SEGUNDA TIMOTEO 2

1La₁ 'ne₂ në́₃ jón₃ quiáng₃, quen'₂ bí₂ nau₂ tiá₂ ia₁ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄ ca₂jmo₃ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo Jesús. 2Ca₂le₃jë́₃ a₂ma₂nei'₂ ma₂juá'₃ jniá₂ të₃jɨn₄ juɨn₅ dsa₂ i₂ca₂të́₂ ne₄, jág₁ jaun₂ dsia₄ gu₂ dsa₂ i₂rë₂ti'₅₄ i₂quɨ'₅₄ jmɨg₄ jme₃tɨn₅ i₂sián'₂ táng₃. 3'Ŋiag'₂ guë'₂ në́₃, tiang'₃ jmo₄ ŋag'₅₄ uɨg₅ o₄quió'₄ Jesucristo, jmo₄ bá₄ juɨ₁lia'₂ ja₁jmo₅ jan₂ 'lióg₂ tió'₃ dsɨ́₅ juɨ₁lia'₂ jme₁'ein₅₄ ne₄ 'nei₂. 4'I₁jan₂ 'lióg₂ i₂jme₂ti₃ dse₃ ta₁ a₂chéin'₅ jua'₅₄ lé₂ le₃qui₂tiáin₂ tsɨ₃nei₃ jág₁ a₂ca₂tɨ́n₂ dsa₂ lë₁dsa₂, ia₁jaun₂ bá₄ lé₂ jme₃ti₃ con'₂ 'ŋio₂ dsɨ́₅ juɨg₅₄. 5Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂co₅, tsá₃ a₁jaun₂ jua'₅₄ a₂lí'₂ 'e₂ lí'₂ në₁jua'₂ tsá₃ ca₂quɨ́n'₃ bí₂ co₃ con'₂ dsi₂ten₅₄ quí'₅ 'éi'₃. 6Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jmo₅ ta₁ ja₁nau₂, ca₂tɨ́in₂ bá₄ gue₃ le₂'uɨg₅₄ con'₂ ca₂tɨ́in₂ jë₁ma₂rau₂. 7'Nio'₂ 'au'₂ a₂juá'₅ jniá₂ la₂. Te₁gui'₅₄ bá₄ jmo₃ le₃ŋɨ́g'₂ ca₂le₃jë́₃. 8Dsau'₂ 'au'₂ jmo₄, tsá₃ juɨ₁dsi₂'én₂ 'au'₂ Te₁gui'₅₄ Jesucristo i₂ca₂jen'₅₄ táng₃ jɨn₄ 'lag₄, i₂jme₁lɨ́n₄ tsɨ₁jon₂ David; a₂la₂ bá₄ jág₁ dse₃ a₂lión₂ dsa₂, a₂'ë́₅ jniá₂. 9'Uɨg₅₄ jág₁ dse₃ la₂ bá₄, jmo₅ jniá₂ tió'₅ dsɨ₃ ŋag₅₄ uɨg₅. Rë₂'ŋeg'₅₄ quian'₅₄ ŋí₁ cadena co₂jmóg'₂ dsa₂ juɨ₁lia'₂ ja₁jmá'₂ dsa₂ jan₂ dsa₂ i₂rë₂cán'₄ dso₄ juë'₂. La₁ jág₁ dse₃ quió'₅ Diú₄ në́₃, tsá₃ rë₂'ŋe'₅₄ quian'₅₄ ŋí₁ cadena. 10Jaun₂ bá₄ lë₃, o₄quió'₄ dsa₂ i₂ma₂quión'₂ Diú₄ jmo₂₃ tió'₅ dsɨ₃ ca₂le₃jë́₃, ia₁jaun₂ bá₄ tɨ́n'₄ 'éi₂ ján₃ le₃quió'₅ Cristo Jesús ja₁lë́₄ co₂tág₅ co₂'né'₅ co₂tan₅₄. 11Të₃dsón'₂ bá₄ dsau₅ a₂la₂: Në₁jua'₂ ca₂dsau₃ jniog₄ quian'₅₄ Jesucristo, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ le₃chong₂ jniog₄ quiain'₅₄. 12Në₁jua'₂ ca₂náu₂ jniog₄ tiá₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jme₁gon₂ jniog₄ quiain'₅₄. Në₁jua'₂ tsá₃ tión₅ jniog₄ a₂cuɨin₅, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ tsá₃ 'ag₃ jniog₄ ján₃. 13Në₁jua'₂ tsá₃ ca₂rë₃tei₅₄ jniog₄, la₁ le₃ti'₅₄ bá₄ 'ŋiog₅, ia₁ caun₂ jág₁ ma₂juá'₂ Diú₄ tsá₃ a₁jaun₂ lé₂ jua'₅₄ tsá₃ jme₃ti₃. 14A₂la₂ chei'₅₄ dsa₂ i₂jme₂tɨ́ng'₁: dsá₂ dsɨ́₅ juɨ₁jmo₁₂ o₄quió'₄ Te₁gui'₅₄ a₂tsá₃ tsɨin₃ quiain'₅₄ dsa₂, jág₁ a₂tsá₃ ta₁ tí₄, ia₁ në₁jua'₂ tsɨn₅ dsa₂ në́₃, tsá₃ 'e₂ a₂dse₃ jmo₂₃, jŋia'₅₄ con'₂ jmo₂₃ a₂gon₃ a₂'én₂ dsa₂ i₂nag₅ bá₄. 15Jmo₄ dsen₅₄ 'au'₂ a₂jme₁jŋiag'₅ ne₄ Diú₄ a₂léi₄ ma₂ca₂tiang'₃ táu₂ a₂ma₂i₂ŋɨ́g'₂, a₂lɨ́ng'₅ jan₂ dsa₂ i₂jmo₅ ta₁, i₂tsá₃ 'e₂ jua'₅₄ cha₂ a₂jéin'₂ o₂guí'₃, i₂jme₂tag₅ rë₂ jág₁ tí₅. 16Tsá₃ lë₁cuɨ́n₅ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂dsiá'₁ jág₁ quió'₅ mɨ₂güɨ́g₃ a₂tsá₃ ta₁ tí₄. Ia₁ dsa₂ i₂co₂jmo₅ le₂jaun₂ caun₂ qui₂dsɨ₃léin₂ ne₄ juɨ₅ jë₄ cosa 'lɨg'₅₄. 17Cosa a₂jme₂tag₂₃ qui₂dsɨ₂jón₃ lia'₂ jë₁qui₂dsɨ₂jón₃ caun₂ dso₄ a₂jmo₅ a₂dsa₂ nɨ₁ŋɨ₁ dsa₂. Le₂në₅ bá₄ ca₂lë₃ quian'₅₄ Himeneo quian'₅₄ Fileto në́₃. 18Ma₂i₃léin₂ të₂le₃ cau₅ ja₁tsá₃ tí₅ jág₁, a₂qui₂jme₂tɨin₂₃ dsa₂ a₂juá'₂ ma₂ca₂të́₂ bá₄ jmɨg₄ a₂jen'₅₄ 'lag₄, jmo₂₃ a₂qui₂nió₅ i₂lɨn₅₄ 'a₂ lia'₂ 'éin₂. 19La₁ Diú₄ ma₂chi'₃ caun₂ cho'₅₄ 'uɨg₅₄ a₂chí'₅ tiá₂ co₂tan₅₄. A₂jaun₂ jáng'₅ léi₄ a₂juá'₂: “I₂cuɨn₅ bá₄ Te₁gui'₅₄ i₂lɨ́n₅ dsa₂ quiáin₅”; jaun₂ në́₃: “Ca₂le₃jɨ́n₃ i₂quian₅ lia'₂ chen₂ Cristo ca₂tɨ́in₂ jmo₃ cau₅ ca₂le₃jë́₃ ja₁jmo₅ dsa₂ cosa 'lɨg'₅₄.” 20Juɨ₁lia'₂ caun₂ dsi₂néi₂ pa₁, on₃jua'₅₄ jmá'₃ ca₂ne₅₄ cosa jlá'₁ a₂lë́₅ quian'₅₄ cu₄nióg₄ quian'₅₄ cu₄tiog₂ tio'₅₄, ia₁ ján₃ bá₄ tio'₅₄ cosa a₂lë́₅ quian'₅₄ nɨ₁'ma₂, a₂lë́₅ quian'₅₄ ti₁gua'₅₄ ján₃. A₂lɨn₅₄ a₂lë́₅ 'í₁ a₂jmó'₂ dsa₂ ta₁ jmá'₃ lia'₂ ne₄ a₂jlá'₁; a₂lɨn₅₄ guë'₂ qui₂jmó'₂ dsa₂ ta₁ lia'₂ 'ei₅ ne₅₄ cosa. 21Në₁jua'₂ ca₂jŋiá'₃ 'ne₂ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ juɨ₅ 'lɨg'₅₄, a₂jmó'₂ jmá'₃ ca₂ne₅₄ cosa dse₃, jaun₂ guë́₄ léng'₂ lia'₂ lë́₅ caun₂ nɨ₁uɨng₅ jlá'₁ a₂lë́₅ 'í₁, jaun₂ guë́₄ téng'₃ ta₁ cáun₂ Juɨg'₂ 'ne₂ jmó'₂ ca₂ne₅₄ ta₁ dse₃ quió'₅. 22Cuɨn'₅₄ 'ne₂ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ cosa 'lɨg'₅₄ a₂ja₂ dsɨ́₅ dsa₂ jmo₃ të₁lia'₂ mei'₂. Quian₂ caun₂ juɨ₅ co₂dsau₅ a₂'éng'₂, a₂'nióg'₃ rɨ́ng'₂, a₂'ei₅ tei₄ 'au'₂ quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂ma₂le₁jë́₃ të₂dsɨ́₅, i₂jme₂juɨn'₂ Te₁gui'₅₄. 23Tsá₃ lë₁tón'₂ juɨ₅ 'e₂ jág₁ tsá₃ ta₁ tí₄ a₂tsɨ₂jɨn₅ dsa₂ i₂tsá₃ ma₂'en₅₄ dsɨ́₅. Ia₁ ma₂ŋi'₅₄, a₂jŋia'₅₄ dsiog₅ mɨ'₅₄ bá₄ a₂jaun₂. 24Jan₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ Te₁gui'₅₄ tsá₃ ca₂tɨ́in₂ tsɨ₃nei₃ jë₄ mɨ'₅₄, të₂le₃ 'nió'₅ jme₃dsein₃ bá₄ quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃. 'Nió'₅ léin₂ jan₂ dsa₂ i₂quɨ'₅₄ jmɨg₄ jme₃tɨin₂₃ dsa₂, juɨn'₂ dsɨ́₅, 25jmo₃ 'ua₁ dsɨ́₅ jë₁chein'₃ juɨ₅ rë₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂nau₂ quen₅, con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ ca₂cuë₃ Diú₄ jmɨg₄ a₂le₃tsɨ́n₃ dsɨ́₅ dsa₂ 'éi₂, ia₁jaun₂ le₂në₅ le₃cuɨ́'₅ jág₁ tí₅; 26ia₁jaun₂ lióin₂ 'uɨ́in₃ tsɨ₁cág'₅ quió'₅ i₂së₃dsen₃ i₂ca₂jo₃ ia₁jaun₂ jmo₃ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ 'éi₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\