HECHOS 20

1Jme₁ca₂dsan₃ mɨ'₅₄ jaun₂, qui₂ca₂të́'₃ Pa₄ le₃jɨ́n₃ dsa₂ 'én₂, qui₂ca₂cuë́'₃ bí₂. Jme₁ca₂lë₃ jaun₂, qui₂ca₂'ág'₃ jág₁ rɨin'₅₄. Jaun₂ guë́₄ ca₂ŋó₃ juɨ₅ Macedonia. 2Jaun₂ qui₂i₁jag₅₄ le₂tan₅₄ juɨg₂ te₁'i₁ ja₁jaun₂. Quian'₅₄ jág₁ quió'₅ qui₂i₁cuë'₂ bí₂ rɨin'₅₄. Cang₂ guë́₄ jaun₂ ca₂ŋó₃ táng₃ juɨ₅ Grecia. 3Ja₁jaun₂ ca₂'í₃ 'nɨ₅ tsɨ'₂. Jme₁ma₂'ein₅₄ juɨ₅ 'í₂ nɨ₁barco a₂dsó₃ juɨ₅ Siria, jme₁ca₂rë₃ŋi₅ a₂ma₂jmo₅ dsa₂ judíos caun₂ jág₁ a₂tsáun'₂. Jaun₂ co₂ŋei'₅₄ tsá₃ ma₃ca₂ŋái'₃ juɨ₅ jaun₂. Ca₂ŋái'₃ bá₄ táng₃ juɨ₅ 'uë₃ ca₂ŋɨ́i₃ Macedonia. 4Jaun₂ ca₂jme₃quiong'₅₄ dsa₂ le₂'i₄ juɨ₅ i₂chen₂ Sópater ja₁ŋi'₅₄ Pirro, i₂chan₂ Berea, Aristarco quian'₅₄ Segundo i₂chan₂ Tesalónica, Gayo i₂chan₂ Derbe; Timoteo, Tíquico quian'₅₄ Trófimo në́₃ i₂chan₂ juɨg₂ gu'₂ ja₁tén₄ 'uë₃ Asia. 5Jaun₂ në́₃, rɨn'₅₄ jniog₄ 'éi₂ ca₂i₃jŋiái₄ ca₂i₁jŋiog₁₂ juɨg₂ Troas. 6Cang₂ jme₁ca₂gú'₃ jmɨg₄ a₂guë́'₅ dsa₂ i₁ŋí'₄ a₂tsá₃ levadura quian'₅₄, jaun₂ ca₂tió'₄ jnia'₅₄ nɨ₁barco ca₂'uag₂ Filipos. A₂'ŋiá₂ jmɨg₄ jaun₂, ca₂join₃ jnia'₅₄ juɨg₂ Troas. Ja₁jaun₂ ca₂jŋia₄ jnia'₅₄ guio₃ jmɨg₄. 7Jmɨg₄ jë₁le₂'uɨg₅₄ semana, ca₂ŋag'₂ jnia'₅₄ a₂ca₂dsió'₄ i₁ŋí'₄. Jaun₂ të₃jë₄ jaun₂ ca₂jme₃tag₅ Pa₄ ca₂jme₃tɨin₂₃ dsa₂. Caun₂ ca₂ton₃ jág₁ ca₂lia'₂ ca₂të́₂ dsi₃nei₅, ia₁ a₂ma₂'ein₅₄ juɨ₅ dsáin'₃ jë₁ma₂jnia₃ jaun₂. 8Jme₁tio'₅₄ jnia'₅₄ le₁ŋag'₂ caun₂ dsi₂néi₂ ja₁lë́₄ guei'₅₄. 'Lióng₂ tsɨ́₅ jme₁le₁'ág₄ le₁guí'₂ si₂. 9Jan₂ guë'₂ dsó₂ jme₁guá₄ caun₂ o₄'né₄ tau₂ quei₂ i₂jme₁chen₂ Eutico. Ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ uë́₂ qui₂ca₂dsia₃ Pa₄ jág₁, jaun₂ tsá₃ ma₃ca₂tió'₃ 'éi₂ a₂i₁güɨ́in₃. Jme₁ma₂rë₂güɨ́in₃ tsá₃ ma₃lí'₄ jme₁ca₂táin'₂ ca₂të₂ ja₁lë́₄ 'nɨ₅ juɨ́n₃ guei'₅₄. Ma₂join₂₃ jme₁ca₂i₁cho'₄ dsa₂. 10Jaun₂ ca₂sión₃ Pa₄ ján₃, ca₂jŋai'₃ 'lag₄ ca₂quiog₂ ne₄ quió'₅, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ rɨin'₅₄: ―Tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ gang'₃, ia₁ 'i₄ bá₄ jme₂dsí₂ quió'₅ chi'₂. 11Jaun₂ në́₃ ca₂uɨ́g₂ táng₃ Pa₄ guei'₅₄. Jaun₂ ca₂dsió'₃ i₁ŋí'₄, ca₂guë́'₃ bá₄ jaun₂ në́₃. Caun₂ ca₂dsia₃ bá₄ guë́₄ Pa₄ jág₁ ca₂lia'₂ ca₂jnia₃. Ca₂ŋái'₃ bá₄ jaun₂ në́₃. 12La₁ dsó₂ 'éi₂ në́₃, jéin'₃ bá₄ ca₂tág₃ dsa₂, jmo₅ dsa₂ 'io'₂ ca₂le₃jɨ́in₃. 13Ca₂i₃jŋióg₄ bá₄ jnia'₅₄ i₂náu₅ quian'₅₄ nɨ₁barco ca₂të₂ Asón ca₂i₁te₁ Pa₄, ia₁ jme₁ma₂lë́₅ jág₁ a₂'nio₃ dsó₃ 'ŋiog₅ juɨ₅ tag₅₄. 14Jme₁ca₂rë₃quiain'₅₄ jnia'₅₄ juɨg₂ Asón, ca₂'í₃ nɨ₁barco quian'₅₄ jnia'₅₄ a₂ca₂i₃náu₅ juɨ₅ Mitilene. 15Ca₂'uag₂ jnia'₅₄ ja₁jaun₂. Jme₁jnia₃ jaun₂, ca₂ŋag₅₄ cau₅ ja₁të́'₂ dsa₂ Quío, (a₂niog₅ jë₄ jmɨ₁ŋí'₄). Caun₂ jmɨg₄ cang₂ jaun₂, ca₂dsi₃náu₅ jnia'₅₄ 'o₄ jmɨ₁ŋí'₄ ja₁chei₂ Samos. [Jaun₂ ca₂jŋia₁ jnia'₅₄ juɨg₂ Trogilio]. Jme₁jnia₃ jaun₂ guë́₄ ca₂dsi₃náu₅ jnia'₅₄ të₂ juɨg₂ Mileto. 16Jaun₂ le₂në₅ ca₂lë₃, ia₁ tsá₃ 'nio₃ Pa₄ 'í₂ uë́₂ 'uë₃ Asia, tsá₃ ma₃ca₂ŋei₅₄ juɨ₅ Efeso. Ia₁ 'nio₃ dsáin'₄ ŋi'₅₄ ta₁ juɨ₅ Jerusalén, a₂'nio₃ ŋɨi₅ ja₁jaun₂ Jmɨg₄ Të₂láu₃-guiá₂ në₁jua'₂ ca₂lë₃. 17'En₅₄ Pa₄ juɨg₂ Mileto, jaun₂ ca₂ŋɨ́i'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsɨ₂gui'₅₄ can'₅₄ quián₅ rɨin'₅₄ i₂chan₂ Efeso. 18Jme₁ca₂dsi₃lén₂ dsa₂, jaun₂ ca₂juá'₂ Pa₄: ―Ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ ma₂jmo₃ jniá₂ ca₂le₃ guang₃ le₂'uɨg₅₄ 'uë₃ Asia. 19Ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ bá₄ lia'₂ con'₂ ca₂'ú₃ jɨn'₄ 'nia'₂, ca₂jme₁ti₁₂ ta₁ ne₄ Te₁gui'₅₄. Tsá₃ ca₂jme₁juɨng'₂ 'ŋió₃. Tsá₃ caun₂ ca₂i₃ŋɨ́g₂ 'uɨg₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jme₁'nio₃ dsa₂ judíos jme₁jmóg'₂. 20La₁ on₃jua'₅₄ jaun₂ tsá₃ ma₃ca₂jme₁tɨn₅ jniá₂ 'nia'₂ a₂dse₃ quián'₂ 'nia'₂, ca₂i₁'ë́₄ jɨn₄ dsa₂, ca₂ŋeg₅₄ të₂ dsi₂néi₂ quián'₂ 'nia'₂ në́₃. 21Lia'₂ dsa₂ lɨ́n₅ judíos lia'₂ dsa₂ griegos në́₃, qui₂ma₂juɨ́g₂ jniá₂ a₂'nió'₅ jme₃tsɨ́n₃ dsa₂ dsɨ́₅ ne₄ Diú₄, a₂le₃'éin₂ të₂le₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ jniog₄. 22Jaun₂ në́₃, ma₂'eng₅₄ juɨ₅ nei₅₄ juɨ₅ Jerusalén, ia₁ chi₂quióng₂ jmɨg₄ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄. Tsá₃ a₂jaun₂ guion₅₄ 'e₂ dsɨ₃ŋɨ́g₂ ja₁jaun₂. 23Jŋia'₅₄ lia'₂ jaun₂ bá₄ guion₅₄, ia₁ le₂caun₂ le₂caun₂ juɨg₂ ja₁ma₂ŋeg₅₄, ma₂'ë́₂ jág₁ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ a₂i₁ŋag₁₂ uɨg₅, a₂to'₂ dsa₂ 'né₅ 'má₃ në́₃. 24La₁ tsá₃ a₂jaun₂ 'ɨ₅ dsɨ₃ jniá₂, o₁jŋia'₅₄ ca₂quɨ́n₂ 'mú₃ quió₃, ia₁jaun₂ bá₄ le₃tei₅₄ jniá₂ ta₁ a₂ma₂chei'₃ Te₁gui'₅₄ Jesús a₂jmo₅₄, a₂jme₁tɨng₅ dsa₂ jág₁ dse₃ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄. 25'Jaun₂ në́₃ dsón'₂ lɨ́n₂ jniá₂, 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂ma₂nei'₂ jág₁ a₂ma₂qui₂ma₂'ë́₃ jniá₂ ŋɨ₂₃, o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ ma₃jag'₅₄ 'nia'₂ jniá₂ táng₃. 26Jaun₂ lë₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ tsá₃ ma₃'e₂ rë₂cán'₄ jniá₂ ja₁con₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂, 27ia₁ ma₂ca₂juɨ́g₂ bá₄ jniá₂ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ Diú₄ jmo₃, tsá₃ 'e₂ ca₂'ma₃ jniá₂ ja₁con'₂ 'nia'₂. 28Jaun₂ në́₃, jmo₄ 'nia'₂ 'í₁ guiong'₅₄, jmo₄ 'í₁ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ rɨ́ng'₂ i₂'én₂ në́₃. Ia₁ o₄gog'₂ 'nia'₂ bá₄ ma₂dsiog₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ a₂jmó'₂ 'í₁ dsa₂ i₂lɨ́n₅ guá'₅ quián₅ Diú₄ i₂'lian'₅₄ të₂le₃ quian'₅₄ jmɨ₂ 'an₅₄ 'ŋiog₅ ja₁ŋi'₅₄. 29Guion₄ bá₄ jniá₂ a₂ja₃lén₂ dsa₂ sián'₂ jë₁ma₂ŋág'₅, a₂'nio₃ 'éin₂ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃, a₂jmo₃ juɨ₁lia'₂ jmo₅ dsɨ₂jɨ'₅₄ náu₂ tsau₂ dsɨ́₅, jme₂dsiain₂₃ juɨ₁lia'₂ já'₂ cha'₂. 30Náu₃ jë₄ quián'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄ dsa₂ i₂jme₃tag₅ le₃jen₅ ia₁jaun₂ 'ein₃ juɨ₅ quió'₅ 'éi₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂ma₂'én₂ jág₁ dse₃. 31Jaun₂ rë₂ján'₁ 'nia'₂, dsá₂ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄, ia₁ 'nɨ₅ ŋi₂ ca₂dsɨn₃ ca₂cuë́₃ 'nia'₂ jág₁ lia'₂ 'uë₂-jmɨ₂, ca₂le₃jë́₃ ca₂'o₃. 32'Jaun₂ në́₃ rɨn'₅₄ jniog₄, dsián₄ jniá₂ 'nia'₂ o₄gú₃ Diú₄, ne₄ jág₁ dse₃ quió'₅ a₂'ua₁ dsɨ́₅, a₂lé₂ jmo₃ a₂'uan'₂ 'nia'₂, a₂lé₂ jmo₃ a₂tɨn'₅₄ 'nia'₂ a₂dse₃ a₂cha₂ quió'₅, juɨ₁lia'₂ a₂tɨn₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂lë́₅ 'í₁ quiáin₅. 33Tsá₃ 'e₂ ma₂ca₂rë₃'ɨ́n₂ dsɨ₃ a₂jmo₅₄ quió₃, juɨ₁lia'₂ a₂cha₂ quió'₅ i₂sián'₂, on₃ guë'₂ cu₄nióg₄, on₃ guë'₂ cu₄tiog₂, on₃ guë'₂ tsɨn'₅₄ në́₃. 34Ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ rë₂, të₂le₃ ma₂jmo₃ bá₄ ta₁ 'ŋió₃ quian'₅₄ gu₂-tag₃ ma₂'no₃ a₂'nió'₅ dsɨ₃ŋɨ́g₂ quian'₅₄ i₂quiang'₅₄. 35Ca₂le₃o₃ jmɨg₄ bá₄ ma₂'ë́₃ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ 'nió'₅ jmo₃ dsa₂ ta₁, a₂'nió'₅ jme₃'on₅₄ dsa₂ dsa₂ i₂'nió'₅ quió'₅. Dsá₂ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄ jág₁ quió'₅ Te₁gui'₅₄ Jesús, jme₁ca₂juá'₂: “Ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ 'ei₅ dsɨ́₅ dsa₂ i₂cuë₅, con'₂ guë́₄ dsa₂ i₂gue₅.” 36Jme₁ca₂dsan₃ juá'₂ Pa₄ le₂në₅, ca₂chi₃jné₃ quiain'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂, ca₂chi₃léin'₂ Diú₄. 37Ca₂le₃jɨ́in₃ qui₂ca₂'o₃, qui₂ca₂jŋai'₃ Pa₄, ca₂chen'₃ quió'₅. 38La₁ ja₂lɨn₃ guë́₄ 'lia'₂ dsɨ́₅ dsa₂ ca₂tóin'₂ jme₁ca₂juá'₂ Pa₄, ca₂lia'₂ o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ ma₃jɨ́in₂ guë́₄ rɨin'₅₄. Jaun₂ ca₂jme₃quiong'₅₄ dsa₂, ca₂i₁join₅₄ Pa₄ të₂ ja₁'ei₅ nɨ₁barco.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\