HECHOS 15

1Jmɨg₄ jaun₂ i₂lɨn₅₄ dsa₂ chan₂ Judea ca₂dsi₃léin₂ juɨg₂ Antioquía, ca₂jme₃lióg₃ ca₂jme₃tɨin₂₃ rɨin'₅₄ ja₁jaun₂, në₁jua'₂ tsá₃ ti₅ dsa₂ nɨ₁lo₁ dsa₂ ŋe'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ Si₂ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés, tsá₃ lé₂ tɨ́in'₄. 2Pablo quian'₅₄ Bernabé ca₂tsɨ́in₂ 'ŋio₅ lɨn₃ quian'₅₄ dsa₂ 'éi₂. Jaun₂ ca₂'ɨn₃ dsa₂ Pa₄ quian'₅₄ Bernabé, quiain'₅₄ i₂lɨn₅₄ guë́₄ dsa₂ sián'₂ në́₃, a₂dsɨ₃léin₂ Jerusalén a₂jme₃rë́₃ jág₁ jaun₂ quiain'₅₄ dsa₂ rɨin'₅₄ i₂chen₄ quián₅ Jesús quian'₅₄ dsa₂ can'₅₄ quián₅ dsa₂ 'én₂. 3Co₂nió'₃ dsa₂ i₂'én₂ juɨg₂ Antioquía ca₂'ág'₃ jág₁ rɨin'₅₄ i₂ca₂'ɨin₃ 'éi₂, jaun₂ 'éi₂ në́₃ ca₂i₁nioi₁₂ 'uë₃ Fenicia quian'₅₄ 'uë₃ Samaria. Ja₁jaun₂ ca₂dsia₃ 'a₂ lia'₂ ca₂rë₃'én₂ dsɨ₂nau₂. Jaun₂ lë₃, 'ŋio₅ lɨn₃ 'io'₂ ca₂jmo₃ dsa₂ rɨin'₅₄ jme₁ca₂rë₃ŋi₅. 4Jme₁ca₂dsióg₃ Pa₄ quiain'₅₄ Bernabé juɨg₂ Jerusalén, ca₂guei₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ 'én₂ ja₁jaun₂, dsa₂ rɨin'₅₄ i₂chen₄ quián₅ Jesús, dsa₂ can'₅₄ quián₅ dsa₂ 'én₂ në́₃. Jaun₂ ca₂dsia₃ Pa₄ quian'₅₄ Bernabé ca₂tsɨ́'₃ rɨin'₅₄ 'a₂ lia'₂ ma₂jmo₃ Diú₄ quiong'₅₄. 5La₁ qui₂ca₂nau₂ i₂lɨn₅₄ dsa₂ fariseos i₂ma₂'én₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Ca₂tɨ́n₂ dsɨ₂nau₂ ti₃ dsa₂ nɨ₁lo₁₂, jaun₂ 'nió'₅ nag₃ a₂jme₃ti₃ Si₂ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés. 6Jaun₂ ca₂ŋɨ'₂ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús, quian'₅₄ dsa₂ can'₅₄ në́₃, ia₁jaun₂ 'no'₂ dsɨ́₅ 'a₂ lia'₂ jmo₃ juɨ₁lia'₂ jág₁ jaun₂. 7Jme₁ma₂në₂dsia₃ jág₁ 'ŋio₅ lɨn₃, ca₂nau₂ Pedro jaun₂ ca₂juá'₂: ―Rɨn'₅₄ jniog₄, ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ jaun₂, jniá₂ dsa₂ i₂ca₂quión'₂ Diú₄ jɨn'₄ 'nia'₂ ma₂i₁jáun₃, ia₁jaun₂ cuë́₄ jniá₂ jág₁ dse₃ dsɨ₂nau₂, ia₁jaun₂ le₃'éin₂. 8Jaun₂ Diú₄ në́₃, i₂cuɨ́'₅ dsɨ́₅ dsa₂, ca₂jmo₃ léi₄ a₂guei₃ bá₄, ca₂cuɨin₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ quiáin₅, ca₂cuɨin₃ dsa₂ 'éi₂ juɨ₁lia'₂ ma₂cuag₃ jniog₄. 9Tsá₃ jma₃quén₅ 'nio₃ Diú₄ jniog₄ quian'₅₄ dsa₂ 'éi₂, ia₁ ján₃ bá₄ ca₂rang₃ jme₂dsí₂ quió'₅ dsa₂ 'éi₂ ia₁ ca₂rë₃'éin₂. 10Jaun₂ në́₃, ¿'e₂ lë₃ dsɨ₂jiog₅ 'au'₂ 'nia'₂ a₂tsá₃ dsau₅ a₂ma₂jmo₃ Diú₄? ¿'E₂ lë₃ lɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂tion₅₄ 'nió'₅ jme₃ti₃ dsa₂ i₂'én₂ 'éi₂ Si₂ 'Éi'₃, ton'₂ ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ dsa₂ can'₅₄ quián₂ jniog₄ tsá₃ ca₂tió'₃ jme₃ti₃, on₃ guë'₂ jniog₄ tián₂ jme₁ti₁? 11La₁ ne₄ jniog₄, a₂dse₃ dsɨ́₅ Te₁gui'₅₄ Jesús bá₄ a₂tág'₄, co₂rë₂ quian'₅₄ dsa₂ 'éi₂. 12Jaun₂ ca₂jmo₃ dsa₂ tei₄, jaun₂ ca₂nág₂ të₁lia'₂ ca₂juá'₂ Bernabé quian'₅₄ Pablo ca₂le₃jë́₃ léi₄ juë'₂ a₂ma₂jmo₃ Diú₄ të₂le₃ quiong'₅₄, jɨn₄ dsɨ₂nau₂. 13Jme₁ca₂dsan₃ juá'₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃ Jacobo: ―Rɨn'₅₄ jniog₄, nei₂ 'nia'₂ a₂juá'₄ jniá₂: 14Ma₂në₂dsia₃ Si₂mu₅₄ Pe₄ 'a₂ lia'₂ ca₂jmo₃ Diú₄ dse₃ dsɨ́₅ jë₁le₂'uɨg₅₄ të₂le₃ quió'₅ dsɨ₂nau₂, 'a₂ lia'₂ ca₂quióin'₂ ján₃ jɨn₄ dsa₂ 'éi₂, co₂nió'₃ dsa₂ i₂lén₂ dsa₂ quiáin₅ 'ŋiog₅. 15Le₂në₅ bá₄ lë́₅ jág₁ quió'₅ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄, juɨ₁lia'₂ ca₂tióng₃ ne₄ Si₂: 16Guio₅₄ táng₃ cang₂, jaun₂ jmóg'₄ táng₃ ne₄ta₁ quió'₅ Rag₅₄ David a₂ma₂quɨ'₃; tsɨ'₅₄ táng₃ nɨ₁cang₁ a₂ma₂gon₃ quió'₅, 17ia₁jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsɨ₂nau₂ 'nai'₂ Te₁gui'₅₄, ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ në́₃, dsa₂ i₂chen₂ dsa₂ quián₅ Diú₄. 18Le₂në₅ bá₄ juá'₂ Te₁gui'₅₄ i₂jmo₅ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, a₂ma₂cuɨ́'₅ dsa₂ ca₃ma₂lɨ́g'₂. 19'Jaun₂ në́₃ lɨ́n₂ jniá₂ ―juá'₂ Jacobo―, tsá₃ dse₃ cue₅₄ jniog₄ o₂me'₅₄ dsɨ₅ dsɨ₂nau₂ i₂ma₂jén'₂ të₂le₃ quió'₅ Diú₄. 20Tió'₅ me'₂ a₂jŋia'₅₄ jmó₁ jniog₄ caun₂ si₂ a₂chei₅₄ jniog₄ a₂tsá₃ ma₃guë́'₃ má₃ a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄ guë́'₃ juɨ₁lia'₂ a₂dsia₅ dsa₂ ne₄ ne₄chei₂ quió'₅ diú₄ lag₄. Dse₃ chei₅₄ jniog₄ a₂tsá₃ nió'₃ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ i₂tsá₃ lɨ́n₅ dsɨ₂i₂gu₂, on₃ guë'₂ guë́'₃ má₃ a₂tsá₃ dsi₃ten₅₄ guë́'₃ dsa₂ judíos, juɨ₁lia'₂ já'₂ i₂güɨ́'₅ dsa₂ dsɨ₂lag₄, on₃ guë'₂ jmɨ₄ já'₂ në́₃. 21Ia₁ ma₂lɨ́g'₂ bá₄ ma₂tu₁ja₂lén₂ dsa₂ qui₂'ë́₂ 'Éi'₃ Juá'₅ quió'₅ Moisés le₂caun₂ le₂caun₂ juɨg₂, qui₂'ɨ₂₃ dsi₂néi₂ guá'₅ sinagogas ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ sa₅₄. 22Jaun₂ në₃, ca₂të₁gua₁ jág₁ quió'₅ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús, quian'₅₄ dsa₂ can'₅₄, ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ dsa₂ i₂lɨ́n₅ guá'₅ a₂'ɨin₃ i₂lɨn₅₄ jë₄ quió'₅ rɨin'₅₄, i₂chein₃ quian'₅₄ Pablo, Bernabé në́₃, juɨ₅ Antioquía. Jaun₂ ca₂'ɨn₃ dsa₂ Judas i₂chen₂ Barsabás ján₃, quian'₅₄ i₂chen₂ Silas i₂lɨ́n₅ dsa₂ i₂quian₅ ne₄ juɨ₅ jë₄ quió'₅ dsa₂ i₂'én₂. 23Jaun₂ quian'₅₄ 'éi₂ ca₂chein₃ si₂ carta a₂juá'₂ le₂la₂: Jnia'₅₄ con'₂ lág₅ dsa₂ chen₄ quián₅ Jesús, quian'₅₄ dsa₂ can'₅₄ quián₂ jnia'₅₄, ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ rɨn'₅₄ jnia'₅₄ i₂'én₂, chen₄ jnia'₅₄ si₂ la₂ ne'₅₄ 'nia'₂ dsɨ₂nau₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂tián'₅ juɨg₂ Antioquía, quian'₅₄ i₂tián'₅ 'uë₃ Siria, quian'₅₄ i₂tián'₅ 'uë₃ Cilicia në́₃. Cuɨ́n₅ jnia'₅₄ Diú₄ 'nia'₂. 24Ma₂ca₂rë₃ne₄ jnia'₅₄ jág₁ a₂i₁len₅₄ i₂lɨn₅₄ dsa₂ chan₂ ja₁lá₃, on₃jua'₅₄ i₂chen₄ quián₂ jnia'₅₄. Ma₂dsi₃léin₂ cuë́'₅ o₂me'₅₄ dsɨ₅ 'nia'₂ quian'₅₄ jág₁ quió'₅ a₂tsɨ́'₅ 'nia'₂ a₂tion₅₄ 'nió'₅ ti₃ dsa₂ nɨ₁lo₁ dsa₂ ŋe'₂, a₂jme₁ti'₄ 'nia'₂ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés në́₃. 25'Uɨg₅₄ jaun₂, ca₂jmó₁ jnia'₅₄ caun₂ jág₁, ca₂'ɨ́n₄ jnia'₅₄ rɨn'₅₄ jë₄ quián₂ jnia'₅₄ a₂dsɨ₃léin₂ co₂lë₅ quiain'₅₄ Bernabé quian'₅₄ Pa₄ i₂'nio₄ lɨn₃ quián₂ jnia'₅₄, a₂dsɨ₃jɨin₅₄ 'nia'₂. Ia₁ le₂jaun₂ bá₄ dse₃, lág₂ jnia'₅₄. 26Ma₂le₁'ág₄ caun₂ dsɨ́₅ gue₃ 'mú₃ o₁quió'₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ jniog₄. 27Jaun₂ chen₄ jnia'₅₄ Judas quian'₅₄ Silas në́₃, jaun₂ i₂në₅ bá₄ juá'₂ quian'₅₄ jág₁ tio'₅₄ 'o₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jua'₂ jnia'₅₄ la₂. 28Jaun₂ në́₃, Jme₂dsí₂ Jŋió₅ bá₄ ca₂jme₃'o₅₄ a₂'niog'₅₄ jnia'₅₄ dsɨ₅, jaun₂ dse₃ bá₄ lág₂ jnia'₅₄ a₂tsá₃ cuë₅₄ jnia'₅₄ 'nia'₂ 'éi'₃ guei₂, jŋia'₅₄ lia'₂ jmá'₃ lia'₂ a₂léi₄ 'nió'₅ quián'₂ 'nia'₂ la₂: 29A₂tsá₃ quë'₅₄ 'nia'₂ nɨ₁ŋɨ́₅ a₂ma₂dsia₃ dsa₂ ne₄ ne₄chei₂ quió'₅ diú₄ lag₄; ján₃ bá₄ tsá₃ quë'₅₄ 'nia'₂ jmɨ₄ já'₂, on₃ guë'₂ nɨ₁ŋɨ₁ já'₂ i₂dsan₂ i₂güɨ́'₅ dsa₂ dsɨ₂lag₄. Tsá₃ nió'₄ 'nia'₂ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ i₂tsá₃ lɨ́n₅ dsɨ₂i₂gog'₂. Në₁jua'₂ ca₂jme₁ti'₄ 'nia'₂ jág₁ la₂, dse₃ bá₄ le₃chan'₂ 'nia'₂. Co₂në₅ bá₄ jág₁. 30Jaun₂ në́₃, le₂në₅ bá₄ ca₂tón'₂ 'éi₂ juɨ₅, ca₂i₃léin₂ juɨ₅ Antioquía. Jaun₂ ca₂ŋɨ́i'₂ dsa₂ i₂'én₂ ja₁jaun₂. Jaun₂ ca₂jɨ́in'₃ dsa₂ si₂ carta a₂jme₁quian₅. 31Jme₁ca₂'ɨ́₂ rɨin'₅₄ si₂, qui₂ca₂jmo₃ 'io'₂ o₁quió'₄ jág₁ a₂cuë₅ lián'₂ dsɨ́₅ jaun₂. 32Ia₁ Judas quian'₅₄ Silas, i₂jme₁'ë́₂ jág₁ a₂cuë₅ Diú₄ ján₃, ca₂cuë₃ 'lióng₂ jág₁ dse₃ a₂ca₂jmo₃ ca₂'ág₂ dse₃ dsɨ́₅ rɨin'₅₄, 'ŋio₅ lɨn₃ ca₂cuë₃ bí₂ në́₃, quian'₅₄ jág₁ quió'₅. 33Jme₁ma₂të́₂ 'lióng₂ jmɨg₄ tioin'₅₄ ja₁jaun₂, ca₂dsióg'₂ táng₃ dsa₂ caun₂ tei₄ ja₁con₂ rɨin'₅₄ i₂ca₂chei₃. 35La₁ ca₂jŋia₃ Pa₄ quian'₅₄ Bernabé juɨg₂ Antioquía, qui₂jme₂tɨin₂₃ dsa₂, quiain'₅₄ juɨn₅ guë́₄ i₂sián'₂, qui₂'ë́'₅ dsa₂ jág₁ dse₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄. 36Cang₂ jaun₂, ca₂juá'₂ Pa₄ ca₂tsɨ́'₃ Bernabé: ―Dsau₅₄ táng₃ dsɨ₁jɨn₁ rɨn'₅₄ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ ja₁ma₂ca₂i₁'ë'₅₄ dsa₂ jág₁ dse₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄, dsɨ₁jag₅₄ në₁jua'₂ 'a₂ lia'₂ chain₂. 37Bernabé në́₃ jme₁'nio₃ jŋiai₃ Juan₅₄, i₂chen₂ Marcos ján₃. 38La₁ Pa₄ guë'₂ në́₃ tsá₃ ca₂gue₃ jiog₃, ia₁ ca₂téi₂ bá₄ 'éi₂ lia'₂ con'₂ jme₁i₁nioi₁₂ 'uë₃ Panfilia, tsá₃ ma₃ca₂jme₃quiong'₅₄ jua'₅₄ a₂jme₃'o₅₄. 39Jaun₂ ca₂tsɨ́in₂ 'ŋio₅ lɨn₃, ca₂lia'₂ ca₂i₃léin₂ jma₃quén₅. Jaun₂ Bernabé bá₄ ca₂jŋia₃ Marcos, ca₂tóin'₂ nɨ₁barco, ca₂i₃léin₂ juɨ₅ Chipre. 40Pa₄ guë'₂ ca₂quióin'₂ Silas. Jme₁ma₂në₂jáng'₂ rɨin'₅₄ o₄gú₃ Te₁gui'₅₄ i₂'nio₃, jaun₂ qui₂ca₂'ág'₃ jág₁ rɨin'₅₄, ca₂i₃léin₂. 41Jaun₂ ca₂i₁ŋɨi₁₂ le₂tan₅₄ 'uë₃ Siria quian'₅₄ Cilicia, qui₂i₁cuë'₂ bí₂ rɨin'₅₄ i₂tián'₅ ja₁jaun₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\