HECHOS 16

1Ca₂dsióg₃ Pa₄ quian'₅₄ Silas juɨg₂ Derbe, juɨg₂ Listra në́₃. Ja₁jaun₂ ca₂jein'₂ jan₂ dsa₂ 'én₂ i₂chen₂ Timoteo. Chog₅₄ Timoteo 'éi₂ jme₁lɨ́n₄ 'io₅₄ judía i₂ma₂'én₂ jág₁ dse₃. Jmei₂ guë'₂ jme₁lɨ́n₄ jan₂ griego . 2Jaun₂ dsa₂ i₂'én₂ i₂jme₁tián'₄ Listra quian'₅₄ Iconio, dse₃ bá₄ jme₁'ag₂₃. 3Jaun₂ 'nio₃ Pa₄ jiog₃ quiong'₅₄, jaun₂ ca₂ti₃ nɨ₁lo₁ 'éi₂, ia₁jaun₂ tsá₃ jén'₄ 'lɨg'₅₄ dsa₂ judíos i₂tián'₅ ja₁jaun₂. Ia₁ ma₂ŋi₅ bá₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂, a₂lɨ́n₅ griego jmei₂ 'éi₂. 4Ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ ja₁ca₂ŋɨ́i₃, qui₂ca₂jme₃jein'₂ rɨin'₅₄ ca₂cuë₃ 'éi'₃ con'₂ lë́₅ jág₁ quió'₅ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús, jág₁ quió'₅ dsa₂ can'₅₄ i₂tián'₅ Jerusalén në́₃. 5Jaun₂ në́₃, ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂lɨ́n₅ guá'₅, ca₂jŋa'₃ tiá₂ jág₁ dse₃ a₂'éin₂, jaun₂ le₂o₃ jmɨg₄ bá₄ ca₂i₃juɨ́in₂. 6Tsá₃ ca₂cuë₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ jmɨg₄ a₂'ë́₂ dsa₂ jág₁ dse₃ 'uë₃ Asia. Jaun₂ lë₃ ca₂i₁lein₅₄ ca₂i₁ŋɨi₁₂ le₂tan₅₄ 'uë₃ Frigia quian'₅₄ 'uë₃ Galacia. 7Jaun₂ ca₂dsi₃léin₂ ja₁jén₂ 'uë₃ Misia. Ja₁jaun₂ jme₁'nio₃ jme₁dsɨ₃léin₂ 'uë₃ Bitinia. La₁ tsá₃ ca₂cuë₃ jmɨg₄ Jme₂dsí₂ quián₅ Jesús dsɨ₃léin₂ ja₁jaun₂. 8Jaun₂ con'₂ ca₂ŋɨ́i₃ bá₄ 'uë₃ Misia, ca₂dsi₃léin₂ 'o₄ jmɨ₁ŋí'₄ ja₁chei₂ Troas. 9Ja₁jaun₂ ca₂quɨ₃ Pa₄ a₂'uë₂ jaun₂ a₂ca₂jɨ́in₂ jan₂ dsa₂ chan₂ 'uë₃ Macedonia, a₂chéin'₅ mɨ₂₃, a₂juá'₂: “Ŋɨ₅₄ juɨ₅ 'uë₃ Macedonia i₂jme₁'o₁ jnia'₅₄.” 10Dsɨ₂juɨ₅ jme₁ca₂quɨ₃ Pa₄ le₂në₅, jaun₂ ca₂jmó₁ jnia'₅₄ co₂jŋia₅₄ a₂dsɨ₁náu₄ juɨ₅ Macedonia. Ia₁ dsón'₂ lág₂ jnia'₅₄ a₂të́₂ Diú₄ ja₁jaun₂ a₂dsɨ₁'ë́₄ jnia'₅₄ jág₁ dse₃. 11Ca₂tió'₄ jnia'₅₄ 'ŋió'₃ nɨ₁barco juɨg₂ Troas. Ca₂i₃náu₅ jnia'₅₄ co₂dsau₅ juɨ₅ 'uë₃ Samotracia a₂niog₅ jë₄ jmɨ₁ŋí'₄. Jme₁jnia₃ jaun₂, ca₂dsi₃náu₅ jnia'₅₄ Neápolis. 12Tio'₅₄ jnia'₅₄ ja₁jaun₂, i₂náu₅ táng₃ ja₁chei₂ Filipos. Ja₁jaun₂ lë́₅ caun₂ colonia romana ja₁lë́₄ juɨg₂ dsen₅₄ guë́₄ quió'₅ dsa₂ chan₂ 'uë₃ Macedonia. Ja₁jaun₂ ca₂tió'₄ jnia'₅₄ tɨn₃-'nɨ₅ jmɨg₄. 13Caun₂ jmɨg₄ sa₅₄ ca₂i₁náu₄ juɨ₅ 'nɨ'₂ juɨg₂, cau₅ chei'₅₄ cuá₃, caun₂ ja₁jme₁lë́₄ ja₁dsɨ₂lén₂ dsa₂ a₂chi₂léin'₂ Diú₄. Ja₁jaun₂ ca₂'io₄ jnia'₅₄, ca₂jme₁tɨn₅ jnia'₅₄ 'io₅₄ i₂ca₂ŋɨ'₂, jág₁ dse₃ quió'₅ Diú₄. 14Jan₂ 'io₅₄ i₂jme₁'en₅₄ jë₄ jaun₂ i₂chen₂ Lidia i₂chan₂ juɨg₂ Tiatira, jme₁lɨ́n₄ dsa₂ i₂'nag₅ 'mɨ'₂ 'uɨ'₃ jlá'₁. 'Io₅₄ 'éi₂, jme₁jme₂juɨn'₂ Diú₄. Jaun₂ ca₂jmo₃ Te₁gui'₅₄ ca₂lë₃ dsɨ́₅ 'io₅₄ 'éi₂ a₂nag₃ a₂tón'₂ juɨ₅ a₂juá'₂ Pa₄. 15Jaun₂ ca₂jŋói₂ jmɨg₂ co₂dsia₅ quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ dsi₂néi₂ quió'₅. Jme₁co₂lág₂ jaun₂, ca₂mɨ₃ tság₅ jnia'₅₄: ―Chi₂jua'₂ jmo'₂ 'nia'₂ 'au'₂ a₂lɨ́n₅ jniá₂ të₃dsón'₂ dsa₂ i₂'én₂ jág₁ quió'₅ Te₁gui'₅₄, i₂nó'₅ 'nia'₂ ja₁quió₃ i₁jŋia'₄. Jaun₂ ca₂juá'₂ tion₅₄ a₂ca₂jŋia₄ jnia'₅₄. 16Co₂ráun₂ ca₂lë₃, lia'₂ con'₂ jme₁i₃náu₅ jnia'₅₄ ja₁chi₂lén'₂ dsa₂ Diú₄, ca₂jen'₂ jnia'₅₄ jan₂ 'io₅₄ chi'₂ i₂jme₁'en₅₄ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ të₂dsɨ́₅, i₂dsi₂ jág₁. 'Io₅₄ 'éi₂ a₂lë₁jmo₂₃ bá₄ ta₁, ia₁ juɨg₅₄ bá₄ jme₁cán₂ cu₄ a₂jme₁lɨ́'₂ a₂dsi₂ jág₁. 17'Io₅₄ chi'₂ 'éi₂ ca₂'ein₃ Pa₄, ca₂'ein₃ jnia'₅₄ në́₃, ca₂guió'₃ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ i₂jme₁tion'₅₄: ―Dsa₂ në₅ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ Diú₄ juɨn'₂ guë́₄. Jaun₂ 'ë́₂ jág₁ tsɨ́'₅ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ lé₂ lión'₂ 'nia'₂. 18'Lióng₂ jmɨg₄ ca₂jmo₃ le₂jaun₂. Ca₂lë₃ jme₁ca₂lë₃ ca₂i₃mé'₂ dsɨ́₅ Pa₄. Jaun₂ ca₂jí₂, ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ i₂jme₁'en₅₄ quió'₅ 'io₅₄ 'éi₂: ―Quian'₅₄ bí₂ 'éi'₃ quió'₅ Jesucristo, jmo₅₄ jniá₂ 'éi'₃, jú₅ quió'₅ 'io₅₄ në₅. Jaun₂ co₂tan₅₄ dsɨ₂juɨ₅ jaun₂, ca₂o₃'ɨ́n₃ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ ca₂téin₂ 'io₅₄. 19Jme₁ca₂rë₃lí'₄ dsa₂ juɨg₅₄ 'io₅₄ 'éi₂, a₂tsá₃ ma₃cuɨn₅ jmɨg₄ a₂lí'₂ guë́₄ cu₄ quiain'₅₄ 'éi₂, jaun₂ ca₂jŋai'₃ Pa₄ quian'₅₄ Silas, ca₂tág₃ juɨ₅ 'ma'₅₄ ne₄ dsɨ₂tan₅₄. 20Jaun₂ ca₂i₁jo₅₄ ja₁tián'₄ juë́₄, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Dsa₂ la₂, i₂lɨ́n₅ judíos, i₂nioi₅₄ tsɨ₂jɨin₂₃ dsa₂ juɨg₂ go₄ jniog₄. 21Qui₂'ë́'₅ jme₂tɨin₂₃ dsa₂ tag₄ a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄ guéi₁ jniog₄, on₃ guë'₂ dsi₂ten₅₄ jua'₅₄ a₂jmó₁, ia₁ dsa₂ romanos bá₄ lág₅. 22Jaun₂ ca₂nau₂ dsa₂ juɨg₂ 'nei₂ ca₂jmái'₂ Pa₄ quian'₅₄ Silas. Jaun₂ ca₂dsi₂ dsɨ₂tan₅₄ a₂dsi₂uɨg₅ nɨ₁tsɨn'₅₄, jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂bóg₂ në́₃ quian'₅₄ nɨ₁'ma₂. 23Jme₁ma₂dsan₃ bóg₂ 'ŋio₅ lɨn₃, jaun₂ guë́₄ ca₂to'₂ né'₃ 'má₃. Ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂jmo₃ dsa₂ i₂niog₅ gu₂ 'né₅ 'má₃ 'í₁ dse₃ lɨn₃. 24Dsa₂ 'éi₂ në́₃, jme₁ca₂ŋɨi₂ 'éi'₃ jaun₂, ca₂i₁tio'₂ ca₂të₂ quióng₄ tsɨ₁'né₅ 'má₃, le₁tia₃ mɨ₂tag₅₄ 'ŋió'₃ tau₂ nɨ₁'ma₂. 25La₁ con'₂ dsi₃nei₅ jme₁ca₂'ë₃ Pa₄ alabanzas quiain'₅₄ Silas qui₂ca₂tsɨ́'₃ Diú₄, qui₂ca₂nág₂ bá₄ dsa₂ sián'₂ i₂tion'₅₄ 'né₅ 'má₃. 26Të₃jë₄ jaun₂, con'₂ tsá₃ ján₅ dsa₂, ca₂i₁bi₅₄ 'uë₃ tiá₂ lɨn₃, ca₂lia'₂ qui₂ca₂jë́'₂ 'uɨg₅₄ nɨ₁'ia'₂ tsɨ₁'né₅ 'má₃, qui₂ca₂niá₃ ca₂le₃jë́₃ o₄'né₄, qui₂ca₂gag₂ ŋí₁ cadenas a₂jme₁le₁'ŋe'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂jme₁tion'₅₄ 'ŋió'₃. 27Jme₁ca₂ŋé₃ dsa₂ i₂jmo₅ 'í₁, ca₂jág₃ ma₂le₁na₁ jë₂ o₄'né₄ 'né₅ 'má₃, jaun₂ ca₂dsi₂ ŋi₁tág₂ quió'₅ a₂jme₁jŋɨi'₃ 'ŋiog₅. Ia₁ lɨ́in₂ ma₂ca₂lón₂ jɨn₂ bá₄ i₂le₁jnɨ́₅ né'₃ 'má₃. 28La₁ dsɨ₂juɨ₅ ca₂guió'₃ Pa₄ ca₂juá'₂: ―Tsá₃ lë₁jmag'₅₄ uɨg₅ 'ŋiag'₂, ia₁ la₂ bá₄ tio'₅₄ jnia'₅₄ ca₂le₃jág₃. 29Jaun₂ ca₂mɨ₃ dsa₂ 'éi₂ si₂, jaun₂ ca₂'í₃ co₂chi'₅₄ dsi₂néi₂ të₃ gó'₅ jlein₂₃ ŋó₃ ca₂chi₃jné₃ ne₄ Pa₄ quian'₅₄ Silas. 30Jaun₂ ca₂'uág'₂ të₂ca₁'né₄, jaun₂ ca₂ŋag₃: ―'Nia'₂ dsa₂, ¿'e₂ 'nió'₅ jmo₅₄ jniá₂ ia₁jaun₂ lión₂ jniá₂? 31Jaun₂ ca₂juá'₂ 'éi₂: ―'Én₃ të₂le₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo, jaun₂ bá₄ tɨ́ng'₄, quiang'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ dsi₂néi₂ quiáng'₂. 32Jaun₂ ca₂cuë₃ Pa₄ quian'₅₄ Silas jág₁ dse₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ ca₂cuë́'₃ dsa₂ 'éi₂ quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂tián'₅ dsi₂néi₂ quió'₅. 33Hora jaun₂ a₂'uë₂, dsa₂ i₂niog₅ gu₂ 'né₅ 'má₃ 'éi₂ qui₂ca₂rɨ́n'₃ ja₁qui₂le₁cuɨ́'₃ quió'₅ Pa₄ quiain'₅₄ Silas. Jaun₂ 'éi₂ quiain'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ dsi₂néi₂ quió'₅, ca₂jŋói₂ jmɨg₂. 34Jme₁co₂lág₂ jaun₂, ca₂tág₃ ja₁quió'₄, ca₂i₁cuë₂ a₂guë́'₃. Jaun₂ 'io'₂ jmo₂₃ ca₂le₃jɨ́in₃, ia₁ ca₂rë₃'éin₂ jág₁ quió'₅ Diú₄. 35Jme₁jnia₃ jaun₂, ca₂chen₃ juë́₄ chi'₂ 'ɨ'₅₄ a₂ca₂i₁chi'₄ dsa₂ i₂niog₅ gu₂ 'né₅ 'má₃, a₂lióin₂ dsa₂ 'éi₂. 36Jaun₂ ca₂juá'₂ dsa₂ i₂niog₅ gu₂ 'né₅ 'má₃ ca₂tsɨ́'₃ Pa₄: ―Ma₂ŋɨg₂ 'éi'₃ quió'₅ juë́₄ a₂long₅₄ 'nia'₂. Jaun₂ ma₂lé₂ o₁no'₄ 'nia'₂ tei₄ quiáng'₂. 37Jaun₂ ca₂juá'₂ Pa₄ ca₂tsɨ́'₃ chi'₂ 'ɨ'₅₄: ―Ca₂chóng'₂ dsa₂ jnia'₅₄, qui₂ca₂bóg₂ të₃jɨn₄ dsa₂ juɨn₅ të₃ tsá₃ ca₂cáun₃ de'₂ jág₁ dsau₅ quián₂ jnia'₅₄ i₂lág₅ dsa₂ tén₅ juɨg₂ Roma. Jaun₂ guë́₄ ca₂to'₂ né'₃ 'má₃. ¿Në₃ në́₃ 'nio₃ lió₂ jnia'₅₄ con'₂ të₃co'₅₄? Tsá₃ le₂jaun₂. Juɨ₁ja₂léin₂ guioin₅₄ juɨ₁ja₂'uag'₅₄, juɨ₁lia'₂ ca₂to'₂. 38Jaun₂ guë́₄ ca₂i₁con₂ chi'₂ 'ɨ'₅₄ jág₁ jaun₂ ne₄ juë́₄, jaun₂ ca₂rë₃gó'₅ jme₁ca₂rë₃ŋi₅ a₂lɨ́n₅ Pa₄ quian'₅₄ Silas dsa₂ tén₅ Roma. 39Jaun₂ ca₂i₁len₅₄ dsɨ₂tan₅₄ ca₂i₁mɨ₂ o₂'én₂ dso₄ ne₄ Pa₄ quian'₅₄ Silas. Ca₂'uág'₂ bá₄ jaun₂ në́₃, jaun₂ ca₂juá'₂ a₂'uɨ́n₃ 'éi₂ juɨg₂ jaun₂. 40Jme₁ma₂'uɨn₂ 'éi₂ 'né₅ 'má₃, ca₂i₃lein₃ ja₁quió'₄ 'io₅₄ Lidia. Jme₁ca₂ŋɨi'₂ quiain'₅₄ rɨin'₅₄, qui₂ca₂cuë₃ bí₂ në́₃, jaun₂ guë́₄ ca₂'uɨin₂ ja₁jaun₂, ca₂i₁lein₅₄ guë́₄ juɨg₂ siá'₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\