SEGUNDA TESALONICENSES 2

1Jaun₂ në́₃, 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, juɨ₁lia'₂ jë₁ma₂të́₂ rë₂guan'₂ Te₁gui'₅₄ Jesucristo, jë₁ma₂të́₂ rë₁tió'₄ lo'₂ quiain'₅₄, mɨ₂ jnia'₅₄ chei₂ 'nia'₂, rɨn'₅₄ jniog₄, 2a₂tsá₃ caun₂ lë₁jme₁tsɨ́n₄ 'nia'₂ a₂dsɨ₃jiog₅ 'au'₂ le₂siá'₂, on₃ guë'₂ can₂ 'nia'₂ go₂'i₃, në₁'e₂ guë́₃ jág₁ a₂já₅ të₂le₃ quian'₅₄ jan₂ jme₂dsí₂, on₃ guë'₂ jág₁ a₂dsia₅ dsa₂, on₃ guë'₂ në₁'e₂ si₂ carta a₂chen₅ dsa₂ ne'₅₄ 'nia'₂ në₂jag₄ bá₄ a₂jmo₂ jnia'₅₄, jë₁juá'₂ dsa₂ a₂ma₂ca₂të́₂ jmɨg₄ quió'₅ Te₁gui'₅₄. 3Tsá₃ lë₁cuɨ́n₅ 'nia'₂ jmɨg₄ a₂jme₃gau₅ dsa₂. Ia₁ né'₃ a₂te₅₄ jmɨg₄ jaun₂, jmo₃ dsa₂ caun₂ jág₁ a₂jme₃'ŋiai₅₄ Diú₄, jaun₂ le₃jniá₂ jan₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'e₂ 'éi'₃ gó'₅ 'i₁caun₂, i₂ma₂'i₄ 'éi'₃ dsɨ₃'én₂. 4Dsa₂ 'éi₂ náu₃ quein₅ ne₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jmo₅ dsa₂ dsɨ́₅ lɨ́n₅ Diú₄, o₃ a₂jme₂juag'₂ dsa₂ 'e₂. Ca₂lia'₂ dsióg₄ guá₃ të₂ dsi₂néi₂ guá'₅ templo quió'₅ Diú₄, a₂jmo₂₃ lɨ́in₅ Diú₄. 5¿Tsa₁ dsá₂ 'au'₂ 'nia'₂, lia'₂ con'₂ jme₁'eng₅₄ guë́₄ quian'₅₄ 'nia'₂, ca₂juá'₃ jniá₂ le₃jë́₃ a₂në₅? 6Jaun₂ në́₃ ma₂ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ 'ein₂ 'éi₂ i₂jné₅ juɨ₅, jaun₂ tsá₃ jme₃jniog₂₃ jŋiá₅ né'₃ a₂të₅₄ jmɨg₄ quió'₅. 7La₁ tion₅₄ bá₄ ma₂jmo₅ i₂'lɨn'₅₄ 'éi₂ bí₂ rë₂'ma₄ quió'₅ ia₁jaun₂ tsá₃ le₃ji'₅₄ dsa₂ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄. Jŋia'₅₄ lia'₂ chi₁jŋia₂₃ a₂jŋia'₃ i₂chén'₅ dsi₂jo₂ i₂jmo₅ jnág₅ juɨ₅. 8Jaun₂ guë́₄ jme₃jnia₅ dsa₂ 'lɨn'₅₄ 'éi₂. Jaun₂ Te₁gui'₅₄ Jesús në́₃ jŋag'₃ quian'₅₄ dsí₂ tio'₅₄ 'o₅₄, 'éin₂ 'éi₂ quian'₅₄ a₂co₂tág₅ co₂'né'₅ quió'₅ në́₃ jë₁jŋiói'₂. 9Satanás bá₄ jmo₃ jiá₃ dsa₂ 'lɨn'₅₄ 'éi₂, ia₁ guáin₂ ján₃ quian₅ bí₂ a₂o₂dsain₂ jmo₃ léi₄ juë'₂ jme₃gau₂₃. 10Ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ cosa 'lɨg'₅₄ jmo₃ a₂jme₃gain₂₃ dsa₂ i₂tion'₅₄ juɨ₅ dsɨ₃'én₂ ia₁ tsá₃ guë'₂ ca₂rë₃'nio₃ gue₃ jág₁ tí₅ dsón'₂ a₂jme₁lió₂. 11Jaun₂ bá₄ lë₃ cuë₃ Diú₄ jmɨg₄ a₂le₃gain₂, ia₁jaun₂ juɨ₁le₂'éin₂ co₂ŋei'₅₄ jág₁ të₂jág₁, 12ia₁jaun₂ 'ë́₂ Diú₄ uɨg₅ quió'₅ ca₂le₃jɨ́in₃ ia₁ tsá₃ guë'₂ ca₂rë₃'éin₂ jág₁ tí₅ dsón'₂, ia₁ ja₂lɨn₃ guë́₄ të₅ dsɨ́₅ cosa 'lɨg'₅₄. 13La₁ jnia'₅₄ në́₃, ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ bá₄ cuë₂ ti₁'mag'₄ Diú₄ o₄quián'₂ 'nia'₂, rɨn'₅₄ jniog₄, i₂'nió₄ quián₅ Te₁gui'₅₄. Jaun₂ lë₃ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂rë₃lióg₃ jmɨg₄ bá₄ ca₂quión'₂ Diú₄ 'nia'₂ ia₁jaun₂ tɨ́n'₄ 'nia'₂, lén'₂ 'nia'₂ dsa₂ i₂le₁jë́₃ të₂dsɨ́₅ të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄, të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ dsau₅ a₂ma₂'én'₂ 'nia'₂ në́₃. 14Ta₁ jaun₂ ca₂të₃ Diú₄ 'nia'₂ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ dse₃ a₂ca₂jme₁tag₅ jnia'₅₄, ia₁jaun₂ dsi₁nó'₅ 'nia'₂ quen'₅₄ quiang'₅₄ a₂jlá'₁ a₂lɨ́n₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ jniog₄. 15Jaun₂ le₂në₅, rɨn'₅₄ jniog₄, caun₂ 'éi₂ 'nia'₂ 'au'₂, chan'₂ tiá₂ jág₁, tsá₃ juɨ₁dsi₂'én₂ 'au'₂ 'nia'₂ jág₁ a₂qui₂ma₂cuë́₁ jnia'₅₄, lia'₂ jág₁ quian'₅₄ si₂ cartas në́₃. 16Jaun₂ 'ŋiog₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quian'₅₄ Diú₄ Jmei₂ jniog₄, i₂ma₂jmo₃ 'ua₁ dsɨ́₅ 'nio₃ jniog₄, cuë₂₃ lián'₂ co₂tan₅₄, cuë₂₃ a₂'ɨ́n₂ dsɨ₅ jniog₄ tág'₄ në́₃, 17juɨ₁cuë́'₄ bí₂ të₂'au'₂ 'nia'₂ ia₁jaun₂ caun₂ bá₄ 'ag₃ 'au'₂ 'nia'₂, jë₁dsiá'₁ jág₁, jë₁jmó'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂dse₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\