HECHOS 19

1Të₁lia'₂ 'en₅₄ Apolos juɨg₂ Corinto, Pa₄ guë'₂ ca₂ŋɨ́i₃ le₂tan₅₄ juɨ₅ má'₂ a₂ca₂dsióg₃ Efeso. Ja₁jaun₂ ca₂jein'₂ i₂lɨn₅₄ dsa₂ 'én₂. 2Jaun₂ ca₂ŋag₃ 'éi₂ ca₂ŋɨ́i'₃ dsa₂ ca₂juá'₂: ―¿Ca₂guen'₅₄ 'nia'₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂rë₃'én'₂ 'nia'₂ jág₁ dse₃? Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂: ―Ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ tsá₃ ma₂ne₄ jnia'₅₄ jua'₅₄ chan₂ jan₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅. 3Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Pa₄: ―¿'A₂ guë'₂ lia'₂ ca₂jŋó'₂ 'nia'₂ jmɨg₂? Ca₂ŋag₃ táng₃ dsa₂: ―Juɨ₁lia'₂ ca₂jme₃tag₅ Juan₅₄ bá₄. 4Ca₂juá'₂ Pa₄: ―Jme₁chon₅ Juan₅₄ jmɨg₂ dsa₂ co₂'nió'₄ léi₄ a₂jme₃tsɨ́n₃ dsa₂ dsɨ́₅. La₁ jme₁juá'₂ ján₃, a₂'nió'₅ le₃'én₂ dsa₂ le₃quió'₅ i₂jiá₃ chi₁quɨ́n₃, a₂'ɨin₂₃ Jesucristo. 5Jme₁ma₂në₂néi₂ dsa₂ le₂në₅, qui₂ca₂choin₃ jmɨg₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ Jesús. 6Jaun₂ jme₁ca₂quiog₂ Pa₄ gu₂ ne₄ quió'₅ dsa₂ 'éi₂, dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ ca₂guan₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ ca₂'í₃ të₂dsɨ́₅ dsa₂. Jaun₂ qui₂ca₂dsia₃ dsa₂ jág₁ jmei₅ siá'₂, qui₂ca₂juá'₂ jág₁ a₂ca₂cuë₃ Diú₄ në́₃. 7Con'₂ guia₃-tɨ́n₂ dsa₂ jme₁lë́₂ le₃jɨ́in₃. 8Con'₂ 'nɨ₅ tsɨ'₂ ca₂dsɨn₃ a₂jme₁dsó₅ Pa₄ guá'₅ sinagoga ca₂dsia₃ tiá₂ dsɨ́₅ ca₂jme₃tɨin₂₃ dsa₂ qui₂co₂jéin'₂ dsa₂ të₂le₃ ja₁gon₂ Diú₄. 9La₁ i₂lɨn₅₄ dsa₂ ca₂jmo₃ 'ua'₂ dsɨ́₅, tsá₃ ca₂rë₃'éin₂. Jŋia'₅₄ qui₂ca₂ton₃ 'lɨg'₅₄ bá₄ Juɨ₅ quió'₅ Te₁gui'₅₄ jɨn₄ dsa₂. Jaun₂ ca₂të́'₃ Pa₄ co₂nió'₃ jmá'₃ dsa₂ i₂'én₂ ca₂'uɨin₂ ja₁jaun₂ ca₂i₃léin₂ caun₂ escuela ja₁të́'₂ quió'₅ Tirano ja₁táun₂ dsa₂ jág₁. Ja₁jaun₂ ca₂i₁jme₁tɨin₂₃ dsa₂ ca₂le₃o₃ jmɨg₄. 10Ca₂dsɨn₃ tɨn₃ ŋi₂ ca₂'í₃ ja₁jaun₂, jaun₂ le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂jme₁tián'₄ 'lióng₂ juɨg₂ ja₁tén₄ Asia ca₂nág₂ jág₁ quió'₅ Te₁gui'₅₄ Jesús lia'₂ dsa₂ judíos lia'₂ dsa₂ griegos në́₃. 11Jaun₂ 'lióng₂ léi₄ juë'₂ ca₂jmo₃ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ Pa₄, 12le₂jiog₅ nɨ₁tsɨn'₅₄ dsa₂, o₃ pe₁guí₄ 'e₂ a₂qui₂ca₂nɨ́'₃ quió'₅, jme₁qui₂dsɨ₂con₃ dsa₂ ja₁con₂ dsa₂ dso'₅₄, qui₂ca₂'lón₂ dsa₂ 'e₂ caun₂ dso₄ niog₅ lɨ́in₅, qui₂ca₂'uɨn₂ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ quió'₅ dsa₂ në́₃. 13La₁ i₂lɨn₅₄ dsa₂ judíos i₂jme₁i₂nio₄ jmo₂₃ 'uɨ́in'₂ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ quió'₅ dsa₂, dsa₂ 'éi₂ jme₁'nio₃ jme₁'ɨin₃ Te₁gui'₅₄ Jesús juɨ₁lia'₂ jë₁'uɨ́in'₂ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄, ca₂juá'₂ tsɨ́'₅ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄: ―'Éi'₃ jmo₅ jniá₂ quian'₅₄ bí₂ 'éi'₃ quió'₅ Jesús i₂'ɨn₅ Pa₄ në₅, 'uɨn'₂ 'nia'₂. 14Le₂jaun₂ jme₁jmo₅ ta₁guion₃ chi'₂ ja₁ŋi'₅₄ jan₂ dsa₂ judío i₂chen₂ Esceva, i₂jme₁lɨ́n₄ jan₂ juɨg₅₄ jme₂dsa₂. 15La₁ jme₁ca₂jmo₃ le₂jaun₂, jaun₂ ca₂ŋag₃ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄: ―Cuɨ́n₅ bá₄ jniá₂ Jesús, ján₃ bá₄ guion₄ bá₄ jniá₂ 'ein₂ 'éi₂ Pa₄. La₁ 'nia'₂ në́₃, ¿'ein₂ bá₄ 'nia'₂ jmo'₂ 'éi'₃ a₂jú₄ jniá₂? 16Jaun₂ dsa₂ i₂jme₁'en₅₄ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ quió'₅, ca₂cuë₃ 'ŋio₅ lɨn₃ ca₂cuë́'₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ 'éi₂, ca₂lia'₂ ca₂i₃lein₃ cuɨng₂₃ le₁cuáin'₃ qui₂le₁cuɨ́in'₂ në́₃. 17Jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ judíos, quian'₅₄ dsa₂ griegos në́₃, i₂jme₁tián'₄ juɨg₂ Efeso, ca₂rë₃gó'₅ 'ŋio₅ lɨn₃ jme₁ca₂rë₃ŋi₅. Jaun₂ ca₂rë₃juɨn'₂ Te₁gui'₅₄ Jesús 'ŋio₅ lɨn₃. 18Jaun₂ juɨn₅ dsa₂ i₂ca₂rë₃'én₂, ca₂dsi₃léin₂ ca₂jmo₃ qui₂ŋí₃ quió'₅ ca₂le₃jë́₃ a₂'lɨg'₅₄ a₂qui₂ma₂jmo₃. 19Jaun₂ juɨn₅ dsa₂ i₂jme₁jmo₅ ta₁ a₂chan₂ dsɨ́₅ në́₃, ca₂i₁quian₅₄ si₂ lia'₂ quió'₅, jaun₂ ca₂dsɨ́'₂ të₃ jág₅ dsa₂. Jme₁ca₂chen'₃ dsa₂ cuenta je₂liá'₂ dsɨn₅ 'i₄ 'ma'₅₄ le₃jë́₃ si₂ jaun₂, ca₂dsióg₃ con'₂ të₂láu₃-guiá₂ mei₅ 'éi'₃ cu₄ tiog₂. 20Jaun₂ në́₃, quian'₅₄ bí₂ quió'₅ Te₁gui'₅₄ caun₂ ca₂i₃'ág₃ jág₁ quió'₅, caun₂ ca₂lɨ́'₃ bá₄. 21Cang₂ jaun₂ ca₂'ág₂ Pa₄ caun₂ dsɨ́₅ a₂dsɨ₃jág₂ le₂tan₅₄ juɨg₂ ja₁tén₄ 'uë₃ Macedonia quian'₅₄ Acaya, lia'₂ ma₂ŋó₅ jaun₂ të₂ Jerusalén. Ján₃ bá₄ ca₂juá'₂ táng₃, jë₁ma₂ca₂dsióg₃ Jerusalén, a₂tion₅₄ dsó₃ ca₂të₂ Roma ján₃. 22Jaun₂ ca₂chein₃ on₃ dsa₂ i₂jme₂'o₅₄ quiáin₅: Timoteo, quiain'₅₄ Erasto, a₂dsɨ₃léin₂ juɨ₅ Macedonia. Ca₂rë₃'ɨin₅₄ bá₄ guë́₄ 'ŋiog₅, 'uë₃ Asia. 23Jmɨg₄ jaun₂, 'ŋio₅ lɨn₃ ca₂nio₃ mɨ'₅₄ o₄quió'₄ Juɨ₅ quió'₅ Te₁gui'₅₄. 24Ia₁ jan₂ dsa₂ i₂chen₂ Demetrio i₂jme₁lɨ́n₄ të₅ŋí₁ cu₄tiog₂, jme₁jmo₂₃ chéi₂ a₂rë₂lag₄ lia'₂ lë́₅ guá'₅ ja₁chén'₄ 'io₅₄ diú₄ Diana. 'Ŋio₅ jme₁tɨin₂₃ cu₄ quian'₅₄ ta₁ jaun₂ quió'₅, quian'₅₄ të₅ŋí₁ rɨin'₅₄ i₂jmo₅ ta₁ le₂jaun₂. 25Jaun₂ Demetrio në́₃, ca₂ŋɨ́i'₂ 'éi₂ quian'₅₄ guë́₄ dsa₂ sián'₂ i₂jmo₅ ta₁ le₂jaun₂ ján₃. Jaun₂ ca₂juá'₂: ―'Nia'₂ dsa₂ rɨn'₅₄ jniog₄, ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ rë₂, a₂chong₂ jniog₄ dse₃ quian'₅₄ ta₁ quián₂. 26Jaun₂ jág'₂ bá₄ 'nia'₂ a₂jmo₅ Pa₄ ŋɨ₂₃ juá'₂ tsɨ́'₅ dsa₂, a₂tsá₃ 'e₂ quen₅ diú₄ i₂jmó'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ia₁ tsá₃ lɨ́in₅ diú₄, juá'₂. Jaun₂ juɨn₅ dsa₂ i₂ma₂ca₂rë₃'én₂ në́₃, on₃jua'₅₄ jmá'₃ juɨg₂ Efeso la₂, mei'₂ tsá₃ le₂tan₅₄ 'uë₃ Asia bá₄. 27Jaun₂ go'₂ të₂le₃ quián₂ jniog₄, ia₁ dsɨ₃'én₂ ta₁ quián₂ lé₂. Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂, të₂le₃ quió'₅ guá'₅ quió'₅ diú₄ Diana juɨn'₂, go'₂ a₂dsɨ₃'én₂ ján₃. Ia₁ në₁jua'₂ tsá₃ ma₂'nio₃ dsa₂, jaun₂ dsɨ₃'én₂ bá₄ bí₂ quió'₅ a₂lɨ́in₅ dsa₂ juɨn'₂. Ia₁ rë₂në́₃ ta₁caun₂ 'uë₃ Asia, ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃ në́₃ jme₂go₃ dsa₂ a₂jme₂juag'₂. 28Jme₁ca₂dsan₃ nag₅ dsa₂ le₂në₅, ca₂rë₃'néi₃ 'ŋio₅ lɨn₃, ca₂tóin'₂ ca₂guió'₃ ca₂juá'₂: ―¡'Ŋio₅ juɨn'₂ diú₄ Diana quián₅ dsa₂ juɨg₂ Efeso! 29Jaun₂ ca₂lë₃ mɨ'₅₄ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ juɨg₂ jaun₂. Jaun₂ le₃on₃ dsa₂ chan₂ Macedonia i₂chen₂ Gayo quiain'₅₄ Aristarco i₂jme₁quian'₅₄ Pa₄, ca₂jŋau'₃ ca₂i₃toin'₅₄ co₂dsia₅ ca₂të₂ ja₁ŋɨ'₂ dsa₂ juɨg₂. 30Jaun₂ jme₁'nio₃ Pa₄ jme₁dsó₃ jɨn₄ dsa₂ juɨg₂ a₂jme₁dsɨ₃chi'₅₄ dsa₂. La₁ tsá₃ ca₂cuë₃ jmɨg₄ rɨin'₅₄ i₂'én₂. 31I₂lɨn₅₄ dsa₂ dsen₅₄ quián₅ 'uë₃ Asia, i₂lɨ́n₅ dsa₂ a₂mei₅₄ quián₅ Pa₄, ján₃ bá₄ ca₂chein₃ jág₁ a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄ jua'₅₄ a₂dsɨ₃'í₂ Pa₄ ja₁jaun₂. 32Të₁lia'₂ jaun₂ në́₃ ja₁tion'₅₄ dsa₂ juɨg₂ le₁ŋɨi'₂ tioin'₅₄ co₂mɨ'₅₄, lë́₅ bá₄ qui₂juá'₂ jan₂-jan₂, tsá₃ caun₂ jág₁ 'ei₅, lë́₅ guë́₄ ca₂dsion₄ dsa₂ jŋia'₅₄ tsá₃ ŋi₅ 'e₂ lë₃ le₁ŋɨi'₂. 33La₁ jë₄ jaun₂ jme₁tion'₅₄ bá₄ i₂lɨn₅₄ dsa₂ i₂ŋi₅. Jaun₂ ca₂juá'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ ca₂tsɨ́'₃ jan₂ i₂chen₂ Alejandro i₂jme₁ca₂'lian'₃ dsa₂ judíos a₂ca₂dsióg₃ të₂ne₄ dsa₂ juɨg₂. Jaun₂ ca₂jmo₃ Alejandro léi₄ quian'₅₄ gu₂ a₂jme₁mɨ₂₃ a₂jmo₃ dsa₂ tei₄, ia₁ a₂jme₁'nio₃ juá'₂ jág₁ a₂jme₁tsɨ́'₃ dsa₂ a₂jme₁lióin₂ dsa₂ on₃ i₂ca₂jŋa'₃ dsa₂ 'éi₂. 34La₁ jme₁ca₂rë₃lí'₄ dsa₂ a₂lɨ́n₅ Alejandro 'éi₂ jan₂ dsa₂ judío, jaun₂ ca₂tóin'₂ co₂mɨ'₅₄, con'₂ tɨn₃ hora qui₂guió'₅ ca₂juá'₂: ―¡'Ŋio₅ juɨn'₂ diú₄ Diana quián₅ dsa₂ juɨg₂ Efeso! 35Jaun₂ dsa₂ i₂lɨ́n₅ të₅sí₃ quián₅ dsa₂ juɨg₂ jaun₂, ca₂tió'₃ jme₁ca₂tió'₃, ca₂jmo₃ ca₂i₃lén₂ dsa₂ tei₄. Jaun₂ guë́₄ ca₂juá'₂: ―'Nia'₂ dsa₂ chan₂ Efeso, ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ le₁ŋi₅ dsa₂ a₂ca₂tɨ́n₂ dsa₂ juɨg₂ Efeso jmo₃ 'í₁ guá'₅ quió'₅ diú₄ juɨn'₂ Diana, ton'₂ jmo₃ 'í₁ nió'₄ quió'₅ a₂ca₂sió₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. 36'I₁jan₂ jua'₅₄ le₃juá'₂ a₂tsá₃ ŋi₅. Jaun₂ tei₄ jmo₄ 'nia'₂, 'nio'₂ 'nia'₂ 'au'₂ dse₃ né'₃ guë́₄ a₂jmó'₂ 'e₂ jmó'₂. 37Ia₁ dsa₂ i₂në₂chan'₂ 'nia'₂, tsá₃ 'ang₂₃ a₂ca₂tɨ́n₂ guá'₅, on₃ guë́₄ 'ɨin₂₃ 'lɨg'₅₄ diú₄ quián₂ jniog₄. 38Chi₂jua'₂ 'nio₃ Demetrio mɨ₃ dso₄, quiain'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂jmo₅ ta₁ quiain'₅₄, jaun₂ guë'₂ chan₂ dsɨ₂tan₅₄ ne₄ta₁ ja₁lé₂ dsɨ₃mɨ₃ dso₄. 39La₁ në₁jua'₂ a₂mɨ'₂ 'nia'₂ lë́₅ caun₂ dso₄ juë'₂ guë́₄ con'₂ guë́₄ a₂jaun₂, 'nió'₅ le₃rë₂ ne₄ dsɨ₂tan₅₄ jë₁ma₂le₁ŋɨ'₂ dsa₂ juɨg₂. 40Ia₁ go'₂ quián₂ jniog₄ a₂jmo'₂ 'nia'₂ le₂në₅, në₁jua'₂ ca₂'nag₃ dsa₂ a₂ŋɨ́₄ lë₃ 'niog₂ mɨ'₅₄, juɨ₁lia'₂ mɨ'₅₄ a₂ca₂lë₃ në₃. Ia₁ në₁jua'₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ 'e₂ 'uɨg₅₄ ca₂lë₃ mɨ'₅₄ la₂, tsá₃ 'e₂ cha₂ le₃ŋag₄. 41Jme₁ma₂ca₂dsan₃ juá'₂ le₂në₅, ca₂jme₃dsiain₂₃ bá₄ jág₁ a₂le₁ŋɨ'₂ dsa₂. Jaun₂ ca₂dsiáin'₂ bá₄ dsa₂, qui₂ca₂i₃lein₃ quió'₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\