HECHOS 21

1Jme₁ca₂tén'₂ dsɨ₅ jnia'₅₄ dsa₂ rɨn'₅₄, jaun₂ ca₂i₃náu₅ juɨ₅ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄ co₂dsau₅ të₂ Cos (a₂niog₅ jë₄ jmɨ₁ŋí'₄). Jme₁jnia₃ jaun₂ táng₃, ca₂ŋag₅₄ ja₁chei₂ Rodas, jaun₂ guë́₄ dsi₃náu₅ jnia'₅₄ juɨg₂ Pátara. 2Juɨg₂ Pátara jaun₂, cane₅₄ táng₃ jnia'₅₄ caun₂ nɨ₁barco a₂ŋó₃ juɨ₅ 'uë₃ Fenicia, jaun₂ ca₂tió'₄ jnia'₅₄, ca₂i₃náu₅ táng₃. 3Jaun₂ ca₂ŋag₅₄ jnia'₅₄ ja₁jniá₂ Chipre të₂le₃ gu₂ jen₅, jaun₂ ca₂i₃náu₅ jnia'₅₄ të₂ Siria. Jaun₂ ca₂dsióg₃ nɨ₁barco juɨg₂ Tiro, ia₁ i₁con₂ lio₅₄ ja₁jaun₂. Jaun₂ ca₂sió₄ jnia'₅₄ ja₁jaun₂. 4Jaun₂ ca₂jen'₂ jnia'₅₄ dsa₂ 'én₂ rɨn'₅₄ tián'₅ ja₁jaun₂. Jaun₂ ca₂tió'₄ jnia'₅₄ guio₃ jmɨg₄ quiain'₅₄. Dsa₂ 'éi₂ në́₃, ca₂'ë́₂ jág₁ a₂ca₂cuë₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅, ca₂tsɨ́'₃ Pa₄ a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄ dsó₃ juɨ₅ Jerusalén. 5Jme₁ca₂dsɨn₃ guio₃ jmɨg₄ tio'₅₄ jnia'₅₄ jaun₂, jaun₂ ca₂'uag₂ táng₃. Jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂'én₂, quiain'₅₄ 'io₅₄ quiáin₅, chi'₂ quiáin₅ në́₃, ca₂jme₃quiong'₅₄ të₂ 'nɨ'₂ juɨg₂, ca₂i₁jo₅₄ të₂ chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄. Ja₁jaun₂ ca₂chi₁jne₁ jnia'₅₄ ca₂le₃jág₃, ca₂chi₁len'₄ jnia'₅₄ Diú₄. 6Jaun₂ qui₂ca₂chan'₅₄ jnia'₅₄ rɨn'₅₄ ca₂'ei'₅₄ jág₁. Jaun₂ guë́₄ ca₂uɨg₅₄ jnia'₅₄ 'ŋió'₃ nɨ₁barco. 'Éi₂ në́₃ ca₂i₃lein₃ bá₄ quió'₅. 7Jme₁ca₂'uag₂ jnia'₅₄ juɨg₂ Tiro, ca₂i₃náu₅ juɨ₅ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄ a₂ca₂i₃náu₅ juɨ₅ Tolemaida. Ca₂cuɨn₅₄ jnia'₅₄ Diú₄ rɨn'₅₄ i₂tián'₅ ja₁jaun₂, ca₂jŋia₄ jnia'₅₄ co₂jmɨg₄ quiain'₅₄. 8Jme₁jnia₃ jaun₂, ca₂le₃jág₃ con'₂ i₂quian'₅₄ Pa₄ ca₂'uag₂ ja₁jaun₂, ca₂dsi₃náu₅ juɨg₂ Cesarea. Ja₁jaun₂ ca₂i₁náu₄ jnia'₅₄ ja₁quió'₄ Felipe i₂'ë́₂ jág₁ dse₃, i₂lɨ́n₅ jan₂ rɨn'₅₄ dsa₂ guion₃ i₂jme₂'o₅₄ i₂ca₂quión'₂ dsa₂ le₂jŋiá₅. 9Felipe 'éi₂ jme₁chan₂ quén₂ ja₁mɨ́g₄ on₃jua'₅₄ i₂ma₂jen'₂ gu₂. 'Io₅₄ quén₂ 'éi₂ jme₁'ë₂₃ 'ë́'₅ dsa₂ jág₁ a₂cuë₅ Diú₄. 10Ma₂ne₁ŋó₄ ca₂la₂ jmɨg₄ tio'₅₄ jnia'₅₄ jme₁ca₂dsióg₃ jan₂ dsa₂ i₂të́'₂ dsa₂ Agabo, i₂'ë́₂ jág₁ a₂cuë₅ Diú₄, a₂ca₂o₃jag₅₄ jnia'₅₄. 11Jaun₂ jme₁ca₂guan₃ 'éi₂ në́₃, ca₂can₃ lau₂ jén'₅ tú'₅ Pa₄, jaun₂ qui₂ca₂'néi₂ mɨ₂tag₅₄ 'ŋiog₅ quian'₅₄ mɨ₂gu₂ në́₃. Jaun₂ ca₂juá'₂: ―Le₂la₂ juá'₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅: “Le₂la₂ jmo₃ dsa₂ judíos jë₄ juɨg₂ Jerusalén jmái'₂ dsa₂ i₂quió'₅ nɨ₁lau₂ la₂, jaun₂ jáng'₂ o₄gú₃ dsɨ₂nau₂.” 12Jme₁ca₂néi₁ jnia'₅₄ le₂në₅, jaun₂ ca₂mɨ́₁ jnia'₅₄ quian'₅₄ dsa₂ chan₂ Cesarea ca₂chei₅₄ Pa₄ a₂tsá₃ ma₃dsó₃ Jerusalén. 13La₁ jaun₂ ca₂ŋag₃ Pa₄: ―¿'E₂ lë₃ quɨ'₂-'au'₂ 'nia'₂, jmo'₂ 'nia'₂ 'ag₅ 'lia'₂ dsɨ₃? Ia₁ ma₂rë₂ján₁ bá₄ jniá₂, on₃jua'₅₄ jmá'₃ ca₂ne₅₄ a₂'nei₃ dsa₂. Ján₃ bá₄ ma₂'ei₅ caun₂ dsɨ₃ a₂jóng₂, jŋag'₃ dsa₂ juɨg₂ Jerusalén, o₄quió'₄ Te₁gui'₅₄ Jesús. 14Ia₁ tsá₃ jág₁ ca₂can₃ Pa₄ a₂ca₂chei₅₄ jnia'₅₄ a₂tsá₃ dsó₃, jaun₂ ca₂jmó₁ jnia'₅₄ tei₄ jme₁ma₂në₂jua'₅₄: ―Juɨ₁le₅₄ bá₄ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ Te₁gui'₅₄ jaun₂. 15Cang₂ jaun₂ ca₂jmó₁ jnia'₅₄ co₂jŋia₅₄ quián₂, ca₂tió'₄ juɨ₅ i₃náu₅ juɨ₅ Jerusalén. 16I₂lɨn₅₄ dsa₂ 'én₂ i₂chan₂ Cesarea ca₂jme₃quiong'₅₄. Jë₄ jaun₂ ŋó₃ jan₂ dsa₂ i₂chen₂ Mnasón i₂chan₂ Chipre. Ma₂lɨ́g'₂ bá₄ ma₂já₅ dsa₂ 'éi₂ a₂lɨ́in₅ dsa₂ i₂'én₂. Ja₁quió'₄ 'éi₂ ca₂i₁jŋia₄ jnia'₅₄ Jerusalén. 17Jme₁ca₂dsi₃náu₅ jnia'₅₄ juɨg₂ Jerusalén, jaun₂ rɨn'₅₄ i₂tián'₅ ja₁jaun₂ ca₂guei₃ ca₂lia'₂ 'io'₂ jén'₅. 18Jme₁jnia₃ jaun₂, ŋó₃ Pa₄ quiain'₅₄ jnia'₅₄ a₂ca₂i₁jɨn₁ jnia'₅₄ Jacobo. Ja₁quió'₄ 'éi₂ jme₁tion'₅₄ jɨn₂ gui'₅₄ can'₅₄. 19Jaun₂ qui₂ca₂cuag₃ Pa₄ Diú₄. Jaun₂ ca₂dsia₃ Pa₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂ma₂jmo₃ Diú₄ jɨn₄ dsɨ₂nau₂ të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂. 20Jme₁ca₂nág₂ dsa₂ jág₁, jaun₂ ca₂jme₃juɨin'₂ Diú₄. Jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ Pa₄: ―Dse₃ jaun₂ rɨn'₅₄ jniog₄, la₁ ŋi'₅₄ bá₄ 'ne₂, të₂le₃ mei₅ bá₄ dsa₂ judíos i₂ma₂'én₂. Ca₂le₃jɨ́n₃ 'éi₂ në́₃, dsen₅₄ dsɨ́₅ le₃quió'₅ 'Éi'₃ Juá'₅. 21Jaun₂ ma₂juá'₂ dsa₂ a₂ŋɨ'₂ 'ne₂ jme₂tɨ́ng'₁ dsa₂ judíos i₂tián'₅ go₄ dsɨ₂nau₂, a₂tsá₃ ma₃tón'₂ juɨ₅, tsá₃ ma₃jme₃ti₃ 'éi'₃ ca₂jmo₃ Moisés, a₂tsá₃ ma₃ti₃ dsa₂ nɨ₁lo₁ chi'₂ dsa₂ ŋe'₂ quiáin₅, on₃ guë'₂ jmo₃ juɨ₁lia'₂ tag₄ chí'₅ quián₂ jniog₄. 22¿'E₂ lé₂ në́₃? Ia₁ tion₅₄ ja₃lén₂ dsa₂ a₂ŋɨi'₂ jë₁ma₂ca₂rë₃ŋi₅ a₂'eng'₅₄ ja₁lá₃. 23Co₂ŋei'₅₄ guë́₄ dse₃ jmó'₂ a₂jua'₅₄ jnia'₅₄ la₂: Chan₂ jë₄ la₂ quián₂ jnia'₅₄ quén₂ dsa₂ i₂tion₅₄ niog₅ jme₃ti₃ caun₂ jág₁ quió'₅ a₂ma₂cuë́'₃ Diú₄. 24Jŋiai₅ juɨ₁dsi₂léin₂ quian'₅₄ 'ne₂, jmo₄ le₁jë́₃ quiáng'₂ quiain'₅₄. Jaun₂ 'ne₂ bá₄ quɨ'₅₄ 'lia'₅₄ ia₁jaun₂ ma₂lé₂ jme₃ti₃ a₂chéi₃ jŋi₂ dsi₅₄, ia₁jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ le₃lí'₄ a₂tsá₃ dsau₅ jág₁ a₂dsia₅ dsa₂ a₂'ɨin₂₃ 'ne₂. Jaun₂ le₃ŋi₅ dsa₂ a₂jme₂ti'₅₄ bá₄ 'ne₂ ján₃ con'₂ lë́₅ 'Éi'₃ Juá'₅ quió'₅ Moisés. 25La₁ ma₂ca₂chen₅₄ bá₄ jnia'₅₄ si₂ ne₄ dsɨ₂nau₂, a₂ca₂chei₅₄ jnia'₅₄ a₂tsá₃ lɨn₄ jmo₃ o₂i₁ dsɨ₅ quian'₅₄ 'Éi'₃ Juá'₅, a₂jŋia'₅₄ lia'₂ tsá₃ quɨ́g'₃ ŋɨ₄ já'₂ i₂ma₂cuɨn₃ dsa₂ diú₄ lag₄, on₃ guë'₂ guë́'₃ jmɨ₂, on₃ guë'₂ ŋɨ₄ já'₂ i₂güɨ́'₃ dsa₂ dsɨ₂lag₄, tsá₃ nió'₃ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ i₂tsá₃ lɨ́n₅ dsɨ₂i₂gu₂ në́₃. 26Jaun₂ ca₂jŋia₃ bá₄ Pa₄ dsa₂ quén₂ 'éi₂. Jme₁jnia₃ jaun₂ në́₃, Pa₄ quiain'₅₄ dsa₂ quén₂ 'éi₂ ca₂jmo₃ le₁jë́₃ quió'₅. Jaun₂ ca₂'í₃ i₁dsi₅ guá'₅ templo ca₂i₁'ë́₄ jág₁ i₂lɨ́g'₂ dsian₅ ta₁guio₃ jmɨg₄ a₂jmo₂₃ le₁jë́₃ quió'₅, jë₁ma₂të́₂ rë₁dsɨ́n'₂ dsa₂ já'₂ ne₄ ne₄chei₂ o₄quió'₄ le₂jain₂ le₂jain₂. 27La₁ jme₁ja₂quián₃ dsɨn'₅₄ ta₁guio₃ jmɨg₄ jaun₂, jan₂-on₃ dsa₂ judíos i₂chan₂ 'uë₃ Asia ca₂o₃léin₂, jaun₂ ca₂jɨ́in₂ Pa₄ i₁dsi₅ guá'₅. I₂'éi₂ ca₂jmo₃ ca₂tón'₂ dsa₂ co₂mɨ'₅₄, jaun₂ ca₂jŋa'₃ dsa₂ Pa₄. 28Jaun₂ qui₂ca₂tóin'₂ ca₂guió'₃ ca₂juá'₂: ―¡'Nia'₂ dsa₂ juɨg₂ Israel, jme₁'o₁ jnia'₅₄! I₂la₂ bá₄ dsa₂ i₂ŋɨ́₄ lë₃ ŋɨ₅ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ jme₂tɨin₂₃ dsa₂ jág₁ 'lɨg'₅₄ ja₁con₂ juɨg₂ go₄ jniog₄, a₂jme₂tɨin₂₃ dsa₂ a₂tsá₃ jme₃ti₃ dsa₂ 'Éi'₃ Juá'₅ quió'₅ Moisés, a₂tsá₃ 'e₂ quen₅ guá'₅ templo la₂ quián₂ jniog₄. Në₃ në́₃, ma₂në₂tióin'₂ i₂lɨn₅₄ dsa₂ griegos i₁dsi₅ guá'₅ templo, a₂ma₂në₂jme₂'ióg₃ ja₁jŋió₅ la₂. 29Juá'₂ le₂në₅, ia₁ ma₂jág₂ dsa₂ le₂jŋiá₅ ma₂jɨ́in₂ Trófimo i₂chan₂ Efeso a₂i₂ŋɨ₅₄ quiain'₅₄ Pa₄ jë₄ juɨg₂ Jerusalén, jaun₂ lɨ́in₂ a₂ma₂jŋia₃ Pa₄ 'éi₂ i₁dsi₅ guá'₅. 30Ta₁caun₂ juɨg₂ ca₂tón'₂ dsa₂ co₂mɨ'₅₄, jaun₂ ca₂o₃lén₂ dsa₂ co₂chi'₅₄. Jaun₂ ca₂jŋa'₃ dsa₂ Pa₄ qui₂ca₂tsag'₂ të₂le₃ ca₁'né₄ i₁dsi₅ guá'₅, jaun₂ ca₂jnéi₃ dsa₂ dsɨ₂juɨ₅ o₄'né₄. 31Jme₁ma₂'nio₃ jme₁jŋɨi'₃ bá₄ Pa₄ jme₁ca₂dsióg₃ jág₁ ca₂rë₃ŋi₅ juɨg₅₄ 'lióg₂ dsen₅₄, ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ juɨg₂ Jerusalén tioin'₅₄ co₂mɨ'₅₄. 32Dsɨ₂juɨ₅ jaun₂ ca₂ŋɨ́i'₂ juɨg₅₄ 'lióg₂ quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ 'lióg₂ quiáin₅, ca₂i₃léin₂ co₂'ei₅ ja₁tion'₅₄ dsa₂ co₂mɨ'₅₄. Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ jme₁ca₂jág₃ dsa₂ dsi₃lén₂ 'lióg₂ quiain'₅₄ juɨg₅₄ 'lióg₂ dsen₅₄, jaun₂ ca₂téin₂ bá₄ Pa₄, ia₁ jme₁tioin'₅₄ cuë₂₃. 33Jaun₂ jme₁ca₂dsióg₃ juɨg₅₄ 'lióg₂ dsen₅₄, ca₂jŋai'₃ Pa₄ ca₂jmo₃ 'éi'₃ ca₂'néi₂ 'lióg₂ quian'₅₄ tɨn₃ ŋí₁ cadenas. Jaun₂ guë́₄ ca₂ŋɨ́i'₃ dsa₂ 'ein₂ 'éi₂ Pa₄, 'e₂ ca₂jmo₃. 34Jaun₂ jma₃quén₅ qui₂ca₂guió'₃ dsa₂ juɨg₂ le₂jain₂ le₂jain₂. Ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ tsá₃ ca₂ŋɨ́'₂ juɨg₅₄ 'lióg₂, ia₁ a₂ŋɨ́₄ chí'₅ co₂mɨ'₅₄. Jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ ca₂tág₃ dsa₂ Pa₄ juɨ₅ 'né₅ ja₁tion'₅₄ 'lióg₂. 35Jme₁ja₂quián₃ dsi₁len₃ dsa₂ ja₁lë́₄ nɨ₁ta₅ 'né₅ ja₁tion'₅₄ 'lióg₂, jaun₂ ca₂jiog₃ 'lióg₂ ca₂jŋiai₃ Pa₄ juɨ₅ guei'₅₄ ia₁ a₂ŋɨ́₄ 'ŋio₅ lɨn₃ 'ne₂ dsa₂ juɨg₂. 36Ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ juɨg₂ jme₁ja₂léin₂ chi₁co'₅₄ qui₂guió'₅ qui₂juá'₂: ―¡Juɨ₁jon₅₄ i₂në₅! 37Jë₁jme₁ma₂to'₂ 'lióg₂ toin'₂ Pa₄ dsi₂néi₂ ne₄ta₁ quió'₅, jaun₂ ca₂juá'₂ Pa₄ ca₂tsɨ́'₃ juɨg₅₄ 'lióg₂ dsen₅₄: ―¿Lé₂ le₃juá'₄ jniá₂ ca₂jon₄ jág₁? Jaun₂ ca₂ŋag₃ juɨg₅₄ 'lióg₂: ―¿Tɨn'₂ 'ne₂ dsiá'₁ jág₁ jmei₅ griego? 38Jaun₂, ¿on₃jua'₅₄ 'ne₂ lɨ́ng'₅ dsa₂ egipcio i₂ca₂jmo₃ mɨ'₅₄ qui₂ca₂tsɨ₂jain₃ dsa₂ ma₂i₁jáun₃, ca₂'uɨ́in'₂ quén₂ mei₅ dsa₂ i₂ma₂ca₂jme₃dsian₅ dsa₂ juɨ₅ 'uë₃ quein₂? 39Jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃ Pa₄: ―Dsa₂ judío bá₄ lɨ́n₅ jniá₂, i₂chan₂ juɨg₂ Tarso, caun₂ juɨg₂ dsen₅₄ tén₅ 'uë₃ Cilicia. La₁ jmo₄ dse₃ 'au'₂ cuë́'₁ jmɨg₄ a₂juɨg₅₄ jniá₂ dsa₂ juɨg₂ jág₁. 40Ca₂cuë₃ bá₄ jmɨg₄ jaun₂ në́₃. Jaun₂ ca₂nau₂ Pa₄ ne₄ nɨ₁ta₅ jaun₂. Jaun₂ ca₂jmo₃ léi₄ quian'₅₄ gu₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ a₂jmo₃ tei₄. Jme₁ma₂chí'₅ tei₄, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ ca₂juá'₂ jág₁ quian'₅₄ jág₁ jmei₅ hebreo, ca₂tsɨ́'₃ dsa₂:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\