SEGUNDA TESALONICENSES 3

1Jë₁ca₂tó'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, chi₁len'₄ 'nia'₂ Diú₄ o₄quián₂ jnia'₅₄, ia₁jaun₂ ma₂në₃ cón'₅ dsióg₄ jág₁ dse₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂. Juɨ₁gue₅₄ bá₄ dsa₂ 'ŋio₂ dsɨ́₅ juɨ₁jme₂juë'₂ bá₄ dsa₂ jág₁ la₂ juɨ₁lia'₂ ca₂lë₃ quian'₅₄ 'nia'₂. 2Mɨ₄ 'nia'₂ o₄quián₂ jnia'₅₄ ján₃, ia₁jaun₂ lió₂ jnia'₅₄ o₄gú₃ dsa₂ 'lɨn'₅₄ i₂jmóg'₂ mɨ'₅₄, ia₁ tsá₃ 'én₂ ca₂le₃jɨ́n₃. 3La₁ tí₅ bá₄ jág₁ quió'₅ Te₁gui'₅₄ quián'₂ 'nia'₂. Jmo₃ bá₄ 'ag₃ caun₂ 'au'₂ 'nia'₂ qui₂jmo₃ 'í₁, ia₁jaun₂ tsá₃ jmóg'₂ i₂së₃dsen₃. 4Caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₅ jnia'₅₄ të₂le₃ quió'₅ Te₁qui'₅₄, a₂jmo'₂ ton'₂ a₂jmó'₂ 'nia'₂ në́₃, ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂ma₂jua'₂ jnia'₅₄ jmó'₂ 'nia'₂. 5Juɨ₁jiog₅₄ bá₄ Te₁gui'₅₄ të₂'au'₂ 'nia'₂ ja₁'nio₃ Diú₄, ja₁jme₁juɨn'₂ 'nia'₂ 'au'₂ juɨ₁lia'₂ juɨn'₂ dsɨ́₅ Cristo në́₃. 6Rɨn'₅₄ jniog₄, cuë₂ jnia'₅₄ 'éi'₃ të₂le₃ o₄quió'₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo, jmo₄ 'nia'₄ cau₅ juɨ₁'ein₂ guë́₃ rɨn'₅₄ jniog₄ juɨ́n'₅ jmo₃ ta₁ on₃ guë'₂ jmo₂₃ con'₂ lë́₅ a₂ca₂jme₁tɨn₅ jnia'₅₄ 'nia'₂. 7Jaun₂ ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ 'nió'₅ tiáng'₄ a₂jmó'₂ con'₂ lë́₅ 'a₂ lia'₂ chong₂ jnia'₅₄. Tsá₃ jua'₅₄ a₂tsá₃ ca₂jmó₁ jnia'₅₄ ta₁ të₁lia'₂ ca₂tió'₄ quian'₅₄ 'nia'₂, 8on₃ guë'₂ jua'₅₄ ca₂que₅₄ jnia'₅₄ a₂lë₁ca₂que₅₄ quió'₅ rɨn'₅₄, jua'₅₄ tsá₃ ca₂qui₅₄. Të₂le₃ qui₂ca₂jmó₁ bá₄ jnia'₅₄ ta₁ 'ŋio₅ lɨn₃ lia'₂ 'uë₂-jmɨ₂ ia₁jaun₂ tsá₃ cán'₁ 'nia'₂ guei₂ o₄quián₂ jnia'₅₄. 9On₃jua'₅₄ ia₁ a₂tsá₃ ca₂tág₂ jnia'₅₄; a₂jŋia'₅₄ lia'₂ ca₂quián₁ jnia'₅₄ caun₂ juɨ₅ ne₄ 'nia'₂, ia₁jaun₂ 'nia'₂ në́₃ cán'₁ juɨ₅ jaun₂ a₂ca₂quián₁ jnia'₅₄. 10Ia₁ lia'₂ con'₂ jme₁tio'₅₄ jnia'₅₄ quian'₅₄ 'nia'₂, ca₂cuë́₁ 'éi'₃ la₂: Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂juɨ́n'₅ jmo₃ ta₁, tsá₃ juɨ₁guë́'₄. 11Ma₂ne₄ jnia'₅₄ dsia₅ dsa₂ tság₅ jnia'₅₄, chan₂ 'nia'₂ i₂lɨn₅₄ tián'₅ tsá₃ ta₁ 'nio₃ jmo₃, 'ŋio₅ bá₄ tsá₃ jɨin₅₄ qui₂tiáin₂ ja₁tsá₃ ca₂tɨ́in₂. 12Jaun₂ dsa₂ 'éi₂ në́₃ chei₂ jnia'₅₄ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂, juɨ₁jmo₁₂ ta₁ quió'₅ ia₁jaun₂ cha₂ a₂qui₂dsɨ₃ŋɨ́i₂. 13Rɨn'₅₄ jniog₄, tsá₃ jmo₂ 'nia'₂ a₂ca₂'ong'₃ jmo'₂ cosa dse₃. 14Chi₂jua'₂ chan₂ i₂tsá₃ tón'₂ juɨ₅ a₂jua'₂ jnia'₅₄ ne₄ si₂ la₂, jag₄ 'nia'₂ 'ein₂ 'éi₂ jaun₂ tsá₃ ma₃jme₁quiain'₅₄ 'nia'₂, ia₁jaun₂ le₃gui'₅₄. 15La₁ tsá₃ jme₁'ŋiai'₅₄ 'nia'₂, të₂le₃ cuë'₅₄ tioin'₂ 'nia'₂ jág₁ dse₃ co₂'nió'₄ rɨ́ng'₂. 16'Ŋiog₅ Te₁gui'₅₄ i₂jmo₅ 'ag₅ tei₄ dsɨ́₅ dsa₂, juɨ₁jmo₁₂ le₁'ág₄ tei₄ 'au'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jmo'₂ 'nia'₂. Juɨ₁'en₅₄ bá₄ Diú₄ quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n'₃ 'nia'₂. 17Jniá₂ Pa₄ jmo₂₃ si₂ la₂ quian'₅₄ gu₃ cuɨ́ng₅ Diú₄ 'nia'₂, co₂'nió'₄ léi₄ a₂tó'₅ jniá₂ ne₄ ca₂le₃jë́₃ si₂ a₂jmo₂₃. Le₂la₂ lë́₅ letra quió₃. 18Juɨ₁jme₂gu'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ jniog₄ ca₂le₃jɨ́n'₃ 'nia'₂. Co₂në₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\