HECHOS 14

1Ca₂'í₃ Pablo co₂lë₅ quian'₅₄ Bernabé dsi₂néi₂ guá'₅ sinagoga quió'₅ dsa₂ judíos juɨg₂ Iconio. Ja₁jaun₂ ca₂jme₃tɨin₂₃ táng₃ dsa₂ jág₁ dse₃ quió'₅ Diú₄. Juɨn₅ bá₄ dsa₂ ca₂rë₃'én₂, lia'₂ dsa₂ judíos lia'₂ dsɨ₂nau₂ në́₃. 2La₁ dsa₂ judíos i₂tsá₃ 'én₂ në́₃, ca₂tsɨ́'₃ dsɨ₂nau₂ a₂chi₃'ɨin₃ 'lɨg'₅₄ dsa₂ i₂'én₂. 3Jaun₂ lë₃, uë́₂ bá₄ ca₂'í₃ Pa₄ quiain'₅₄ Bernabé. Ca₂dsia₃ tiá₂ dsɨ́₅ quian'₅₄ bí₂ quió'₅ Te₁gui'₅₄, qui₂ca₂'ë́₂ jág₁; jaun₂ Diú₄ në́₃ ca₂cuë₃ bí₂ ca₂jmo₃ 'éi₂ léi₄ juë'₂ a₂dsɨ₃gó'₃ dsɨ₅, ia₁jaun₂ le₃lí'₄ dsa₂, jág₁ dsau₅ a₂dse₃ dsɨ́₅ Diú₄ bá₄ 'ë́₂ 'éi₂. 4La₁ dsa₂ juɨg₂ 'éi₂ jme₁lë́₄ le₁dson'₅₄ i₂jme₁tión₂ le₃quió'₅ dsa₂ judíos, i₂jme₁tión₂ le₃quió'₅ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús 'éi₂ në́₃. 5Jaun₂ ca₂jmo₃ caun₂ jág₁ dsa₂ judíos quiain'₅₄ dsɨ₂nau₂, quian'₅₄ dsɨ₂tan₅₄, a₂tsɨ́'₃ jág₁ uɨg₅ dsa₂ 'éi₂, a₂qui₃jnáu'₂ cang₄ në́₃. 6La₁ jme₁ca₂rë₃ŋi₅ Pa₄ quian'₅₄ Bernabé, ca₂cuɨng₃ juɨ₅ Listra, juɨ₅ Derbe në́₃, tɨn₃ juɨg₂ ja₁tén₄ Licaonia, ca₂i₁nioi₁₂ le₂tan₅₄ 'uë₃ jaun₂, 7qui₂jme₂tɨin₂₃ dsa₂ jág₁ dse₃ a₂lión₂ dsa₂. 8Juɨg₂ Listra jme₁chan₂ jan₂ dsa₂ i₂tsá₃ lé₂ ŋɨ₃. Lia'₂ jaun₂ lɨ́in₅, lia'₂ con'₂ jme₁ca₂rë₃cháin₃, guá₅ ja₁jaun₂, 'i₁cón'₂ tsá₃ ma₂ca₂ŋɨ₃ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ a₂chain₂. 9Ca₂nág₂ dsa₂ 'éi₂ jág₁ a₂ca₂dsia₃ Pa₄. Jaun₂ Pa₄ në́₃ ca₂jág₃ tiá₂ ca₂jɨ́in₂ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂rë₃lí'₄ Pa₄ a₂'én₂ dsa₂ 'éi₂ a₂lé₂ 'lióin₂. 10Jaun₂ ca₂juá'₂ tiá₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ 'éi₂: ―Rë₂ nau₂. Co₂dsau₅ chí'₂ mɨ₂tag'₅₄. Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ ca₂ráun₂ ca₂nau₂ dsa₂ 'éi₂, ca₂jme₃lióg₃ ca₂ŋɨ₃. 11Jme₁ca₂jág₃ dsa₂ a₂ca₂jmo₃ Pa₄ jaun₂, ca₂tóin'₂ co₂mɨ'₅₄, ca₂guió'₃ quian'₅₄ jág₁ jmei₅ quió'₅ dsa₂ chan₂ Licaonia, ca₂juá'₂: ―¡Diú₄ i₂lɨ́n₅ dsa₂ ca₂sión₃ jë₄ quián₂ jniog₄! 12Juá'₂ dsa₂ a₂lɨ́n₅ Bernabé diú₄ Júpiter, Pa₄ guë'₂ lɨ́n₅ diú₄ Mercurio ia₁ 'éi₂ bá₄ i₂juá'₂ guë́₄ jág₁. 13Jaun₂ jme₁chí'₄ guá'₅ quió'₅ diú₄ Júpiter ja₁dsi₁lén₂ dsa₂ juɨg₂ jaun₂. Dsa₂ i₂lɨ́n₅ jme₂dsa₂ quián₅ Júpiter ca₂dsióg₃ quiain'₅₄ juɨn₅ dsa₂ le₁jŋiai₂₃ ca₁juɨ₅ le₁quian₅ lí₁ në́₃, a₂jme₁'nio₃ jme₃dsiain₂₃ ca₁juɨ₅ a₂jme₁jéin'₂ ne₄ Pa₄ quian'₅₄ Bernabé. 14La₁ jme₁ca₂rë₃lí'₄ Pa₄ quian'₅₄ Bernabé i₂chen₄ quián₅ Jesús, a₂ma₂tion'₅₄ dsa₂ jmo₂₃ le₂jaun₂, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ ca₂gág₃ tsɨn'₅₄. Jaun₂ ca₂tóin'₂ jɨn₄ dsa₂ ca₂guió'₃ ca₂juá'₂: 15―¡Nei₂ 'nia'₂! ¿'E₂ lë₃ jmo'₂ 'nia'₂ le₂në₅? Dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ jnia'₅₄, juɨ₁lia'₂ 'nia'₂. A₂le₁quian₁ jág₁ dse₃ bá₄ jnia'₅₄ ja₂náu₅, a₂chei₅₄ 'nia'₂ a₂jŋiá'₄ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ a₂tsá₃ 'e₂ ta₁ tí₄, a₂jen'₅₄ 'nia'₂ të₂le₃ quió'₅ Diú₄ jén'₃ i₂ca₂jmo₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, gua'₅₄ 'uë₃, jmɨ₁ŋi'₄ në́₃, ca₂le₃jë́₃ guë́₄ 'e₂ a₂cha₂ ja₁jaun₂. 16'Ŋiog₅ Diú₄ ca₂cuë₃ jmɨg₄ ma₂lɨ́g'₂ ca₂cuë́'₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ chan₂ gua'₅₄ 'uë₃ a₂jmo₃ con'₂ lë́₂ dsɨ́₅ guioin₅₄. 17La₁ Diú₄ ca₂'ë́'₃ dsa₂ 'ein₂ lɨ́in₅, ca₂jmo₃ bá₄ léi₄ të₂le₃ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂dse₃ a₂qui₂ca₂jmo₃. 'Éi₂ bá₄ jmo₅ a₂tang₂ jmɨ́₅ ia₁jaun₂ qui₃ráu₃ ca₂le₃jë́₃ a₂qui₂guë́'₃ dsa₂. 'Éi₂ bá₄ jmo₅ a₂le₁'ág₄ dse₃ dsɨ́₅ dsa₂. 18Ja₂lag₃ le₂jaun₂ bá₄ ca₂tió'₃ ca₂jme₃'uáin₂ dsɨ́₅ dsa₂, a₂tsá₃ ma₃qui₃jéin'₂ já'₂ ne₅₄. 19Jaun₂ ca₂dsi₃lén₂ i₂lɨn₅₄ dsa₂ judíos i₂chan₂ Antioquía, quian'₅₄ i₂chan₂ Iconio, qui₂ca₂toin'₂ jág₁ dsa₂, ca₂jmo₃ jág₁. Jaun₂ ca₂cuë́'₃ cang₄ Pa₄, ca₂tsɨ₂cuang'₂ të₂'nɨ'₂ juɨg₂, a₂ma₂në₂jŋag'₃ bá₄ lɨ́in₂. 20La₁ jme₁ca₂ŋɨ'₂ dsa₂ i₂'én₂ rɨin'₅₄ ja₁rë₂quiain₂₃, ca₂nau₂ Pa₄, ca₂ŋó₃ táng₃ juɨ₅ jë₄ juɨg₂. Jme₁jnia₃ jaun₂ guë́₄, ca₂o₃'ɨ́in₃ juɨg₂ jaun₂ quiain'₅₄ Bernabé, ca₂i₃léin₂ juɨ₅ Derbe. 21Juɨn₅ dsa₂ chan₂ juɨg₂ Derbe ca₂rë₃'éin₂ jme₁ca₂nág₂ ca₂'ë́₂ dsa₂ 'éi₂ jág₁ dse₃ a₂tɨ́n'₄ dsa₂. Jaun₂ ca₂'uɨin₂ ja₁jaun₂, ca₂i₃léin₂ táng₃ juɨ₅ Listra, juɨ₅ Iconio në́₃, a₂ca₂dsi₃léin₂ táng₃ Antioquía. 22Le₂tan₅₄ juɨg₂ ja₁jaun₂ qui₂ca₂cuë́'₃ bí₂ dsa₂ i₂'én₂. Qui₂ca₂toin'₂ jág₁ dsa₂ a₂'nió'₅ tsán'₂ dsa₂ tiá₂ jág₁ dse₃. Ca₂juá'₂: ―Tion₅₄ 'nió'₅ ŋag'₅₄ de'₂ 'nia'₂ jmɨ₁uɨg₅ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, né'₃ guë́₄ a₂dsi₁no'₃ 'nia'₂ ja₁gon₂ Diú₄. 23Ján₃ bá₄ ca₂'ɨn₃ dsa₂ dsa₂ can'₅₄ lia'₂ caun₂ guá'₅. Jaun₂ cang₂ jme₁ca₂lë₃ chi₂lén'₂ dsa₂ Diú₄, a₂jme₂'ɨin₅₄ në́₃, ca₂dsiain₃ rɨin'₅₄ i₂'én₂ 'éi₂ o₄gú₃ Te₁gui'₅₄, ia₁ të₂le₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ bá₄ ma₂'én₂ dsa₂. 24Cang₂ jaun₂ ca₂ŋɨ́i₃ juɨ₅ 'uë₃ Pisidia, jaun₂ ca₂dsi₃léin₂ 'uë₃ Panfilia. 25Qui₂ca₂'ë́₂ jág₁ juɨg₂ Perge, jaun₂ ca₂i₃léin₂ juɨg₂ Atalia. 26Ja₁jaun₂ ca₂tóin'₂ nɨ₁barco a₂ca₂i₃lein₃ táng₃ Antioquía, juɨg₂ ja₁ca₂jáng'₂ dsa₂ rɨin'₅₄ o₄gú₃ Diú₄ le₂jŋiá₅, a₂jmo₃ ta₁, co₂'nió'₄ ta₁ a₂ma₂ca₂lë₃ jmo₂₃. 27Jme₁ca₂dsi₃lein₃ Antioquía, ca₂ŋɨ́i'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ rɨin'₅₄. Jaun₂ ca₂dsia₃ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ ca₂jmo₃ Diú₄ quiong'₅₄, 'a₂ lia'₂ ca₂niá₃ Diú₄ juɨ₅ quió'₅ dsɨ₂nau₂, ia₁jaun₂ le₃'én₂ 'éi₂ ján₃. 28Jaun₂ uë́₂ bá₄ ca₂'í₃ Pa₄ ja₁jaun₂, Bernabé në́₃ quiain'₅₄ dsa₂ i₂'én₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\