HECHOS 10

1Juɨg₂ Cesarea jme₁chan₂ jan₂ dsa₂ i₂jme₁chen₂ Cornelio, i₂jme₁lɨ́n₄ juɨg₅₄ co₂nió'₃ 'lióg₂ i₂të́'₂ dsa₂ i₂chan₂ Italia. 2Juɨg₅₄ 'lióg₂ 'éi₂ jme₁jme₂gain₃ Diú₄ co₂lë₅ quiain'₅₄ dsa₂ dsi₂néi₂ quió'₅. Ján₃ bá₄ jme₁dsió'₅ cu₄ jme₁jme₂'oin₅₄ dsa₂ judíos . Ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ në́₃, jme₁chi₁léin'₂ Diú₄. 3Co₂ráun₂ con'₂ hora ŋí₁ 'nɨ₅ le₃ca₂'láu₂, a₂lë₁ca₂jén'₃ ca₂jág₃ ca₂jɨ́in₂ jan₂ ángel quián₅ Diú₄ ca₂'í₃ dsi₂néi₂ ja₁'ein₅₄. Jaun₂ ca₂juá'₂ ángel: ―¡Cornelio! 4Jaun₂ ca₂jág₃ Cornelio gó'₅ 'ŋio₅ lɨn₃ ca₂jɨ́in₂ ángel. Jaun₂ ca₂ŋag₃ ca₂juá'₂: ―¿'E₂ lë́₅, gui'₅₄? Jaun₂ guë́₄ ca₂juá'₂ ángel: ―A₂nag₅ bá₄ Diú₄ a₂juɨg'₂ a₂chi₂lein'₅₄. Jág₅ bá₄ a₂jmo'₂ dse₃ 'au'₂ jme₂'ong'₅₄ dsa₂ te₂ŋé₂. 5Jaun₂ lë₃ chen₅ dsa₂ juɨg₂ Jope dsɨ₃quiáin₂ dsa₂ i₂chen₂ Si₂mu₅₄ i₂të́'₂ dsa₂ Pe₄ ján₃. 6I₂'en₅₄ ja₁quió'₄ Si₂mu₅₄ sián'₂ i₂jmo₅ dse₃ lo₄ já'₂, i₂chí'₅ 'ne₄ chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄. 7Jme₁ma₂ŋá'₅ ángel, jaun₂ ca₂të́'₃ Cornelio on₃ dsa₂ mozo quiáin₅, jan₂ guë'₂ 'lióg₂, dsa₂ jme₂ti₃ i₂jme₂gan₃ Diú₄ ján₃. 8Jaun₂ ca₂dsia₃ Cornelio ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ a₂ca₂jén'₃, jaun₂ ca₂chein₃ dsa₂ juɨ₅ juɨg₂ Jope. 9Jme₁jnia₃ jaun₂, ca₂i₃lén₂ dsa₂ 'éi₂. Pe₄ në́₃ ca₂uɨ́g₂ le₃co'₅₄ tsɨ₁'né₅ con'₂ dsi₃ŋí'₃ a₂chi₃léin'₂ Diú₄. 10I₁cón'₅ 'ŋio₅ lɨn₃. Të₁lia'₂ jmo₅ dsa₂ má₃ në́₃, jaun₂ a₂lë₁ca₂jén'₃ ca₂jág₃ Pe₄ 11ca₂niá₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. Jaun₂ ca₂sió₃ juɨ₁lia'₂ caun₂ tsɨ₁'mɨ'₂ pa₁ a₂rë₂quein₅ ta₁quén₂ qui'₅₄. 12'Ŋió'₃ jaun₂, jme₁tion'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ ne₅₄ já'₂: já'₂ cha₂ quén₂ mɨ₂tag₄, já'₂ i₂tsë́'₅ quió'₅, já'₂ i₂'ɨn₅ guei'₅₄ në́₃. 13Jaun₂ ca₂nág₂ Pe₄ jág₁ ca₂juá'₂: ―Nau₂ Pe₄, jme₁dsian₅ já'₂, quɨ́ng'₄. 14Jaun₂ ca₂ŋag₃ Pe₄: ―Jan₂'ón₄, Te₁gui'₅₄. Ia₁ 'i₁co₂ráun₂ tsá₃ ma₂ca₂guë́'₃ jniá₂ nɨ₁ŋɨ₁ já'₂ a₂jmo₅ a₂rë₂'ŋio₅ dsa₂. 15Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ jág₁ a₂juá'₂: ―Tsá₃ lë₁juá'₂ 'ne₂ 'lɨg'₅₄ cosa a₂ma₂jmo₃ Diú₄ le₁jë́₃. 16'Nɨ₅ ráun₂ ca₂lë₃ le₂jaun₂, jaun₂ guë́₄ ca₂ŋáu'₃ táng₃ tsɨ₁'mɨ'₂ juɨ₅ guei'₅₄. 17Të₁lia'₂ guá₅ Pe₄ 'no'₂ dsɨ́₅ 'e₂ léi₄ jáng'₅ a₂ca₂jág₃ jaun₂, jme₁ca₂dsi₃lén₂ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Cornelio o₄'né₄ quió'₅ Si₂mu₅₄, a₂ŋag₂₃ a₂já'₄ chí'₅ 'ne₄ Si₂mu₅₄. 18Jme₁ca₂dsi₃lén₂ dsa₂ 'éi₂, ca₂ŋag₃ juá'₂ tiá₂ chi₂jua'₂ 'en₅₄ ja₁jaun₂ jan₂ dsa₂ i₂chen₂ Si₂mu₅₄ i₂të́'₂ dsa₂ Pe₄ ján₃. 19Të₁lia'₂ jaun₂ caun₂ qui₂'no'₂ dsɨ́₅ Pe₄ a₂ca₂jág₃, jaun₂ ca₂juá'₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅: ―Jag₄; ún₂ dsa₂ o₂lén₂ 'nau'₂. 20Nau₂, sión₅, gua₂ quiain'₅₄, tsá₃ lë₁jmo₂ 'ɨ₅ 'au'₂ jua'₅₄ lɨ́ng'₂ a₂tsá₃ tí₅ jág₁, ia₁ jniá₂ bá₄ në₂tsɨ́in₂. 21Jaun₂ ca₂sión₃ Pe₄ ca₂i₁jɨin₁₂ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Cornelio, jaun₂ ca₂juá'₂ Pe₄: ―Jniá₂ bá₄ 'éi₂ i₂'na'₂ 'nia'₂. ¿Cha₁ ta₁ ja₂nó'₅ 'nia'₂? 22Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ dsa₂: ―Gui'₅₄ juɨg₅₄ 'lióg₂ Cornelio bá₄ ca₂chei₃ jnia'₅₄ ja₂náu₅. Dsa₂ dsen₃ bá₄ 'éi₂, i₂jme₂gan₃ Diú₄; 'nio₃ dsa₂ judíos 'ŋio₅ lɨn₃, jme₂go₃ në́₃. Jan₂ ángel i₂chen₄ quián₅ Diú₄ ca₂juá'₂ a₂të́'₂ 'ne₂ ja₁quió'₄ jaun₂ nag₃ 'e₂ jág₁ cuë'₅₄. 23Jaun₂ ca₂juá'₂ Pe₄ tón'₃ dsa₂ 'éi₂ dsi₂néi₂, jaun₂ ja₁jaun₂ ca₂jŋia₃ dsa₂ 'éi₂ quiain'₅₄ Pe₄ a₂'uë₂ jaun₂. Jme₁jnia₃ jaun₂ guë́₄ ca₂ŋó₃ Pe₄ quiain'₅₄ dsa₂ 'éi₂. Ca₂jme₃quiong'₅₄ guë́₄ i₂lɨn₅₄ dsa₂ rɨin'₅₄ i₂jme₁'én₂ i₂jme₁tián'₄ juɨg₂ Jope. 24Jme₁jnia₃ jaun₂ guë́₄ táng₃, ca₂dsi₃léin₂ juɨg₂ Cesarea ja₁guá₄ Cornelio. 'Éi₂ guë'₂ në́₃ jme₁ma₂chi₁jŋiog₂₃ quiain'₅₄ co₂nió'₃ o₁rɨin'₅₄ a₂mei₅₄ quiáin₅ i₂jein'₂ 'ŋio₅ lɨn₃ quiain'₅₄ në́₃, i₂ca₂të́'₃. 25Jme₁ca₂dsióg₃ Pe₄ o₄'né₄, co₂tan₅₄ ca₂o₃'ɨ́n₃ Cornelio ca₂guei₃, ca₂chi₃jné₃ ne₄ 'éi₂, ca₂jme₃juag'₂. 26La₁ Pe₄ në́₃ ca₂chó'₂, ca₂juá'₂: ―Nau₂, ia₁ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ jniá₂, juɨ₁lia'₂ 'ne₂ ján₃. 27Të₃ dsia₅ jág₁ Pe₄ quiong'₅₄, ca₂'í₃ dsi₂néi₂, jaun₂ ca₂jág₃ juɨn₅ bá₄ dsa₂ ma₂le₁ŋɨ'₂ dsi₂néi₂. 28Jaun₂ ca₂juá'₂ Pe₄ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: ―Ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ jaun₂ tsá₃ cuë₅ jmɨg₄ 'Éi'₃ Juá'₅ quió'₅ dsa₂ judíos jua'₅₄ a₂ŋɨi'₂ quian'₅₄ dsɨ₂nau₂, on₃ guë'₂ lé₂ ŋɨ́i₃ dsi₂néi₂ quió'₅. La₁ Diú₄ ma₂'ë₃ a₂tsá₃ të́₄ jniá₂ 'i₁jan₂ dsa₂ tsá₃ le₁jɨ́in₃. 29Jaun₂ lë₃ dsɨ₂juɨ₅ bá₄ guio₃ jme₁ca₂dsi₃lén₂ dsa₂ quiáng'₂, të́₂. Tsá₃ në₂jan₅₄ uë́₂. Jaun₂ jme₁'nio₃ le₃guion₅₄ 'e₂ lë₃, 'e₂ ta₁ në₂të'₂. 30Jaun₂ ca₂ŋag₃ Cornelio: ―Ma₂quén₂ jmɨg₄, con'₂ hora la₂ jme₁'eng₅₄ dsi₂néi₂ la₂ quió₃, jme₁jme₂'ɨng₅₄, tsá₃ ca₂guë́'₃. Jme₁'eng₅₄ chi₁leng'₄ Diú₄ të₂le₃ ca₂'láu₂. Jaun₂ a₂lë₁ca₂jéin₃ ca₂jɨng₅₄ jan₂ dsa₂ qui'₂ 'mɨ'₂ tiog₂ jau₂. 31Jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tság₃ jniá₂: “Cornelio, a₂nág₅ bá₄ Diú₄ a₂juɨg'₂. Jág₅ bá₄ a₂jmo'₂ dse₃ 'au'₂ jme₂'ong'₅₄ dsa₂ te₂ŋé₂. 32Jaun₂ lë₃, chen₅ dsa₂ juɨg₂ Jope dsɨ₃quiáin₂ dsa₂ i₂chen₂ Si₂mu₅₄ i₂të́'₂ dsa₂ Pe₄ ján₃. I₂'en₅₄ ja₁quió'₄ Si₂mu₅₄ sián'₂ i₂jmo₅ dse₃ lo₄ já'₂, i₂chí'₅ 'ne₄ chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄. Jë₁ma₂guain₂₃, dsia₃ jág₁ quian'₅₄ 'ne₂.” 33Jaun₂ bá₄ lë₃ ca₂tsɨ́ng₂ dsa₂ dsɨ₂juɨ₅ a₂i₁'niai'₂ 'ne₂ në́₃. Dse₃ bá₄ lia'₂ në₂jmo'₅₄ ŋe'₃. Jaun₂ lë₃ tio'₅₄ jnia'₅₄ ca₂le₃jág₃ le₁ŋag'₂ ne₄ Diú₄ ia₁ 'niog₂ jnia'₅₄ néi₁ jág₁ a₂ma₂cuë₃ Te₁gui'₅₄ a₂juɨg'₅₄ jnia'₅₄. 34Jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ Pe₄ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: ―Në₃ guë́₄ dsón'₂ ma₂ŋɨ́'₂ jniá₂, tsá₃ jma₃quén₅ jɨ́n₂ Diú₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 35Ia₁ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ ja₁jme₂gan₃ dsa₂ Diú₄, nag₅ dsa₂ gau₂ jág₁ quió'₅, jmo₂₃ dse₃ në́₃, dsa₂ le₂'éi₂ bá₄ guén'₂ Diú₄. 36Ca₂juá'₂ Diú₄ ca₂tsɨ́'₃ tsɨ₁jon₂ quián₅ Israel, ca₂'ë́₂ jág₁ a₂tian'₃ dsa₂ tei₄ të₂le₃ quian'₅₄ Jesucristo i₂lɨ́n₅ Te₁gui'₅₄ quián₅ ca₂le₃jɨ́n₃. 37Ŋi'₅₄ rë₂ bá₄ 'nia'₂ 'e₂ ca₂lë₃ ta₁caun₂ juɨg₂ go₄ dsa₂ judíos, a₂ca₂jme₃lióg₃ 'uë₃ Galilea, cang₂ jme₁ma₂'ë́₂ Juan₅₄ jág₁, ca₂choin₃ dsa₂ jmɨg₂ në́₃. 38Ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ ca₂cuë₃ Diú₄ ca₂cuë́'₃ Jesús chan₂ Nazaret juɨ₅bí₂ quió'₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅; 'a₂ lia'₂ ca₂ŋɨ₃ jmo₂₃ dse₃, jme₂'lióin₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂jme₁chan₂ jmɨ₁uɨg₅ jmóg'₂ i₂së₃dsen₃. Ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ ca₂jmo₃ ia₁ jme₁quiain'₅₄ Diú₄. 39Ca₂të́₂ ne₄ jnia'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ a₂ca₂jmo₃ Jesús, lia'₂ jë₄ juɨg₂ Jerusalén, lia'₂ le₂tan₅₄ ja₁tián'₄ dsa₂ chan₂ Judea. Cang₂ jaun₂ ca₂jŋag'₃ dsa₂ ca₂tion₃ cróg₄. 40La₁ jë₁ca₂të́₂ 'nɨ₅ jmɨg₄, ca₂jme₃jein'₅₄ táng₃ Diú₄ Jmei₂, ca₂jmo₃ ca₂jme₃jnia₅ 'éi₂ jɨn₄ jnia'₅₄. 41Tsá₃ ca₂jme₃jniai₂₃ jɨn₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂. Jmá'₃ lia'₂ jë₄ quián₂ jnia'₅₄ bá₄ con'₂ dsa₂ i₂ca₂quióin'₂ le₂jŋiá₅ i₁të₃ ne₄. Ca₂que₅₄ guë́₄ jnia'₅₄ co₂lë₅ quiain'₅₄ jme₁ma₂jein'₅₄ táng₃ jɨn₄ 'lag₄. 42Jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂qui₂dsɨ₁'ë́₄ jnia'₅₄ jág₁, a₂dsɨ₁jang'₅₄ jág₁ dsau₅ jɨn₄ dsa₂: Diú₄ ma₂dsiain₃ Jesús a₂qui₃dsɨ₅ 'éi'₃ quió'₅ dsa₂ i₂chan₂, quió'₅ i₂ma₂dsan₃ në́₃. 43Ján₃ bá₄ le₂në₅ jáng'₅ jág₁ dsau₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quiáin₅, a₂qui₃'én₂ Diú₄ dsáu₁ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂'én₂ jág₁ quió'₅. 44Të₃jë₄ 'ë́₂ guë́₄ Pe₄ jág₁, jme₁ca₂sión₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ ne₄ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂tion'₅₄ nag₅ jág₁. 45Dsa₂ judíos i₂jme₁'én₂ i₂ca₂o₃lén₂ quian'₅₄ Pe₄, tióin₂ jág₅ dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅, ia₁ ján₃ guë'₂ ca₂guen₃ dsɨ₂nau₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅. 46Ia₁ nag₂₃ dsia₅ dsa₂ jág₁ jmei₅ siá'₂, jme₂juɨin'₂ Diú₄. 47Jaun₂ ca₂juá'₂ Pe₄: ―¿Lé₂ le₃jua'₅₄ tsá₃ jmɨg₂ lé₂ tsón₃ dsa₂ në₅, ton'₂ ma₂në₂guein₃ bá₄ guë'₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅, co₂rë₂ bá₄ juɨ₁lia'₂ jniog₄? 48Jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂tsón₃ dsa₂ 'éi₂ jmɨg₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió'₅ Jesucristo. Jme₁co₂lág₂ jaun₂, ca₂mɨ₃ dsa₂ ca₂tsɨ́'₃ Pe₄ a₂jŋia₃ guë́₄ tɨn₃-'nɨ₅ jmɨg₄ quiong'₅₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\