HECHOS 18

1Cang₂ jaun₂ ca₂o₃'ɨ́n₃ Pa₄ juɨg₂ Atenas, ca₂ŋó₃ juɨ₅ Corinto. 2Ja₁jaun₂ ca₂jein'₂ jan₂ dsa₂ judío i₂chen₂ Aquila i₂chan₂ 'uë₃ Ponto. Jme₁guá₄ 'uë₃ Italia le₃jŋiá₅, la₁ ca₂jmo₃ 'éi'₃ gui'₅₄ emperador Claudio a₂ca₂'uɨ́in'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ judíos i₂jme₁tián'₄ juɨg₂ Roma. 'Uɨg₅₄ jaun₂ ca₂o₃'ɨ́in₃ quiain'₅₄ Priscila 'io₅₄ quiáin₅, a₂ma₂tiáin'₅ juɨg₂ Corinto. Jme₁ca₂dsióg₃ Pa₄ ca₂i₁jɨin₁₂ dsa₂ 'éi₂, 3jaun₂ ca₂'í₃ ja₁quió'₄, ca₂jmo₃ ta₁ co₂lë₅ quiong'₅₄, ia₁ ján₃ bá₄ tɨin₂ 'me₃ tsɨ₁'mɨ'₂ a₂jmo₅ dsa₂ tsɨ₁'né₅. 4Jaun₂ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ sa₅₄, jme₁dsó₅ Pa₄ guá'₅ sinagoga a₂jme₂tɨin₂₃ dsa₂ jág₁ dse₃, a₂jme₁jme₂'uáin₂ dsɨ́₅ dsa₂, lia'₂ dsa₂ judíos lia'₂ dsɨ₂nau₂ në́₃. 5Jme₁dsióg₃ Timoteo quiain'₅₄ Silas a₂ca₂'uɨin₂ Macedonia, a₂dsi₃léin₂ të₂ ja₁'en₅₄ Pa₄, jaun₂ guë́₄ ca₂'ë́₂ Pa₄ dsen₅₄ dsɨ́₅ jág₁ quió'₅ Diú₄. Jaun₂ guë́₄ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ judíos a₂lɨ́n₅ Jesús dsa₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄. 6La₁ dsa₂ në́₃, 'io'₅₄ ca₂tɨ́in₂ jág₁ jaun₂, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ qui₂ca₂jnái'₂ jág₁ uɨg₅ Pa₄. 'Éi₂ në́₃ qui₂ca₂séi'₂ 'liog₂ nɨ₁tsɨn'₅₄, jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: ―Guion'₅₄ bá₄ 'nia'₂ le₁cáng'₄ a₂dsián'₃ 'nia'₂ lia'₂ jma₃quian'₅₄ dsáu'₂. Tsá₃ ma₃'e₂ le₁cán'₄ jniá₂. Le₃ne₄ juɨ₅ në́₃ nei₅₄ ja₁con₂ dsɨ₂nau₂. 7Ca₂o₃'ɨ́n₃ bá₄ Pa₄ dsi₂néi₂ guá'₅ sinagoga jaun₂ në́₃. Ca₂ŋó₃ ja₁quió'₄ jan₂ dsa₂ i₂chen₂ Justo i₂jme₁jme₂juɨn'₂ Diú₄. Justo 'éi₂ në́₃, jme₁guá₄ cau₅ guá'₅. 8Dsa₂ i₂jme₁lɨ́n₄ dsa₂ dsen₅₄ quián₅ guá'₅, dsa₂ i₂chen₂ Crispo, ca₂rë₃'éin₂ të₂le₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄, co₂dsia₅ quian'₅₄ dsa₂ dsi₂néi₂ quió'₅. Juɨn₅ bá₄ dsa₂ chan₂ Corinto ca₂rë₃'én₂ jág₁ dse₃ jme₁ca₂nág₂, jaun₂ qui₂ca₂choin₃ jmɨg₂. 9Caun₂ a₂'uë₂, a₂lë₁ca₂jén'₃ Pa₄ ca₂jɨ́in₂ Te₁gui'₅₄, a₂juá'₂: ―Tsá₃ lë₁jmo₂ gang'₃ a₂'ë́'₄ jág₁. Caun₂ dsia₄ bá₄, tsá₃ lë₁jmo₂ tei₄. 10Ia₁ quian'₅₄ bá₄ jniá₂ 'ne₂; 'i₁jan₂ tsá₃ téi₂ gu₂ jua'₅₄ a₂jmóg'₂ uɨg₅. Ia₁ juɨn₅ dsa₂ chan₂ juɨg₂ la₂ i₂le₃'én₂ quiáng₃. 11Caun₂ ŋi₂ të₂ ca₂'nau₅₄ ca₂'í₃ Pa₄ juɨg₂ Corinto, qui₂ca₂jme₃tɨin₂₃ dsa₂ jág₁ quió'₅ Diú₄. 12La₁ jmɨg₄ jaun₂ ca₂lɨn₃ dsi₄má'₂ 'uë₃ Acaya jan₂ dsa₂ i₂chen₂ Galión. Jaun₂ ca₂ŋɨ'₂ dsa₂ judíos i₂'ŋia₅₄ Pa₄, ca₂tág₃ juɨ₅ ne₄ta₁. 13Jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ dsi₄má'₂ 'éi₂: ―Le₂siá'₂ bá₄ jme₂tag₅ i₂në₅, toin'₂ jág₁ dsa₂, a₂jme₃juɨin'₂ Diú₄ on₃jua'₅₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'Éi'₃. 14Jë₁jme₁ma₂ŋag₃ Pa₄, jme₁ca₂juá'₂ Dsi₄má'₂ Galión ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ judíos: ―Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ dso₄ juë'₂ ca₂rë₃cán'₂ dsa₂ në₅, jme₁jmo₅₄ bá₄ jniá₂ juɨn'₂ dsɨ₃ a₂jme₁nag₅₄ jág₁ quián'₂ 'nia'₂. 15La₁ tsá₃ le₂jaun₂. Chi₂jua'₂ 'uɨg₅₄ jág₁ 'éi'₃ juá'₅ siá'₂ quián'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄, tsá₃ 'éi'₃ qui₁dsɨ₅ jniá₂. Jme₁rë₂ bá₄ 'nia'₂ guiong'₅₄ quiáng'₂. 16Jaun₂ ca₂'uág'₂ ca₂'uɨ́in'₂ 'éi₂ ne₄ta₁ jaun₂. 17Jaun₂ ca₂jŋau'₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ griegos ca₂jŋai'₃ Sóstenes i₂lɨ́n₅ juɨg₅₄ quián₅ guá'₅ sinagoga, qui₂ca₂bóg₂ të₃ jág₅ dsi₄má'₂. La₁ tsá₃ ma₃a₂jaun₂ dsan₂ dsɨ́₅ gui'₅₄ Galión, 'i₁caun₂. 18Uë́₂ bá₄ guë́₄ ca₂jŋia₃ Pa₄ jë₄ juɨg₂ Corinto. Cang₂ guë́₄ jaun₂ ca₂'ág'₃ jág₁ rɨin'₅₄. Jme₁ma₂tioin'₅₄ juɨg₂ Cencrea në́₃, ca₂chéi₃ Pa₄ dsi₅₄ ca₂jmo₃ léi₄ a₂ca₂jme₃ti₃ jág₁ a₂ma₂cuë́'₃ Diú₄ le₂jŋiá₅. Jaun₂ ca₂'í₃ nɨ₁barco ca₂ŋó₃ juɨ₅ ja₁tén₄ Siria quiain'₅₄ Priscila, Aquila në́₃. 19Jme₁ca₂dsi₃léin₂ juɨg₂ Efeso, ca₂tén₂ Pa₄ Priscila quian'₅₄ Aquila, ca₂ŋó₃ juɨ₅ guá'₅ sinagoga ca₂i₁dsia₂ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ judíos i₂jme₁tion'₅₄ le₁ŋɨ'₂. 20Jme₁ca₂juá'₂ guë́₄ dsa₂ ja₁jaun₂ a₂jme₁jŋia₃ guë́₄ uë́₂ Pa₄, la₁ tsá₃ ma₃ca₂gue₃ 'éi₂. 21Jaun₂ ca₂'ág'₃ jág₁ jɨn₄ rɨin'₅₄, ca₂juá'₂: ―Tion₅₄ niog₅ nég'₄ Jerusalén i₁jmo₃ jmɨg₄ a₂já₅. La₁ guáng₂ bá₄ táng₃ i₁jɨng₁₂ 'nia'₂ në₁jua'₂ 'nio₃ Diú₄. Jaun₂ ca₂'í₃ nɨ₁barco ca₂o₃'ɨ́in₃ juɨg₂ Efeso. 22Jme₁ca₂dsióg₃ Cesarea, ca₂ŋe₄ Pa₄ i₁cuɨin₃ Diú₄ rɨin'₅₄ i₂tián'₅ Jerusalén. Jaun₂ ca₂ŋái'₃ táng₃ juɨ₅ Antioquía. 23Jme₁ma₂ne₁ŋó₄ jmɨg₄ 'ein₅₄ ja₁jaun₂, ca₂ŋei₅₄ táng₃ ca₂i₁ŋɨ₂ le₂caun₂ le₂caun₂ juɨg₂ ja₁tén₄ 'uë₃ Galacia quian'₅₄ Frigia, qui₂ca₂cuë́'₃ bí₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂'én₂ rɨin'₅₄. 24Jmɨg₄ jaun₂ ca₂dsióg₃ Efeso jan₂ dsa₂ judío i₂chen₂ Apolos, dsa₂ chan₂ juɨg₂ Alejandría. 'Ŋio₅ lɨn₃ jme₁tɨn₂ dsa₂ 'éi₂ 'ë́₂ jág₁ quió'₅ Diú₄, dse₃ jme₁cuɨ́'₅ Si₂ quió'₅ Diú₄. 25Jme₁ma₂ŋi₅ Apolos 'éi₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ juɨ₅ quió'₅ Te₁gui'₅₄. Jaun₂ 'ŋio₂ dsɨ́₅ qui₂ca₂dsia₃ jág₁ qui₂ca₂jme₂tɨin₂₃ dsa₂ co₂rë₂ jág₁ quió'₅ Jesús, ton'₂ jmá'₃ jŋia'₅₄ a₂jaun₂ bá₄ jme₁ŋi₅ Apolos 'a₂ lia'₂ jme₁jme₂tag₅ Juan₅₄ juɨ₁lia'₂ a₂choin₂₃ dsa₂ jmɨg₂. 26Ca₂jme₃lióg₃ Apolos ca₂juá'₂ dsi₂néi₂ guá'₅ sinagoga ca₂tsɨ́'₃ dsa₂, ca₂dsia₃ tiá₂ dsɨ́₅; la₁ jme₁ca₂nág₂ Priscila quian'₅₄ Aquila, ca₂të́'₃ Apolos cau₅, ca₂jme₃tag₂₃ guë́₄ rë₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ juɨ₅ quió'₅ Diú₄. 27Jaun₂ në́₃, lia'₂ con'₂ jme₁'nio₃ Apolos jme₁ŋɨ́i₃ juɨ₅ Acaya, ca₂cuë₃ rɨin'₅₄ bí₂, ca₂chein₃ si₂ carta ne₄ dsa₂ 'én₂ i₂tián'₅ ja₁jaun₂, a₂guein₃ 'éi₂. Jme₁ca₂dsióg₃ Apolos 'uë₃ Acaya, ca₂jme₃'oin₅₄ 'ŋio₅ dsa₂ 'én₂ i₂tián'₅ ja₁jaun₂. Ia₁ a₂dse₃ dsɨ́₅ Diú₄ ca₂jmo₃ a₂ca₂rë₃'én₂ dsa₂ 'éi₂. 28Jaun₂ qui₂ca₂tsɨ́in₂ quian'₅₄ dsa₂ judíos, jaun₂ ca₂lɨ́'₃ bá₄ Apolos ne₄ ja₁tsɨin₂₃ jaun₂, të₃ jág₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂. Ia₁ lia'₂ con'₂ lë́₅ Si₂ quió'₅ Diú₄ bá₄ ca₂'ë́'₃ dsa₂ 'éi₂, a₂dsón'₂ bá₄ lɨ́n₅ Jesús I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\