₁quian₅ juɨ₅ a₂ma₂i₂cóin'₅. 19Qui₂cuë₂₃ jág₁ a₂juá'₂ a₂lió₂, la₁ guioin₅₄ guë'₂ në́₃ i₂nioi₅₄ le₁'ŋei'₅₄ juɨ₅ ja₁dsɨ₃'éin₂. Ia₁ le₂jaun₂ dsón'₂ lë́₅ bá₄, lé₂ le₃jua'₅₄ chi₁'ŋe'₅₄ dsa₂ ne₄ juɨ₁'e₂ caun₂ juɨ₅ 'lɨg'₅₄ a₂quian₅, ia₁ dso₄ jaun₂ ca₂lë₃ juɨg₅₄ bá₄ dsa₂. Ia₁ a₂jaun₂ jiog₅ jmo₅ 'éi'₃ ja₁coin₂. 20La₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂ma₂ca₂rë₃cuɨn₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo i₂lɨ́n₅ i₂ma₂ca₂lió₂ quió'₅ ne₄ juɨ₅ lë₁'iog₅ a₂le₁quian₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, la₁ në₁jua'₂ siá'₂ ca₂dsi₃lein₅ ca₂guioin'₂ táng₃ quian'₅₄ a₂'lɨg'₅₄, o₃ në₁jua'₂ ca₂jme₃gón₃ táng₃ a₂'lɨg'₅₄ jaun₂ të₂dsɨ́₅, dsi₁lein₅ tsón₂ guë́₄ le₃'lɨin'₅₄ con'₂ guë́₄ le₂jŋiá₅. 21Juɨ₁lia'₂ dsa₂ le₂'éi₂, ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ jua'₅₄ co₂ŋei'₅₄ bá₄ tsá₃ ca₂rë₃cuɨ́'₅ juɨ₅ co₂dsau₅, lia'₂ con'₂ guë́₄ a₂ma₂ca₂rë₃ŋi₅, në₁jua'₂ cang₂ jaun₂ ca₂tí₂ bá₄ táng₃ 'éi'₃ jŋió₅ a₂jme₁ma₂ŋɨi₂. 22La₁ ja₁jaun₂ rë₃ti₃ quian'₅₄ dsa₂ le₂'éi₂ juɨ₁lia'₂ lë́₅ caun₂ jag₄ dsa₂ jme₁juá'₂: “Guë́'₅ táng₃ dsɨ₂jɨ'₅₄ te₁ŋi₅₄ quió'₅”, con'₂ siá'₂ táng₃: “Juɨ₁lia'₂ i₂ŋí₅ i₂lia'₂ ma₂në₂sei₃ dsa₂, dsó₅ qui₂ba₂lɨ́in'₂ táng₃ jë₄ ti₁jéin₃.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\