HECHOS 11

1Ca₂rë₃ŋi₅ jág₁ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús, quiain'₅₄ rɨin'₅₄ i₂tion'₅₄ Judea, a₂ma₂ca₂rë₃'én₂ dsɨ₂nau₂ jág₁ quió'₅ Diú₄ ján₃. 2Jme₁ca₂dsián'₃ táng₃ Pe₄ juɨg₂ Jerusalén, jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ judíos i₂'én₂ ca₂jí₂ quió'₅ 3ca₂juá'₂: ―¿'E₂ lë₃ ŋeg'₅₄ ja₁con₂ dsɨ₂nau₂ i₁que'₅₄ quiain'₅₄ në́₃? 4Jaun₂ ca₂juá'₂ Pe₄ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ ca₂le₃jë́₃ 'a₂ lia'₂ ca₂lë₃, ca₂juá'₂: 5―Juɨg₂ Jope bá₄ jme₁'eng₅₄, chi₁leng'₄ Diú₄. Të₃jë₄ jaun₂, ca₂jéin₃ ca₂jág₃ juɨ₁lia'₂ caun₂ tsɨ₁'mɨ'₂ tióg₃ pa₁ a₂rë₂quein₅ le₃quén₂ qui'₅₄, ca₂sió₃ juɨ₅ guei'₅₄, ca₂të₂ cau₅ quió₃. 6Jme₁ca₂jág₃ jniá₂ dse₃ 'e₂ tio'₅₄ 'ŋió'₃, jua'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ ne₄ já'₂ bá₄ tion'₅₄: já'₂ cha₂ quén₂ mɨ₂tag₄, já'₂ tsáu₂ dsɨ́₅, já'₂ i₂tsë́'₅ quió'₅, já'₂ i₂'ɨn₅ guei'₅₄ në́₃. 7Jaun₂ ca₂nag₃ jág₁ a₂ca₂juá'₂ ca₂tság₃ jniá₂: “Nau₂ Pe₄, jme₁dsian₅ já'₂, quɨ́ng'₄.” 8Jaun₂ ca₂ŋag₄ jniá₂: “Jan₂'ón₄, Te₁gui'₅₄. Ia₁ 'i₁co₂ráun₂ tsá₃ ma₂'í₅ 'o₃ 'i₁caun₂ a₂'lɨg'₅₄ a₂jmo₅ a₂rë₂'ŋio₅ dsa₂.” 9Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ jág₁ a₂já₅ guei'₅₄, ca₂juá'₂: “Juɨ₁lia'₂ a₂ma₂jmo₃ Diú₄ le₁jë́₃, tsá₃ lë₁juá'₂ 'ne₂ 'lɨg'₅₄.” 10'Nɨ₅ ráun₂ ca₂lë₃ le₂jaun₂, jaun₂ guë́₄ ca₂ŋáu'₃ táng₃ ca₂le₃jë́₃ juɨ₅ guei'₅₄. 11Të₃jë₄ jaun₂ ca₂dsi₃lén₂ ún₂ dsa₂ 'né₅ ja₁jme₁'eng₅₄, i₂chen₄ quián₅ dsa₂ chan₂ Cesarea a₂'nau'₂ jniá₂. 12Jaun₂ Jme₂dsí₂ quián₅ bá₄ Diú₄ ca₂chei₃ ca₂ŋó₃ quiang'₅₄ dsa₂ 'éi₂, caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₃ ŋó₃. Ján₃ bá₄ i₁len₅₄ jŋé₂ rɨn'₅₄ jniog₄ la₂ quiong'₅₄ jniá₂. Jaun₂ ca₂tió'₄ jnia'₅₄ ca₂le₃jág₃ dsi₂néi₂ quió'₅ dsa₂ chan₂ Cesarea 'éi₂. 13Dsa₂ 'éi₂ ca₂dsia₃ ca₂tság₃ jnia'₅₄ 'a₂ lia'₂ ca₂jɨ́in₂ jan₂ ángel jme₁chén'₄ dsi₂néi₂ quió'₅ i₂ca₂juá'₂: “Chen₅ dsa₂ juɨg₂ Jope a₂dsɨ₃quiáin₂ Si₂mu₅₄ i₂të́'₂ dsa₂ Pe₄ ján₃. 14Dsa₂ 'éi₂ juá'₂ 'a₂ lia'₂ jmó'₂, ia₁jaun₂ lióng'₂, quiang'₅₄ dsa₂ dsi₂néi₂ quiáng'₂. 15Jme₁ca₂jme₁lióg₄ jniá₂ juɨ́g₂ jág₁, jaun₂ ca₂sión₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ ne₄ quió'₅ dsa₂ 'éi₂, juɨ₁lia'₂ ca₂guain₃ ne₄ quián₂ jniog₄ le₂'uɨg₅₄. 16Jaun₂ guë́₄ ca₂dsáu'₃ dsɨ₃ a₂ma₂ca₂juá'₂ Te₁gui'₅₄ le₂jŋiá₅: “Dsau₅ bá₄ ca₂tióg₃ Juan₅₄ ca₂tiáin₂ jmɨg₂ dsa₂, la₁ 'nia'₂ guë'₂ në́₃ tióg₂ Diú₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅.” 17Jaun₂ chi₂jua'₂ co₂rë₂ bá₄ ca₂cuë₃ Diú₄ ca₂cuë́'₃ dsa₂ 'éi₂ juɨ₁lia'₂ a₂ma₂cuë₃ jniog₄ i₂ma₂'én₂ të₂le₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo, ¿i₂'ein₂ bá₄ jniá₂ jua'₅₄ jniá₂ jnɨg₅₄ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄? 18Jme₁ca₂nág₂ dsa₂ jág₁ në₅, tei₄ bá₄ ca₂jmo₃. Jaun₂ ca₂jme₃juɨin'₂ Diú₄, ca₂tsɨ́'₃ rɨin'₅₄: ―¡Ján₃ guë́₄ ma₂cuë₃ Diú₄ jmɨg₄ quió'₅ dsɨ₂nau₂, a₂jme₂tsɨ́in₃ dsɨ́₅ ia₁jaun₂ tɨ́in'₄ le₃chain₂ co₂tan₅₄! 19Lia'₂ con'₂ jme₁ca₂jŋɨ'₃ dsa₂ Esteban, caun₂ qui₂ca₂co₃'ein₃ bá₄ dsa₂ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂'én₂. Jaun₂ tion₅₄ bá₄ ca₂cuɨng₃ ca₂i₃léin₂ ca₂të₂ Fenicia, Chipre, Antioquía në́₃. La₁ jmá'₃ dsa₂ judíos bá₄ ca₂cuë́'₃ jág₁ dse₃. 20La₁ i₂lɨn₅₄ dsa₂ 'én₂ i₂chan₂ Chipre quian'₅₄ Cirene ca₂dsi₃léin₂ juɨg₂ Antioquía ca₂dsia₃ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ chan₂ Grecia, ca₂'ë́₂ jág₁ dse₃ ca₂'ɨin₃ Te₁gui'₅₄ Jesús. 21Ca₂jme₃'on₅₄ Te₁gui'₅₄ dsa₂ 'éi₂ ja₁jaun₂ quian'₅₄ bí₂ quió'₅, jaun₂ lë₃ juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ ca₂jéin'₃ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄. 22Jme₁ca₂rë₃ŋi₅ dsa₂ 'én₂ i₂tion'₅₄ Jerusalén, jaun₂ ca₂chein₃ Bernabé ca₂të₂ Antioquía. 23Jme₁ca₂dsióg₃ Bernabé ja₁jaun₂, jaun₂ ca₂jág₃ a₂dse₃ dsɨ́₅ Diú₄ a₂ca₂jmo₃ ja₁con₂ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ lë₃ ca₂jmo₃ 'io'₂. Jaun₂ ca₂toin'₂ dsa₂ jág₁ dsia₃ tiá₂ dsɨ́₅, tsán'₂ tiá₂ jág₁ 'ein₃ Te₁gui'₅₄. 24Ia₁ dsa₂ dsen₃ bá₄ jme₁lɨ́n₄ Bernabé, jme₁rë₂rɨn₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ të₂dsɨ́₅, jme₁'éin₂ 'ŋio₅ lɨn₃. Jaun₂ le₂në₅ juɨn₅ dsa₂ ca₂jén'₃ të₂le₃ ja₁con₂ Te₁gui'₅₄. 25Cang₂ jaun₂ ca₂ŋó₃ Bernabé juɨg₂ Tarso a₂ca₂i₁'niai'₂ Saulo. Jme₁ca₂dsáin'₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂tág₃ juɨg₂ Antioquía. 26Ja₁jaun₂ ca₂tóin'₂ caun₂ ŋi₂ quiain'₅₄ dsa₂ i₂'én₂ ja₁jaun₂, qui₂ca₂jme₃tɨin₂₃ juɨn₅ lɨn₃ dsa₂. Juɨg₂ Antioquía jaun₂ bá₄ ja₁le₂'uɨg₅₄ ca₂quiong₃ dsa₂ ca₂quiain₃ dsa₂ i₂'én₂ “cristianos”. 27Jmɨg₄ jaun₂, i₂lɨn₅₄ dsa₂ i₂jme₁cuë₅ jág₁ dse₃ a₂ma₂gue₃ quió'₅ Diú₄ ca₂'uɨin₂ juɨg₂ Jerusalén ca₂i₁lein₅₄ Antioquía. 28Jan₂ i₂chen₂ Agabo ca₂nau₂ jɨn₄ rɨin'₅₄. Jaun₂ quian'₅₄ bí₂ quió'₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅, ca₂'ë́₂ jág₁ a₂le₃'ɨn₂ a₂guë́'₃ dsa₂ ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃. Jaun₂ le₂jaun₂ ca₂rë₃ti₃ në́₃ jmɨg₄ lia'₂ con'₂ jme₁guá₄ gui'₅₄ emperador Claudio. 29Jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ 'én₂ i₂chan₂ Antioquía ca₂jmo₃ caun₂ jág₁ ca₂jme₃'oin₅₄ rɨin'₅₄ i₂jme₁tián'₄ Judea, 'a₂ con'₂ jŋia'₅₄ quɨ'₅₄ jmɨg₄ cuë₃ le₂jain₂ le₂jain₂. 30Jaun₂ le₂në₅ ca₂jmo₃. Ca₂chein₃ cu₄ ne₄ dsa₂ can'₅₄ quián₅ dsa₂ 'én₂, ca₂i₁can₅ Bernabé quian'₅₄ Saulo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\